e-wizytówka

 

Profesor w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego. Radca prawny.

Pracownik dydaktyczno-naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie od 2003 r. Wykładowca z zakresu: prawa podatkowego, podatku od towarów i usług, prawa papierów wartościowych, postępowania administracyjnego oraz postępowania sądowoadministracyjnego.

Pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie w latach 1999 - 2006. Pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowiew latach 2001-2003 - prowadzenie ćwiczeń z zakresu prawa wekslowego i prawa czekowego. Od od 2004 r. wykładowca w Krakowskiej Szkole Biznesu - wykłady z zakresu prawa papierów wartościowych, prawa podatkowego, prawa i postępowania administracyjnego, podatku od towarów i usług, prawa gospodarczego. W latach 2005-2007 wykładowca Wyższej Szkoły Handlowej w Krakowie - wykłady z zakresu prawa administracyjnego. W latach 2006-2007 wykładowca Wyższej  Szkoły Ekonomicznej w Bochni - wykłady z zakresu prawa podatkowego.

 

Wykształcenie:

 1. Studia doktoranckie Katedra Prawa Prywatnego Międzynarodowego U.J. 1998- 2003 r. Uniwersytet Jagielloński Specjalizacja prawo cywilne , Doktor Nauk Prawnych
 2. Aplikacja sędziowska w Sądzie Okręgowym w Krakowie zakończona egzaminem sędziowskim 1998-2003 r.
 3. Studia Prawnicze Prawo i Administracja Uniwersytet Jagielloński1993-1998, Magister Prawa
 4. Studia Humanistyczne Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa Uniwersytet Pedagogiczny 1987-1992. Magister bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Zainteresowania naukowe:

Prawo cywilne w szczególności prawo rzeczowe. Prawo podatkowe w szczególności materialne ogólne prawo podatkowe oraz podatek od towarów i usług.

Publikacje:

 1. „Unieważnienie umowy zawartej w drodze przetargu”, Przegląd Sądowy, nr 7-8/2000;
 2. „Przesłanki zastosowania przepisu art. 15 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych”, Casus, nr 18/2000;
 3. „Użyczenie nieruchomości przez partię polityczną, art. 24 ust. 5 ustawy o partiach politycznych, cz. 1” Rejent nr 3/2004;
 4. „Użyczenie nieruchomości przez partię polityczną, art. 24 ust. 5 ustawy o partiach politycznych, cz. 2”, Rejent nr 5/2004;
 5. „Wybrane zagadnienia prawnopodatkowe pomocy publicznej państwa dla rozwoju przedsiębiorstw [w:] Polityka fiskalna państwa i jej wpływ na finanse przedsiębiorstw (red.) S. Owsiak, Bielsko-Biała 2004;
 6. „Zastosowanie umowy użyczenia w prawie publicznym”, Zeszyty Naukowe UEK, nr 725/2006;
 7. „Klauzula obejścia prawa podatkowego”, Rejent, nr 4/2007;
 8. „Prawo podatkowe. Część ogólna. Kazusy” (wspólnie z M. Łuc, K. Michałowska), ( red.) B. Gnela, Wolters Kluwers 2007;
 9. „Prawo podatkowe. Postępowanie podatkowe. Kazusy”, (wspólnie z M. Łuc, K. Michałowska), (red.) B. Gnela, Wolters Kluwers 2008;
 10. "Zabezpieczenie wykonania umów w świetle zasad europejskiego prawa kontraktów oraz polskiego prawa zobowiązań", (wspólnie z M. Szaraniec), Zeszyty Naukowe UEK nr 776, Kraków 2008;
 11. „Umowa użyczenia w prawie cywilnym”, Warszawa 2008;
 12. „Indywidualne interpretacje prawa podatkowego”,[w:] Przezwyciężanie barier rozwoju przedsiębiorczości, Kraków 2008;
 13. „Glosa do Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8.10. 2007 r. I FPS 4/07”, Gdańskie Studia Prawnicze-Przegląd Orzecznictwa nr 4/2008
 14. „Mankamenty planowania przestrzennego blokadą rozwoju inwestycji infrastrukturalnych”, Prawo Zamówień Publicznych, nr 4/2008;
 15. „Nowelizacja art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej”, (wspólnie z K. Michałowska), Przegląd Prawa Handlowego, nr 4/ 2008;
 16. „Wpływ planowania przestrzennego na rozwój inwestycji infrastrukturalnych”, Przegląd Komunalny, nr 6 /2009;
 17. „Prawno-podatkowe skutki zawieszenia działalności gospodarczej”, (wspólnie z K. Michałowska), Przegląd Podatkowy nr 9/2009;
 18. „Umowy realne w obrocie gospodarczym”, [w:] Umowy gospodarcze. Zagadnienia wybrane, (red.) J. Gospodarek, Warszawa 2009;
 19. „Zasady ogólne zabezpieczenia wykonania kontraktów w świetle zasad europejskiego prawa kontraktów oraz polskiego prawa zobowiązań”, (wspólnie z M. Szaraniec), Zeszyty Naukowe UEK, nr 802/2009;
 20. „Ordynacja podatkowa. Źródła i wykładnia prawa podatkowego”, (red. A. Kaźmierczyk), (wspólnie z K. Michałowska, F. Grzegorczyk, M. Łuc, M. Kotulski, M. Śliwińska-Grzegorczyk), Difin Warszawa 2010;
 21. „Najem okazjonalny lokali mieszkalnych w świetle zasady swobody umów”, [w:] Ustawowe ograniczenia swobody umów. Zagadnienia wybrane (red.) B. Gnela, Wolter Kluwer 2010;
 22. „Regulacje prawne umowy użyczenia w aspekcie historycznym z uwzględnieniem obowiązującego stanu prawnego”, Zeszyty Naukowe UEK nr 809/ 2010;
 23. „Prawo handlowe dla ekonomistów”, (red B. Gnela), rozdział XIV, (wspólnie z B. Gnela), Warszawa 2011;
 24. „Podstawy prawa dla ekonomistów”, (red B. Gnela), rozdział V, (wspólnie z B. Gnela) Warszawa 2011;
 25. „Istota odróżniania umów odpłatnych i nieodpłatnych”, Zeszyty Naukowe UEK, nr 870/ 2011;
 26. „Podatek od towarów i usług”, Warszawa Difin 2011;
 27. „Nieważność czynności prawnej a dostawa towarów w świetle podatku od towarów i usług”, Przegląd Podatkowy, nr 11/ 2011;
 28. „Wybrane zagadnienia polityki podatkowej w stosunku do osób prawnych”, (wspólnie z K. Michałowska), Zeszyty Naukowe PTE, Kraków 2012;
 29. „Prawo handlowe dla ekonomistów”, (red B. Gnela),; rozdział XIV, (wspólnie z B. Gnela), Warszawa 2012;
 30. „Podstawy prawa dla ekonomistów”, (red B. Gnela), rozdział V, (wspólnie z B. Gnela) Warszawa 2012;
 31. „Status prawno rzeczowy pomieszczeń w świetle stawek podatku od towarów i usług”, [w:] Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym, (red.) B. Gnela, Warszawa 2012;
 32. „Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych w świetle art. 299 k.s.h. i 116 o.p.”, Zeszyty Naukowe UEK nr 894/ 2012;
 33. „Zaświadczenie o samodzielności lokali” ,Rejent nr 1/2013;
 34. „Ochrona wierzyciela wspólnoty mieszkaniowej”, [w:] Ochrona interesów wierzycieli w stosunkach gospodarczych, (red.) K. Szuma, Poznań 2013;
 35. „Zarząd nieruchomością wspólną wykonywany przez spółdzielnie mieszkaniowe”, Rejent nr 9/2013;
 36. „Warunki zastosowania analogii legis”, Zeszyty Naukowe UEK 2013;
 37. „Znaczenie uchwały zarządu spółdzielni określającej przedmiot odrębnej własności lokalu” Brenna 2014;
 38. „Podmioty odpowiedzialne za ponoszenie ciężarów i wydatków na nieruchomość wspólną, we wspólnotach mieszkaniowych i spółdzielniach mieszkaniowych”, Zeszyty Naukowe UEK 2014;
 39. Ewolucja własności i prawa własności w okresie transformacji gospodarczych przełomu XX i XXI wieku, (wspólnie z dr. K. Michałowska) Karpacz 2014.

Programy badawcze:

 1. Praca badawcza „Zasady prawa cywilnego w świetle porównawczym z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktów (Principles of European Contract Law PECL)” 2005/2006
 2. Praca badawcza „Zasady prawa cywilnego w świetle porównawczym z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktów (Principles of European Contract Law PECL)” 2006/2007
 3. Praca badawcza „ Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym” 2010/2011.
 4. Praca badawcza „ Projekt prawa cywilnego” 2014/2015.

Uczestnictwo w konferencjach:

 1. Międzynarodowa konferencja naukowa organizowana przez Wyższą Szkołę Bankowości i Finansów „Polityka fiskalna państwa i jej wpływ na finanse przedsiębiorstw” 19-21 maja 2004 w Bielsku-Białej;
 2. Konferencja Naukowa Katedr Prawa Uczelni Ekonomicznych pt "Ochrona konsumenta usług finansowych" Kraków - Krynica Górska 22-24 września 2005r.;
 3. II Ogólnopolski Zjazd Cywilistów, Wisła 27-30 września 2006 r.;
 4. Konferencja „Przezwyciężanie barier rozwoju przedsiębiorczości” 30.11.2007 Kraków Urząd Miasta Krakowa, organizowana przez Prezydent Miasta Krakowa oraz Porozumienie na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości w Krakowie Izba Przemysłowo Handlowa w Krakowie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie;
 5. Konferencja Naukowa Katedr Prawa Uczelni Ekonomicznych pt.„ Odpowiedzialność cywilnoprawna przedsiębiorcy” Wałbrzych Książ 19-21.09.2008 r.;
 6. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Efektywność udzielania i wykonywania zamówień publicznych” Kraków 11-12 grudnia 2008 r. (wygłoszony referat);
 7. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ustawowe ograniczenia zasady swobody umów” 16-18 września 2010 Wierchomla;
 8. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona wierzycieli w stosunkach gospodarczych” wrzesień 2012 w Licheniu (wygłoszony referat);
 9. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „ Bezpieczny system finansowy – wnioski z kryzysu” 26-28 września 2012 w Rytrze (wygłoszony referat);
 10. Ogólnopolska Konferencja Naukowa. „Zastosowanie instytucji prawa prywatnego w prawie podatkowym” 11-13 października 2012r w Zakopanym (wygłoszony referat);
 11. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „ Podstawowe konstrukcje i tendencje rozwojowe prawa spółdzielczego” 25 kwiecień 2013w Lublinie (wygłoszony referat);
 12. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „ Umowa deweloperska i inne środki ochrony praw nabywców” 14 czerwca 2013 we Wrocławiu;
 13. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „ Spółdzielczość mieszkaniowa w Polsce wobec wyzwań współczesności. Aspekty legislacyjno- prawne, finansowo-ekonomiczne, organizacyjne oraz socjologiczne” 18-19 listopad 2013 r. w Brennej (wygłoszony referat);
 14. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Legal protection investment In central Europe and Hungary” 9-10 grudnia 2013 Budapest.