Załącznik
do Uchwały Senatu
nr 17/2013 z dnia 17 czerwca 2013 roku

REGULAMIN
STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W KRAKOWIE

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1) Uczelni – należy przez to rozumieć Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
2) jednostce – należy przez to rozumieć katedrę albo Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie lub Małopolską Szkołę Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, jako jednostki właściwe
do obsługi określonych kierunków studiów podyplomowych prowadzonych
w Uczelni,
3) Szkole – należy przez to rozumieć Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie lub Małopolską Szkołę Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
4) kierowniku jednostki – należy przez to rozumieć odpowiednio kierownika katedry lub dyrektora Szkoły,
5) studiach – należy przez to rozumieć studia podyplomowe prowadzone
w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie,
6) słuchaczu – należy przez to rozumieć uczestnika studiów podyplomowych,
7) regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
2. Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem studiów wyższych.
3. Postanowienia regulaminu obowiązują słuchaczy wszystkich studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz wszystkich pracowników Uczelni związanych z procesem kształcenia na studiach podyplomowych.
4. Zasady przyjmowania na studia obcokrajowców regulują odrębne przepisy.

§ 2
1. Nadzór ogólny nad kształceniem na studiach podyplomowych sprawuje prorektor właściwy do spraw kształcenia.
2. Właściwa rada wydziału ustala plan i program studiów podyplomowych oraz efekty kształcenia na studiach. Rada wydziału sprawuje również nadzór merytoryczny nad studiami podyplomowymi, z uwzględnieniem możliwości określonej w ust.3.
3. Jeśli studia współorganizowane są przez dwa lub więcej wydziałów, zadania wskazane w zdaniu poprzedzającym realizowane są we współpracy przez rady wszystkich zaangażowanych wydziałów.
4. Nadzór merytoryczny nad studiami podyplomowymi prowadzonymi w Szkole rady wydziałów mogą sprawować poprzez powołanych ze swojego grona przedstawicieli
do rady programowej Szkoły.

§ 3
1. Za bieżącą organizację studiów podyplomowych odpowiada kierownik jednostki.
2. Do uprawnień i obowiązków kierownika jednostki należy przede wszystkim:
1) organizowanie i nadzorowanie obsługi administracyjnej studiów podyplomowych,
2) rozpatrywanie ewentualnych wniosków o udzielenie urlopu oraz ewentualnych wniosków o przedłużenie okresu odbywania studiów,
3) rozpatrywanie ewentualnych wniosków o zwolnienie z opłaty, przesunięcie terminu wniesienia opłaty, rozłożenie opłaty na raty, na zasadach określonych w przepisach, o których mowa w §5 ust.2,
4) podejmowanie decyzji o skreśleniu z listy słuchaczy.

§ 4
1. Za bieżącą obsługę studiów podyplomowych od strony merytorycznej odpowiada kierownik studiów, powołany przez rektora na wniosek kierownika jednostki.
2. Do uprawnień i obowiązków kierownika studiów należy przede wszystkim:
1) koordynowanie i nadzorowanie przebiegu procesu kształcenia od strony merytorycznej,
2) przedstawienie słuchaczom, na pierwszych zajęciach danej edycji studiów, programu studiów i harmonogramu zajęć, a także szczegółowych warunków i zasad oceniania efektów kształcenia,
3) dostarczanie słuchaczom konspektów i materiałów dydaktycznych,
4) opiniowanie ewentualnych wniosków o udzielenie urlopu oraz ewentualnych wniosków o przedłużenie okresu odbywania studiów, przed przedłożeniem ich kierownikowi jednostki.

§ 5
1. Studia podyplomowe są odpłatne.
2. Zasady odpłatności, w formie regulaminu, ustala odrębną uchwałą senat, a wysokość opłat ustala rektor.
3. Za postępowanie związane z przyjęciem na studia kandydaci wnoszą jednorazową opłatę, która nie podlega zwrotowi, z zastrzeżeniem ust.4.
4. Wniesiona opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi kandydatom na studia podyplomowe,
w terminie do 2 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji, w przypadku nieuruchomienia tych studiów przez Uczelnię
5. Z zastrzeżeniem ust.6, niewnoszenie opłat związanych z kształceniem na studiach podyplomowych zgodnie z przepisami, o których mowa w ust.2, skutkuje skreśleniem z listy słuchaczy.
6. Przepisy, o których mowa w ust.2, mogą nie mieć zastosowania w przypadku:
1) finansowania lub współfinansowania studiów podyplomowych ze źródeł zewnętrznych, w tym z funduszy unijnych lub z wpłat instytucji zewnętrznych,
2) organizowania lub współorganizowania studiów podyplomowych przez Uczelnię
na podstawie umowy zawartej z instytucją zewnętrzną.

Rozdział II
Rekrutacja

§ 6
1. Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się dwa razy w roku akademickim:
1) na semestr zimowy – od 1 czerwca,
2) na semestr letni – od 1 grudnia.
2. Datę zakończenia rekrutacji na dany semestr ustala kierownik jednostki.
3. Informacja o rekrutacji zamieszczana jest na stronie internetowej oraz umieszczana na tablicy ogłoszeń właściwej jednostki.
4. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia składają:
1) kwestionariusz osobowy, dostępny na stronie internetowej Uczelni, wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
2) kartę zgłoszenia, dostępną na stronie internetowej Uczelni, w przypadku skierowania przez firmę lub instytucję,
3) kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),
4) dwa zdjęcia legitymacyjne.
5. W przypadku wysyłania kompletnych dokumentów pocztą, o przyjęciu decyduje data wpływu do sekretariatu właściwej jednostki.
6. O przyjęciu na studia decyduje kierownik jednostki, na podstawie złożonych dokumentów, z zastrzeżeniem ust.7-8.
7. W przypadku liczby zgłoszeń większej niż liczba miejsc na danym kierunku studiów, o przyjęciu decyduje kolejność złożenia kompletnych dokumentów.
8. W przypadku zgłoszenia się na określony kierunek studiów liczby kandydatów mniejszej niż 20, kierunek ten nie jest uruchamiany, z zastrzeżeniem ust.9.
9. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest uruchomienie kierunku studiów w sytuacji zgłoszenia się liczby kandydatów niższej niż określona w ust.8, z uwzględnieniem zasady samofinansowania się studiów podyplomowych. Decyzję w tym zakresie podejmuje kierownik jednostki, w porozumieniu z kwestorem.
10. Kandydat zawiadamiany jest w formie pisemnej o przyjęciu na studia, bądź nieprzyjęciu z powodu, o którym mowa w ust.7 lub ust.8.

Rozdział III
Organizacja studiów

§ 7
1. Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w układzie semestralnym.
2. W zależności od planu i programu studiów, studia trwają co najmniej dwa semestry.
3. Przed rozpoczęciem każdej edycji studiów kierownik jednostki ustala zasady organizacji studiów, w tym:
1) czas trwania semestrów,
2) termin składania prac końcowych i ostateczny termin obrony,
3) liczbę miejsc na poszczególne kierunki studiów.
4. Informacja o terminie rozpoczęcia zajęć udostępniana jest na stronie internetowej i w sekretariacie jednostki co najmniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć.
5. Harmonogramy zajęć dydaktycznych podawane są do wiadomości słuchaczy na pierwszych zajęciach w semestrze.
6. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian w planie studiów oraz w harmonogramie zajęć w trakcie trwania studiów.

§ 8
1. W celu usprawnienia komunikacji pomiędzy pracownikami Uczelni a słuchaczami, jednostka może wprowadzić obowiązek wyboru starosty w poszczególnych grupach słuchaczy.
2. W przypadku, o którym mowa w ust.1, po dokonaniu wyboru, o fakcie tym starosta powiadamia niezwłocznie kierownika studiów i kierownika jednostki, za pośrednictwem sekretariatu jednostki.

Rozdział IV
Zasady oceniania efektów kształcenia

§ 9
1. Słuchacz zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych i zdobywania wiedzy.
2. Szczegółowe warunki oceniania osiągnięć (efektów kształcenia) w ramach studiów podyplomowych podaje do wiadomości słuchaczy.
3. Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie pozytywnych ocen efektów kształcenia
w danym semestrze oraz wniesienie ustalonych opłat.
4. W terminie do miesiąca po zakończeniu każdego semestru słuchacz zobowiązany jest złożyć w sekretariacie jednostki indeks i kartę osiągnięć, uzupełnione o stosowne wpisy ocen.

§10
1. Nieusprawiedliwioną nieobecność słuchacza na egzaminie w pierwszym terminie traktuje się jako utratę terminu.
2. Usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie powinno nastąpić do 7 dni od daty ustania okoliczności uniemożliwiających stawienie się na egzaminie.
3. Drugi termin egzaminu wyznacza kierownik studiów.
4. W przypadku uzyskania z egzaminu oceny niedostatecznej słuchaczowi przysługuje prawo dwukrotnego przystąpienia do egzaminu poprawkowego. Termin tego egzaminu wyznacza kierownik studiów.

§11
1. Przy ocenianiu efektów kształcenia stosowana jest następująca skala ocen:

Ocena Skrót literowy Oznaczenie cyfrowe
bardzo dobry bdb 5,0
dobry plus db+ 4,5
dobry db 4,0
dostateczny plus dst+ 3,5
dostateczny dst 3,0
niedostateczny ndst 2,0

2. W celu podkreślenia szczególnie głębokiej wiedzy słuchacza może mu zostać wystawiona ocena słowna „celujący" (5,5).
3. Oceny wpisywane są do indeksu i karty osiągnięć.
4. Zaliczenia semestru dokonuje kierownik jednostki, bądź osoba przez niego upoważniona.

Rozdział V
Praca końcowa, egzamin końcowy i obrona pracy

§12
1. Słuchacz ma prawo wyboru promotora, z zastrzeżeniem ust.2-4.
2. Promotorem pracy końcowej może być nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy profesora albo stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora, z zastrzeżeniem ust.4.
3. Wykaz osób prowadzących seminaria (promotorów) kierownik studiów podaje do wiadomości słuchaczy w pierwszym miesiącu ostatniego semestru zajęć.
4. W szczególnych przypadkach, po uzyskaniu zgody kierownika jednostki, promotorem pracy końcowej może być osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra, w tym również osoba niebędąca nauczycielem akademickim.

§ 13
1. Po uzyskaniu zgody promotora, praca końcowa może mieć charakter pracy zespołowej, napisanej przez dwie osoby.
2. Praca końcowa oceniana jest przez promotora i recenzenta według skali określonej w §11. Ostateczną ocenę pracy końcowej stanowi średnia arytmetyczna ocen wystawionych przez promotora i recenzenta, sprowadzona do skali, o której mowa w §11, w ten sposób, iż odcinana jest część nie stanowiąca pełnej połowy.
3. Do recenzentów stosuje się odpowiednio przepisy §12 ust.2-4.

§ 14
1. Słuchacz zobowiązany jest do złożenia pracy końcowej w trzech egzemplarzach na dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony, przy czym:
1) jeden egzemplarz pracy, wydrukowany i oprawiony, słuchacz przedkłada promotorowi,
2) drugi egzemplarz pracy, wydrukowany i oprawiony, z przeznaczeniem dla recenzenta, słuchacz składa w sekretariacie jednostki,
3) trzeci egzemplarz pracy, do celów archiwizacyjnych, słuchacz składa w wersji elektronicznej (płyta CD lub dyskietka) w sekretariacie jednostki, wraz z wydrukowanym plikiem README.txt zawierającym krótki opis pracy.
2. Wskazówki dotyczące przygotowania egzemplarza, o którym mowa w ust.1 pkt.3, dostępne są na stronie internetowej oraz w sekretariacie jednostki.
3. Do egzemplarza, o którym mowa w ust.1 pkt.3, słuchacz zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o treści przytoczonej w ust.4, zawierające datę złożenia oświadczenia i podpis słuchacza, wraz ze zgodą promotora na złożenie i obronę pracy oraz z jego podpisem.
4. Treść oświadczenia, o którym mowa w ust.3, brzmi następująco:
„Ja, (nazwisko autora), oświadczam, że składana przeze mnie praca końcowa pod tytułem „(tytuł pracy końcowej)" została przygotowana przeze mnie samodzielnie i nie narusza praw autorskich innych osób."

§ 15
1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego i obrony pracy jest:
1) uzyskanie ocen pozytywnych ze wszystkich egzaminów przewidzianych w planie studiów i zaliczenie semestrów,
2) uzyskanie pozytywnej oceny pracy końcowej i zgody promotora na złożenie pracy,
3) uregulowanie wszelkich zobowiązań finansowych wobec Uczelni.
2. Pierwszy termin obrony pracy nie powinien przekroczyć 30 dni od daty ostatnich zajęć.
3. W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu końcowego i obrony pracy lub uzyskania oceny niedostatecznej w pierwszym terminie, słuchaczowi przysługuje prawo
do przystąpienia do egzaminu końcowego i obrony pracy w drugim terminie, co musi nastąpić do 30 dni od terminu, o którym mowa w ust.2.
4. W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu końcowego i obrony pracy końcowej w drugim terminie, ponowne wyznaczenie terminu egzaminu i obrony pracy nastąpić może po złożeniu przez słuchacza stosownego podania, uzyskaniu zgody kierownika jednostki i dokonaniu dodatkowej opłaty, o której mowa w obowiązującym w Uczelni regulaminie odpłatności za kształcenie.
5. Terminy, o których mowa w ust.2-4, ustala kierownik jednostki, z zastrzeżeniem ust.6.
6. Terminy, o których mowa w ust.2-3, ustalane są z zachowaniem terminu, o którym mowa w §7 ust.3 pkt.2.
7. Słuchacz, który nie spełni warunków określonych w ust.1 lub nie złoży pracy końcowej oraz nie przystąpi do egzaminu końcowego i obrony pracy w regulaminowym terminie, zostaje skreślony z listy słuchaczy.
8. Ponowne wpisanie na listę, złożenie pracy końcowej oraz przystąpienie do egzaminu końcowego i obrony pracy, uwarunkowane jest uzyskaniem zgody kierownika jednostki i wniesieniem stosownej opłaty, określonej w przepisach, o których mowa w §5 ust.2.

§ 16
1. Ukończenie studiów podyplomowych następuje po złożeniu egzaminu końcowego i obronie pracy z wynikiem co najmniej dostatecznym.
2. Egzamin końcowy i obrona pracy odbywa się przed komisją egzaminacyjną, w skład której wchodzą: promotor pracy, recenzent, kierownik studiów, kierownik jednostki lub osoba przez niego upoważniona. Na zaproszenie kierownika jednostki, w skład komisji egzaminacyjnej mogą wejść inne osoby.
3. Egzamin końcowy i obrona pracy powinny obejmować problematykę związaną
z kierunkiem studiów i z pracą końcową.
4. Ocena z egzaminu końcowego ustalana jest jako średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z odpowiedzi na wszystkie pytania w trakcie egzaminu, obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Podstawą obliczenia ostatecznej oceny ze studiów są:
1) średnia arytmetyczna wszystkich ocen uzyskanych w okresie studiów,
z uwzględnieniem ocen niedostatecznych, obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
2) średnia arytmetyczna ocen wystawionych przez promotora i recenzenta z pracy końcowej, obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
3) ocena z egzaminu końcowego, ustalona zgodnie z ust.4.
6. Ocena, o której mowa w ust.5, stanowi sumę:
1) 50% oceny, o której mowa w ust.5 pkt.1,
2) 25% oceny, o której mowa w ust.5 pkt.2,
3) 25% oceny, o której mowa w ust.5 pkt.3.
7. Na świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wpisuje się ostateczną ocenę studiów, wyrównaną do pełnej oceny, w następujący sposób:
1) do 3,69 - dostateczny,
2) od 3,70 do 4,50 - dobry,
3) 4,51 i więcej - bardzo dobry.

§ 17
1. Dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów podyplomowych jest świadectwo, wydane przez Uczelnię zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto, absolwentowi studiów prowadzonych przez Szkołę wydany może zostać dyplom Szkoły.
2. Absolwent ma prawo do zachowania indeksu, którym posługiwał się podczas studiów.

Rozdział VI
Rezygnacja ze studiów i urlopy

§ 18
1. O rezygnacji ze studiów słuchacz zobowiązany jest poinformować Uczelnię w formie pisemnej, składając stosowne oświadczenie w sekretariacie jednostki.
2. Zasady ewentualnego zwrotu całości lub części wniesionej opłaty w przypadku, o którym mowa w ust.1, zawarte są w regulaminie, o którym mowa w §5 ust.2.

§ 19
1. Słuchaczowi może zostać udzielony urlop w przypadku:
1) długotrwałej, trwającej ponad 2 miesiące, choroby, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim,
2) ważnych okoliczności życiowych lub losowych,
3) delegowania słuchacza do pracy za granicę,
4) urodzenia dziecka lub opieki nad nim.
2. O uzyskanie urlopu słuchacz powinien się ubiegać bezpośrednio po zaistnieniu przyczyny stanowiącej podstawę do jego udzielenia.
3. Warunkiem uzyskania urlopu jest przedłożenie, za pośrednictwem sekretariatu jednostki, odpowiednio uzasadnionego podania wraz z niezbędnymi zaświadczeniami.
4. Udzielenie urlopu potwierdza się wpisem do indeksu.
5. Decyzję w zakresie, o którym mowa w ust.1, podejmuje kierownik jednostki.
6. W przypadku nie przystąpienia do zajęć po upływie terminu urlopu, słuchacz zostaje skreślony z listy uczestników studiów.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 20
W przypadkach gdy studia odbywają się na podstawie umów podpisanych przez Uczelnię z innymi instytucjami, a w szczególności w sytuacji gdy – na podstawie tych umów – studia finansowane są ze źródeł zewnętrznych, część kwestii uregulowana może być odmiennie niż w niniejszym regulaminie, w tym m.in. kandydatom na studia lub słuchaczom mogą zostać postawione odmienne lub dodatkowe wymagania.

§ 21
W trosce o wysoki poziom zajęć dydaktycznych, wśród słuchaczy przeprowadzana jest anonimowa ankieta ewaluacyjna, dotycząca poziomu merytorycznego i organizacyjnego studiów podyplomowych.

§ 22
Słuchacze mogą korzystać z zasobów systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.