e-wizytówka

 

Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego.

Ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2000 r.). Obronił rozprawę doktorską pt. "Prawna ochrona konsumenta w umowach zawieranych na odległość", napisaną pod kierownictwem prof. dr hab. Bogusławy Gneli (2011 r.). 

W latach 2001-2004 odbył aplikację sądową zakończoną zdanym egzaminem sędziowskim. Od 2005 r. radca prawny.

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

Prawo cywilne (w szczegolności prawo umów konsumenckich), międzynarodwe prawo handlowe

Publikacje naukowe:

 1. Europejski model ochrony praw mniejszości, "Przegląd Prawa Europejskiego" 2003, Nr 2 (13).
 2. Instrumenty prawnej ochrony konsumenta w umowach zawieranych na odległość, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 2004, nr 657.
 3. Zaskarżenie uchwały o przekształceniu spółki według Kodeksu Spółek Handlowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 2005, nr 690.
 4. Problematyka prawna przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 2006, nr 725.
 5. Cywilnoprawna ochrona konsumenta usług finansowych w umowach zawieranych na odległość [w:] B. Gnela (red.), Ochrona konsumenta usług finansowych, Wybrane zagadnienia prawne, Zakamycze 2007.
 6. Treść umowy według Zasad Europejskiego Prawa Kontraktów oraz Reguł międzynarodowych kontraktów handlowych UNIDROIT, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" 2009, nr 802.
 7. Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia zawieranej na odległość [w:] B. Gnela, M. Szaraniec (red.), Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce. Wybrane zagadnienia prawne, Warszawa 2013.
 8. Definicje konsumenta w kodeksie cywilnym (obecnym i przyszłym) w kontekście najnowszych unijnych dyrektyw konsumenckich, „Przegląd Prawa Handlowego” 2014, nr 5.
 9. Ewolucja pojęcia „konsument” w polskim prawie cywilnym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (w druku).

Publikacje dydaktyczne:

 1. P. Wiatrowski (red.), Kazusy z prawa dla ekonomistów, Warszawa 2010 (współautor).
 2. P. Dąbek, P. Wiatrowski (red.), Kazusy z prawa gospodarczego dla ekonomistów, Warszawa 2010 (współautor).
 3. B. Gnela (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa 2012 (autorstwo rozdziału II: Elementy prawa Unii Europejskiej).
 4. B. Gnela (red.), Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów, Warszawa 2014 (autorstwo rozdziału 2: Źródła prawa własności intelektualnej; współautorstwo rozdziału 5: Programy komputerowe).

Publikacje inne:

 1. Sprawozdanie z przebiegu konferencji (22-24 września 2005 r., Krynica Górska) [w:] B. Gnela (red.) Ochrona konsumenta usług finansowych, Wybrane zagadnienia prawne, Zakamycze 2007.

Programy badawcze:

 1. Udział w programie badawczym nr 56/KP/2/2002/S – przygotowanie opracowania pt. Dualizm przekształcenia spółki jawnej w partnerską według Kodeksu spółek handlowych
 2. Udział w programie badawczym nr 109/KP/1/2003/S/097 – przygotowanie opracowania pt. Zaskarżenie uchwały o przekształceniu spółki według Kodeksu spółek handlowych
 3. Udział w programie badawczym nr 88/KP/1/2004/S/198 – przygotowanie opracowania pt. Problematyka prawna przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową
 4. Udział w programie badawczym nr 104/KP/3/2005/S/276 – przygotowanie opracowania pt. Treść umowy w świetle prawa polskiego oraz według Zasad Europejskiego Prawa Kontraktów (wspólnie z dr Piotrem Wiatrowskim)
 5. Udział w programie badawczym nr 102/KP/1/2006/S/360 – przygotowanie opracowania pt. Treść umowy według Zasad Europejskiego Prawa Kontraktów oraz Reguł międzynarodowych kontraktów handlowych UNIDROIT
 6. Udział w programie badawczym nr 9/KP/1/2007/S/370 – opracowanie podsumowania części III programu badawczego
 7. Udział w programie badawczym nr 29/KP/1/08/S/446 – przygotowanie opracowania pt. Wybór optymalnego modelu implementacji wspólnotowych regulacji dotyczących umów konsumenckich do prawa polskiego
 8. Udział w programie badawczym nr 27/KP/1/2012/S/027 - przygotowanie opracowania pt. Ochrona praw ubezpieczającego-konsumenta w umowie ubezpieczenia zawieranej na odległość
 9. Udział w programie badawczym nr 011/WF-KP/01/2013/S/3011 nt. Kierunki rozwoju prawa prywatnego - część I - uwagi na temat projektu księgi pierwszej Kodeksu cywilnego; Kierownik projektu: prof. UEK dr hab. Bogusława Gnela. Przygotowanie opracowania pt.: Uwagi o definicjach konsumenta w Kodeksie cywilnym (obecnym i przyszłym) w kontekście ostatnich unijnych dyrektyw konsumenckich.

Uczestnictwo w konferencjach i sympozjach:

 1. Konferencja Katedr Prawa Gospodarczego Uczelni Ekonomicznych zorganizowana przez Akademię Ekonimiczną w Poznaniu (Sieraków, wrzesień 2001 r.)
 2. Udział w międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Neuwaldegg Institute – Educational Initiative for Central and Eastern Europe pt. Free Society and the Rule of Law (Wiedeń, 25-27 listopada 2004 r.)
 3. Konferencja Naukowa Katedr Prawa Uczelni Ekonomicznych pt Ochrona konsumenta usług finansowych (Kraków – Krynica Górska, 22-24 września 2005 r.) zorganizowana przez Katedrę Prawa Akademii Ekonimicznej w Krakowie. Temat referatu: Cywilnoprawna ochrona konsumenta usług finansowych w umowach zawieranych na odległość
 4. Konferencja Naukowa Katedr Prawa Uczelni Ekonomicznych zorganizowana przez Katedrę Prawa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (Wronki, 20-21 października 2006 r.). Temat referatu (wspólnie z prof. UEK B. Gnelą): Wiedza prawnicza jako element wykształcenia studenta uczelni ekonomicznej (na przykładzie działalności Katedry Prawa Akademii Ekonomicznej w Krakowie)
 5. Konferencja Naukowa Katedr Prawa Uczelni Ekonomicznych zorganizowana przez Akademię Ekonomiczną w Katowicach (Ustroń, 17-19 września 2007 r.)
 6. Konferencja Naukowa Katedr Prawa Uczelni Ekonomicznych pt. Odpowiedzialnośc cywilnoprawna przedsiębiorców (Wałbrzych 19-21 września 2008 r.) organizowana przez Katedrę Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Temat referatu: Obowiązki i odpowiedzialność przedsiębiorcy zawierającego umowę na odległość
 7. II Krakowska Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne (Kraków 28-29 listopada 2013 r.) organizowana przez Katedrę Prawa UEK wraz z Katedrą Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń UEK. Temat referatu: Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia zawieranej na odległość
 8. Zjazd Katedr Prawa Uczelni Ekonomicznych: Ustawodawstwo gospodarcze w okresie transformacji ustrojowej, zorganizowany przez Katedrę Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Karpacz 15-17 września 2014 r.). Temat referatu: Ewolucja pojęcia „konsument” w polskim prawie cywilnym

Osiągnięcia i nagrody:

 1. Nagroda zespołowa Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie za osiągnięcia w dziedzinie naukowej (2002 r.)
 2. Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie drugiego stopnia za zespołowe osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej w 2012 roku
 3. Rzecznik Dyscyplinarny do Spraw Studentów Akademii Ekonomicznej (Uniwersytetu Ekonomicznego) w Krakowie (2002-2008 r.)
 4. Członek Rady Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (2008-2012 r.)
 5. Członek Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich (2012-2016 r.)
 6. Egzamin sędziowski (wrzesień 2004 r.)
 7. Radca prawny (grudzień 2005 r.)
 8. Doktor nauk prawnych - specjalność prawo cywilne (luty 2011 r.)
 9. (nagroda za współautorstwo podręcznika pt. "Podstawy prawa dla ekonomistów" pod red. prof. B. Gneli (2012 r.) 
 10. Nagroda Rektora UEK drugiego stopnia za zespołowe osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej (2013 r.)