e-wizytówka

 

Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego.

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończył Szkołę Prawa Niemieckiego UJ oraz Uniwersytetów w Heidelbergu i Moguncji oraz Szkołę Prawa Austriackiego UJ i Uniwersytetu Wiedeńskiego. Odbył staż zagraniczny w ramach programu Erasmus na Uniwersytecie Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald. Pobytu stypendialne na Johann Gutenberg Universität Mainz oraz w Max-Planck-Institut für Immaterialgüter-und Wettbewerbsrecht. Stypendysta Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na Ruhr-Universität Bochum. Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obronił rozprawę doktorską pt. "Tajemnica prawnie chroniona w działalności bankowej", pod kierownictwem prof. dra hab. Wojciecha Pyzioła. Po ukończeniu aplikacji adwokackiej uzyskał tytuł adwokata.

Zainteresowania naukowe:

Prawo rynku finansowego, w tym prawo bankowe i usług płatniczych; prawo nowych technologii i ochrony danych osobowych; prawo własności intelektualnej.

KSIĄŻKI I MONOGRAFIE (ROZDZIAŁY):

 1. Książka „Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania”, rozdział pt. „Wybrane tajemnice zawodowe a prawna ochrona danych osobowych” (praca zbiorowa pod red. X. Konarski, G. Sibiga, Wydawnictwo Wolters Kluwer 2007);
 2. Monografia „Tajemnica prawnie chroniona w działalności bankowej” (C.H. Beck 2010);
 3. Księga pokonferencyjna „Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia”, artykuł pt.: „Organ administracji publicznej jako strona umowy o wdrożenie systemu informatycznego (IT)” (Wydawnictwo SGH 2010);
 4. Księga pokonferencyjna „Prawno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju lokalnego i regionalnego”, artykuł pt.: „Prawne aspekty nowych elektronicznych kanałów kontaktu obywatela z urzędem” (Wydawnictwo PWSZ w Tarnowie 2011);
 5. Księga pokonferencyjna konferencję „Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym", rozdział pt. „Kwalifikacja prawno-podatkowa umowy "dzierżawy" strony internetowej na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”, Difin 2012;
 6. Księga pokonferencyjna „Prywatność a ekonomia. Ochrona danych osobowych w obrocie gospodarczym”, artykuł pt.: „Binding Corporate Rules” (Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2013, współautorstwo z X. Konarskim;
 7. Księga pokonferencyjna Ochrona wierzyciela w stosunkach gospodarczych, artykuł pt. „Uprawnienia wierzycieli związane z przetwarzaniem w obrocie gospodarczym danych przedsiębiorców - osób fizycznych” (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2013;
 8. Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce. Wybrane zagadnienia prawne, B. Gnela, M. Szaraniec (red.), rozdział: Wspólne działania marketingowe zakładu ubezpieczeń gospodarczych i zakładu ubezpieczeń na życie – wybrane zagadnienia prawne, Difin 2013;
 9. Komentarz do ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych. Komentarze elektroniczne CH Beck 2014, wyd. 1;
 10. Electronic form – a special form of a declaration of will, [in:] Directions of Private Law Development - comments on the draft of Book One of the Civil Code, red.
 11. Komentarz do ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o  usługach płatniczych. C.H. Beck, Legalis, 2014, ISBN: 978-83-255-7526-7.
 12. Dane osobowe w grach komputerowych, [w:] Ochrona gry komputerowej, aktualne wyzwania prawne (współautorstwo z L. Sytniewskim), Wolters Kluwer S.A. 2015.
 13. Przekazywanie informacji w postaci elektronicznej w działalności zakładu ubezpieczeń : wybrane zagadnienia, [w:] Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych, Monografie LEX, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015.
 14. Ustawowy zakaz wyłączania lub ograniczania odpowiedzialności partnera outsourcingowego wobec banku, [w:] Współczesne problemy prawa zobowiązań, Monografie LEX, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa, 2015.
 15. Komentarz do rozporządzenia nr 2015/75 w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę, (współautorstwo z L. Sytniewskim i A. Marcinkowską), Komentarz LEX, wydanie elektroniczne 2015.

Publikacje w czasopismach recenzowanych o zasięgu ogólnopolskim:

 1. Forma elektroniczna ze znacznikiem czasu, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 2/2005;
 2. Podpis elektroniczny przy składaniu oświadczenia woli związanego z dokonywaniem czynności bankowych, Prawo Bankowe nr 3/2005;
 3. Tajemnica bankowa a outsourcingu działalności bankowej. Rozważania na tle powierzenia przez bank czynności dotyczących technologii informatycznych, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 4/2006;
 4. Omówienie monografiii <<Internetw instytucjach publicznych. Zagadnienia prawne>> Marcina Butkiewicza, Cassus – Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych nr 39, wiosna 2006;
 5. Zakres pojęcia „tajemnica prawnie chroniona” na gruncie ustawy Prawo bankowe, Prawo Bankowe nr 6/2007;
 6. Outsourcing IT w telekomunikacji i bankowości, kwartalnik Prawo Teleinformatyczne nr 2/2007;
 7. Zakres oraz zasady udzielania przez bank uprawnionym organom informacji stanowiących tajemnicę bankową na tle proponowanych zmian w ustawie Prawo bankowe, Prawo Bankowe nr 11/2007;
 8. Outsourcing elektronicznych instrumentów płatniczych, Prawo Bankowe nr 1/2008;
 9. Ochrona danych osobowych a świadczenie e-usług, IT w Administracji nr 1/2008;
 10. Wadliwość oświadczenia woli składanego drogą elektroniczną, Prawo Nowych Technologii nr 2/2008;
 11. Czy rzeczywiście liczy się tylko każdy e-mail. Polemika, IT w Administracji nr 8/2008;
 12. Tajemnica telekomunikacyjna a postępowania w sprawach o wykroczenia, Prawo Nowych Technologii nr 4/2008, współautorstwo D. Karwala;
 13. Podstawowe zagadnienia prawne związane z procesem wdrożenia systemu IT w jednostkach administracji publicznej, IT w Administracji nr 7/2009;
 14. Stosowanie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną do jednostek administracji publicznej, IT w Administracji nr 9/2009;
 15. Outsourcing w działalności dostawców usług płatniczych na tle dyrektywy w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, Przegląd Prawa Handlowego nr 9/2009;
 16. Nowelizacja ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 12 lutego 2010 roku, Cassus – Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych nr 56, lato 2010;
 17. Elektronicznie z urzędem skarbowym, IT w Administracji nr 5/2010;
 18. Wystawianie faktur w formie elektronicznej. Aktualne problemy i nowe orzecznictwo sądów administracyjnych, Monitor Prawa Bankowego nr 1/2011, współautorstwo z T. Filipowiczem;
 19. Ochrona danych na nowo, IT w Administracji nr 2/2011;
 20. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wybrane zagadnienia, Dodatek specjalny do Monitora Prawniczego Nr 3/2011;
 21. Przetwarzanie przez organizację pożytku publicznego danych osobowych osób, które przekazały za pośrednictwem organów skarbowych 1% podatku, Czas Informacji Nr 2/2011;
 22. Rejestr OWIEC, Miesięcznik Ubezpieczeniowy Nr 9/2011;
 23. Uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie powierzenia przez bank czynności związanych z outsourcingiem w działalności bankowej, Monitor Prawa Bankowego Nr 1/2012.
 24. Składanie i przyjmowanie w działalności bankowej oświadczeń woli w postaci elektronicznej za pomocą rysika na urządzeniu elektronicznym, Monitor Prawa Bankowego Nr 5/2012, współautorstwo z A. Wachowską
 25. Cloud computing w działalności instytucji płatniczej, Monitor Prawa Bankowego Nr 7/2012, współautorstwo z A. Wachowską;
 26. Tajemnica zawodowa świadczenia usług płatniczych, Przegląd Prawa Handlowego nr 8/2012;
 27. Cloud computing z perspektywy administracji publicznej, IT w administracji Nr 1/2013;
 28. Konstytucyjność ustawowego uregulowania maksymalnego poziomu opłaty interchange, Państwo i Prawo, nr 6/2013, współautorstwo z E. Traple;
 29. Outsourcing w administracji publicznej, IT w Administracji 9/2013, wyd. Presscom;
 30. Beneficjent tajemnicy ubezpieczeniowej, Prawo Asekuracyjne 2/2014, wyd. Fundacja „Prawo Ubezpieczeniowe”.
 31. Postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej - wybrane zagadnienia prawne (współautorstwo z L. Sytniewskim), Czasopismo: Problemy Zarządzania Uniwersytet Warszawski, rok: 2015 Lista: b, vol. 13, nr 3 (54), t. 1.
 32. Zmiany w prawie bankowym i ubezpieczeniowym w zakresie pośrednictwa finansowego w okresie transformacji ustrojowej, część 1, Prawo bankowe [w:] Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. Red. T. Kocowski, K. Marak (współautorstwo z M. Szaraniec), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Prace  Naukowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu  nr 362, 2014.
 33. Zmiany w prawie bankowym i ubezpieczeniowym w zakresie pośrednictwa finansowego w okresie transformacji ustrojowej, część 2. Prawo ubezpieczeniowe [w:] Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. Red. T. Kocowski, K. Marak (współautorstwo z M. Szaraniec), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Prace  Naukowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu  nr 362, 2014.
 34. Whether and how can you take advantage of reduction in interchange fees for the Polish economy? (the context of the Decision of February 26th, 2014) (współautorstwo z A. Marcinkowską), Medien Service, Warszawa 2014.

Uczestnictwo w konferencjach i sympozjach:

 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Prawa Nowych Technologii w Gdańsku, zorganizowana 21-22 października 2005 r. przez Uniwersytet Gdański, Loyola University Chicago, Chicago-Kent Collage of Law Illinois Institute of Technology;
 2. Konferencja „Wirtualne zgromadzenie akcjonariuszy i udziałowców. Komunikacja elektroniczna w kontekście corporate governance” w dniu 20 kwietnia 2006 r., Warszawa, referat: „Ramy prawne elektronicznego obrotu gospodarczego”;
 3. I. Kongres Prawa Bankowego w dniach 18-20 października 2007 r. w Krakowie, organizowany przez wydawcę miesięcznika „Prawo bankowe”;
 4. III. Ogólnopolski Zjazd Cywilistów we Wrocławiu w dniach 25-27 września 2008 r., zorganizowany przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego;
 5. Konferencja „Zamówienia Publiczne w Branży Informatycznej”, organizowana przez Centrum Obsługi Zamówień Publicznych sp. z o.o., patronat honorowy Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), 23-25 lutego 2009 r., Zakopane, referat: „Licencja na oprogramowanie szyte na miarę”;
 6. Medienrechtsseminar der Schule des Deutschen Rechts, Mainz (Moguncja), 9-13. Juli (lipiec) 2009 r., referat pt.: „Anwendung des polnischen Gesetzes Presserecht für elektronischen Veröffentlichungen“ (Stosowanie polskiej ustawy - Prawo prasowe do publikacji ukazujących się w formie elektronicznej“);
 7. Konferencja naukowa „Wymiar Sprawiedliwości i Administracja Publiczna wobec Prawa Nowych Technologii, organizowana przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE), 21-22 września 2009 r., Wrocław;
 8. Konferencja „Bezgotówkowe Usługi Płatnicze”, Warszawa, dnia 8-9 grudnia 2009 roku, referat: Ryzyka prawne związane z outsourcingiem w działalności dostawców usług płatniczych;
 9. Seminarium Prawa Bankowego – ISPB, Warszawa, dnia 14 kwietnia 2010 roku, referat: Tajemnica bankowa a ochrona danych osobowych;
 10. Konferencja naukowa „Prawno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju lokalnego i regionalnego”, organizowana przez Instytut Administracyjno-Ekonomiczny PWSZ w Tarnowie, 23-24 września 2010 r., Tarnów, referat: „Prawne aspekty nowych elektronicznych kanałów kontaktu obywatela z urzędem”;
 11. IX Forum ADO/ABI „Nowelizacja 2010 ustawy o ochronie danych osobowych”, Warszawa, dnia 16 listopada 2010 roku, referat: Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 12. Seminarium „Seminar zum nationalen und internationalen Medienrecht” Uniwersytet w Moguncji, Arlberg (Österreich), 8-12 grudnia 2010 roku, referat: Die Online-durchsuchung: Entwicklung eines neuen Grundrechts?;
 13. Konferencja naukowa „Prywatność a ekonomia. Ochrona danych osobowych w obrocie gospodarczym”, Warszawa, Uniwersytet Warszawski, dnia 21 marca 2011 roku, referat: Binding Corporate Rules;
 14. Międzynarodowe seminarium organizowane przez GIODO - “Wiążące Reguły Korporacyjne”, dnia 14 czerwca 2011, Warszawa;
 15. Konferencja „Outsourcing bankowy w świetle zmiany ustawy Prawo bankowe. Aspekty prawne i problemy praktyczne”, dnia 15–16 września 2011 r., Warszawa, referat: Podoutsourcing i outsourcing jednorazowy (awaryjny);
 16. Konferencja „Płatności mobilne i zbliżeniowe”, dnia 22-23 września 2011 r., Warszawa, referat: Wpływ planowanych zmian w outsourcingu w działalności bankowej na płatności mobilne;
 17. Seminarium „Outsourcing w świetle najnowszych przepisów prawa bankowego”, 25 stycznia 2012, Warszawa, referat: Ochrona tajemnicy bankowej w outsourcingu;
 18. Warsztaty "Monitorowanie obrotu outsourcingu bankowego", 15 lutego 2012 r., referat: Skuteczne i efektywne określenie zasad współpracy czyli, analiza podstawowych elementów umowy outsourcingowej;
 19. Warsztaty Outsourcing bankowy: zarządzanie ryzykiem powierzenia w instytucjach bankowych, 18-19 czerwca 2012, referat: Sposób realizowania obowiązków towarzyszących outsourcingowi zagranicznemu;
 20. Konferencja „Regulacja – innowacja w sektorze energetycznym” w Krakowie w dniach 18 – 19. września 2012 r. UJ;
 21. Konferencja „Ochrona wierzyciela w stosunkach gospodarczych” zorganizowanej przez Uniwersytetu Ekonomiczny w Poznaniu, wykład: Uprawnienia wierzycieli związane z przetwarzaniem w obrocie gospodarczym danych przedsiębiorców - osób fizycznych, w dniach 18-20 września, Licheń;
 22. Konferencja "Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym", wygłoszenie referatu pt. „Kwalifikacja prawno-podatkowa umowy "dzierżawy" strony internetowej na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”, w dniach 7-10 października 2012 r. Zakopane;
 23. Przetwarzanie danych z jawnych, publicznie dostępnych rejestrów, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych. Wybrane zagadnienia prawne, II Dzień GIODO, 23.11.2012;
 24. Outsourcing zagraniczny i zezwolenia KNF, Outsourcing bankowy – organizacja, zarządzanie i kontrola czynności powierzonych. Warszawa, 25-26 lutego 2013 r., MMC;
 25. III Forum Spółek, Uniwersytet Łódzki, 17 Maja 2013 r.;
 26. Ochrona danych osobowych i tajemnica ubezpieczeniowa w outsourcingu, IMP, 26.09.2013;
 27. I Konferencja Absolwentów Szkoły Prawa Niemieckiego UJ i UW, 25-27.10.2013 r., Warszawa;
 28. II Krakowska Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne" UEK, 28-29.11.2013 r.;
 29. Konferencja „Publicznoprawne ograniczenia jawności. Zagadnienia wybrane” Termin: 5 grudnia 2013 r., UKSW;
 30. 8. Międzynarodowa Konferencja Fundraisingu w Polsce, 14 maja 2014 r., Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu Warszawa;
 31. Konferencja „Rozwój rynku usług płatniczych – nowe obowiązki, wyzwania i możliwości” MMC, 15 maja 2014 r.;
 32. IV Forum Spółek, Uniwersytet Łódzki, 16 Maja 2014 r.;
 33. Ogólnopolska Konferencja Naukowa III Forum Cywilistyczne "Autonomia woli stron w kształtowaniu stosunków cywilnych", 6 czerwca 2014 r., Kraków
 34. II Polski Kongres Prawa Własności Intelektualnej 2014 –Przemysł gier komputerowych, 10 czerwca 2014 r., Instytut Allerhanda, Warszawa;
 35. Forum FROB i Wydziału Zarządzania UW, Innowacje i nowe technologie w systemie płatniczym – wizja idealnego rozwiązania dla dynamicznie rozwijającego się rynku 17 czerwca 2014 r., Uniwersytet Warszawski;
 36. Konferencja „Ustawodawstwo gospodarcze w okresie transformacji ustrojowej", Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 15-17 września 2014 r., Karpacz
 37. V Zjazd Cywilistów, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 26-27 września 2014 r., Poznań.