Załącznik
do Uchwały Senatu
nr 19/2013 z dnia 17 czerwca 2013 roku

REGULAMIN
ODPŁATNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PROCESEM KSZTAŁCENIA
NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH
W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W KRAKOWIE

Rozdział I: Postanowienia ogólne

§ 1
1. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
1) Uczelnia – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie;
2) studia – studia podyplomowe;
3) studia podyplomowe – formę kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych;
4) słuchacz – uczestnika studiów podyplomowych.
2. Regulamin ma zastosowanie do obywateli polskich oraz do cudzoziemców, którzy – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – mogą podejmować i odbywać kształcenie na zasadach obowiązujących obywateli polskich. Do cudzoziemców odbywających kształcenie na zasadach odpłatności odmiennych niż zasady obowiązujące obywateli polskich stosuje się odrębne przepisy.

Rozdział II: Rodzaje opłat i zasady ich pobierania

§ 2
1. W Uczelni pobierane są następujące opłaty:
1) opłaty za świadczone usługi edukacyjne, w tym również za zajęcia dydaktyczne, związane z:
a) kształceniem na studiach;
b) kształceniem na studiach w związku z powtarzaniem semestru;
c) kształceniem na studiach w związku z przystąpieniem do egzaminu końcowego lub obrony pracy końcowej po terminie określonym w regulaminie studiów;
d) kształceniem związanym z dodatkowymi zajęciami, wykraczającymi poza plan studiów;
2) opłaty za sporządzanie dokumentów związanych z przebiegiem studiów (w tym. m.in. za wydanie odpisów w językach obcych), dokonywanie sprostowań i wydawanie duplikatów;
3) opłaty od osób ubiegających się o przyjęcie na studia (opłata rekrutacyjna);
4) opłata za wydanie karty bibliotecznej;
5) opłaty pobierane w związku z ponownym wpisaniem na listę słuchaczy (np. w związku ze skreśleniem z listy słuchaczy lub w innych przypadkach przewidzianych regulaminem studiów);
6) opłaty na pokrycie kosztów wezwań do zapłaty, wysyłanych do słuchaczy w związku z niedotrzymaniem terminu wniesienia opłaty.
2. Wysokość opłat, o których mowa w ust.1, ustalana jest przez Rektora.

§ 3
Opłaty, o których mowa w §2 ust.1 pkt.2, wnoszone są przed wystąpieniem o wydanie dokumentu.

§ 4
1. Opłata, o której mowa w §2 ust.1 pkt.3, uiszczana jest przed złożeniem dokumentów związanych z ubieganiem się o przyjęcie na studia, a dowód uiszczenia opłaty dołączany jest przez kandydata do składanych dokumentów.
2. W przypadku złożenia dokumentów, o których mowa w ust.1, opłata rekrutacyjna, o której mowa w §2 ust.1 pkt.3, nie podlega zwrotowi, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Wniesiona opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi kandydatom na studia, w terminie
do 2 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji, w przypadku nieuruchomienia tych studiów przez Uczelnię.

§ 5
Opłata, o której mowa w §2 ust.1 pkt.4, wnoszona jest w trybie określonym w obowiązujących w Uczelni zasadach korzystania ze zbiorów systemu biblioteczno-organizacyjnego.

§ 6
1. Wniesienie wszystkich należnych Uczelni opłat jest warunkiem otrzymania karty okresowych osiągnięć i zaliczenia semestru.
2. W przypadku nieuregulowania opłaty w terminie, za każdy dzień opóźnienia opłaty w stosunku do regulaminowego terminu płatności, naliczane są odsetki w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP.
3. Niewniesienie opłaty w ciągu 30 dni od ustalonego w niniejszym regulaminie terminu dokonania opłaty, skutkuje skreśleniem z listy słuchaczy, co uniemożliwia dalsze korzystanie z usług edukacyjnych.
4. Skreślenie z listy słuchaczy nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty za rozpoczęty semestr studiów, w części proporcjonalnej, a także wszelkich innych opłat należnych Uczelni za usługi świadczone do momentu skreślenia.
5. Ponowne wpisanie na listę słuchaczy możliwe jest po uiszczeniu stosownej opłaty za semestr, odsetek należnych za zwłokę, o których mowa w ust.3, oraz opłat, o których mowa w §2 ust.1 pkt.6.
6. Działania, o których mowa ust.3-4, podejmowane są również w przypadku niedotrzymania terminu wniesienia opłaty, wyznaczonego decyzją, o której mowa w § 14 ust. 2 i 4.
7. Skreślenia z listy słuchaczy z powodu niewniesienia w terminie opłaty za kształcenie, a także ponownego wpisania na listę, dokonuje kierownik jednostki prowadzącej obsługę administracyjną studiów, bądź osoba przez niego upoważniona.
8. Kwoty pieniężne wpłacane przez słuchaczy w pierwszej kolejności będą zaliczane przez Uczelnię na poczet opłat zaległych.
9. Słuchacz skreślony z listy słuchaczy lub osoba, która z innych przyczyn zakończyła kształcenie jest zobowiązana w ciągu 30 dni od daty zakończenia kształcenia rozliczyć się z Uczelnią.
10. Wniesienie wszystkich należnych Uczelni opłat związanych z procesem kształcenia jest warunkiem dopuszczenia słuchacza do egzaminu końcowego.
11. Na potwierdzenie faktu, o którym mowa w ust.10, słuchacz przedstawia jednostce organizacyjnej, obsługującej studia, stosowne zaświadczenie z jednostki właściwej do spraw rozliczeń studentów i doktorantów.
12. Możliwe jest, zamiast wystawiania indywidualnych zaświadczeń, o których mowa
w ust.11, sporządzenie przez jednostkę właściwą do spraw rozliczeń studentów i doktorantów – na wniosek jednostki obsługującej daną formę kształcenia – listy słuchaczy, którzy uregulowali i/lub nie uregulowali wszystkie należne Uczelni opłaty.
13. W przypadku niewniesienia przez słuchacza należnych Uczelni opłat, Uczelnia może dochodzić swoich należności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym również na drodze sądowej.

Rozdział III: Sposób wnoszenia opłat

§ 7
1. Z zastrzeżeniem §10, opłaty wnoszone są na indywidualny wirtualny rachunek bankowy słuchacza, którego niepowtarzalny numer umożliwia identyfikację wpłacającego w systemie finansowo-księgowym Uczelni.
2. Numer indywidualnego wirtualnego rachunku bankowego przyznawany jest słuchaczom po złożeniu dokumentów i przyjęciu na studia.
3. Informacje o numerze indywidualnego wirtualnego rachunku bankowego słuchacza, tytule wpłaty oraz stanie rozliczeń z Uczelnią dostępne są na stronie internetowej Uczelni.
4. Uczelnia nie odpowiada za następstwa błędnego zakwalifikowania wpłaty, powstałe w wyniku wpisania błędnego numeru indywidualnego wirtualnego rachunku lub błędnego tytułu wpłaty.

§ 8
Opłaty, o których mowa w §2 ust.1 pkt.4, wnoszone są na odrębny rachunek bankowy lub
w urządzeniu bankowym – wpłatomacie zlokalizowanym na terenie Uczelni.

§ 9
1. Opłaty uważa się za dokonane z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy Uczelni.
2. Podstawą dokonania przez Uczelnię czynności, za które pobierana jest opłata, jest wpływ środków na rachunek bankowy Uczelni.

Rozdział IV: Zasady wnoszenia opłat za studia

§ 10
1. Słuchacze dokonujący opłaty za studia jednorazowo, wnoszą ją w pełnej wysokości, w terminie do 7 dni przed datą rozpoczęcia zajęć, z zastrzeżeniem ust.6.
2. Słuchacze dokonujący opłat za studia w ratach, wnoszą je w następujących wysokościach i terminach:
1) Słuchacze, którzy pokrywają koszty studiów we własnym zakresie:
a) opłata rekrutacyjna – przed złożeniem dokumentów związanych z ubieganiem się o przyjęcie na studia;
b) czesne za semestr zimowy:
– do 20 września,
– do 30 listopada;
c) czesne za semestr letni:
– do 20 lutego,
– do 30 kwietnia.
przy czym w terminach, o których mowa w lit. b i c, wpłacane są:
– w przypadku studiów dwusemestralnych – kolejno 4 raty po 25% czesnego,
– w przypadku studiów trzysemestralnych – 2 pierwsze raty po 20% czesnego i 4 kolejne raty po 15% czesnego.
2) Słuchacze, którym koszty studiów pokrywa pracodawca lub inna instytucja:
a) opłata rekrutacyjna – wnoszona jest jednocześnie z pierwszą ratą czesnego,
b) czesne za semestr zimowy – do 20 września,
c) czesne za semestr letni – do 20 lutego;
przy czym w terminach, o których mowa w lit. b i c, wpłacane są:
– w przypadku studiów dwusemestralnych – kolejno 2 raty w wysokości 50% czesnego,
– w przypadku studiów trzysemestralnych – pierwsza rata w wysokości 40% czesnego i 2 kolejne raty w wysokości 30% czesnego.
3. Słuchacze studiów w ramach programów Master of Business Administration i Master of Public Administration wnoszą opłaty w następujących wysokościach i terminach:
1) I rok:
a) 30% czesnego – do 20 września,
b) 25% czesnego – do 20 lutego;
2) II rok:
a) 25% czesnego – do 20 września,
b) 20% czesnego – do 20 lutego.
4. W przypadku zapisu na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć i później, opłatę rekrutacyjną i pierwszą ratę za studia należy wpłacić w całości do 7 dni po otrzymaniu informacji o numerze indywidualnego wirtualnego rachunku bankowego słuchacza.
5. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn zajęcia rozpoczną się w trakcie semestru (zimowego lub letniego), terminy pierwszych wpłat za zajęcia dydaktyczne na studiach ustala w porozumieniu z kwestorem kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej dane studia.
6. W przypadku studiów prowadzonych przez katedry, za które kwota opłaty rocznej wynosi co najmniej 6000 zł, oraz studiów prowadzonych przez jednostki pozawydziałowe (szkoły), za które kwota opłaty rocznej wynosi co najmniej 8000 zł, z wyłączeniem studiów w ramach programów Master of Business Administration i Master of Public Administration, kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej dane studia ustalić może rabat, w wysokości nie wyższej niż 10% pełnej opłaty za studia ustalonej stosownym zarządzeniem rektora, dla słuchaczy wnoszących jednorazowo opłatę za cały okres studiów. Udzielenie lub nieudzielenie rabatu zależy od wyłącznej decyzji kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej dane studia i nie podlega środkom odwoławczym.
7. Rektor może udzielić kierownikom jednostek pozawydziałowych upoważnienia do udzielania rabatów w zakresie opłat za poszczególne kierunki studiów podyplomowych. Rabaty mogą być udzielane przy zachowaniu zasady, że po ich zastosowaniu dany kierunek studiów będzie przynosił Uczelni zysk.

§ 11
1. Absolwenci Uczelni, podejmujący naukę na studiach do roku od daty ukończenia studiów wyższych, otrzymują 10% rabatu w stosunku do kwoty ustalonej zgodnie z §2 ust.2. Za datę ukończenia studiów wyższych przyjmuje się datę uzyskania tytułu zawodowego widniejącą na dyplomie. Za datę podjęcia studiów przyjmuje się datę złożenia kompletu dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji.
2. Osoby podejmujące w Uczelni naukę na studiach po raz kolejny otrzymują rabat w wysokości:
1) 15% – w przypadku podejmowania nauki po raz drugi,
2) 20% – w przypadku podejmowania nauki po raz trzeci i kolejny.
3. Instytucje kierujące na studia w Uczelni więcej niż jedną osobę otrzymują 10% rabatu – według zasady: pierwszy pracownik – pełna odpłatność, kolejni pracownicy – po 10% rabatu (rabat przyznawany jest oddzielnie przy naborze w semestrze zimowym i letnim).
4. Rabaty o których mowa w ust.2 są przyznawane słuchaczom, którzy zaliczyli wszystkie semestry i obronili pracę końcową na poprzednich kierunkach studiów.
5. Rabaty, o których mowa w ust.1-3, nie sumują się. W odniesieniu do konkretnego słuchacza stosuje się najwyższą, spośród przysługujących na mocy ust.1-3, stawkę rabatu.

§ 12
1. W przypadku złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów, słuchacza obowiązuje uiszczenie opłaty za rozpoczęty semestr studiów, w części proporcjonalnej, a także uiszczenie wszelkich innych opłat należnych Uczelni za usługi świadczone do momentu rezygnacji.
2. Za datę rezygnacji ze studiów przyjmuje się datę wpływu pisma o rezygnacji do jednostki prowadzącej dane studia.
3. O każdym fakcie zgłoszenia rezygnacji ze studiów jednostka obsługująca dane studia zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić Kwesturę (sekcję księgowości).

§ 13
Opłata, o której mowa w §2 ust.1 pkt.1 lit.b , stanowi równowartość przypadającej na semestr części czesnego, płaconego przez słuchaczy danego kierunku studiów.

Rozdział V: Zwolnienia z obowiązku uiszczania opłaty oraz przesunięcia terminów

§ 14
1. Wszelkie zwolnienia z opłat, przesunięcia terminu wniesienia opłaty, rozłożenie opłaty na raty, odbywają się wyłącznie na zasadach zawartych w niniejszym rozdziale.
2. Decyzje w sprawach, o których mowa w ust.1, podejmuje kierownik jednostki prowadzącej obsługę administracyjną studiów.
3. Podania w sprawach, o których mowa w ust.1, składane są za pośrednictwem jednostki prowadzącej obsługę administracyjną studiów.
4. Od decyzji, o której mowa w ust.2, w terminie 7 dni od jej otrzymania, służy odwołanie do rektora. Decyzja rektora jest ostateczna.

§ 15
W szczególnie uzasadnionych i udokumentowanych sytuacjach życiowych słuchacza, rektor może podjąć decyzję przekraczającą zakres zwolnienia, o którym mowa w §14 ust.2,
po uzyskaniu opinii kierownika jednostki, w której prowadzone są studia podyplomowe.

§ 16
1. Opłaty za kształcenie na studiach odbywane na wniosek osoby zainteresowanej w trakcie urlopu udzielonego słuchaczowi zgodnie z regulaminem wnosi się w wysokości proporcjonalnej do ilości realizowanych godzin przewidzianych w planie i programie studiów dla danych przedmiotów.
2. W przypadku kontynuacji kształcenia po odbytym urlopie opłata za semestr zostaje pomniejszona o dokonaną opłatę, o której mowa w ust. 1.
3. O fakcie udzielenia słuchaczowi urlopu, o którym mowa w ust.1, jednostka obsługująca daną formą kształcenia, zobowiązana jest powiadomić jednostkę właściwą do spraw rozliczeń studentów i doktorantów.
4. Opłaty za semestr powtarzany nalicza się proporcjonalnie do ilości przedmiotów realizowanych.

§ 17
1. Przesunięcie terminu wniesienia opłaty, o której mowa w §2 ust.1 pkt.1 lit.a i lit.d, możliwe jest wyłącznie na rzetelnie uzasadniony i udokumentowany wniosek słuchacza, z zastrzeżeniem ust.2.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 musi należy złożyć w terminie
1) w odniesieniu do opłaty za semestr zimowy – do 10 września,
2) w odniesieniu do opłaty za semestr letni – do 10 lutego.
3. Niedotrzymanie terminu wyznaczonego decyzją kierownika jednostki prowadzącej obsługę administracyjną, kanclerza lub rektora w sprawach, o których mowa w ust.1, powoduje skutki, o których mowa w §6 ust.2-6.
4. Decyzja, o której mowa w ust.3, zamieszczana jest na internetowej stronie Uczelni, w wirtualnym dziekanacie, na indywidualnej stronie słuchacza.
5. Odwołanie od decyzji, o której mowa w ust.3, jest składane do Rektora, poprzez jednostkę właściwą do obsługującą daną formę studiów w terminie 14 dni od ogłoszenia decyzji na indywidualnej stronie słuchacza.

§ 18
Jeśli praca końcowa złożona jest w terminie regulaminowym, a przesunięcie poza termin regulaminowy egzaminu końcowego i obrony pracy związane jest z przyczynami losowymi niezależnymi od słuchacza, a nie leżącymi po stronie Uczelni, dodatkowa opłata, o której mowa w §2 ust.1 pkt.1 lit.c, może zostać uchylona.

§ 19
Opłaty za usługi edukacyjne świadczone przez Uczelnię mogą nie być pobierane, mogą być pobierane w wysokościach innych niż określone w trybie §2 ust.2 lub mogą być pobierane
na zasadach innych niż określone w niniejszym regulaminie, w przypadku:
1) podpisania z instytucją zewnętrzną umowy, z której wynikałoby iż w zamian za określone świadczenia Uczelnia zobowiązuje się do zapewnienia kształcenia dla określonych osób bezpłatnie lub za opłatą obniżoną,
2) organizowania lub współorganizowania przez Uczelnię konkursów, w których nagrodą jest odbywanie studiów bezpłatnie lub za opłatą obniżoną,
3) podpisania z instytucją zewnętrzną umowy na współorganizowanie kształcenia,
w której instytucja ta zobowiązuje się do przejęcia części obowiązków związanych
z organizacją procesu kształcenia.

§ 20
Nie przewiduje się możliwości zwolnienia z opłat, o których mowa w §2 ust.1 pkt.6.

Rozdział VI: Postanowienia końcowe

§ 21
1. Do pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nie mają zastosowania przepisy §11.
2. Pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie podejmujący dokształcanie
w Uczelni, wnoszą za zajęcia dydaktyczne, o których mowa w §2 ust.1 pkt.1 lit.a i lit.d opłaty w wysokości 50% opłat ustalonych w trybie, o którym mowa w §2 ust.2,
z zastrzeżeniem ust.3-4.
3. 50% opłata, o której mowa w ust.2, dotyczy wyłącznie okresu zatrudnienia w Uczelni
w ramach stosunku pracy, co oznacza, iż w przypadku ustania stosunku pracy z Uczelnią pracownik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej opłaty za pozostały okres kształcenia.
4. W celu prawidłowego zastosowania stawki opłaty za kształcenie, w tym właściwego naliczenia stosownej dopłaty należnej Uczelni lub zwrotu należnego pracownikowi, pracownik zobowiązany jest do przedstawienia stosownego zaświadczenia z jednostki właściwej do spraw pracowniczych zarówno w jednostce prowadzącej obsługę administracyjną procesu kształcenia (w odpowiednim dziekanacie lub sekretariacie),
jak i w jednostce właściwej do spraw rozliczeń studentów i doktorantów.

§ 22
1. W przypadku rezygnacji z dalszego kształcenia lub skreślenia z listy słuchaczy, należną Uczelni opłatę semestralną za kształcenie oblicza się według wzoru:

gdzie:
ON – kwota należna Uczelni;
OS – opłata semestralna – 50% opłaty rocznej;
DF – liczba godzin zajęć dydaktycznych, w których zgodnie z harmonogramem zajęć słuchacz powinien był uczestniczyć, od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktycznych do dnia, o którym odpowiednio mowa w §12 ust.2, bądź
do dnia skreślenia z innego powodu, włącznie;
DS – liczba godzin zajęć dydaktycznych zaplanowana w harmonogramie.
2. Dniem rozpoczęcia zajęć dydaktycznych lub dniem ich zakończenia, o którym mowa
w ust.1 jest dzień wskazany w zasadach organizacji roku akademickiego ustalonych przez kierownika jednostki prowadzącej kształcenie.
3. Kierownicy jednostek prowadzących obsługę zobowiązani są do przekazywania jednostce właściwej do spraw rozliczeń studentów i doktorantów szczegółowych informacji o zasadach organizacji kształcenia, niezbędnych do wyliczenia opłaty, o której mowa w ust.1.
4. W przypadku obliczania opłat należnych Uczelni za kształcenie osoby będącej pracownikiem Uczelni, w sytuacji, gdy okres zatrudnienia nie pokrywa się z okresem kształcenia, obowiązują zasady analogiczne do omówionych w ust.1-3.

§ 23
Decyzje, o których mowa w niniejszym Regulaminie zamieszczane są na stronie internetowej Uczelni, w wirtualnym dziekanacie, na indywidualnej stronie słuchacza.

§ 24
1. Warunkiem otrzymania dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów (świadectwa) jest uregulowanie wszelkich zobowiązań finansowych wobec Uczelni.
2. Na potwierdzenie faktu uregulowania wszelkich zobowiązań finansowych wobec Uczelni należy uzyskać stosowne zaświadczenie z jednostki właściwej dla spraw rozliczeń studentów i doktorantów.
3. Przepis §6 ust.12 stosuje się odpowiednio.

§ 25
1. Zwroty kwot nadpłaconych przez słuchacza następują po okresie rozliczeniowym jakim jest rok akademicki. Nadpłata może być zaliczona (na wniosek słuchacza) na poczet przyszłych należności lub zwrócona.
2. Nadpłaty zwracane są na osobisty rachunek bankowy słuchacza, po uprzedniej pisemnej dyspozycji złożonej w Kwesturze (w sekcji księgowości).