e-wizytówka

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stopień doktora nauk prawnych uzyskała na podstawie rozprawy doktorskiej przygotowanej w Zakładzie Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zainteresowania naukowe

Prawo finansowe, prawo podatkowe

Publikacje

 

B. Brzeziński, A. Franczak, Glosa do Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2017 r. (I SA/Wr 403/17), Judgment of the Provincial Administrative Court in Wroclaw of 9 November 2017 (I SA/Wr 403/2017) - 'Collective Liability' in Polish Tax Law , Przegląd Orzecznictwa Podatkowego, R. 27, z. 4/ 2018.

A. Franczak, Konwencja Wielostronna (MLI) – podatkowa ewolucja czy rewolucja? Studia Iuridica Lublinesia, Lublin nr 2/2018.

 

A. Franczak, Wykorzystanie funduszy inwestycyjnych zamkniętych do agresywnej optymalizacji podatkowej [w:] J. Glumińska-Pawlic (red.), Agresywna optymalizacja podatkowa – problem podatnika czy problem państwa, Katowice 2017.

 

A. Franczak, Orzecznictwo samorządowych kolegiów odwoławczych w zakresie spraw objętych proceduralnie przepisami Ordynacji podatkowe, Toruński Rocznik Podatkowy, Toruń 2016

 

A. Franczak, Centralizacja rozliczeń podatku od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego jako następstwo wyroku TSUE (C-276/14) [w:] „Gubernaculum et Administratio"1(13)/2016, Częstochowa 2016.

 

A. Franczak, P. Halemba,Zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy Unii Europejskiej w latach 2014-2020 w sporcie, turystyce i ochronie zdrowia. Tom 1, Katowice 2015.

 

A. Franczak, Pomoc de minimis na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej – nowe zasady udzielania od 1 lipca 2014 roku [w:] J. Glumińska-Pawlic (red.), 10 lat w Unii Europejskiej. Wpływ prawa Unii Europejskiej na polski system podatkowy, Katowice 2014.

 

A. Franczak, Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych jako forma pomocy publicznej udzielanej przez gminne organy podatkowe [w:] T. Famulska, K. Znaniecka (red.), Finanse-problemy-decyzje. Studia Ekonomiczne UE w Katowicach, nr 198/14, Katowice 2014.

 

A. Franczak, Instytucja mediacji w sprawach z zakresu prawa podatkowego [w:] E. Wójcicka (red.), Pozasądowa ochrona praw i wolności jednostki - instytucje, standardy, efektywność", Częstochowa 2014.

 

A. Franczak, Zaokrąglenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wątpliwości na tle stosowania art. 63 Ordynacji podatkowej [w:] „Gubernaculum et Administratio", 2(10)/2014, Częstochowa 2014.

 

A. Franczak, Konsekwencje łączenia się spółek kapitałowych w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych [w:] „Gubernaculum et Administratio", 1(7)/2013, Częstochowa 2013.

 

A. Franczak, Odpowiedzialność odszkodowawcza organów podatkowych z tytułu wadliwych decyzji podatkowych [w:] E. Wójcicka (red.) Jednostka wobec władczej ingerencji administracji publicznej, Częstochowa 2013.

 

A. Franczak, Prawne gwarancje samodzielności finansowej samorządu terytorialnego a zasada adekwatności dochodów do przydzielonych zadań oczekiwana strukturą i wysokością subwencji ogólnej [w:] „Gubernaculum et Administratio",1(7)/2013, Częstochowa 2013.

 

A. Franczak, Zasady finansowania jednostek samorządu terytorialnego [w:] M. Stych (red.) Samorząd terytorialny – Zasady – Finanse - Marketing, Częstochowa - Tczew 2013.

 

A. Franczak, Wykorzystanie środków unijnych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2007-2013 [w:] E. Stroińska (red.), Rola zarządzania projektami i procesami w budowaniu przewagi konkurencyjnej w wymiarze lokalnym i regionalnym, Łódź 2015.

 

A. Franczak, European Union Funds as a determinant for effective innovation management in small and medium enterprises in the face of financial crisis [w:] J. S. Kardas, A. Świrska, (red.), Successful Managment in Crunch Time, Siedlce 2014.

A. Franczak, Przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej [w:] P. Wolnicki (red.) Archiwa zakładowe w administracji publicznej, Częstochowa 2014.

A. Franczak, Redystrybucja pozioma dochodów jednostek samorządu terytorialnego a rozwój lokalny, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiebiorczości. Samorząd terytorialny a polityka lokalna, Wałbrzych 2014. 

A. Franczak, Finansowanie zadań administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy w rodzinie [w:] „Gubernaculum et Administratio, 2(8)/2013, Częstochowa 2013.

 

A. Franczak, Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda finansowania inwestycji samorządowych na przykładzie województwa śląskiego [w:] J. Rogalska (red.), Współczesne uwarunkowania społeczno-gospodarcze w Polsce i na świecie, Kielce 2014.

Programy badawcze

Nr DS/WNS/6047/2014 - Identyfikacja nieprawidłowości dotyczących nadzoru nad władztwem podatkowym samorządu terytorialnego, w latach 2014-2015, kierownik projektu.

Nr DS/WNS/5060/2015- Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego – problemy

nowej perspektywy finansowej 2014-2020 Unii Europejskiej w 2015 r., kierownik projektu

Konferencje i sympozja

Udział z referatem

 

"Opinie zabezpieczające przed zastosowaniem klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania", Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Podatkowego "Zasada pewnosci w prawie  podatkowym - de lege lata, de lege ferenda", 18-19.06.2018 r., Kraków.

 

"Ograniczenia w odliczeniu podatku naliczonego przy zastosowaniu prewspółczynnika", X Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Fiskalne i pozafiskalne granice opodatkowania, 4-5.06.2018 r., Lublin.

 

„Judicial review of taxing decisions and the independence of Poland’s local government units,” Samorząd terytorialny w 20 lat po reformie administracyjnej państwa. Bilans nadziei i postulaty na przyszłość, Międzynarodowym Seminarium Prawa Finansowego Samorządu Terytorialnego Finansowanie samorządu terytorialnego i jego zadań, w polityce regionalnej Unii Europejskiej”, 16.04. 2018 r., Gdańsk.

 

„Ratyfikacja przez Polskę Konwencji Wielostronnej (MLI) - założenia i konsekwencje”, XII Ogólnopolskiej  Konferencji Prawa Podatkowego, „Kierunki reform w prawie podatkowym - dokąd zmierza ustawodawca?” Wydział Prawa i Administracji UJ, Kraków 24-25.03.2018

 Konwencja wielostronna (Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties)
– 
rozwiązania wymierzone w agresywną optymalizację podatkową, V Podkarpacka Konferencja „Współczesne problemy prawa podatkowego”, 27-28 października 2017 r., Sieniawa.

 

Wielostronna Konwencja MLI – ewolucja czy rewolucja podatkowa, I Eksperckim Seminarium Prawa Finansowego, Wydział Prawa i Administracji UMCS, 20.10.2017, Lublin.

 

„Wybrane problemy VAT w samorządach – analiza orzecznictwa, VI Ogólnopolska Konferencja Doktorów i Doktorantów Prawa Podatkowego, „Współczesne problemy prawa podatkowego” Uniwersytet Jagielloński, 13-14.10.2017, Zakopane

 

Centralizacja rozliczeń podatku od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego jako następstwo wyroku TSUE (C-276/14)”, Ogólnopolskie Studenckie Forum Podatkowe, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 15-16.04.2016 r.

 

Zasady rozliczania podatku VAT od usług elektronicznych, telekomunikacyjnych i nadawczych w małym punkcje kompleksowej obsługi (MOSS) Międzynarodowa Konferencja "Česko-polská právní komparatistika 2015", 13-15.03.2015 r. Brno, Czechy.

 

Zwolnienie z podatku dochodowego funduszy inwestycyjnych z państw trzecich, Ogólnopolska Konferencja Doktorów i Doktorantów Prawa Finansowego, „Współczesne problemy prawa podatkowego” Uniwersytet Jagielloński, 3-4.10.2014, Zakopane.

 

Wpływ orzecznictwa sądów administracyjnych na stanowienie i stosowanie lokalnego prawa podatkowego” Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Sądowa kontrola administracji publicznej. Uwarunkowania międzynarodowe – bariery realizacyjne – perspektywy rozwoju”, 1.06.2016, Częstochowa.

 

Obniżki stawek podatkowych jako instrument stymulowania rozwoju lokalnego” – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo podatkowe wobec wyzwań współczesnej gospodarki”, Uniwersytet Jagielloński, 22.01.2015 r., Kraków.

 

„Nadzór regionalnych izb obrachunkowych nad władztwem podatkowym samorządu terytorialnego” – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „25 lat samorządu terytorialnego”, UMCS, 8-9.06.2015 r., Lublin.

 

Instytucja mediacji w sprawach z zakresu prawa podatkowego” – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pozasądowa ochrona praw i wolności jednostki - instytucje, standardy, efektywność", Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, 4.06.2014 r. Częstochowa.

 

Odpowiedzialność odszkodowawcza organów podatkowych z tytułu wadliwych decyzji podatkowych” – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Jednostka wobec władczej ingerencji administracji publicznej”, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, 9.05.2013 r. Częstochowa.

 

Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego a nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014-2020” – „Międzynarodowa Konferencja Racjonalność a bezpieczeństwo organizacji”, 23-25.09.2015 Gliwice.

 

Redystrybucja pozioma dochodów jednostek samorządu terytorialnego a rozwój lokalny” – Ogólnopolska Konferencja „Samorząd terytorialny a polityka lokalna” –Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, 25.06.2014 r. Wałbrzych.

 

Udział bez referatu

„III Toruński Przegląd Orzecznictwa Podatkowego”, Wydział Prawa i Administracji UMK, 9-10.03 Toruń.

 

„Wykładnia oraz stosowanie prawa podatkowego - teoria i praktyka”, XI Ogólnopolska Konferencja Prawa Podatkowego, Uniwersytet Jagielloński, 22-23 kwietnia 2017, Kraków.

 

„Status podatnika w prawie podatkowym” X Ogólnopolska Konferencja Prawa Podatkowego, Uniwersytet Jagielloński, 9-10 kwietnia 2016, Kraków.

 

„Wiosenny przegląd orzecznictwa podatkowego”, Konferencja zorganizowana przez Ośrodek Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 14-15 kwietnia 2016 r., Toruń.

 

Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika”, XIV Ogólnopolska Konferencja Podatkowa, Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 14 listopada 2016 r., Katowice.

 

 

"Współczesne problemy prawa podatkowego", III Podkarpacka Konferencja 6-7 listopada 2015 r., Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych Baranów Sandomierski.

 

 

„Ordynacja Podatkowa – Ewolucja czy Rewolucja”, VIII Ogólnopolska Konferencja Prawa Podatkowego, Uniwersytet Jagielloński, 5-6 kwietnia 2014, Kraków.

 

Śląska Konferencja Podatkowa – Szkodliwa Konkurencja Podatkowa, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 15 kwietnia 2014, Katowice.

 

„Podatek od towarów i usług” – Konferencja Podatkowa zorganizowana przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego, 4 listopada 2013, Łódź.

Funkcje

Opiekun praktyk na kierunku Prawo

Centrum Prawa Polskiego przy Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Masaryka w Brnie – członek Rady

Fundacja Inżynierii Rozwoju Zrównoważonego i Innowacji – członek zarządu

Stowarzyszenie Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego - członek