e-wizytówka

 

Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego. Adwokat.

Zainteresowania naukowe:

Prawo cywilne w szczególności prawo zobowiązań oraz prawo rzeczowe, prawo upadłościowe, prawa restrukturyzacyjne

Publikacje, prezentacje, artykuły:

Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem dr hab.Fryderyka Zolla, Prof. UJ, temat: Lex fori concursus według rozporządzenia Rady Unii Europejskiej w sprawie postępowania upadłościowego;

Współautor z dr K. Kohutek, Komentarz do rozporządzenia Rady Unii Europejskiej w sprawie postępowania upadłościowego, System Lex 2007;

Prawo upadłościowe i naprawcze [w:] Prawo dla pośredników w obrocie nieruchomościami, red. Jerzy Kopyra, Warszawa 2009;

Współautor Aplikacja 2010 Prawo cywilne część 2, Warszawa 2010;

Przejście praw i obowiązków wynikających z umowy wzajemnej na gruncie projektu wspólnego systemu odniesienia, Transformacje Prawa Prywatnego z 2010, nr 1;

Ograniczenia swobody umów w postępowaniu upadłościowym, (w;) Ustawowe ograniczenia swobody umów. Zagadnienia wybrane pod red. B. Gneli, Warszawa 2010;

Współautor z Prof. dr hab. B. Gnelą, Uwagi na temat projektowanej reformy sądownictwa gospodarczego w Polsce, Przegląd Prawa Handlowego z 2010 nr 2;

Współautor z Prof. dr hab. B. Gnelą, Commercial Jurisdiction in Poland, Archivum Iuridicum Cracoviense XLII, Kraków 2010;

Najem powierzchni prywatnych na cele publiczne, Pzp 2011, Nr 1;

Wpływ upadłości na ubieganie sę i realizację zamówienia publicznego, Pzp 2011, Nr 2;

Dialog techniczny w zamówieniach publicznych, Pzp 2012, Nr 3;

Stosowanie do zobowiązań podatkowych cywilnoprawnych instytucji ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika, [w:] Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym red. prof. dr hab. B.Gnela, Warszawa 2012.

"Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 maja 2012 r., I OSK 2297/11. Prawo do słusznego odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone pod drogi publiczne - problemy konstytucyjne" (współautorstwo z dr D. Mróz-Krysta) - "Palestra" 5.

Programy badawcze:

Praca badawcza „ Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym” 2010/2011.

Praca badawcza „ Projekt prawa cywilnego” 2014/2015.

Uczestnictwo w konferencjach:

Ogólnopolska konferencja pt. „Ustawowe ograniczenia swobody kontraktowej”, Kraków-Wierchomla 16-18 września 2010 r.;

I krakowska międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne”, Kraków 24-25 listopada 2011 r.;

Ogólnopolska konferencja pt. „Zastosowanie instytucji cywilnoprawnych w prawie podatkowym”, Zakopane 10-12 października 2012 r.;

II krakowska międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne”, Kraków 28-29 listopada 2013 r.;

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „ Umowa deweloperska i inne środki ochrony praw nabywców” 14 czerwca 2013 we Wrocławiu;

Zjazd Katedr Prawa Uczelni Ekonomicznych w dniach 15-17 września 2014 roku w Karpaczu „ Ustawodawstwo gospodarcze w okresie transformacji ustrojowej” zorganizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; wygłoszenie referatu: Problematyka zmian umowy w związku z nadzwyczajną zmianą okoliczności.

Osiągnięcia i nagrody:

Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie trzeciego stopnia za zespołowe osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej w 2016 roku

adwokat (grudzień 2009 r.)

Egzamin sędziowski (wrzesień 2007 r.)

Doktor nauk prawnych - specjalność prawo cywilne (2009 r.)