e-wizytówka

 

Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego. Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

Zainteresowania naukowe:

Prawo cywilne, prawo gospodarcze, wspólnotowe prawo podatkowe.

Publikacje:

 1. Podstawowe zasady niemieckiego postępowania insolwencyjnego na tle polskiego prawa upadłościowego i układowego. Zeszyty Naukowe nr 657 – Wydaw. Akademii Ekonomicznej w Krakowie Kraków 2004 r.
 2. Kazusy z prawa dla ekonomistów (współautor), Zakamycze 2002.
 3. Problematyka reprezentacji Skarbu Państwa w postępowaniu cywilnym w świetle nowych uregulowań prawnych. Zeszyty Naukowe UEK nr 776, 2008r.
 4. Szacowanie nieruchomości (współautor), Wolters Kluwer, Dom Wydawniczy ABC 2006,
 5. Oddział Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w Krakowie - Świat, Europa, Mała Ojczyzna, Studia Ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Grodziskiemu, Wyższa Szkoła Administracji 2009.

Uczestnictwo w konferencjach i sympozjach:

 1. Zjazd Katedr Prawa Uczelni Ekonomicznych we Wrocławiu w 1997r.,
 2. Konferencja katedr prawa gospodarczego uczelni ekonomicznych zorganizowana przez AE w Poznaniu, Sieraków, wrzesień 2001.
 3. Konferencja Naukowa Katedr Prawa Uczelni Ekonomicznych pt „Ochrona konsumenta usług finansowych” Kraków – Krynica Górska 22-24 września 2005 organizowana przez Katedrę Prawa AE w Krakowie.
 4. Zjazd Katedr Prawa Uczelni Ekonomicznych w Poznaniu w 2007r., III Ogólnopolski Zjazd Cywilistów, Wrocław 25-27 września 2008r. nt. „Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań – współczesne problemy prawne”.

Osiągnięcia i nagrody:

 1. 2002 - nagroda zespołowa Rektora AE za osiągnięcia w dziedzinie naukowej.
 2. 2002 - nagroda Rektora Akademii Ekonomicznej dla najlepszego wykładowcy.
 3. 2005 - Nagroda Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie indywidualna trzeciego stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej.