e-wizytówka

Profesor zwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wydział Finansów i Prawa.

Absolwent prawa (1995, Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie) i filozofii (1996, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie). Stopień doktora nauk prawnych uzyskał 20 stycznia 1999 r. (Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie; promotorem rozprawy doktorskiej był prof. dr hab. Lech Antonowicz), stopień doktora habilitowanego 6 kwietnia 2005 r. (Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie), zaś tytuł naukowy profesora nauk prawnych 4 marca 2015 r. na mocy postanowienia Prezydenta RP. Zagraniczne staże i stypendia naukowe: The Hague Academy of International Law, Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg, The Lauterpacht Centre for International Law, University of Cambridge.

Od 1 października 1995 r. do 30 września 2016 r. był pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji, Zakład/Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego na stanowiskach: asystenta (X 1995 - III 1999), adiunkta (IV 1999 - III 2008) i profesora nadzwyczajnego (od IV 2008).

Zainteresowania naukowe

Prawo międzynarodowe, filozofia prawa, prawo ustrojowe Unii Europejskiej, komparatystyka prawnicza

Publikacje

Monografie

Interesy indywidualne państw a interesy wspólnotowe w prawie społeczności międzynarodowej. O znaczeniu liberalizmu i komunitaryzmu dla teorii prawa międzynarodowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015.

Teoria i filozofia prawa międzynarodowego. Problemy wybrane, Difin, Warszawa 2011.

Między wartością wspólnoty a wspólnotą wartości. Studia i szkice z filozofii prawa idealizmu niemieckiego, Verba, Lublin 2007.

Suwerenność państwa. Rekonstrukcja i znaczenie idei w prawie międzynarodowym, Zakamycze, Kraków 2004.

Miejsce umów międzynarodowych w porządku prawnym państwa polskiego, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2000.

Inne opracowania zwarte

Charakter prawny Zbrodni Katyńskiej i jej znaczenie we współczesnych stosunkach polsko-rosyjskich, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu, Zamość 2009, ss. 19.

Traktat reformujący Unię Europejską – aspekty prawne i polityczne, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego w Zamościu, Zamość 2007, ss. 28.

Tożsamość Litwy, Łotwy i Estonii w świetle prawa międzynarodowego, Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych, Studia i Materiały, Warszawa 1997, ss. 24.

Artykuły i studia w czasopismach naukowych

Natychmiastowość, konieczność i proporcjonalność w ius ad bellum a zagadnienie legalności uprzedzającego/wyprzedzającego i prewencyjnego użycia siły zbrojnej, „Państwo i Prawo” 2017, nr 10, s. 20-34.

The Nicaragua Judgment and the Use of Force – 30 Years Later, “Polish Yearbook of International Law” 2016, vol. 36, s. 21-36.

Legitymizacja rządu państwa w prawie międzynarodowym w świetle problemu regimechange, „Państwo i Prawo” 2016, nr 7, s. 3-29.

International Law as the Legal System: Legality, Legitimacy, and Legal Position of States, “Polish Review of International and European Law” 2015, vol. 4, no. 2, s. 9-44.

Universalism and Coherence under the Experiences of the League of Nations, “International Community Law Review” 2015, vol. 17, s. 175-188.

Okupacja wojenna w świetle prawa międzynarodowego: natura, skutki, nowe tendencje, „AnnalesUniversitatisMariae-Curie Skłodowska”, sectio G (ius), 2013, t. LX, nr 1, s. 65-80.

International Legal Personality of the State in the Age of Multilevel Global Governance and Responsibility to Protect – Continuity or Change of the Paradigm?, “Polish Review of International and European Law” 2013, vol. 2, no. 1, s. 9-39.

On Some Contemporary Challenges to Statehood in the International Legal Order: International Law between ‘Lotus’ and ‘Global Administrative Law’, “Archiv des Vӧlkerrechts” 2013, Band 51, Ht. 3, s. 279-311.

Does the State still Matter? Sovereignty, Legitimacy, and International Law, “Polish Yearbook of International Law” 2012, vol. 32, s. 45-73.

Sir HerschLauterpacht’s Idea of State Sovereignty – Is It Still Alive?, “International Community Law Review” 2011, No. 1-2, s. 23-41.

Wartości i prawo a kreatywność porządku prawnego, „Forum Prawnicze” 2010, nr 1, s. 30-43.

Overcoming the Past by International Law, “Polish Yearbook of International Law” 2009, vol. 29, s. 15-50.

Tradycja wojny sprawiedliwej a zagadnienie legalności tzw. interwencji humanitarnej w prawie międzynarodowym, „Studia Prawnicze” 2009, nr 1-2, s. 43-64.

Traktaty a decyzje administracyjne i ich sądowa kontrola, „Przegląd Sądowy” 2007, nr 7-8, s. 5-15.

Pierwszeństwo prawa Unii Europejskiej przed prawem państw członkowskich w świetle Traktatu ustanawiającego konstytucję dla Europy, „Studia IuridicaLublinensia” 2006, t. VII, s. 9-24

The Primacy of European Union Law over National Law under the Constitutional Treaty, “German Law Journal” 2005, vol. 6, no. 11 (special issue), s. 1479-1495.

Charakter prawny i znaczenie umów repatriacyjnych z 9 i 22 września 1944 roku, „Przegląd Sejmowy” 2005, nr 4, s. 9-22.

Prawo i państwo w niemieckiej filozofii idealistycznej (Kant, Fichte, Hegel), „Studia Prawnicze” 2005, nr 1, s. 5-49.

In Defence of the Idea of State Sovereignty in International Law, “Polish Yearbook of International Law” 2004-2005, vol. 27, s. 87-103.

Armed Intervention and Violation of State Sovereignty in International Law, “Polish Quarterly of International Affairs” 2004, no. 1, s. 73-88;

Interwencja zbrojna a naruszenie suwerenności państwa w prawie międzynarodowym, „Sprawy Międzynarodowe” 2004, nr 1, s. 79-94;

State Sovereignty in the Polish Doctrine of International Law, “AnnalesUniversitatisMariae-Curie Skłodowska”, sectio G (ius), 2003-2004 [2005], t. L/LI, s. 115-126;

Suwerenność państwa w Unii Europejskiej: aspekty prawnomiędzynarodowe, „Państwo i Prawo” 2003, nr 2, s. 25-38;

International Law Compared with the Constitutions of Central and Eastern European Countries (Outline of the Problem), “The Polish Foreign Affairs Digest” 2002, vol. 2, no. 2(3), s. 189-228;

Suwerenność państwa – geneza i rozwój idei w prawie międzynarodowym, „Studia Prawnicze” 2002, nr 3, s. 5-31;

Prawo międzynarodowe a konstytucje państw Europy Środkowej i Wschodniej (zarys problematyki), „Przegląd Prawa Europejskiego” 2001, nr 2(10), s. 5-26;

Zdolność traktatowa Rzeczypospolitej Polskiej w świetle konstytucji i ustawy o umowach międzynarodowych, „Zamojskie Studia i Materiały” 2001, nr 1, s. 139-150;

Między wolnością a przymusem: Immanuela Kanta idea prawa i „wiecznego pokoju”, „Prawa Człowieka. Humanistyczne Zeszyty Naukowe” 2000 (7), s. 57-64;

Państwo i prawo międzynarodowe w filozofii Hegla, „AnnalesUniversitatisMariae Curie-Skłodowska”, sectio G (ius), 2000, t. XLVII, , s. 135-150;

Tożsamość i ciągłość prawnomiędzynarodowa państwa polskiego, „Państwo i Prawo” 1998, nr 8, s. 13-25;

Prawo międzynarodowe a porządek prawny państwa (zagadnienia teoretyczne), „Studia Prawnicze” 1997, nr 3-4, s. 51-91;

Transformacja umów międzynarodowych jako forma stanowienia prawa w państwie (z uwzględnieniem praktyki polskiej), „Państwo i Prawo” 1997, nr 4, s. 3-15;

Prawo międzynarodowe a prawo wewnętrzne w świetle projektu konstytucji RP, „Przegląd Sejmowy” 1997, nr 1, s. 36-52;

Problematyka międzynarodowa w konstytucjach Chorwacji, Czech i Litwy, „AnnalesUniversitatisMariae Curie-Skłodowska”, sectio G (ius), 1996”, t. XLIII, s. 309-324.

Rozdziały w monografiach zbiorowych, artykuły i studia w księgach jubileuszowych, pamiątkowych i materiałach konferencyjnych

Siła zbrojna, wojna i “święta wojna” w islamskiej tradycji i kulturze prawnej, w: P. Czubik, K. Magoń (red.), Islam w międzynarodowej i krajowej przestrzeni prawnej, Kraków 2017, s. 24-34.

Czy “wojna z terroryzmem” to bellumiustum? O związkach etyki i prawa w świetle rezolucji Rady Bezpieczeństwa 2249, w: B. Krzan (red.), Ubi ius, ibi remedium. Księgadedykowanapamięciprofesora Jana Kolasy, Beck, Warszawa 2016, s. 323-337.

International Constitutionalism, Language in Legal Discourse, and the Functions of International Law Scholarship, [w:] A. Jakubowski, K. Wierczyńska (eds.), Fragmentation vs Constituionalisation of International Law: A Practical Inquiry, Routledge, London-New York 2016, s. 53-68. (2 wyd. – 2017)

Status prawny i rola państw w społeczności międzynarodowej a podmiotowe granice prawa międzynarodowego, w: E. Cała-Wacinkiewicz, J. Menkes (red.), Państwo i terytorium w prawie międzynarodowym, Beck, Warszawa 2015, s. 75-88.

Prawo międzynarodowe jako system prawa. Wprowadzenie, w: R. Kwiecień (red.), Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, s. 11-34.

Państwo i jego suwerenność a prawo międzynarodowe, w: R. Kwiecień (red.), Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, s. 37-46.

Państwa jako suwerenni „międzynarodowi prawodawcy” a systemowe cechy prawa międzynarodowego, w: R. Kwiecień (red.), Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, s. 47-105.

Państwo i prawo międzynarodowe – „żyjąca symbioza”?, w: R. Kwiecień (red.), Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, s. 429-436.

Między zakazem używania siły zbrojnej a nakazem poszanowania praw człowieka: w poszukiwaniu głównych wartości współczesnego prawa międzynarodowego, w: Globalne problemy ochrony praw człowieka, pod red. E. Karskiej, Warszawa 2015, s. 71-77.

The Permanent Court of International Justice and the Constitutional Dimension of International Law: From Expectations to Reality, w: M. Fitzmaurice, Ch. Tams (eds.): The Legacies of the Permanent Court of International Justice, MartinusNijhoff, Leyden-Boston 2013, s. 361-396.

Jednostka i jej prawa a państwo w świetle doktryny Responsibility to Protect. Ku nowej idei prawa międzynarodowego?, w: Księga życia i twórczości. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Romanowi A. Tokarczykowi, t. V: Prawo, Lublin 2013, s. 193-203.

Podmiotowość prawnomiędzynarodowa państwa w dobie multilevelglobalgovernancei responsibility to protect – ciągłość czy zmiana paradygmatu?, w: Podmiotowość w prawie międzynarodowym, pod red. B. Mielnik i A. Wnukiewicz-Kozłowskiej, Wrocław 2013, s. 31-62.

O genezie idei prawa narodów, czyli o (nie)trafności europocentrycznego tłumaczenia fenomenu prawa międzynarodowego, w: Consulest iuris et Patriae defensor. Księga pamiątkowa dedykowana Andrzejowi Kremerowi, red. F. Longchamps de Bérier, R. Sarkowicz, M. Szpunar, Warszawa 2012, s. 311-326.

Konstytucja społeczności międzynarodowej w perspektywie aksjologii prawa międzynarodowego, w: A. Wnukiewicz-Kozłowska (red.): Aksjologia współczesnego prawa międzynarodowego, Wrocław 2011, s. 91-145.

Przezwyciężanie przeszłości przez prawo międzynarodowe, w: W. Czapliński, B. Łukańko (red.): Problemy prawne w stosunkach polsko-niemieckich u progu XXI wieku, Scholar, Warszawa 2009, s. 7-37.

Aksjologia prawa międzynarodowego a używanie siły zbrojnej w perspektywie historycznej, [w:] J. Kranz (red.): Świat współczesny wobec użycia siły zbrojnej. Dylematy prawa i polityki, EuroPrawo, Warszawa 2009, s. 13-80.

Prawnomiędzynarodowe konsekwencje jednostronnej deklaracji niepodległości Kosowa, [w:] E. Dynia (red.): Prawo międzynarodowe i wspólnotowe wobec wyznań współczesnego świata, Rzeszów 2009, s. 111-120.

Hegemonializm v. pluralizm społeczności państw a jedność i powszechność prawa międzynarodowego, [w:] J. Kolasa, A. Kozłowski (red.), Rozwój prawa międzynarodowego. Jedność czy fragmentacja?, Wrocław 2007, s. 233-245.

O tak zwanej autonomii prawa wspólnotowego. Uwagi na tle orzecznictwa polskiego Trybunału Konstytucyjnego, [w:] I. Nowikowski (red.), Problemy stosowania prawa sądowego. Księga ofiarowana Profesorowi Edwardowi Skrętowiczowi, Lublin 2007, s. 572-583.

Monizm i dualizm a miejsce prawa międzynarodowego w polskim porządku prawnym pod rządami Konstytucji z 1997 r., [w:] J. Menkes (red.), Prawo międzynarodowe. KsięgapamiątkowaprofesorRenatySzafarz, Warszawa 2007, s. 362-374.

The Primacy of European Union Law Over National Law Under the Constitutional Treaty, [w:] Ph. Dann, M. Rynkowski (eds.), The Unity of the European Constitution, Springer, Berlin-Heidelberg-New York 2006, s. 67-86.

Pokój czy sprawiedliwość? O aksjologicznej podstawie współczesnego prawa międzynarodowego, [w:] J. Menkes (red.), Prawo międzynarodowe – problemy i wyzwania. KsięgapamiątkowaProfesorRenatySonnenfeld-Tomporek, Warszawa 2006, s. 373-386.

Sovereignty of the European Union Member States: International Legal Aspects, [w:] A. Bodnar, M. Kowalski, K. Raible, F.Schorkopf (eds.), The Emerging Constitutional Law of the European Union – German and Polish Perspectives, Springer, Berlin-Heidelberg-New York 2003, s. 339-357.

Polemiki

Podstawy i uwarunkowania systemowości prawa międzynarodowego (w odpowiedzi recenzentom), „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego” 2016, vol. XIV, s. 196-201.

W sprawie filozofii prawa międzynarodowego, „Państwo i Prawo” 2007, nr 5, s. 89-95.

O tożsamości i ciągłości prawnomiędzynarodowej państwa polskiego raz jeszcze, „Państwo i Prawo” 1999, nr 8, s. 92-95.

Replika w ramach polemiki odnoszącej się do problematyki tożsamości i ciągłości prawnomiędzynarodowej Polski, „Państwo i Prawo” 2000, nr 5, s. 91-93.

Glosy

Glosa do opinii doradczej Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości z 22 lipca 2010 r. w sprawie zgodności z prawem międzynarodowym jednostronnej deklaracji niepodległości Kosowa, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2010, nr 3, s. 211-221.

Zgodność traktatu akcesyjnego z Konstytucją – glosa do wyroku TK z 11.05.2005 r. (K 18/04), „Europejski Przegląd Sądowy” 2005, nr 1, s. 40-45.

Hasła w Wielkiej Encyklopedii Prawa (t. IV: Prawo międzynarodowe publiczne, Ubisocietas, ibi ius, Warszawa 2014):

Karta Narodów Zjednoczonych (s. 148-150); orzeczenia sądowe (s. 331-333); sukcesja (s. 479-481); prawo prywatne międzynarodowe (s. 378-380); prawa historyczne (s. 365);zobowiązania międzynarodowe (s. 608-609);Zakon Kawalerów Maltańskich (s. 579).

Programy badawcze

Kierownik projektu badawczego KBN MNiSWpt „Suwerenność państwa w prawie międzynarodowym” (2 H02A 002 25) realizowanego w latach 2003-2004 w UMCS w Lublinie;

Wykonawca w projekcie badawczym finansowanym przez KBN MNiSW pt. “Użycie siły a współczesne stosunki międzynarodowe” (0224/B/H03/2007/33) realizowanym w latach 2008-2009 w Szkole Głównej Handlowej (kierownik projektu: dr hab. Jerzy Kranz);

Wykonawca w projekcie badawczym finansowanym przez KBN MNiSW pt. “Problemy prawne w stosunkach polsko-niemieckich” (1 H02A 036 30) realizowanym w latach 2006-2009 w Instytucie Nauk Prawnych PAN (kierownik projektu: prof. dr hab. Władysław Czapliński);

Kierownik projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki „Status prawny państwa a systemowy charakter prawa międzynarodowego: ich związki i współzależności” (2011/03/B/HS5/01369) realizowanego w latach 2012-2015 w UMCS w Lublinie .

Konferencje i sympozja

Konferencje międzynarodowe

„The EmergingConstitutional Law of the European Union”; organizatorzy: Uniwersytet Jagieloński, Max-Planck-InstitutfürausländischesöffentlichesRechtundVölkerrecht (Heidelberg); Kraków 5-10 wrzesień 2002 r.; wystąpienie pt. Sovereignty of the MemberStates in the European Union;

“The Unity of the EuropeanConstitution”; organizatorzy: Uniwersytet Wrocławski, Max-Planck-InstitutfürausländischesöffentlichesRechtundVölkerrecht (Heidelberg); Wrocław 12-15 maj 2005 r.; wystąpienie pt. The Primacy Issue under the Constitutional Treaty;

“Sir HerschLauterpacht – The Lawyer of Two Cultures”; organizatorzy: Ambasada RP w Londynie; Lauterpacht Centre for International Law, University of Cambridge; Londyn 5-6listopad 2008 r.; wystąpienie pt. Sir HerschLauterpacht's Idea of State Sovereignty;

“The Permanent Court of International Justice and Its Modern Legacy”; organizatorzy:Queen Mary School of Law (University of London), University of Glasgow, Londyn 26 listopad 2010 r.; wystąpienie pt. The PCIJ and Constitutional Dimension of International Law;

“Structural Challenges Facing International Organizations: Re-Assessing the League of Nations”, organizatorzy: Queen Mary School of Law (University of London), University of Glasgow, Ministry of Foreign Affairs of Poland, Londyn 11-12 kwiecień 2013; wystąpienie pt.: Universality versus Coherence under the Experiences of the League of Nations;

“Constitutionalisation and Fragmentation of International Law Revisited”, organizatorzy: InstytutNaukPrawnych PAN, ISCH COST Action IS1003, Warszawa 18-19 listopad 2013, wystąpienie (keynote speech) pt.: Some Sceptical Remarks about Constitutionalisation of International Law.

Extra-legal Dynamics of International Legal Theory, workshop, organizatorzy: Universität Wien, ESIL Interest Group on International Legal Theory, Wiedeń 3 wrzesień 2014, wystąpienie pt.: International law and the role of international legal scholarship.

Osiągnięcia i nagrody

2001 - stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla młodych naukowców (stypendium przedłużone przez Radę Fundacji na rok 2002);

2003 - nagroda Fundacji im. Manfreda Lachsa za najlepszą książkę z dziedziny prawa międzynarodowego wydaną w l. 2000-2001 w kategorii debiutów książkowych (nagrodzona książka: Miejsce umów międzynarodowych w porządku prawnym państwa polskiego, Warszawa 2000);

2006 - nagroda Fundacji im. Manfreda Lachsa za najlepszą książkę z dziedziny prawa międzynarodowego wydaną w 2004 r. w kategorii kolejnej publikacji książkowej (nagrodzona książka: Suwerenność państwa. Rekonstrukcja i znaczenie idei w prawie międzynarodowym, Kraków 2004);

2013 - nagroda honorowa Fundacji im. Manfreda Lachsa za książkę Teoria i filozofia prawa międzynarodowego. Problemy wybrane (Warszawa 2011);

Redakcja naukowa

Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015.

Recenzje

Robert Kolb, Peremptory International Law – Jus Cogens: A General Inventory, Hart Publishing, Oxford/Portland 2015, w: “Polish Yearbook of International Law” 2016, vol. 36, s. 287-290.

Jerzy Kranz, Pojęcie suwerenności we współczesnym prawie międzynarodowym, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2015, w: „Państwo i Prawo” 2016, nr 3, s. 123-126.

Mariusz Muszyński, Państwo w prawie międzynarodowym. Istota, rodzaje i atrybuty, Wydawnictwo STO, Bielsko-Biała 2012, w: „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2012, nr 1, s. 219-224.

Potrzeba globalnego konstytucjonalizmu? (artykuł recenzyjny), „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego”, 2012, t. 10, s. 194-200.

Przemysław Saganek, Akty jednostronne państw w prawie międzynarodowym, Warszawa 2010, w: „Forum Prawnicze” 2012, nr 1, s. 100-105.

Stephen C. Neff, War and the Law of Nations. A General History, Cambridge University Press, Cambridge 2005, w: “Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2008, nr 3, s. 173-176.

Otwarcie Konstytucji RP na prawo międzynarodowe i procesy integracyjne, red. K. Wójtowicz, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006, w: „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 1, s. 166-173.

Marta Woźniak, Miejsce i stosowanie umów międzynarodowych w polskim prawie administracyjnym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005, w: „Palestra” 2006, nr 3-4, s. 200-203.

Allen Buchanan, Justice, Legitimacy, and Self-Determination. Moral Foundations for International Law, Oxford University Press, Oxford-New York 2004, w: “PaństwoiPrawo” 2006, nr 2, s. 113-116.

Adam Marszałek, Suwerenność a integracja europejska w perspektywie historycznej. Spór o istotę suwerenności i integracji, Instytut Europejski,Łódź 2000, w: „Państwo i Prawo” 2001, nr 10, s. 96-98.

Władysław Czapliński, Anna Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, C.H. Beck, Warszawa 1999, w: „Państwo i Prawo” 2000, nr 3, s. 89-92

Rozwój kadry naukowej

Promotor w czterech przewodach doktorskich; recenzent w ośmiu postępowaniach habilitacyjnych i w dwóch przewodach doktorskich

Funkcje

Zastępca redaktora naczelnego „Polish Review of International and European Law”;

Członek kolegiów redakcyjnych: „Państwo i Prawo”, „Prawo i Więź”, „Comparative Law Review”;

Członek Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych RP (od 2012 r.);

Członek (alternate member) TrybunałuKoncyliacjiiArbitrażu OBWE w Genewie (Court of Conciliation and Arbitration within the OSCE).

Współpraca z otoczeniem