Wskazówki dla autorów prac dyplomowych

Struktura pracy

1. Strona tytułowa powinna zawierać, idąc od góry:

 • nazwę szkoły: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów, Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego
 • charakter studiów: Studia podyplomowe,
 • nazwę kierunku studiów, np. Doradztwo podatkowe, Prawo gospodarcze, Prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych, Prawo i praktyka konsularna, Własność intelektualna w prawie i w praktyce,
 • imię i nazwisko autora pracy,
 • tytuł pracy,
 • w prawym dolnym rogu: "Promotor pracy" lub "Praca pisana pod kierunkiem" wraz z tytułem naukowym oraz imieniem i nazwiskiem promotora,
 • na środku ostatniego wiersza strony tytułowej nazwę miejscowości, w której odbywały się zajęcia oraz rok obrony pracy (np. Kraków 2017).

2. Spis treści powinien zawierać tytuły poszczególnych części z podaniem odpowiadających im numerów stron.

3. Zawartość pracy

 • wstęp (1 - 3 stron):
 • uzasadnienie wyboru tematu pracy,
 • sformułowanie problemu,
 • lista zmiennych,
 • hipotezy merytoryczne,
 • cele pracy,
 • źródło wyników,
 • krótka charakterystyka poszczególnych rozdziałów,
 • możliwość wykorzystania wyników badań,
 • inne istotne informacje, dotyczące tematu i ewentualne uwagi o procesie realizacji badań.
 • rozdział I oraz II ( do 10 stron każdy ) - w zależności od zakresu omawianej tematyki treść jednego lub obu rozdziałów powinna być poświęcona teoretycznym rozważaniom dotyczącym analizowanego zagadnienia, w oparciu o aktualną literaturę przedmiotu.
 • rozdział III (od 10 stron) - zawiera materiał badawczy zebrany dla realizacji tematu pracy końcowej, z uwzględnieniem krótkiej charakterystyki badanego przedsiębiorcy lub innego podmiotu (badanego ,,obiektu"), uwag metodologicznych i wyników przeprowadzonych rozważań/analiz.
 • podsumowanie - omawia rezultaty przeprowadzonych rozważań/analiz w nawiązaniu do celu pracy. Zawiera uogólnione wnioski końcowe.
  Uwaga: Zawartość pracy omówiona powyżej może być inna, jeżeli jest to uzasadnione specyfiką tematu lub wymaganiami promotora.
 • literatura,
 • wykaz aktów normatywnych
 • spis tablic,
 • spis wykresów,
 • ewentualnie wykaz orzecznictwa
 • spis załączników,
 • załączniki - treścią załączników mogą być ważne z punktu widzenia tematyki pracy dokumenty np. prawne (umowy), księgowe (sprawozdania finansowe) i inne.


Wymogi formalne

1. Teoretyczne aspekty pracy powinny byś omówione na bazie literatury, z podaniem autora i źródła wykorzystywanych informacji (prawa autorskie) zgodnie z wymogami obowiązującymi przy pisaniu prac naukowych.

2. Praca powinna być napisana:

 • w objętości minimum 30 stron formatu A4,
 • czcionka - Times New Roman, rozmiar 11 lub 12 pkt. - za wyjątkiem tytułów rozdziałów, punktów, odsyłaczy, przypisów itp.
 • odstęp między wierszami 1,5,
 • marginesy - 2.5 cm.

3. Sposób oprawy: introligatorski lub bindowanie.

4. Dwa egzemplarze pracy (dla promotora i recenzenta), z pisemną zgodą promotora na złożenie pracy, oraz jeden archiwalny egzemplarz pracy (przygotowany według poniższych "Wskazówek dotyczących przygotowania pracy dyplomowej do archiwizacji", należy złożyć w sekretariacie Katedry Prawa Cywilnego i Gospodarczego na dwa tygodnie przed terminem obrony pracy.

Z uwagi na obszerny materiał badawczy praca może być napisana przez dwie osoby.

Wskazówki dotyczące przygotowania pracy dyplomowej do archiwizacji

1. Objętość pracy przeznaczonej do archiwizacji należy maksymalnie zmniejszyć stosując następujące zalecenia:

 • wydruk tekstu: dwustronny,
 • rodzaj czcionki: Times New Roman, w tytułach rozdziałów i podrozdziałów czcionka pogrubiona,
 • wielkość czcionki: tytuł rozdziału (duże litery) i podrozdziału (małe litery) -10 pt, tekst - 9 pt,
 • odstęp między wierszami: pojedynczy, akapity po tytule rozdziału i podrozdziału - 6 pt,
 • marginesy: górny, dolny, zewnętrzny, wewnętrzny - 1 cm oraz na oprawę 1,5 cm,
 • rodzaj papieru: standard, format A-4,
 • oprawa: grzbiet zaciskowy i okładki do bindowania.

Do egzemplarza archiwizowanego należy dołączyć oświadczenie o następującej treści:

„Ja, (nazwisko autora) oświadczam, że składana przeze mnie praca dyplomowa pod tytułem „(tytuł pracy dyplomowej)" została przygotowana samodzielnie i nie narusza

praw autorskich innych osób."

Oświadczenie powinno zawierać datę złożenia oświadczenia i podpis słuchacza,

Na oświadczeniu (w jego dolnej części) promotor zamieszcza zgodę na złożenie i obronę

pracy wraz z datą i podpisem.

Słuchacz zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej również w wersji elektronicznej (płyta CD).

 

2. Egzemplarz archiwalny pracy należy złożyć w sekretariacie Katedry Prawa Cywilnego i Gospodarczego wraz z dwoma egzemplarzami maszynopisu pracy (dla promotora i recenzenta), formatowanym i oprawionym według "Wskazówek dla autorów prac dyplomowych" lub zaleceń promotora, z pisemną zgodą promotora na złożenie pracy.

3. Promotor pracy może zachować egzemplarz maszynopisu pracy. Jeśli nie wyraża takiego życzenia egzemplarz ten zwracany jest słuchaczowi po obronie pracy.

4. Zbiór archiwalny jest zamknięty przed dostępem osób nieuprawnionych.

5. Dostęp do prac dyplomowych jest wyłącznie poprzez zbiór archiwalny. Zgodę na dostęp do zbioru archiwalnego wydaje Prorektor ds. Studenckich.