e-wizytówka

Zainteresowania naukowe

Prawo cywilne w szczególności prawo rzeczowe. Prawo podatkowe w szczególności materialne ogólne prawo podatkowe oraz podatek od towarów i usług.

Publikacje

Zainteresowania naukowe

Prawo cywilne w szczególności prawo rzeczowe. Prawo podatkowe w szczególności materialne ogólne prawo podatkowe oraz podatek od towarów i usług.

Publikacje

Unieważnienie umowy zawartej w drodze przetargu, Przegląd Sądowy, nr 7-8/2000; ‘

Przesłanki zastosowania przepisu art. 15 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych”, Casus, nr 18/2000;

Użyczenie nieruchomości przez partię polityczną, art. 24 ust. 5 ustawy o partiach politycznych,(cz. I), Rejent nr 2/2004, s.57-73

Użyczenie nieruchomości przez partię polityczną, art. 24 ust. 5 ustawy o partiach politycznych, (cz. II), Rejent nr 3/2005, s. 75-93

Wybrane zagadnienia prawnopodatkowe pomocy publicznej państwa dla rozwoju przedsiębiorstw [w:] Polityka fiskalna państwa i jej wpływ na finanse przedsiębiorstw red. S. Owsiak, Bielsko-Biała 2004, s.169-187

Zastosowanie umowy użyczeniaw prawie publicznym, Zeszyty Naukowe UEK, nr 725/2006, s.67-81

Klauzula obejścia prawa podatkowego, Rejent, nr 4/2007, s.122-147

Prawo podatkowe. Część ogólna. Kazusy, red. B. Gnela, Wolters Kluwers 2007 (współautorzy: M. Łuc, K. Michałowska)

Prawo podatkowe. Postępowanie podatkowe. Kazusy, red. B. Gnela, Wolters Kluwers 2008; (współautorzy: M. Łuc, K. Michałowska)

Zabezpieczenie wykonania umóww świetle zasad europejskiego prawa kontraktów oraz polskiego prawa zobowiązań,Zeszyty Naukowe UEK nr 776/2008, s.51-83 (współautor: dr M. Szaraniec)

Umowa użyczenia w polskim prawie cywilnym, Warszawa 2008, s.231

Indywidualne interpretacje prawa podatkowego [w:] Przezwyciężanie barier rozwoju przedsiębiorczości, Kraków 2008, s.100-107

Glosa do Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8.10. 2007 r. I FPS 4/07, Gdańskie Studia Prawnicze-Przegląd Orzecznictwa nr 4/2008, s.89-94

Mankamenty planowania przestrzennego blokadą rozwoju inwestycji infrastrukturalnych, Prawo Zamówień Publicznych, nr 4/2008, s.60-71

Nowelizacja art. 10 ustawyo swobodzie działalności gospodarczej, Przegląd Prawa Handlowego, nr 4/ 2008, s.31-38. (współautor: dr K. Michałowska)

Wpływ planowania przestrzennego na rozwój inwestycji infrastrukturalnych, Przegląd Komunalny, nr 6 /2009, s.54-55

Prawno-podatkowe skutki zawieszenia działalności gospodarczej, Przegląd Podatkowy nr 9/2009, s.26-33 (współautor: dr K. Michałowska)

Umowy realne w obrocie gospodarczym, [w:] Umowy gospodarcze. Zagadnienia wybrane, red. J. Gospodarek, Warszawa 2009, s.73-86

Zasady ogólnezabezpieczenia wykonania kontraktów w świetle zasad europejskiego prawa kontraktów oraz polskiego prawa zobowiązań, Zeszyty Naukowe UEK, nr 802/2009, s.65-76 (współautor: dr M. Szaraniec)

Regulacje prawne umowy użyczenia w aspekcie historycznym z uwzględnieniem obowiązującego stanu prawnego, Zeszyty Naukowe UEK nr 809/ 2009, s.91-104.

Najem okazjonalny lokali mieszkalnych w świetle zasady swobody umów, [w:] Ustawowe ograniczenia swobody umów. Zagadnienia wybrane, red. B. Gnela, Wolters Kluwer 2010, s.500-513

Podmioty stosunku zobowiązaniowego w prawie podatkowym i ich odpowiedzialność. Powstanie zobowiązań podatkowych [w:] Ordynacja podatkowa. Źródła i wykładnia prawa podatkowego, red. A. Kaźmierczyk, Warszawa 2010; s.59-138

Istota odróżniania umów odpłatnych i nieodpłatnych, Zeszyty Naukowe UEK, nr 870/ 2011, s.175-186

Podatek od towarów i usług, Warszawa 2011, s.256

Prawo papierów wartościowych [w:] Prawo handlowe dla ekonomistów,red. B. Gnela, Warszawa 2011, s.189-208 (współautor B. Gnela)

Elementy postępowania administracyjnego i sądowo - administracyjnego [w:] Podstawy prawa dla ekonomistów, red B. Gnela, Warszawa 2011, s. 81-104, ( współautor B. Gnela)

Nieważność czynności prawnej a dostawa towarów w świetle podatku od towarów i usług,Przegląd Podatkowy, nr 11/ 2011, s.23-32

Prawo papierów wartościowych, [w:] Prawo handlowe dla ekonomistów,red B. Gnela, Warszawa 2012, s. 196-213 (współautor B. Gnela)

Wybrane zagadnienia polityki podatkowej w stosunku do osób prawnych, Zeszyty Naukowe PTE nr 12, Kraków 2012, s. 63-75 (współautor: dr K. Michałowska)

Status prawno rzeczowy pomieszczeń w świetle stawek podatku od towarów i usług [w:] Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym, red. B. Gnela, Warszawa 2012, s.194-206

Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych w świetle art. 299 k.s.h. i 116 o.p., Zeszyty Naukowe UEK nr 894/ 2012, s.95-110

Elementy postępowania administracyjnego i sądowo - administracyjnego, [w:] Podstawy prawa dla ekonomistów, red. B. Gnela, Warszawa 2012, s. 80-102 (współautor B. Gnela)

Zaświadczenie o samodzielności lokali, Rejent nr 1/2013, s.11-38

Ochrona wierzyciela wspólnoty mieszkaniowej [w:] Ochrona interesów wierzycieli w stosunkach gospodarczych, red.K. Szuma, Poznań 2013, s.130-144

Zarząd nieruchomością wspólną wykonywany przez spółdzielnie mieszkaniowe, Rejent nr9/2013, s.23-44

Warunki zastosowania analogii legis, Zeszyty Naukowe UEK nr 911/2013, s.21-32

Ewolucja własności i prawa własności w okresie transformacji gospodarczych przełomu XX i XXI wieku [w:] Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce, red. T. Kocowski, K. Marek, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 362, Wrocław 2014, s. 182-195 (współautor: dr K. Michałowska.)

Podmioty odpowiedzialne za ponoszenie ciężarów i wydatków na nieruchomość   wspólną, we wspólnotach mieszkaniowych i spółdzielniach mieszkaniowych, Zeszyty Naukowe UEK nr 2/2014, s.89-103

Znaczenie uchwały zarządu spółdzielni określającej przedmiot odrębnej własności lokalu [w:] Spółdzielczość mieszkaniowa w Polsce wobec wyzwań współczesności, red. K. Łoś, Bielsko- Biała 2014, s.57-73

Organizacje i urzędy ochrony własności intelektualnej. Rzecznicy patentowi oraz Polska Izba Rzeczników Patentowych, [w:] Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów, red. B. Gnela, Warszawa 2014, s. 189-194

Nieruchomość wspólna właścicieli lokali. Problematyka prawno- rzeczowa, C.H. Beck 2015, s. 539 + LXIII

Obowiązek „sprzątania chodników” nałożony na właścicieli nieruchomości, Rejent nr 4/2015, s. 45-67

Postępowanie przed konsulem świetle ustawy – Prawo konsularne. Wybrane zagadnienia [w:] Polskie prawo konsularne w okresie zmian, red. W. Burek, P. Czubik, Warszawa 2015, s.20-33

Problem zapewnienia wyłącznego prawa do miejsca postojowego nabywcom lokali mieszkalnych w umowach zawieranych z deweloperami, [w:] Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego, red. B. Gnela, K. Michałowska, C.H. Beck 2015, s.186-198

Problematyka uchwał w świetle projektu Kodeksu cywilnego. Zagadnienia wybrane, Zeszyty Naukowe UEK 2015, nr 12, s.99-116

Nietykalność i integralność w projekcie księgi pierwszej Kodeksu cywilnego – analiza prawno porównawcza, Zeszyty Naukowe UEK 2015, nr 12, s.81-98 (współautor K. Michałowska)

Prawo papierów wartościowych [w:] Prawo handlowe dla ekonomistów,red. B. Gnela, Warszawa 2016, s.226-246 (współautor B. Gnela)

Postulat rezygnacji z podziału na tzw. małe i duże wspólnoty mieszkaniowe, Krakowski Przegląd Notarialny 2016, nr. 3. s.45-61

The issue of acquisition of real estate premises for the purposes of housing investment in the condo and apart systems (second home), in the light of regulations in Polish civil law, Studia Iuridica Cassoviensia 2016, r. 4, c.2, s. 98-103 ( ISSN 1339-3995)

„About a need for recodification of the Civil Code with reference to the resolutions issues. Selected issues” ,[w:] Pravo. Obchod. Ekonomika VI, Jozef Suchoza, Jan Husar, ReginaHućkova ( eds.), Kosice 2016 s. 309-320 ( ISSN 2453-921 X)

Projekt ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność gruntów. Zagadnienia wybrane., Nowy PrzeglądNotarialny 4/2016s. 15-39 (ISSN 1506-9443)

Kwalifikacja umowy o zarządzanie nieruchomością, [w:] Europa Regionum, T XXIX, Problematyka prawna usług, Szczecin 2016 ( ISSN 1428-278X) (wydane 2017)

Konieczność jednoznacznego uksztaltowania regulacji dotyczącej chwili przejścia własności urządzeń przesyłowych na przedsiębiorcę,[w:]Ekonomiczne i Prawne Wyzwania Roku 2017, T. 1, Lwów 2017, s.110-116, ISSN 2411-3506

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomośći, [w:] Dystrybucja usług ubezpieczeniowych. Wybrane zagadnienia prawne, Warszawa ISBN 978-83-8085-523-6, s. 369- 383,2017

Contracts concerning rights in immovable property in the light of Directive 2011/83/EU, and the Consumer Rights Act implementing it ,ZN UEK2017

Komentarz do art. 44- 55 k.c. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. T I , Część ogólna (art. 1 – 121) (red. M. Habdas, M. Fras) Wolters Kluwers2017

Problematyka interpretacji treści art. 68 ust. 2a pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami jako podstawy żądania zwrotu kwoty równej bonifikacie udzielonej przy nabyciu lokalu komunalnego po jej waloryzacji, Rejent nr 12/2017

Changes in regulations on tax on goods and services posing an attempt to counteract the phenomenon of tax loophole - Zmiany w zakresie unormowań podatku od towarów i usług stanowiące próbę zapobieżenia zjawisku luki podatkowej, [w:], ZN UEK2018

Programy badawcze

Program badawczy „Zasady prawa cywilnego w świetle porównawczym z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktów (Principles of European Contract Law PECL)” 2005/2006: Kierownik tematu: Prof B. Gnela. Temat badań „ Zabezpieczenie wykonania umów w świetle zasad europejskiego prawa kontraktów oraz polskiego prawa zobowiązan”

Program badawczy „Zasady prawa cywilnego w świetle porównawczym z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktów (Principles of European Contract Law PECL)” 2006/2007;Kierownik tematu: prof. B. Gnela. Temat badan „ Zasady ogólne zabezpieczania wykonania umów w świetle PECL oraz polskiego prawa zobowiązan”

Program badawczy „Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym” 2010/2011;Kierownik tematu: prof. B. Gnela. Temat badan „ Status prawnorzeczowy pomieszczeń w świetle stawek podatku od towarów i usług”

Program badawczy „Kierunki rozwoju prawa prywatnego - uwagi na temat projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego” 2014/2015. Kierownik tematu prof. B. Gnela. Temat badan „ Problematyka uchwał w świetle projektu Kodeksu cywilnego”

Program badawczy „ Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego cz. I” 2015/2016. Kierownik tematu prof B. Gnela. Temat badan „Problem zapewnienia wyłacznego prawa do miejsca postojowego nabywcom lokali mieszkalnych w umowach zawieranych z deweloperami”

Międzynarodowy Program badawczy „Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego cz. II” 2016/2017. Kierownik tematu prof B. Gnela. Temat badan „Umowy dotyczące praw do nieruchomości w świetle Dyrektywy 2011/83/UE oraz implementującej ją ustawy o prawach konsumenta”

Program badawczy „ Kierunki zmian metod badawczych zjawisk finansowych” 2016/2017 kierownik tematu A. Kaźmierczyk. Temat badan „Zmiany w zakresie unormowań podatku od towarów i usług stanowiące próbę zapobieżenia zjawisku luki podatkowej”

Program badawczy „ Własność w systemie prawa podatkowego” 2017/201 Kierownik programu badawczego A. Kaźmierczyk

Konferencje i sympozja

Międzynarodowa Konferencja Naukowa organizowana przez Wyższą Szkołę Bankowości i Finansów „Polityka fiskalna państwa i jej wpływ na finanse przedsiębiorstw” 19-21 maja 2004 w Bielsku-Białej;

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Katedr Prawa Uczelni Ekonomicznych "Ochrona konsumenta usług finansowych" Kraków - Krynica Górska 22-24 września 2005r.;

II Ogólnopolski Zjazd Cywilistów, Wisła 27-30 września 2006 r.;

Konferencja Naukowa „Przezwyciężanie barier rozwoju przedsiębiorczości” 30.11.2007 Kraków, organizowana przez Prezydenta Miasta Krakowa oraz Porozumienie na Rzecz

Rozwoju Przedsiębiorczości w Krakowie, Izbę Przemysłowo Handlową w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wygłoszony referat pt. „ Problematyka indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego”;

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Katedr Prawa Uczelni Ekonomicznych pt.„ Odpowiedzialność cywilnoprawna przedsiębiorcy” Wałbrzych Książ 19-21.09.2008 r.;

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Efektywność udzielania i wykonywania zamówień publicznych” Kraków 11-12 grudnia 2008 r. Wygłoszony referat pt. „Oddziaływania regulacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na proces postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ustawowe ograniczenia zasady swobody umów” 16-18 września 2010 Wierchomla;

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona wierzycieli w stosunkach gospodarczych” 18-20 września 2012 w Licheniu.Wygłoszony referat pt. „Sytuacja prawna wierzyciela wspólnoty mieszkaniowej”;

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczny system finansowy – wnioski z kryzysu” 26-28 września 2012 w Rytrze. Wygłoszony referat pt. „ Emisja akcji w świetle regulacji kształtującej prawo do odliczenia podatku naliczonego” ;

Ogólnopolska Konferencja Naukowa. „Zastosowanie instytucji prawa prywatnego w prawie podatkowym” 11-13 października 2012r w Zakopanym. Wygłoszony referat pt. „ Status prawno- rzeczowy pomieszczeń w świetle regulacji ustawy o podatku od towarów i usług”;

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „ Podstawowe konstrukcje i tendencje rozwojowe prawa spółdzielczego” 25 kwiecień 2013 w Lublinie. Wygłoszony referat pt. „Problematyka zarządu nieruchomością wspólną wykonywanego przez spółdzielnię mieszkaniową”;

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Umowa deweloperska i inne środki ochrony praw nabywców” 14 czerwca 2013 we Wrocławiu;

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Spółdzielczość mieszkaniowa w Polsce wobec wyzwań współczesności. Aspekty legislacyjno - prawne, finansowo-ekonomiczne, organizacyjne oraz socjologiczne” 18-19 listopad 2013 w Brennej. Wygłoszony referat pt. „Uchwała zarządu spółdzielni mieszkaniowej określająca przedmiot odrębnej własności lokalu;

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Legal protection investment in central Europe and Hungary” 9-10 grudnia 2013 Budapest

Ogólnopolska Konferencji Naukowej „ Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego”,15- 17 września 2015 r. w Krakowie. Wygłoszony referatu „Problematyka zapewnienia wyłącznego i trwałego prawa do miejsca postojowego nabywcom lokali mieszkalnych w umowach zawieranych z deweloperami”;

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Applicable Law in the International Arbitration”- 20 listopad 2015 Katowice

III Krakowska Międzynarodowa Konferencja Naukowa „ Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia Ekonomiczno- prawne” 26-27 listopad 2015, Kraków

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Law – making and law enforcement as a factor in the efficient development of contemporary economies” 17-18 marzec 2016 Grodno

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawo cywilne – wyzwania legislacyjne i problemy praktyczne”29 kwietnia 2016 r. Warszawa

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „ Problematyka usług” wrzesień 19-21 2016 Kołobrzeg. Wygłoszony referat pt. „ Kwalifikacja umowy o zarządzanie nieruchomością”-

Konferencja Naukowa „ Struktura regulacji kodeksowej” 14 październik 2016Wrocław

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „ Pravo- Obchod-Ekonomika” 26-28 październik 2016,Srebskie Pleso. Wygłoszony referat „About a need for recodification of the Civil Code with reference to the resolutions issues. Selected issues” -

Konferencja Naukowa „ Islam w międzynarodowej i krajowej przestrzeni prawnej” 17-18 listopad 2016, Kraków

Międzynarodowa Naukowo- Praktyczna Konferencja NANR „ Ekonomiczne i Prawnicze Wyzwania Roku 2017” 14 stycznia 2017, Lwów

XI Ogólnopolska Konferencja Prawa Podatkowego „Wykładnia oraz stosowanie prawa podatkowego – teoria i praktyka” 22-23 kwietnia 2017, Kraków

Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Therd International Law Conference – “ Consumer Protection and Human Rights” 24-25 kwietnia 2017,Kraków. Wygłoszony referat ” Right to housing as a second generation human rights”

Ogólnopolska Konferencja „Ocena skutków regulacji w procesie stanowienia prawa. Rok doświadczeń Senatu RP w stosowaniu OSR” 20 wrzesień 2017 Warszawa

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „ Kierunki badań zjawisk finansowych” 18-20 Paźdiernik 2017, Arłamow

IV Krakowska Międzynarodowa Konferencja Naukowa „ Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia Ekonomiczno- prawne” 23-24 listopad 2017, Kraków. Wygłoszony referat„ Problematyka obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej zarządców nieruchomości”

Osiągnięcia i nagrody

Nagroda indywidualna drugiego stopnia za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej 2008 r.

Nagroda indywidualna pierwszego stopnia za osiągnięcia naukowe w 2009 r.

Nagroda indywidualna trzeciego stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej w 2011 r.

Nagroda drugiego stopnia za zespołowe osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej w 2012 r.

Nagroda indywidualna trzeciego stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej w 2013 r.

Nagroda pierwszego stopnia za zespołowe osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej w 2014 r.

Medal Komisji Edukacji Narodowej nadany dnia 26 lipca 2016 r. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

Nagroda trzeciego stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej 2016 r.

Nagroda specjalna za osiągnięcia naukowe 2016 r.

Redakcja naukowa

Redakcja Ordynacja podatkowa. Źródła i wykładnia prawa podatkowego, red. A.    Kaźmierczyk, Warszawa 2010, s.350

Recenzje

Recenzja naukowa artykułu K. Mazur „Unieważnienie umowy zawartej w trybie przetargu (art. 705 k.c.)” Kwartalnik Prawa Prywatnego 2016z. 1, s. 153-175

Recenzja wydawnicza monografii I. Ramus „ Umowa o administrowanie nieruchomością wspólna w małych wspólnotach mieszkaniowych funkcjonujących w reżimie zarządu ustawowego” Toruń 2016

Rozwój kadry naukowej

Promotor prac magisterskich i dyplomowych. Od 2003 r. do chwili obecnej egzaminy magisterskie i dyplomowe złożyło 188 studentów.

Promotor prac dyplomowych studiów podyplomowych. Od 2004 r. do chwili obecnej egzaminy dyplomowe złożyło 140 studentów.

Promotor w przewodzie doktorskim Pana mgr Bartłomieja Barańskiego pt. „ Problematyka wynagrodzenia w służebnosci przesyłu”, otwartym przed Radą Wydziału Prawa Administracji iStosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Promotor w przewodzie doktorskim Pani Ewy Gorleckiej – Łabiak pt. „ Rola banków hipotecznych w finansowaniu nieruchomości mieszkaniowych w Polsce”, otwartym przed Radą Wydziału Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Funkcje

Współorganizator Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Zastosowanie instytucji prawa prywatnego w prawie podatkowym”, 11-13 października 2012 r. w Zakopanym.

Współorganizator Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „ Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego”,15- 17 września 2015 r. w Krakowie.

Opiekun Studiów Podyplomowych „Doradztwo podatkowe” przy Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, które to Studia prowadzone są pod patronatem Zarządu Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Od 2004 r. do chwili obecnej.

Przewodniczący Stypendialnej Komisji Odwoławczej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od 2006 r. do 2008 r.

Członka Rady Wydziału Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od 2012 r. do chwili obecnej.

Członek Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2016 r.-2019 r.

Członek Wydziałowej Komisji Programowo Dydaktycznej ds. Kierunku Prawo. Od 2015 r. do chwili obecnej.

Członek Wydziałowej Komisji Programowo Dydaktycznej ds. Kierunku Audyt finansowy. Od 2016 r. do chwili obecnej.

Koordynator ds. dydaktycznych kierunku Prawo na okres kadencji 2016 r.-2020 r.

Opiekun Koła Naukowego studentów kierunku Prawo. Od 2015 r. do chwili obecnej.

Reprezentant Wydziału Finansów i Prawa do prac Kapituły Konkursu „Najlepszy Absolwent UEK w latach 2015-2019”

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów na okres kadecji 2016-2020

Przewodnicząca Komisji Egzaminu Dyplomowego studentów Wydziału Finansów i Prawa UEK na okres kadencji 2016-2020

Członek Komisji Doktorskiej mgr Jarosława Handzia pracy pt. „W poszukiwaniu nowego modelu finansowania i organizacji lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce”

Członek Komisji Doktorskiej mgr Wioletty Bień, pracy pt. „Wykonywanie władztwa podatkowego a kondycja finansowa gminy”

Członek Komisji Doktorskiej mgr Pawła Zieniuka, pracy pt. „Rachunek wartosci szacunkowych w sprawozdaniach finansowych spółek notowanych na GPW w Warszawie”

Członek Komisji Doktorskiej mgr Beaty Pater, pracy pt. „ Próba optymalnego modelu finansowania parków narodowych”

Członek Komisji d.s. współpracy z Wydziałem Zarządzania w zakresie programu ACCA

Członek Komisji d.s. współpracy z Panstwową Komisją Egzaminacyjną d.s. Doradztwa Podatkowego, dotyczącej wniosku o zawarcie przez Państwą Komisję Egzaminiacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego umowy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, określającej realizowany przez Uczelnię program kształcenia, obejmujący zakres wiedzy i umiejętności wymaganych w części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego

Członek Komisji d.s planowania obciązeń pracowników Katedry Prawa Cywilnego i Gospodarczego. Od 2008 r. do chwili obecnej.

Współpraca z otoczeniem

Członek pozaetatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczym w Krakowie. Od 1999 r. do 2006 r.

Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Od 2006 r. do chwili obecnaj.

Współpraca z EY Polska organizującego konkursy EYe on Tax dla studentów, których laureaci zostają nagrodzeni możliwością podjęcia praktyk w dziale doradztwa podatkowego i prawnego EY.

Współpraca miedzynarodowa z ISCTE Business School w Lisbonie. W ramach współpracy międzynarodowej prowadziłam wykłady w języku angielskim pt. „The housing market in Europe- selected issue”, jak też brałam udział w obradach i dyskusji panelowej przedstawicieli nauki z wielu krajów Europy, uczestnicząc w „ International week for exchange visiting professors” zorganizowany w dniach 11-15 marca 2014 r.

Współpraca miedzynarodowa z z St. Petersburg International Legal Forum CL (CC SPBILF). W ramach współpracy uczestniczyłam w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Legal protection investment In central Europe and Hungary” w Budapeszcie.

Współpraca miedzynarodowa z Naukową Akademią Naukowego Rozwoju (NANR) we Lwowie. W ramach współpracy uczestniczyłam w VII oraz VIII Międzynarodowej Naukowo – Praktycznej Konferencji NANR przygotowyjąc tematy referatów pt. „Konieczność jednoznacznego uksztaltowania regulacji dotyczącej chwili przejścia własności urządzeń przesyłowych na przedsiębiorcę” oraz „ Instytucja pozytków w polskim prawie cywilnym”.

Unieważnienie umowy zawartej w drodze przetargu, Przegląd Sądowy, nr 7-8/2000; ‘

Przesłanki zastosowania przepisu art. 15 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych”, Casus, nr 18/2000;

Użyczenie nieruchomości przez partię polityczną, art. 24 ust. 5 ustawy o partiach politycznych,(cz. I), Rejent nr 2/2004, s.57-73

Użyczenie nieruchomości przez partię polityczną, art. 24 ust. 5 ustawy o partiach politycznych, (cz. II), Rejent nr 3/2005, s. 75-93

Wybrane zagadnienia prawnopodatkowe pomocy publicznej państwa dla rozwoju przedsiębiorstw [w:] Polityka fiskalna państwa i jej wpływ na finanse przedsiębiorstw red. S. Owsiak, Bielsko-Biała 2004, s.169-187

Zastosowanie umowy użyczeniaw prawie publicznym, Zeszyty Naukowe UEK, nr 725/2006, s.67-81

Klauzula obejścia prawa podatkowego, Rejent, nr 4/2007, s.122-147

Prawo podatkowe. Część ogólna. Kazusy, red. B. Gnela, Wolters Kluwers 2007 (współautorzy: M. Łuc, K. Michałowska)

Prawo podatkowe. Postępowanie podatkowe. Kazusy, red. B. Gnela, Wolters Kluwers 2008; (współautorzy: M. Łuc, K. Michałowska)

Zabezpieczenie wykonania umóww świetle zasad europejskiego prawa kontraktów oraz polskiego prawa zobowiązań,Zeszyty Naukowe UEK nr 776/2008, s.51-83 (współautor: dr M. Szaraniec)

Umowa użyczenia w polskim prawie cywilnym, Warszawa 2008, s.231

Indywidualne interpretacje prawa podatkowego [w:] Przezwyciężanie barier rozwoju przedsiębiorczości, Kraków 2008, s.100-107

Glosa do Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8.10. 2007 r. I FPS 4/07, Gdańskie Studia Prawnicze-Przegląd Orzecznictwa nr 4/2008, s.89-94

Mankamenty planowania przestrzennego blokadą rozwoju inwestycji infrastrukturalnych, Prawo Zamówień Publicznych, nr 4/2008, s.60-71

Nowelizacja art. 10 ustawyo swobodzie działalności gospodarczej, Przegląd Prawa Handlowego, nr 4/ 2008, s.31-38. (współautor: dr K. Michałowska)

Wpływ planowania przestrzennego na rozwój inwestycji infrastrukturalnych, Przegląd Komunalny, nr 6 /2009, s.54-55

Prawno-podatkowe skutki zawieszenia działalności gospodarczej, Przegląd Podatkowy nr 9/2009, s.26-33 (współautor: dr K. Michałowska)

Umowy realne w obrocie gospodarczym, [w:] Umowy gospodarcze. Zagadnienia wybrane, red. J. Gospodarek, Warszawa 2009, s.73-86

Zasady ogólnezabezpieczenia wykonania kontraktów w świetle zasad europejskiego prawa kontraktów oraz polskiego prawa zobowiązań, Zeszyty Naukowe UEK, nr 802/2009, s.65-76 (współautor: dr M. Szaraniec)

Regulacje prawne umowy użyczenia w aspekcie historycznym z uwzględnieniem obowiązującego stanu prawnego, Zeszyty Naukowe UEK nr 809/ 2009, s.91-104.

Najem okazjonalny lokali mieszkalnych w świetle zasady swobody umów, [w:] Ustawowe ograniczenia swobody umów. Zagadnienia wybrane, red. B. Gnela, Wolters Kluwer 2010, s.500-513

Podmioty stosunku zobowiązaniowego w prawie podatkowym i ich odpowiedzialność. Powstanie zobowiązań podatkowych [w:] Ordynacja podatkowa. Źródła i wykładnia prawa podatkowego, red. A. Kaźmierczyk, Warszawa 2010; s.59-138

Istota odróżniania umów odpłatnych i nieodpłatnych, Zeszyty Naukowe UEK, nr 870/ 2011, s.175-186

Podatek od towarów i usług, Warszawa 2011, s.256

Prawo papierów wartościowych [w:] Prawo handlowe dla ekonomistów,red. B. Gnela, Warszawa 2011, s.189-208 (współautor B. Gnela)

Elementy postępowania administracyjnego i sądowo - administracyjnego [w:] Podstawy prawa dla ekonomistów, red B. Gnela, Warszawa 2011, s. 81-104, ( współautor B. Gnela)

Nieważność czynności prawnej a dostawa towarów w świetle podatku od towarów i usług,Przegląd Podatkowy, nr 11/ 2011, s.23-32

Prawo papierów wartościowych, [w:] Prawo handlowe dla ekonomistów,red B. Gnela, Warszawa 2012, s. 196-213 (współautor B. Gnela)

Wybrane zagadnienia polityki podatkowej w stosunku do osób prawnych, Zeszyty Naukowe PTE nr 12, Kraków 2012, s. 63-75 (współautor: dr K. Michałowska)

Status prawno rzeczowy pomieszczeń w świetle stawek podatku od towarów i usług [w:] Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym, red. B. Gnela, Warszawa 2012, s.194-206

Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych w świetle art. 299 k.s.h. i 116 o.p., Zeszyty Naukowe UEK nr 894/ 2012, s.95-110

Elementy postępowania administracyjnego i sądowo - administracyjnego, [w:] Podstawy prawa dla ekonomistów, red. B. Gnela, Warszawa 2012, s. 80-102 (współautor B. Gnela)

Zaświadczenie o samodzielności lokali, Rejent nr 1/2013, s.11-38

Ochrona wierzyciela wspólnoty mieszkaniowej [w:] Ochrona interesów wierzycieli w stosunkach gospodarczych, red.K. Szuma, Poznań 2013, s.130-144

Zarząd nieruchomością wspólną wykonywany przez spółdzielnie mieszkaniowe, Rejent nr9/2013, s.23-44

Warunki zastosowania analogii legis, Zeszyty Naukowe UEK nr 911/2013, s.21-32

Ewolucja własności i prawa własności w okresie transformacji gospodarczych przełomu XX i XXI wieku [w:] Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce, red. T. Kocowski, K. Marek, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 362, Wrocław 2014, s. 182-195 (współautor: dr K. Michałowska.)

Podmioty odpowiedzialne za ponoszenie ciężarów i wydatków na nieruchomość   wspólną, we wspólnotach mieszkaniowych i spółdzielniach mieszkaniowych, Zeszyty Naukowe UEK nr 2/2014, s.89-103

Znaczenie uchwały zarządu spółdzielni określającej przedmiot odrębnej własności lokalu [w:] Spółdzielczość mieszkaniowa w Polsce wobec wyzwań współczesności, red. K. Łoś, Bielsko- Biała 2014, s.57-73

Organizacje i urzędy ochrony własności intelektualnej. Rzecznicy patentowi oraz Polska Izba Rzeczników Patentowych, [w:] Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów, red. B. Gnela, Warszawa 2014, s. 189-194

Nieruchomość wspólna właścicieli lokali. Problematyka prawno- rzeczowa, C.H. Beck 2015, s. 539 + LXIII

Obowiązek „sprzątania chodników” nałożony na właścicieli nieruchomości, Rejent nr 4/2015, s. 45-67

Postępowanie przed konsulem świetle ustawy – Prawo konsularne. Wybrane zagadnienia [w:] Polskie prawo konsularne w okresie zmian, red. W. Burek, P. Czubik, Warszawa 2015, s.20-33

Problem zapewnienia wyłącznego prawa do miejsca postojowego nabywcom lokali mieszkalnych w umowach zawieranych z deweloperami, [w:] Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego, red. B. Gnela, K. Michałowska, C.H. Beck 2015, s.186-198

Problematyka uchwał w świetle projektu Kodeksu cywilnego. Zagadnienia wybrane, Zeszyty Naukowe UEK 2015, nr 12, s.99-116

Nietykalność i integralność w projekcie księgi pierwszej Kodeksu cywilnego – analiza prawno porównawcza, Zeszyty Naukowe UEK 2015, nr 12, s.81-98 (współautor K. Michałowska)

Prawo papierów wartościowych [w:] Prawo handlowe dla ekonomistów,red. B. Gnela, Warszawa 2016, s.226-246 (współautor B. Gnela)

Postulat rezygnacji z podziału na tzw. małe i duże wspólnoty mieszkaniowe, Krakowski Przegląd Notarialny 2016, nr. 3. s.45-61

The issue of acquisition of real estate premises for the purposes of housing investment in the condo and apart systems (second home), in the light of regulations in Polish civil law, Studia Iuridica Cassoviensia 2016, r. 4, c.2, s. 98-103 ( ISSN 1339-3995)

„About a need for recodification of the Civil Code with reference to the resolutions issues. Selected issues” ,[w:] Pravo. Obchod. Ekonomika VI, Jozef Suchoza, Jan Husar, ReginaHućkova ( eds.), Kosice 2016 s. 309-320 ( ISSN 2453-921 X)

Projekt ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność gruntów. Zagadnienia wybrane., Nowy PrzeglądNotarialny 4/2016s. 15-39 (ISSN 1506-9443)

Kwalifikacja umowy o zarządzanie nieruchomością, [w:] Europa Regionum, T XXIX, Problematyka prawna usług, Szczecin 2016 ( ISSN 1428-278X) (wydane 2017)

Konieczność jednoznacznego uksztaltowania regulacji dotyczącej chwili przejścia własności urządzeń przesyłowych na przedsiębiorcę,[w:]Ekonomiczne i Prawne Wyzwania Roku 2017, T. 1, Lwów 2017, s.110-116, ISSN 2411-3506

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomośći, [w:] Dystrybucja usług ubezpieczeniowych. Wybrane zagadnienia prawne, Warszawa ISBN 978-83-8085-523-6, s. 369- 383,2017

Contracts concerning rights in immovable property in the light of Directive 2011/83/EU, and the Consumer Rights Act implementing it ,ZN UEK2017

Komentarz do art. 44- 55 k.c. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. T I , Część ogólna (art. 1 – 121) (red. M. Habdas, M. Fras) Wolters Kluwers2017

Problematyka interpretacji treści art. 68 ust. 2a pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami jako podstawy żądania zwrotu kwoty równej bonifikacie udzielonej przy nabyciu lokalu komunalnego po jej waloryzacji, Rejent nr 12/2017

Changes in regulations on tax on goods and services posing an attempt to counteract the phenomenon of tax loophole - Zmiany w zakresie unormowań podatku od towarów i usług stanowiące próbę zapobieżenia zjawisku luki podatkowej, [w:], ZN UEK2018

Programy badawcze

Program badawczy „Zasady prawa cywilnego w świetle porównawczym z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktów (Principles of European Contract Law PECL)” 2005/2006: Kierownik tematu: Prof B. Gnela. Temat badań „ Zabezpieczenie wykonania umów w świetle zasad europejskiego prawa kontraktów oraz polskiego prawa zobowiązan”

Program badawczy „Zasady prawa cywilnego w świetle porównawczym z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktów (Principles of European Contract Law PECL)” 2006/2007;Kierownik tematu: prof. B. Gnela. Temat badan „ Zasady ogólne zabezpieczania wykonania umów w świetle PECL oraz polskiego prawa zobowiązan”

Program badawczy „Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym” 2010/2011;Kierownik tematu: prof. B. Gnela. Temat badan „ Status prawnorzeczowy pomieszczeń w świetle stawek podatku od towarów i usług”

Program badawczy „Kierunki rozwoju prawa prywatnego - uwagi na temat projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego” 2014/2015. Kierownik tematu prof. B. Gnela. Temat badan „ Problematyka uchwał w świetle projektu Kodeksu cywilnego”

Program badawczy „ Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego cz. I” 2015/2016. Kierownik tematu prof B. Gnela. Temat badan „Problem zapewnienia wyłacznego prawa do miejsca postojowego nabywcom lokali mieszkalnych w umowach zawieranych z deweloperami”

Międzynarodowy Program badawczy „Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego cz. II” 2016/2017. Kierownik tematu prof B. Gnela. Temat badan „Umowy dotyczące praw do nieruchomości w świetle Dyrektywy 2011/83/UE oraz implementującej ją ustawy o prawach konsumenta”

Program badawczy „ Kierunki zmian metod badawczych zjawisk finansowych” 2016/2017 kierownik tematu A. Kaźmierczyk. Temat badan „Zmiany w zakresie unormowań podatku od towarów i usług stanowiące próbę zapobieżenia zjawisku luki podatkowej”

Program badawczy „ Własność w systemie prawa podatkowego” 2017/201 Kierownik programu badawczego A. Kaźmierczyk

Konferencje i sympozja

Międzynarodowa Konferencja Naukowa organizowana przez Wyższą Szkołę Bankowości i Finansów „Polityka fiskalna państwa i jej wpływ na finanse przedsiębiorstw” 19-21 maja 2004 w Bielsku-Białej;

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Katedr Prawa Uczelni Ekonomicznych "Ochrona konsumenta usług finansowych" Kraków - Krynica Górska 22-24 września 2005r.;

II Ogólnopolski Zjazd Cywilistów, Wisła 27-30 września 2006 r.;

Konferencja Naukowa „Przezwyciężanie barier rozwoju przedsiębiorczości” 30.11.2007 Kraków, organizowana przez Prezydenta Miasta Krakowa oraz Porozumienie na Rzecz

Rozwoju Przedsiębiorczości w Krakowie, Izbę Przemysłowo Handlową w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wygłoszony referat pt. „ Problematyka indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego”;

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Katedr Prawa Uczelni Ekonomicznych pt.„ Odpowiedzialność cywilnoprawna przedsiębiorcy” Wałbrzych Książ 19-21.09.2008 r.;

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Efektywność udzielania i wykonywania zamówień publicznych” Kraków 11-12 grudnia 2008 r. Wygłoszony referat pt. „Oddziaływania regulacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na proces postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ustawowe ograniczenia zasady swobody umów” 16-18 września 2010 Wierchomla;

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona wierzycieli w stosunkach gospodarczych” 18-20 września 2012 w Licheniu.Wygłoszony referat pt. „Sytuacja prawna wierzyciela wspólnoty mieszkaniowej”;

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczny system finansowy – wnioski z kryzysu” 26-28 września 2012 w Rytrze. Wygłoszony referat pt. „ Emisja akcji w świetle regulacji kształtującej prawo do odliczenia podatku naliczonego” ;

Ogólnopolska Konferencja Naukowa. „Zastosowanie instytucji prawa prywatnego w prawie podatkowym” 11-13 października 2012r w Zakopanym. Wygłoszony referat pt. „ Status prawno- rzeczowy pomieszczeń w świetle regulacji ustawy o podatku od towarów i usług”;

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „ Podstawowe konstrukcje i tendencje rozwojowe prawa spółdzielczego” 25 kwiecień 2013 w Lublinie. Wygłoszony referat pt. „Problematyka zarządu nieruchomością wspólną wykonywanego przez spółdzielnię mieszkaniową”;

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Umowa deweloperska i inne środki ochrony praw nabywców” 14 czerwca 2013 we Wrocławiu;

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Spółdzielczość mieszkaniowa w Polsce wobec wyzwań współczesności. Aspekty legislacyjno - prawne, finansowo-ekonomiczne, organizacyjne oraz socjologiczne” 18-19 listopad 2013 w Brennej. Wygłoszony referat pt. „Uchwała zarządu spółdzielni mieszkaniowej określająca przedmiot odrębnej własności lokalu;

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Legal protection investment in central Europe and Hungary” 9-10 grudnia 2013 Budapest

Ogólnopolska Konferencji Naukowej „ Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego”,15- 17 września 2015 r. w Krakowie. Wygłoszony referatu „Problematyka zapewnienia wyłącznego i trwałego prawa do miejsca postojowego nabywcom lokali mieszkalnych w umowach zawieranych z deweloperami”;

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Applicable Law in the International Arbitration”- 20 listopad 2015 Katowice

III Krakowska Międzynarodowa Konferencja Naukowa „ Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia Ekonomiczno- prawne” 26-27 listopad 2015, Kraków

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Law – making and law enforcement as a factor in the efficient development of contemporary economies” 17-18 marzec 2016 Grodno

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo cywilne – wyzwania legislacyjne i problemy praktyczne” 29 kwietnia 2016 r. Warszawa

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „ Problematyka usług” wrzesień 19-21 2016 Kołobrzeg. Wygłoszony referat pt. „ Kwalifikacja umowy o zarządzanie nieruchomością”-

Konferencja Naukowa „ Struktura regulacji kodeksowej” 14 październik 2016Wrocław

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „ Pravo- Obchod-Ekonomika” 26-28 październik 2016,Srebskie Pleso. Wygłoszony referat „About a need for recodification of the Civil Code with reference to the resolutions issues. Selected issues” -

Konferencja Naukowa „ Islam w międzynarodowej i krajowej przestrzeni prawnej” 17-18 listopad 2016, Kraków

Międzynarodowa Naukowo- Praktyczna Konferencja NANR „ Ekonomiczne i Prawnicze Wyzwania Roku 2017” 14 stycznia 2017, Lwów

XI Ogólnopolska Konferencja Prawa Podatkowego „Wykładnia oraz stosowanie prawa podatkowego – teoria i praktyka” 22-23 kwietnia 2017, Kraków

Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Therd International Law Conference – “ Consumer Protection and Human Rights” 24-25 kwietnia 2017,Kraków. Wygłoszony referat ” Right to housing as a second generation human rights”

Ogólnopolska Konferencja „Ocena skutków regulacji w procesie stanowienia prawa. Rok doświadczeń Senatu RP w stosowaniu OSR” 20 wrzesień 2017 Warszawa

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „ Kierunki badań zjawisk finansowych” 18-20 Paźdiernik 2017, Arłamow

IV Krakowska Międzynarodowa Konferencja Naukowa „ Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia Ekonomiczno- prawne” 23-24 listopad 2017, Kraków. Wygłoszony referat„ Problematyka obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej zarządców nieruchomości”

Osiągnięcia i nagrody

Nagroda indywidualna drugiego stopnia za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej 2008 r.

Nagroda indywidualna pierwszego stopnia za osiągnięcia naukowe w 2009 r.

Nagroda indywidualna trzeciego stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej w 2011 r.

Nagroda drugiego stopnia za zespołowe osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej w 2012 r.

Nagroda indywidualna trzeciego stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej w 2013 r.

Nagroda pierwszego stopnia za zespołowe osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej w 2014 r.

Medal Komisji Edukacji Narodowej nadany dnia 26 lipca 2016 r. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

Nagroda trzeciego stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej 2016 r.

Nagroda specjalna za osiągnięcia naukowe 2016 r.

Redakcja naukowa

Redakcja Ordynacja podatkowa. Źródła i wykładnia prawa podatkowego, red. A.    Kaźmierczyk, Warszawa 2010, s.350

Recenzje

Recenzja naukowa artykułu K. Mazur „Unieważnienie umowy zawartej w trybie przetargu (art. 705 k.c.)” Kwartalnik Prawa Prywatnego 2016z. 1, s. 153-175

Recenzja wydawnicza monografii I. Ramus „ Umowa o administrowanie nieruchomością wspólna w małych wspólnotach mieszkaniowych funkcjonujących w reżimie zarządu ustawowego” Toruń 2016

Rozwój kadry naukowej

Promotor prac magisterskich i dyplomowych. Od 2003 r. do chwili obecnej egzaminy magisterskie i dyplomowe złożyło 188 studentów.

Promotor prac dyplomowych studiów podyplomowych. Od 2004 r. do chwili obecnej egzaminy dyplomowe złożyło 140 studentów.

Promotor w przewodzie doktorskim Pana mgr Bartłomieja Barańskiego pt. „ Problematyka wynagrodzenia w służebnosci przesyłu”, otwartym przed Radą Wydziału Prawa Administracji iStosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Promotor w przewodzie doktorskim Pani Ewy Gorleckiej – Łabiak pt. „ Rola banków hipotecznych w finansowaniu nieruchomości mieszkaniowych w Polsce”, otwartym przed Radą Wydziału Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Funkcje

Współorganizator Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Zastosowanie instytucji prawa prywatnego w prawie podatkowym”, 11-13 października 2012 r. w Zakopanym.

Współorganizator Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „ Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego”,15- 17 września 2015 r. w Krakowie.

Opiekun Studiów Podyplomowych „Doradztwo podatkowe” przy Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, które to Studia prowadzone są pod patronatem Zarządu Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Od 2004 r. do chwili obecnej.

Przewodniczący Stypendialnej Komisji Odwoławczej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od 2006 r. do 2008 r.

Członka Rady Wydziału Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od 2012 r. do chwili obecnej.

Członek Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2016 r.-2019 r.

Członek Wydziałowej Komisji Programowo Dydaktycznej ds. Kierunku Prawo. Od 2015 r. do chwili obecnej.

Członek Wydziałowej Komisji Programowo Dydaktycznej ds. Kierunku Audyt finansowy. Od 2016 r. do chwili obecnej.

Koordynator ds. dydaktycznych kierunku Prawo na okres kadencji 2016 r.-2020 r.

Opiekun Koła Naukowego studentów kierunku Prawo. Od 2015 r. do chwili obecnej.

Reprezentant Wydziału Finansów i Prawa do prac Kapituły Konkursu „Najlepszy Absolwent UEK w latach 2015-2019”

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów na okres kadecji 2016-2020

Przewodnicząca Komisji Egzaminu Dyplomowego studentów Wydziału Finansów i Prawa UEK na okres kadencji 2016-2020

Członek Komisji Doktorskiej mgr Jarosława Handzia pracy pt. „W poszukiwaniu nowego modelu finansowania i organizacji lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce”

Członek Komisji Doktorskiej mgr Wioletty Bień, pracy pt. „Wykonywanie władztwa podatkowego a kondycja finansowa gminy”

Członek Komisji Doktorskiej mgr Pawła Zieniuka, pracy pt. „Rachunek wartosci szacunkowych w sprawozdaniach finansowych spółek notowanych na GPW w Warszawie”

Członek Komisji Doktorskiej mgr Beaty Pater, pracy pt. „ Próba optymalnego modelu finansowania parków narodowych”

Członek Komisji d.s. współpracy z Wydziałem Zarządzania w zakresie programu ACCA

Członek Komisji d.s. współpracy z Panstwową Komisją Egzaminacyjną d.s. Doradztwa Podatkowego, dotyczącej wniosku o zawarcie przez Państwą Komisję Egzaminiacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego umowy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, określającej realizowany przez Uczelnię program kształcenia, obejmujący zakres wiedzy i umiejętności wymaganych w części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego

Członek Komisji d.s planowania obciązeń pracowników Katedry Prawa Cywilnego i Gospodarczego. Od 2008 r. do chwili obecnej.

Współpraca z otoczeniem

Członek pozaetatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczym w Krakowie. Od 1999 r. do 2006 r.

Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Od 2006 r. do chwili obecnaj.

Współpraca z EY Polska organizującego konkursy EYe on Tax dla studentów, których laureaci zostają nagrodzeni możliwością podjęcia praktyk w dziale doradztwa podatkowego i prawnego EY.

Współpraca miedzynarodowa z ISCTE Business School w Lisbonie. W ramach współpracy międzynarodowej prowadziłam wykłady w języku angielskim pt. „The housing market in Europe- selected issue”, jak też brałam udział w obradach i dyskusji panelowej przedstawicieli nauki z wielu krajów Europy, uczestnicząc w „ International week for exchange visiting professors” zorganizowany w dniach 11-15 marca 2014 r.

Współpraca miedzynarodowa z z St. Petersburg International Legal Forum CL (CC SPBILF). W ramach współpracy uczestniczyłam w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Legal protection investment In central Europe and Hungary” w Budapeszcie.

Współpraca miedzynarodowa z Naukową Akademią Naukowego Rozwoju (NANR) we Lwowie. W ramach współpracy uczestniczyłam w VII oraz VIII Międzynarodowej Naukowo – Praktycznej Konferencji NANR przygotowyjąc tematy referatów pt. „Konieczność jednoznacznego uksztaltowania regulacji dotyczącej chwili przejścia własności urządzeń przesyłowych na przedsiębiorcę” oraz „ Instytucja pozytków w polskim prawie cywilnym”.