e-wizytówka

Zainteresowania naukowe

prawo gospodarcze, prawo Unii Europejskiej, prawo własności intelektualnej

Publikacje

Książkowe

Zastaw rejestrowy na papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2005 r., s. 237, (monografia)

Piotr Horosz, J. R. Antoniuk: Prawne podstawy przedsiębiorczości, Wolters Kluwer Polska 2007 r., s. 319, (podręcznik)

Piotr Horosz, J. R. Antoniuk (red. P. Horosz): Prawne podstawy przedsiębiorczości (wyd. II rozszerzone), Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2009, s. 430, (podręcznik)

Piotr Horosz, J. R. Antoniuk (red. P. Horosz): Prawne podstawy przedsiębiorczości. Testy, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2010, s. 178, (zbiór testów)

Komercjalizacja szpitali i jej skutki w świetle przepisów polskiego prawa gospodarczego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011, s. 264 (monografia)

Piotr Horosz (red. nauk.), Agnieszka Grzesiok-Horosz, K. Skowron, Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012, s. 399, (monografia).

Wierzytelności zabezpieczone prawami zastawniczymi w upadłości likwidacyjnej, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2013, s. 360, (monografia).

Artykuły:

Problemy z zastawem, Miesięcznik analiz i tendencji rynku kapitałowego „PENETRATOR”, numer 8/68, sierpień 1996 r.,

Problemy z zastawem. Zaspokojenie zastawnika z obciążonych zastawem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, Miesięcznik analiz i tendencji rynku kapitałowego „PENETRATOR”, numer 9/68, wrzesień 1996 r.,

Problemy z zastawem. Ustanowienie zastawu na papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, Miesięcznik analiz i tendencji rynku kapitałowego „PENETRATOR”, numer 10/68, październik 1996 r.,

CTO rok po. Wielkie perspektywy czy wielki niewypał?, Miesięcznik analiz i tendencji rynku kapitałowego „PENETRATOR”, numer 9/81, wrzesień 1997 r.,

Podmiotowy zakres zastawu rejestrowego, Miesięcznik: Edukacja Prawnicza, nr 3/4 (grudzień/styczeń) 1997/1998 r.,

Wygaśnięcie zastawu rejestrowego, Biuletyn Bankowy, nr BB 6/1999, sierpień 1999, dodatek do czasopisma „Monitor Prawniczy”,

Zastaw rejestrowy na papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu. - Miesięcznik „Nasz Rynek Kapitałowy”, nr 8 z 2003 r.,

Zastaw rejestrowy na papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (cz. 2) - Miesięcznik „Nasz Rynek Kapitałowy”, nr 9 z 2003 r.,

Ustanowienie zastawu rejestrowego, Dwutygodnik Prawa Polskiego „Monitor Prawniczy”, nr 10/2004,

Marketing papierów wartościowych przy wykorzystaniu internetu w świetle przepisów regulujących publiczny obrót papierami wartościowymi, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i Zarządzanie, Zeszyt 24, Gliwice 2004, s. 157 – 162.

Skuteczny Interwencjonizm. Prawo Wspólnotowe. Pomoc Publiczna dla przedsiębiorstw, „Gazeta Prawna”, Nr 188 (1553) z 27 września 2005 r.,

Obowiązki informacyjne związane z nabyciem lub zbyciem znacznych pakietów akcji przedsiębiorcy będącego spółką publiczną, wynikające z przepisów ustawy prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i Zarządzanie, Zeszyt 37, Gliwice 2006, s. 85 – 94.

Swoboda przedsiębiorczości a swoboda świadczenia usług w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, „Glosa. Prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach”, Nr 1 (134), luty 2008, s. 18 – 27.

Tryb ustanowienia zastawu rejestrowego, Zeszyty Prawnicze WSEiA w Bytomiu, Nr 2/2009, s. 100 – 113.

Piotr Horosz, Agnieszka Grzesiok: Wykonywanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej, Zeszyty Prawnicze WSEiA w Bytomiu, Nr 2/2009, s. 63-82.

Pozaegzekucyjne sposoby zaspokojenia zastawnika rejestrowego, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne, Tom VII z 2010 r., s. 217 – 228.

Piotr Horosz, Agnieszka Grzesiok-Horosz: Reprywatyzacja muzealiów zagrożeniem dziedzictwa narodowego?, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne, Tom VIII z 2011 r., s. 123 – 137.

Piotr Horosz, Agnieszka Grzesiok-Horosz: Contracts in Public Administration, Acta Universitatis Danubius. Juridica, Vol 9, No 1, 2011, s. 17 – 29.

Spółki komandytowe jako narzędzie budowania sieci handlowych, Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Nr 171 z 2011 r., s. 127 – 137.

Dodatkowe pieniądze mają pomóc w przekształceniu szpitali w spółki, Rzeczpospolita, dodatek „Prawo i praktyka” z 12 grudnia 2011, nr 288, s. D10 – 11.

Jak ze szpitala zrobić spółkę, Rzeczpospolita, dodatek „Prawo i praktyka” z 6 lutego 2012, nr 30.

Przekształcone szpitale-spółki mogą upaść, Rzeczpospolita, dodatek „Prawo i praktyka” z 7 marca 2012, nr 56.

Zastaw rejestrowy na prawach autorskich, Zeszyty Naukowe. Politechnika Opolska. Własność Intelektualna, z. 9 z 2012 r., s. 99 – 122.

Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym, Zeszyty Prawnicze WSEiA w Bytomiu, Nr 12 (2012), s. 64 – 82.

Prowadzenie działalności leczniczej przez fundacje, Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej, nr 1 (tom 7), Częstochowa 2013, s. 117 – 130.

Organizacja sieci skomercjalizowanych szpitali szansą dla polskiej służby zdrowia, Przegląd Nauk Stosowanych, nr 1, Współczesne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstwa, Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, Gliwice 2013, s. 104 – 109.

Umowa know-how jako narzędzie służące transferowi technologii, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, t. 51 (nr 6) 2013, Wspieranie transferu wiedzy do społeczeństwa i gospodarki, Poznań 2013, s. 213 – 225.

Upadłość konsumencka w prawie polskim, Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Nr 15/2013, Poznań-Chorzów 2013, s. 195 – 216.

A. Grzesiok-Horosz, P. Horosz, KNOW-HOW jako składnik majątku przedsiębiorstwa, Przegląd Nauk Stosowanych, nr 2, Gospodarowanie zasobami w przedsiębiorstwie – wybrane problemy, Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, Gliwice 2014, s.71 – 80

A. Grzesiok-Horosz, P. Horosz, Wybrane zagadnienia prawne przekazu audiowizualnego, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i Zarządzanie, Zeszyt 76, Gliwice 2014, s. 199 – 215.

Publikacje w pracach zbiorowych

Rozdział: Wygaśnięcie zastawu rejestrowego (w:) Praktyka bankowa, Edycja 2000.   Poradniki prawnicze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2000, s. 243 – 257

Rozdział: Prawo spółek i podstawy prawa gospodarczego. (w:) Podstawy prawa dla studentów zarządzania, red. E. Knosala, M. Baron-Wiaterek, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005, s. 210 – 244.

Rozdział: Partnerstwo publiczno-prywatne przy wykorzystaniu spółek kapitałowych, (w:) Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument rozwoju zrównoważonego, red. Stec P., Urbaniec M., Dolata St., Wyd. Akademii Polonijnej, Częstochowa 2009, s. 133 – 142,

Rozdział: Zabezpieczanie wierzytelności przedsiębiorców w obrocie gospodarczym, (w:) Przedsiębiorczość akademicka. Przewodnik "START", Wyd. Pracowni komputerowej Jacka Skalmierskiego, Gliwice 2009, s. 197 – 205.

Rozdział: Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego, (w:) Zarys ustroju samorządu lokalnego i regionalnego, red. Baron-Wiaterek M., Knosala E., Zacharko L., Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009, s. 98 – 116.

Rozdział: Ogólne wiadomości o zobowiązaniach, (w:) Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji, red. P. Stec, M. Załucki, Wydawnictwo Difin, Wyd. I - Warszawa 2010, s. 128 – 137; Wyd. II – Warszawa 2011, s. 130 – 139

Rozdział: Zabezpieczenia wierzytelności, (w:) Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji, red. P. Stec, M. Załucki, Wydawnictwo Difin, Wyd. I - Warszawa 2010, s. 291 – 317; Wyd. II – Warszawa 2011, s. 299 – 325.

Rozdział: Pomoc publiczna w prawie wspólnotowym, (w:) Transfer wiedzy i funduszy europejskich do sektorów gospodarki krajów Unii Europejskiej, red. J. Stacharska-Targosz, J. Szostak, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2010, s. 121-130.

Rozdział: Organizacja sieci szpitali jako spółek komandytowych, (w:) Prawno-ekonomiczne aspekty ochrony zdrowia, Wyd. Educator, Częstochowa 2010, s. 69 – 83.

Rozdział: Zdrowie jako dobro publiczne (w:) Administracja dóbr i usług publicznych, Wyd. Difin, Warszawa 2013, s. 99 – 110.

Wprowadzenie (w:) Podstawy ochrony własności intelektualnej, red. M. Baron-Wiaterek, P. Horosz, T. Szewc, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013, s. 7 – 12.

Rozdział: Zwalczanie nieuczciwej konkurencji (w:) Podstawy ochrony własności intelektualnej, red. M. Baron-Wiaterek, P. Horosz, T. Szewc, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013, s. 150 – 172.

Rozdział: Naśladownictwo produktów jako czyn nieuczciwej konkurencji zagrażający innowacyjności (w:) Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań, red. J. Brzóska, J. Pyka, TNOiK o/Katowice, Katowice 2013, s. 150 – 158.

P. Horosz, A. Grzesiok-Horosz, rozdział: Selected legal issues of Internet sale of goods, (w:) Contemporary Challenges towards Management III, red. J. Foltys, L. Lesakova, M. Uramowa, A. Wziątek-Staśko, Wyd. UŚ, Katowice 2013, s. 203 – 218.

Rozdział: Przywrócenie konkurencyjności przedsiębiorcy jako jeden z celów postępowania naprawczego (w:) Konkurencyjność podmiotów gospodarczych i jej determinanty, red. A. Limański, R. Milic-Czerniak, Katowice 2013, s. 107 – 120.

P. Horosz, A. Grzesiok-Horosz, Komentarze do art. 1, art. 3 ust. 1 pkt 7, art. 3 ust. 2, art. 4 ust. 2, art. 549 – 552 KC, art. 554 KC, art. 557-559 KC, art. 5721 KC, art. 573 KC (w:) Ustawa o prawach konsumenta. Kodeks cywilny (wyciąg). Komentarz, red. B. Kaczmarek-Templin, P. Stec, D. Szostek, Warszawa 2014.

P. Horosz, A. Grzesiok-Horosz, Rozdział 2 i Rozdział 8 [w:] Prawo prywatne w przykładach i zadaniach, red. P. Stec, M. Załucki, Warszawa 2014.

Rozdział: Spółki komandytowe z udziałem spółek komunalnych – wybrane zagadnienia (w:) Współczesne problemy prawa publicznego i prawa prywatnego, red. P. Bieś-Srokosz i M. Mazgaj, Częstochowa 2016, s. 51 – 63.

Programy badawcze

Udział w zespołowym projekcie badawczym „Kultura informacyjna i kultura prawna ważnym składnikiem kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa” (Numer projektu BW-510/ROZ-1/2004) realizowanym przez Katedrę Podstaw Zarządzania i Marketingu Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej – przygotowanie opracowania: „Nieprzestrzeganie wybranych norm prawa upadłościowego jako efekt niskiej kultury prawnej uczestników obrotu gospodarczego”,

Udział w zespołowym projekcie badawczym „Zarządzanie w aglomeracji śląskiej” realizowanym przez Zakład Prawa, Administracji i Polityki Społecznej Katedry Podstaw Zarządzania i Marketingu Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej – przygotowanie opracowania: „Obligacje komunalne jako potencjalne źródło finansowania wspólnych przedsięwzięć gmin i powiatów wchodzących   w skład aglomeracji górnośląskiej, związanych   z realizacją zadań aglomeracji”.

Udział w zespołowym projekcie badawczym „Partnerstwo publiczno-prywatne jako narzędzie realizacji zadań publicznych mających na celu wyrównanie szans osób niepełnosprawnych” (Numer projektu BK-236/ROZ-4/2010) realizowanym przez Zakład Prawa i Administracji Instytutu Zarządzania i Administracji Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.

Udział w zespołowym projekcie badawczym „Prawne uwarunkowania wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwie przemysłowym” (Numer projektu BW-457/ROZ-4/2010) realizowanym przez Zakład Prawa i Administracji Instytutu Zarządzania i Administracji Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.

Udział w zespołowym projekcie badawczym „E-usługi w obszarach administracji i przemysłu”, (BK - 281 /ROZ4/2011) tematyka szczegółowa: „Uwarunkowania prawne e-usług realizowanym przez Zakład Prawa i Administracji Instytutu Zarządzania i Administracji Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.

Udział w zespołowym projekcie badawczym ochrona własności intelektualnej i jej znaczenie dla innowacyjności (BK-250/ROZ-4/2012) realizowanym przez Instytut Zarządzania i Administracji Politechniki Śląskiej

Udział w zespołowym projekcie badawczym Prawne aspekty transferu wiedzy (BK-205(ROZ4)2013) realizowanym przez Instytut Zarządzania i Administracji Politechniki Śląskiej.

Konferencje i sympozja

Konferencje z wygłoszeniem referatu

Konferencja „Strategie inwestycyjne inwestorów instytucjonalnych na rynku finansowym” zorganizowana przez Koło Naukowe Inwestycji przy Katedrze Inwestycji w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach dnia 29 października 2002 r. – przygotowanie i wygłoszenie referatu „Uwarunkowania prawne działalności inwestycyjnej banku (ze szczególnym uwzględnieniem działalności inwestycyjnej na publicznym rynku papierów wartościowych ).”

Międzynarodowa Konferencja Marketing-Innowacje-Informacja,Marketing w społeczeństwie informacyjnym – teoria i praktyka”, Szczyrk, 20 – 21 listopada 2003 r. – zorganizowana przez Katedrę Podstaw Zarządzania i Marketingu Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej – przygotowanie i wygłoszenie referatu: „Marketing papierów wartościowych przy wykorzystaniu Internetu w świetle regulacji prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi.”

Międzynarodowa Konferencja WIEDZA-Informacja-Marketing, „Kapitał społeczny podstawą tworzenia wartości współczesnego przedsiębiorstwa”, Szczyrk, 25 – 26 listopad 2004 r. – zorganizowana przez Katedrę Podstaw Zarządzania i Marketingu Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej – przygotowanie i wygłoszenie referatu: „Obowiązki informacyjne związane z nabyciem lub zbyciem znacznych pakietów akcji przedsiębiorcy będącego spółką publiczną, wynikające z przepisów ustawy prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi”.

Piąta Chorzowska Konferencja Bankowości i Finansów „Transfer wiedzy i funduszy europejskich do sektorów gospodarki krajów UE”, Chorzów 26-27 września 2008 r. – zorganizowana przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu, Wydział zamiejscowy w Chorzowie – przygotowanie i wygłoszenie referatu: „Pomoc publiczna w prawie wspólnotowym.”

Międzynarodowa Konferencja „Rola partnerstwa publiczno-prywatnego i innych form organizacyjno-prawnych we wdrażaniu rozwoju zrównoważonego”, Częstochowa 25-26 czerwca 2009, zorganizowana przez Akademię Polonijną w Częstochowie, Instytut Ekonomii i Administracji we współpracy z Politechniką Śląską w Gliwicach, Katedrą Administracji i Prawa - przygotowanie i wygłoszenie referatu: „Partnerstwo publiczno-prywatne przy wykorzystaniu spółek kapitałowych”.

Międzynarodowa Konferencja „Ochrona zdrowia – aspekty ekonomiczne, społeczne i prawne”, Częstochowa 14-15 maja 2010, zorganizowana przez Akademię Polonijną w Częstochowie, we współpracy z Politechniką Śląską w Gliwicach - przygotowanie i wygłoszenie referatu: „Organizacja sieci szpitali jako spółek komandytowych”.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nielegalny rynek zabytków i nieuczciwe praktyki w obrocie dziełami sztuki”, Opole 15 czerwca 2010, zorganizowana przez Uniwersytet Opolski - przygotowanie i wygłoszenie referatu Piotr Horosz, Agnieszka Grzesiok: „Reprywatyzacja muzealiów zagrożeniem dziedzictwa narodowego?”.          

Szósta Chorzowska Konferencja Bankowości i Finansów „Nowe wyzwania dla uczestników nowych rynków finansowych wobec współczesnego kryzysu ekonomicznego”, Chorzów 17 - 18 września 2010 r. – zorganizowana przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu, Wydział zamiejscowy w Chorzowie – przygotowanie i wygłoszenie referatu: „Upadłość konsumencka w prawie polskim.”

Jubileuszowa Konferencja Naukowa z okazji 5-lecia Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości „Gospodarka i społeczeństwo we współczesnych uwarunkowaniach”, Gliwice 25-26 listopad 2010 r., zorganizowana przez Gliwicką Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości - przygotowanie i wygłoszenie referatu: „Organizacja sieci skomercjalizowanych szpitali szansą dla polskiej służby zdrowia.”

IV Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna „Trzeci sektor – aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne”, Częstochowa 6-7 maja 2011, zorganizowana przez Akademię Polonijną w Częstochowie, we współpracy z Politechniką Śląską w Gliwicach - przygotowanie i wygłoszenie referatu: „Prowadzenie działalności leczniczej przez fundacje”.

Konferencja Naukowa „Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach. Uwarunkowania i rezultaty”, Poznań 18 – 20 maja 2011 r., zorganizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne wyzwania wobec zarządzania III”, Chorzów 28 październik 2011 r., zorganizowana przez Szkołę Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego we współpracy z Uniwersytetem im. M. Bela z Bańskiej Bystrzycy – współautorstwo i wygłoszenie referatu „Selected legal issues of Internet sale of goods”.

Konferencja „Systemy i technologie do zarządzania szpitalem/przychodnią”, Kraków 9 lutego 2012 r. – wygłoszenie referatu „Przesłanki i procedura komercjalizacji SPZOZ-u wg. przepisów ustawy o działalności leczniczej”.

IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dialog kultur wspólnot pogranicza – Kresy pojęcie i rzeczywistość”, 13 – 16 wrzesień 2013 r., Boszków, Ukraina, wygłoszenie referatu „Swoboda przepływu towarów w Unii Europejskiej”.

Konferencja Naukowa „Konkurencyjność podmiotów gospodarczych i jej determinanty”, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, 27 września 2013, referat „Przywrócenie konkurencyjności przedsiębiorcy jako jeden z celów postępowania naprawczego”.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nowoczesność przemysłu i usług. Nowatorskie koncepcje zarządzania organizacjami”, zorganizowana przez Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Oddział w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Politechnikę Śląską Wydział Organizacji i Zarządzania w dniach 17 – 18 – 19 października 2013 r., referat „Naśladownictwo produktów jako czyn nieuczciwej konkurencji zagrażający innowacyjności”.

Konferencja Naukowa, „Transfer wiedzy z sektora nauki do gospodarki – szansa na rozwój społeczny i gospodarczy Polski”, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu, 23 październik 2013, referat „Umowa know-how jako narzędzie służące transferowi technologii”.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Tendencje we współczesnej administracji publicznej – podmioty, zadania publiczne oraz prawne formy ich realizacji”, organizowana przez Instytut Administracji Wydziału Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa, 13 – 14 październik 2015, referat „Spółki komandytowe z udziałem spółek komunalnych - wybrane zagadnienia”.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa”, organizowana przez Katedrę Prawa i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 27 – 28 czerwca 2017 r., referat „Wierzytelności zabezpieczone prawami zastawniczymi w postępowaniach restrukturyzacyjnych”.

Uczestnictwo w konferencji bez wygłoszenia referatu

Konferencja „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków. Konsultacje środowiskowe”, organizowana przez Politechnikę Śląską i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Gliwice 19 maja 2016 r.

Konferencja „Jurysdykcja i wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych w Unii Europejskiej”, organizowana przez Wydział Prawa Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 28 październik 2016 r.

Konferencja VII Forum Prawa Spółek „Ochrona wierzycieli w spółkach handlowych”, Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Łódź 19 maja 2017 r.

XI Zjazd Katedr Prawa Handlowego, „W poszukiwaniu optymalnego modelu ustroju spółki handlowej – efektywność zarządzania i nadzoru”, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 21 – 22 września 2017 r.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi”, organizowana przez Wydział Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Arłamów 18 – 20 października 2017 r.

Osiągnięcia i nagrody

Zespołowa nagroda Rektora Politechniki Śląskiej stopnia II za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej, Gliwice 14.10.2006 r.

Indywidualna nagroda Rektora Politechniki Śląskiej stopnia III za osiągnięcia dydaktyczne, Gliwice 14.10.2011 r.

Indywidualna nagroda Rektora Politechniki Śląskiej stopnia III za osiągnięcia naukowe, Gliwice 14.10.2012 r.

Zespołowa nagroda Rektora Politechniki Śląskiej stopnia III za osiągnięcia dydaktyczne, Gliwice 14.10.2014 r.

Indywidualna nagroda Rektora Politechniki Śląskiej stopnia III za osiągnięcia naukowe, Gliwice 14.10.2015 r.

Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie III stopnia za indywidualne osiągnięcia dydaktyczne, Kraków 14.10.2017 r.

Redakcja naukowa

P. Horosz (red.), J. R. Antoniuk, Prawne podstawy przedsiębiorczości (wyd. II rozszerzone), Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2009, s. 430, (podręcznik)

P. Horosz (red.), J. R. Antoniuk, Prawne podstawy przedsiębiorczości. Testy, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2010, s. 178, (zbiór testów)

P. Horosz (red.), A. Grzesiok-Horosz, K. Skowron, Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012,

Podstawy ochrony własności intelektualnej, red. M. Baron-Wiaterek, P. Horosz, T. Szewc, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013 (podręcznik)

Recenzje

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Kingi Harleckiej – Fordey pod tytułem „Pojęcie „odpowiednia suma” jako źródło arbitralności rozstrzygnięć w sprawach o zadośćuczynienie pieniężne w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia”

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Falkiewicz pod tytułem „Organy wierzycieli w postępowaniu upadłościowym”

Rozwój kadry naukowej

Funkcje

Zastępca Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w latach 2016 – 2020

Współpraca z otoczeniem