1. Kierownik Studiów Podyplomowych Katedry Prawa CWYILNEGO I GOSPODARCZEGO:

    Prof. zw. dr hab. Bogusława Gnela
  2. Cele i zadania studiów:

    Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, które pozwolą usprawnić działalność organizacyjną oraz przyczynią się do podniesienia efektywności pracy pracownika. Studia obejmują swoim zakresem 200 godzin lekcyjnych wykładów i ćwiczeń oraz seminarium dyplomowe. Przekazywana podczas spotkań wiedza obejmuje pełny zakres wiadomości potrzebnych do wykonywania funkcji zarządczych, kadrowych, kadrowo-płacowych i rozliczeniowych, przygotowując absolwenta do pełnienia samodzielnych funkcji we wskazanych zakresach oraz czyniąc go specjalistą w danej dziedzinie. Studia kończą się uzyskaniem dyplomu ukończenia studiów podyplomowych: Prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych, wydanym przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Warunkiem uzyskania dyplomu jest zaliczenie wszystkich objętych programem studiów przedmiotów oraz przygotowanie pracy końcowej i jej obrona.
  3. Studia przeznaczone są

    dla osób pragnących poznać system zatrudnienia, zagadnienia ochrony pracy i jej nadzoru oraz zasady funkcjonowania i sposoby realizacji obowiązków systemu ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia te kierowane są do kadry kierowniczej każdego szczebla, osób pracujących w agencjach doradztwa HR w działach HR lub działach BHP, pracowników finansowo-księgowych, pracowników działów kadr, psychologów pracy oraz wszystkich zainteresowanych tematyką prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. O przyjęcie mogą ubiegać się osoby, które posiadają dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich, inżynierskich lub licencjackich .
  4. Ramowy program przedmiotowy:                           

MODUŁ  

NAZWA PRZEDMIOTU           

LICZBAGODZIN    

PUNKTY ECTS

I

PRAWO PRACY

115

30

 

Zagadnienia ogólne prawa pracy

5

1

 

Nawiązanie stosunku pracy

8

2

 

Zasady zatrudniania pracowników młodocianych oraz wyjątkowa dopuszczalność pracy dzieci

2

1

 

Zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych

3

1

 

Obowiązki stron stosunku pracy

5

1

 

Umowy oświadczenie usług

5

1

 

Outsourcing – korzystanie z usług zewnętrznych

5

1

 

Dokumentacja pracownicza

5

1

 

Zmiana i rozwiązanie stosunku pracy

8

2

 

Urlopy pracownicze i zwolnienia od pracy

8

2

 

Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

5

1

 

Czas pracy

10

3

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy

5

1

 

Odpowiedzialność pracowników

5

1

 

Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika

5

1

 

Spory ze stosunku pracy

5

2

 

Relacje zbiorowego prawa pracy

3

2

 

Zatrudnianie i przeciwdziałanie bezrobociu

3

1

 

Swobodny przepływ osób

5

2

 

Organy nadzoru i kontroli

5

1

 

Prawo cywilne

5

1

 

Prawo gospodarcze

5

1

II

PŁACE

34

14

 

Wynagrodzenie ze stosunku pracy – aspekty teoretyczne

4

2

 

Ewidencja księgowa rozliczania wynagrodzeń – aspekty praktyczne

12

3

 

SYMFONIA

5

3

 

PŁATNIK

5

3

 

Pozapłacowe świadczenia pracownicze – ujęcie składkowe

5

2

 

Obowiązki pracodawców w zakresie rozliczeń z PFRON

3

1

III

PRAWO ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

31

11

 

Zagadnienia ogólne

5

2

 

Ubezpieczenia społeczne w Polsce

8

2

 

Świadczenia emerytalne i rentowe

5

2

 

Świadczenia zasiłkowe

5

2

 

Pracownicze programy emerytalne – II i III filar

3

1

 

Uprawnienia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

5

2

IV

PRZEDMIOTY DODATKOWE

20

5

 

Elementy etyki zawodowej

5

1

 

Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

5

1

 

Zarządzanie zasobami ludzkimi

5

2

 

Ochrona własności intelektualnej i danych osobowych
w stosunkach pracowniczych

5

1

 

Seminarium

 

 

 

             RAZEM

200      

60

 

5. Liczba godzin ogółem:

200

6. Egzaminy:

każdy semestr kończy się egzaminem semestralnym, obejmującym wykładane przedmioty. Studia kończą się egzaminem końcowym i obroną pracy końcowej.

7. Czas trwania studiów:

dwa semestry, dwudniowe zjazdy w piątki i w soboty. Zajęcia piątkowe od godz. 16.45 – 20.45, a sobotnie od godz. 9.00.

8. Zgłoszenia:

należy składać w sekretariacie Katedry Prawa (pokój 424 A bud. Biblioteki Gł.), tel. 012- 293 57 32, fax 012- 293 50 68, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, w terminie do 20 września. Wniosek o przyjęcie na studia powinien zawierać następujące dokumenty: kwestionariusz osobowy, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwa zdjęcia formatu legitymacyjnego podpisane na odwrocie.

9. Koszt uczestnictwa:

4.000 zł ( można wpłacać w IV ratach) + wpisowe 50 zł