Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Wydział Finansów i Prawa

Studia podyplomowe PRAWO I PRAKTYKA KONSULARNA

 

I. Kierownik Studiów Podyplomowych PRAWO I PRAKTYKA KONSULARNA:

Prof. zw. dr hab. Bogusława Gnela

 

II. Cele i zadania studiów:

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu prawa i praktyki konsularnej oraz elementów dyplomacji. Studia obejmują swoim zakresem 200 godzin lekcyjnych wykładów i ćwiczeń oraz seminarium dyplomowe. Przekazywana podczas spotkań wiedza obejmuje pełny zakres wiadomości potrzebnych do wykonywania funkcji konsularnych, przygotowując absolwenta do kariery w służbie konsularnej (oraz w dyplomacji). Może być także wykorzystana przy wykonywaniu czynności niezwiązanych bezpośrednio z pracą w służbie zagranicznej. Absolwent w efekcie studiów nabywa umiejętność swobodnego poruszania się w materii prawnokonsularnej i podstawowych zagadnień prawnych obrotu dyplomatycznego zarówno dotyczącego relacji dwustronnych jak i w relacjach wielostronnych. Posiada zdolność rozwiązywania skomplikowanych faktycznie problemów cywilnoprawnych związanych z obrotem konsularnym. Zdobywa również kompetencje do pracy w służbie zagranicznej oraz środowisku międzynarodowym.

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu prawa i praktyki konsularnej oraz elementów dyplomacji. Studia obejmują swoim zakresem 200 godzin lekcyjnych wykładów i ćwiczeń oraz seminarium dyplomowe. Przekazywana podczas spotkań wiedza obejmuje pełny zakres wiadomości potrzebnych do wykonywania funkcji konsularnych, przygotowując absolwenta do kariery w służbie konsularnej (oraz w dyplomacji). Może być także wykorzystana przy wykonywaniu czynności niezwiązanych bezpośrednio z pracą w służbie zagranicznej. Absolwent w efekcie studiów nabywa umiejętność swobodnego poruszania się w materii prawnokonsularnej i podstawowych zagadnień prawnych obrotu dyplomatycznego zarówno dotyczącego relacji dwustronnych jak i w relacjach wielostronnych. Posiada zdolność rozwiązywania skomplikowanych faktycznie problemów cywilnoprawnych związanych z obrotem konsularnym. Zdobywa również kompetencje do pracy w służbie zagranicznej oraz środowisku międzynarodowym.

Studia kończą się uzyskaniem dyplomu ukończenia studiów podyplomowych: Prawo i praktyka konsularna, wydanym przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Warunkiem uzyskania dyplomu jest zaliczenie wszystkich objętych programem studiów przedmiotów oraz przygotowanie pracy końcowej i jej obrona.

 

III. Studia przeznaczone są dla/adresaci:

- osoby planujące karierę w polskiej służbie zagranicznej, w tym osoby pragnące zdawać na aplikację dyplomatyczno-konsularną

- pracownicy służby cywilnej planujący karierę w służbie konsularnej

- urzędnicy samorządowi, kontaktujący się w swojej pracy zawodowej z lokalnym korpusem konsularnym

- osoby wykonujące funkcje konsularne (np. konsulowie honorowi państw trzecich w Polsce)

- specjaliści (m.in. adwokaci, radcowie prawni, notariusze, urzędnicy stanu cywilnego, pracownicy administracji publicznej), którzy mają do czynienia z różnymi aspektami prawa i praktyki konsularnej

- osoby zainteresowane wykonywaniem funkcji konsula honorowego w Polsce

- absolwenci lub studenci ostatnich lat studiów m.in. prawniczych, ekonomicznych, politologicznych, z zakresu stosunków międzynarodowych, kulturoznawczych i filologicznych, którzy są zainteresowani tematyką konsularną i dyplomatyczną

- absolwenci lub studenci ostatnich lat studiów oferowanych w uczelniach ekonomicznych (w tym w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie) planujący podjąć pracę w Wydziałach Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP

- naukowcy i akademicy zajmujący się dziedzinami związanymi z prawem i praktyką konsularną (m.in. prawem międzynarodowym publicznym, prawem kolizyjnym, prawem administracyjnym, procedurą karną, procedurą cywilną, historią dyplomacji i obrotu konsularnego).

 

IV. Program studiów:

Program dwusemestralnych studiów obejmuje 200 godzin zajęć, na które składają się różne formy dydaktyczne: wykłady, seminaria, konwersatoria.

Zagadnienia omawiana w trakcie studiów można podzielić na cztery grupy/bloki tematyczne:

1) Zagadnienia wprowadzające

2) Podstawowe instytucje prawa konsularnego

3) Funkcje konsularne

4) Aspekty praktyczne służby konsularnej oraz ujęcie komparatystyczne

 

ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE (24 H)

1. Historia dyplomacji i konsulatu - (4 h)

2. Polska służba oraz stosunki konsularne i dyplomatyczne w ujęciu historycznym- (5 h)

3. Podstawy prawa - (5 h)

4. Podstawy prawa dyplomatycznego - (4 h)

5. Źródła prawa dyplomatycznego i konsularnego - (6 h)

 • kodyfikacja
 • elementy prawa traktatów

 

PODSTAWOWE INSTYTUCJE PRAWA KONSULARNEGO (36 H)

1. Początek i koniec pełnienia funkcji konsularnych oraz reguły procedencji - (4 h)

 • ustanawianie stosunków dyplomatycznych i konsularnych
 • początek i koniec wykonywania funkcji konsularnych
 • reguły procedencji

2. Immunitety, przywileje i ułatwienia - wprowadzenie - (5 h)

3. Immunitety i przywileje rzeczowe oraz swoboda komunikowania się - (5 h)

 • immunitety i przywileje misji dyplomatycznej oraz urzędu konsularnego
 • swoboda komunikowania się
 • status poczty dyplomatycznej oraz konsularnej

4. Immunitety w polskim postępowaniu karnym - (4 h)

5. Immunitety w polskim postępowaniu cywilnym - (4 h)

6. Konsul honorowy - (5 h)

7. Europejska opieka konsularna - (5 h)

8. Prawo pracy w praktyce dyplomatycznej i konsularnej - (4 h)

FUNKCJE KONSULARNE (62 H)

1. Funkcje konsularne - wprowadzenie - (4 h)

 • klasyfikacje
 • funkcje o charakterze ogólnym

2. Specjalne przypadki ochrony konsularnej -- (3 h)

 • czynności konsula na rzecz uchodźców i innych cudzoziemców korzystających z ochrony

3. Funkcje administracyjne - (6 h)

 • dotyczące obywatelstwa
 • wydawania paszportów i wiz
 • wydawanie zaświadczeń
 • trans graniczny transport zwłok

4. Pomoc konsula w zdarzeniu zdrowotnym - (5 h)

5. Działania konsula w charakterze urzędnika stanu cywilnego - (6 h)

6. Funkcje konsula w sprawach opiekuńczych i spadkowych - (8 h)

7. Funkcje dotyczące żeglugi morskiej i powietrznej - (2 h)

8. Funkcje sądowe, notarialne oraz legalizacja dokumentów - (12 h)

9. Prawo prywatne międzynarodowe w praktyce konsularnej - (4 h)

10. Karty narodowe w praktyce konsularnej - (5 h)

 • realizacja ustawy o Karcie Polaka przez polskie służby konsularne
 • praktyka innych państw

11. Funkcje konsula w prawie podatkowym - (3 h)

12. Prawo gospodarcze w praktyce konsularnej - (4 h)

ASPEKTY PRAKTYCZNE SŁUŻBY KONSULARNEJ ORAZ UJĘCIE KOMPARATYSTYCZNE (78 H)

1. Protokół dyplomatyczny - (9 h)

 • Podstawowe zasady
 • Prowadzenie korespondencji dyplomatycznej i urzędowej

2. Rachunkowość w służbie konsularnej - (2 h)

3. Taryfa opłat konsularnych - (2 h)

4. Specyfika pracy w środowisku międzynarodowym i komunikowanie międzynarodowe - (5 h)

5. Organizacja polskiej służby zagranicznej - (6 h)

6. Aplikacja dyplomatyczno-konsularna i rekrutacja na stanowiska konsularne - (4 h)

7. Szczególny tryb postępowania przed konsulem - (3 h)

8. Ochrona danych osobowych w praktyce konsularnej - (3 h)

9. Służba konsularna i stosunki konsularne wybranych państw - (5 h)

 • Włochy i Stolica Apostolska/Watykan
 • Federacja Rosyjska
 • Wielka Brytania

10. Praktyczne aspekty pełnienia funkcji konsula honorowego w Polsce - (2 h)

11. Stosunki dyplomatyczne i konsularne mikropaństw - (2 h)

12. Stosunki konsularne z i między państwami nieuznawanymi - (3 h)

13. Dyplomacja kulturalna - rola konsula - (6 h)

14. Praktyczne aspekty pełnienia funkcji konsula zawodowego w Polsce - (4 h)

15. Praktyczne aspekty pełnienia funkcji konsula zawodowego RP - (5 h)

16. Finansowe aspekty działalności konsularnej - (5 h)

17. Bezpieczeństwo w służbie konsularnej - (5 h)

 • ochrona budynków
 • zagrożenie terroryzmem
 • służby wywiadowcze

18. Konsularna pomoc finansowa - (3 h)

19. Praktyczne aspekty pracy w organizacjach międzynarodowych - (5 h)

V. SEMINARIUM DYPLOMOWE - PRACA PISANA POD OPIEKĄ WYBRANYCH WYKŁADOWCÓW

5. Liczba godzin ogółem: 200.

6. Egzaminy: każdy semestr kończy się egzaminem semestralnym, obejmującym wykładane przedmioty.

7. Czas trwania studiów: dwa semestry, dwudniowe zjazdy w soboty
i w niedzielę (zajęcia w soboty od godz. 11.00 -16.00, a w niedzielę od godz. 9.00 - 13.00).

8. Zgłoszenia: należy składać w sekretariacie Katedry Prawa Cywilnego i Gospodarczego (pokój 424A bud. Biblioteki Gł.), tel. 12- 293 57 32, fax 12- 293 50 68, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, w terminie do 20 września. Wniosek o przyjęcie na studia powinien zawierać następujące dokumenty: kwestionariusz osobowy, kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz dwa zdjęcia formatu legitymacyjnego, podpisane na odwrocie.

9. Koszt uczestnictwa: 4.200 zł (można wpłacać w IV ratach) + wpisowe 50 zł