Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Wydział Finansów

Studia podyplomowe Własność intelektualna w prawie i w praktyce

 

Kierownik Studiów Podyplomowych Własność intelektualna w prawie i w praktyce:

Prof. dr hab. Bogusława Gnela

1. Cele i zadania studiów: zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa własności intelektualnej w ujęciu interdyscyplinarnym, w odniesieniu do wiedzy ekonomicznej, zwłaszcza w obszarze rachunkowości i wyceny dóbr niematerialnych, w zakresie problematyki zarządzania własnością intelektualną oraz procesów komercjalizacji wiedzy i transferu technologii. W ramach studiów szczegółowo zaprezentowane zostaną zagadnienia z zakresu ochrony praw własności intelektualnej (w tym prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej oraz problematyka zwalczania nieuczciwej konkurencji) w ujęciu praktycznym, co pozwoli absolwentom kierunku nie tylko na zdobycie i pogłębienie wiedzy prawniczej ale także umiejętności komercjalizacji wiedzy i technologii .

 1. Studia przeznaczone są dla kadry zarządzającej każdego szczebla, pracowników szeroko rozumianej administracji oraz branż tzw. kreatywnych a także przedsiębiorców i wszystkich, którzy w praktyce wykorzystują dobra intelektualne.
 2. Program studiów:

 

I. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Źródła prawa własności intelektualnej - 3h

 • Źródła prawa w ogólności i zasady stosowania prawa
 • Krajowe źródła prawa własności intelektualnej
 • Unijne źródła prawa własności intelektualnej
 • Międzynarodowe źródła prawa własności intelektualnej
 • Zasady prawa własności intelektualnej

2. Przedmiot (utwór) i podmiot prawa autorskiego - 6 h

 • Pojęcie i charakter prawny utworu
 • Problemy z definicją utworu
 • Ustawowe wyłączenia spod ochrony
 • Pojęcie twórcy
 • Współtwórczość
 • Dualizm praw autorskich
 • Inne podmioty praw autorskich

3. Autorskie prawa osobiste i prawa majątkowe - 3 h

 • Pojęcie praw osobistych
 • Rodzaje autorskich praw osobistych
 • Autorskie prawa majątkowe

4. Ograniczenia prawa autorskiego: upływ czasu i dozwolony użytek - 6 h

 • Pojęcie dozwolonego użytku
 • Dozwolony użytek osobisty
 • Dozwolony użytek prywatny
 • Czas trwania praw autorskich

5. Pola eksploatacji i wykonywanie praw autorskich ( aspekty praktyczne) -6 h

 • Pojęcie pól eksploatacji
 • Rodzaje pól eksploatacji
 • Zwielokrotnianie
 • Reprodukcja trwała
 • Reprodukcja jednorazowa
 • Pola eksploatacji a umowy

6. Prawo autorskie w Internecie - 5 h

 • Internet a prawo autorskie
 • Dozwolony użytek w sieci
 • Dzieło multimedialne i jego wykorzystywanie
 • Prawo autorskie a świadczenie usług drogą elektroniczną

7. Prawa pokrewne - 3 h

 • Pojęcie praw pokrewnych
 • Rodzaje praw pokrewnych

8. Redagowanie kontraktów autorskich - 10 h

 • Zasada swobody umów a prawo autorskie
 • Typowe kontrakty autorskie
 • Umowa o przedsienie praw
 • Umowa o stworzenie utworu
 • Licencja
 • Redagowanie kontraktów autorskich - ćwiczenia i zadania

9. Ochrona programów komputerowych i baz danych - 5 h

 • Pojęcie programu komputerowego
 • Szczególna ochrona programów komputerowych
 • Ochrona baz danych w prawie autorskim
 • Sui generis ochrona baz danych

10. Ochrona wynalazków i wzorów użytkowych - 8 h

 • Pojęcie wynalazku
 • Kategorie wynalazków
 • Ochrona patentowa
 • Czas trwania ochrony
 • Pojęcie wzoru użytkowego
 • Ochrona wzoru użytkowego

11. Ochrona prawna wzornictwa przemysłowego - 6 h

 • Pojęcie wzoru przemysłowego
 • Kumulatywna ochrona wzornictwa
 • Prawo z rejestracji
 • Czas trwania ochrony

12. Ochrona znaków towarowych i oznaczeń geograficznych - 6 h

 • Pojęcie znaku towarowego
 • Ochrona znaku towarowego
 • Bezwzględne i względne przeszkody rejestracji
 • Ochrona oznaczeń geograficznych

13. Umowy w zakresie prawa własności przemysłowej - aspekty praktyczne - 10 h

 • Umowy dotyczące wynalazków/wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych
 • Umowy dotyczące znaków towarowych
 • Przeniesienie prawa do uzyskania patentu/ prawa ochronnego/prawa z rejestracji
 • Przeniesienie patentu/ prawa ochronnego/prawa z rejestracji
 • Licencje

14. Środki ochrony praw własności intelektualnej na drodze cywilnej - 6 h

 • Zasady odpowiedzialności cywilnej
 • Charakterystyka systemu roszczeń

15. Ochrona własności intelektualnej na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - 6 h

 • Pojęcie nieuczciwej konkurencji
 • Czyny nieuczciwej konkurencji
 • Prawo własności intelektualnej a czyny nieuczciwej konkurencji

16. Odpowiedzialność karna za naruszenie praw własności intelektualnej - 3 h

 • Odpowiedzialność karna - zagadnienia ogólne
 • Odpowiedzialność karna za naruszenie prawa autorskiego
 • Odpowiedzialność karna za naruszenie praw własności przemysłowej

17. Systemy ochrony własności intelektualnej w Polsce i na świecie - aspekty praktyczne - 5 h

 • Ochrona na poziomie krajowym
 • Ochrona na poziomie regionalnym
 • Ochrona na poziomie międzynarodowym
 • Organy ochrony własności intelektualnej

18. Egzekwowanie naruszeń praw własności intelektualnej - aspekty praktyczne - 5 h

 • Środki ochrony własności intelektualnej
 • Dochodzenie roszczeń na drodze cywilnej
 • Ochrona własności intelektualnej w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP

19. Kolizyjnoprawna ochrona własności intelektualnej - 5h

 • Prawo właściwe dla powstania, treści i ustania praw własności intelektualnej
 • Prawo właściwe dla rozporządzeń prawami własności intelektualnej
 • Prawo właściwe dla zobowiązań umownych
 • Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych

II. OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W PRAKTYCE

20. Własność intelektualna a prawo gospodarcze - 6 h

 • Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej
 • Formy prowadzenia działalności gospodarczej
 • Własność intelektualna w działalności gospodarczej

21. Twórczość i wynalazczość pracownicza -8h

 • Podstawowe zasady prawa pracy
 • Cechy charakterystyczne stosunku pracy
 • Pojęcie twórczości pracowniczej
 • Wynalazczość pracownicza

22. Wykorzystywanie praw autorskich i praw własności przemysłowej, w tym w Internecie (aspekty praktyczne) - 6h

 • Problem digitalizacji
 • Eksploatacja utworów w Internecie
 • Eksploatacja praw własności przemysłowej w Internecie
 • Open Source i Creative Commons
 • Odpowiedzialność prawa za działania w sieci

23. Prawo własności intelektualnej w marketingu i reklamie - 6 h

 • Marketing i reklama a prawo autorskie
 • Prawna ochrona marki
 • Komunikacja wizualna a prawa własności intelektualnej
 • Marketing i reklama a czyny nieuczciwej konkurencji

24. Ochrona wizerunku i innych dóbr osobistych - 6 h

 • Pojęcie dóbr osobistych i ich ochrona prawna
 • Rodzaje dóbr osobistych
 • Prawna ochrona wizerunku
 • Odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych

25. Komercjalizacja wiedzy i transfer technologii - 3 h

 • Pojęcie komercjalizacji
 • Etapy transferu wiedzy i technologii
 • Prawne formy komercjalizacji

26. Ochrona i transfer know-how - 3h

 • Pojęcie know-how
 • Prawna ochrona know- how
 • Transfer know-how

27. Własność intelektualna w ekonomicznej analizie prawa - 3 h

 • Zarys metody ekonomicznej analizy prawa
 • Podstawowe narzędzia EAP
 • Ochrona własności intelektualnej w świetle EAP

28. Własność intelektualna w prawie zamówień publicznych - 3 h

 • Wprowadzenie do ustawy prawo zamówień publicznych
 • Prawo autorskie w prawie zamówień publicznych
 • Zamówienia publiczne a prawa własności przemysłowej

III. ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Z ELEMENTAMI WYCENY

29. Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym - 3 h

 • Gospodarka oparta na wiedzy o ochrona własności intelektualnej
 • Modele zarządzania wiedzą
 • Generowanie kapitału intelektualnego

30. Modele zarządzania własnością intelektualną - 5 h

 • Wprowadzenie do teorii zarządzania
 • Analiza własności intelektualnej
 • Strategie ochrony własności intelektualnej
 • Organizacja procesu zarządzania własnością intelektualną
 • Przykładowe modele zarządzania własnością intelektualną

31. Własność intelektualna w rachunkowości - 5 h

 • Aktywa niematerialne w rachunkowości
 • Prawa własności intelektualnej a wartości niematerialne i prawne

32. Wycena praw własności intelektualnej - aspekty praktyczne - 8 h

 • Znaczenie wyceny własności intelektualnej
 • Przedmiot wyceny
 • Metody wyceny
 • Narzędzia wyceny

IV. PRZEDMIOTY DODATKOWE

33. Etyka w prawie własności intelektualnej - 3h

 • Elementy etyki ogólnej i argumentacja etyczna
 • Ochrona własności intelektualnej a problemy etyczne

34. Podstawy rachunkowości -5h

 • Ogólne zasady prowadzenia rachunkowości
 • Cechy i rodzaje dowodów księgowych
 • Układ bilansu oraz rachunku zysków i strat,
 • Zasady funkcjonowania kont bilansowych i wynikowych
 • Podstawy organizacji rachunkowości
 • Sposoby ewidencji wybranych operacji gospodarczych

35. Technologia informacyjna - 3h

 • Podstawy technik informatycznych
 • Przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska
  i prezentacyjna
 • Usługi w sieciach informatycznych
 • Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji
 • Systemy informatyczne

36. Ochrona danych osobowych - 5h

 • Podstawowe pojęcia związane z ochroną danych osobowych
 • Organ ochrony danych osobowych
 • Prawa osoby, której dane dotyczą
 • Rejestracja zbiorów danych osobowych

36. Podstawy prawa cywilnego - 8 h

 • Źródła prawa cywilnego
 • Podmioty prawa cywilnego
 • Przedmioty stosunków cywilnoprawnych
 • Czynności prawne i inne zdarzenia cywilnoprawne
 • Przedstawicielstwo
 • Wiadomości ogólne o zobowiązaniach umownych

37. Postępowanie przed UP RP z elementami k.p.a. (aspekty praktyczne) - 5 h

 • Wprowadzenie do postępowania administracyjnego
 • Postępowanie zgłoszeniowe
 • Postępowanie rejestracyjne
 • Opłaty, rejestry, strony i pełnomocnicy
 • Postępowanie sporne

V. SEMINARIUM - PRACA KOŃCOWA PISANA POD OPIEKĄ WYBRANYCH WYKŁADOWCÓW

5. Liczba godzin ogółem: 200.

6. Egzaminy: każdy semestr kończy się egzaminem semestralnym, obejmującym wykładane przedmioty. Studia kończą się egzaminem końcowym i obroną pracy końcowej.

7. Czas trwania studiów: dwa semestry, dwudniowe zjazdy przede wszystkim w piątki
i w soboty (zajęcia w piątki od godz. 16.50 -20.50, a w soboty od godz. 9.00).

8. Zgłoszenia: należy składać w sekretariacie Katedry Prawa Cywilnego i Gospodarczego (pokój 424A bud. Biblioteki Gł.), tel. 12- 293 57 32, fax 12- 293 50 68, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, w terminie do 20 września. Wniosek o przyjęcie na studia powinien zawierać następujące dokumenty: kwestionariusz osobowy, kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, kserokopię dowodu osobistego oraz dwa zdjęcia formatu legitymacyjnego, podpisane na odwrocie.

9. Koszt uczestnictwa: 4.200 zł (można wpłacać w IV ratach) + wpisowe 50 zł