e-wizytówka

Profesor zwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wydział Finansów i Prawa.

Absolwent prawa (1995, Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie) i filozofii (1996, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie). Stopień doktora nauk prawnych uzyskał 20 stycznia 1999 r. (Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie; promotorem rozprawy doktorskiej był prof. dr hab. Lech Antonowicz), stopień doktora habilitowanego 6 kwietnia 2005 r. (Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie), zaś tytuł naukowy profesora nauk prawnych 4 marca 2015 r. na mocy postanowienia Prezydenta RP. Zagraniczne staże i stypendia naukowe: The Hague Academy of International Law, Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg, The Lauterpacht Centre for International Law, University of Cambridge.

Od 1 października 1995 r. do 30 września 2016 r. był pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji, Zakład/Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego na stanowiskach: asystenta (X 1995 - III 1999), adiunkta (IV 1999 - III 2008) i profesora nadzwyczajnego (od IV 2008).

Zainteresowania naukowe:

Prawo międzynarodowe, teoria i filozofia prawa, prawo ustrojowe Unii Europejskiej, komparatystyka prawnicza

Publikacje

Monografie

 1. Interesy indywidualne państw a interesy wspólnotowe w prawie społeczności międzynarodowej. O znaczeniu liberalizmu i komunitaryzmu dla teorii prawa międzynarodowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015.
 2. Teoria i filozofia prawa międzynarodowego. Problemy wybrane, Difin, Warszawa 2011.
 3. Między wartością wspólnoty a wspólnotą wartości. Studia i szkice z filozofii prawa idealizmu niemieckiego, Verba, Lublin 2007.
 4. Suwerenność państwa. Rekonstrukcja i znaczenie idei w prawie międzynarodowym, Zakamycze, Kraków 2004.
 5. Miejsce umów międzynarodowych w porządku prawnym państwa polskiego, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2000.

Inne opracowania zwarte

 1. Charakter prawny Zbrodni Katyńskiej i jej znaczenie we współczesnych stosunkach polsko-rosyjskich, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu, Zamość 2009, ss. 19.
 2. Traktat reformujący Unię Europejską – aspekty prawne i polityczne, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego w Zamościu, Zamość 2007, ss. 28.
 3. Tożsamość Litwy, Łotwy i Estonii w świetle prawa międzynarodowego, Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych, Studia i Materiały, Warszawa 1997, ss. 24.

Redakcja naukowa monografii

 1. Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015.

Rozdziały w monografiach zbiorowych, artykuły i studia w księgach jubileuszowych, pamiątkowych i materiałach konferencyjnych

 1. Czy “wojna z terroryzmem” to bellum iustum? O związkach etyki i prawa w świetle rezolucji Rady Bezpieczeństwa 2249, [w:] B. Krzan (red.), Ubi ius, ibi remedium. Księga dedykowana pamięci profesora Jana Kolasy, Beck, Warszawa 2016, s. 323-337.
 2. International Constitutionalism, Language in Legal Discourse, and the Functions of International Law Scholarship, [w:] A. Jakubowski, K. Wierczyńska (eds.), Fragmentation vs Constituionalisation of International Law: A Practical Inquiry, Routledge, London-New York 2016, s. 53-68.
 3. Status prawny i rola państw w społeczności międzynarodowej a podmiotowe granice prawa międzynarodowego, w: E. Cała-Wacinkiewicz, J. Menkes (red.), Państwo i terytorium w prawie międzynarodowym, Beck, Warszawa 2015, s. 75-88.
 4. Prawo międzynarodowe jako system prawa. Wprowadzenie, w: R. Kwiecień (red.), Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, s. 11-34.
 5. Państwo i jego suwerenność a prawo międzynarodowe, w: R. Kwiecień (red.), Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, s. 37-46.
 6. Państwa jako suwerenni „międzynarodowi prawodawcy” a systemowe cechy prawa międzynarodowego, w: R. Kwiecień (red.), Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, s. 47-105.
 7. Państwo i prawo międzynarodowe – „żyjąca symbioza”?, w: R. Kwiecień (red.), Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, s. 429-436.
 8. Między zakazem używania siły zbrojnej a nakazem poszanowania praw człowieka: w poszukiwaniu głównych wartości współczesnego prawa międzynarodowego, w: Globalne problemy ochrony praw człowieka, pod red. E. Karskiej, Warszawa 2015, s. 71-77.
 9. The Permanent Court of International Justice and the Constitutional Dimension of International Law: From Expectations to Reality, w: M. Fitzmaurice, Ch. Tams (eds.): The Legacies of the Permanent Court of International Justice, Martinus Nijhoff, Leyden-Boston 2013, s. 361-396.
 10. Jednostka i jej prawa a państwo w świetle doktryny Responsibility to Protect. Ku nowej idei prawa międzynarodowego?, w: Księga życia i twórczości. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Romanowi A. Tokarczykowi, t. V: Prawo, Lublin 2013, s. 193-203.
 11. Podmiotowość prawnomiędzynarodowa państwa w dobie multilevel global governance responsibility to protect – ciągłość czy zmiana paradygmatu?, w: Podmiotowość w prawie międzynarodowym, pod red. B. Mielnik i A. Wnukiewicz-Kozłowskiej, Wrocław 2013, s. 31-62.
 12. O genezie idei prawa narodów, czyli o (nie)trafności europocentrycznego tłumaczenia fenomenu prawa międzynarodowego, w: Consul est iuris et Patriae defensor. Księga pamiątkowa dedykowana Andrzejowi Kremerowi, red. F. Longchamps de Bérier, R. Sarkowicz, M. Szpunar, Warszawa 2012, s. 311-326.
 13. Konstytucja społeczności międzynarodowej w perspektywie aksjologii prawa międzynarodowego, w: A. Wnukiewicz-Kozłowska (red.): Aksjologia współczesnego prawa międzynarodowego, Wrocław 2011, s. 91-145.
 14. Przezwyciężanie przeszłości przez prawo międzynarodowe, w: W. Czapliński, B. Łukańko (red.): Problemy prawne w stosunkach polsko-niemieckich u progu XXI wieku, Scholar, Warszawa 2009, s. 7-37.
 15. Aksjologia prawa międzynarodowego a używanie siły zbrojnej w perspektywie historycznej, [w:] J. Kranz (red.): Świat współczesny wobec użycia siły zbrojnej. Dylematy prawa i polityki, EuroPrawo, Warszawa 2009, s. 13-80.
 16. Prawnomiędzynarodowe konsekwencje jednostronnej deklaracji niepodległości Kosowa, [w:] E. Dynia (red.): Prawo międzynarodowe i wspólnotowe wobec wyznań współczesnego świata, Rzeszów 2009, s. 111-120.
 17. Hegemonializm v. pluralizm społeczności państw a jedność i powszechność prawa międzynarodowego, [w:] J. Kolasa, A. Kozłowski (red.), Rozwój prawa międzynarodowego. Jedność czy fragmentacja?, Wrocław 2007, s. 233-245.
 18. O tak zwanej autonomii prawa wspólnotowego. Uwagi na tle orzecznictwa polskiego Trybunału Konstytucyjnego, [w:] I. Nowikowski (red.), Problemy stosowania prawa sądowego. Księga ofiarowana Profesorowi Edwardowi Skrętowiczowi, Lublin 2007, s. 572-583.
 19. Monizm i dualizm a miejsce prawa międzynarodowego w polskim porządku prawnym pod rządami Konstytucji z 1997 r., [w:] J. Menkes (red.), Prawo międzynarodowe. Księga pamiątkowa profesor Renaty Szafarz, Warszawa 2007, s. 362-374.
 20. The Primacy of European Union Law Over National Law Under the Constitutional Treaty, [w:] Ph. Dann, M. Rynkowski (eds.), The Unity of the European Constitution, Springer, Berlin-Heidelberg-New York 2006, s. 67-86.
 21. Pokój czy sprawiedliwość? O aksjologicznej podstawie współczesnego prawa międzynarodowego, [w:] J. Menkes (red.), Prawo międzynarodowe – problemy i wyzwania. Księga pamiątkowa Profesor Renaty Sonnenfeld-Tomporek, Warszawa 2006, s. 373-386.
 22. Sovereignty of the European Union Member States: International Legal Aspects, [w:] A. Bodnar, M. Kowalski, K. Raible, F.Schorkopf (eds.), The Emerging Constitutional Law of the European Union – German and Polish Perspectives, Springer, Berlin-Heidelberg-New York 2003, s. 339-357.

Artykuły i studia w czasopismach naukowych

 1. Legitymizacja rządu państwa w prawie międzynarodowym w świetle problemu regime change, „Państwo i Prawo” 2016, nr 7, s. 3-29.
 2. International Law as the Legal System: Legality, Legitimacy, and Legal Position of States, “Polish Review of International and European Law” 2015, vol. 4, no. 2, s. 9-44.
 3. Universalism and Coherence under the Experiences of the League of Nations, “International Community Law Review” 2015, vol. 17, s. 175-188.
 4. Okupacja wojenna w świetle prawa międzynarodowego: natura, skutki, nowe tendencje, „Annales Universitatis Mariae-Curie Skłodowska”, sectio G (ius), 2013, t. LX, nr 1, s. 65-80.
 5. International Legal Personality of the State in the Age of Multilevel Global Governance and Responsibility to Protect – Continuity or Change of the Paradigm?, “Polish Review of International and European Law” 2013, vol. 2, no. 1, s. 9-39.
 6. On Some Contemporary Challenges to Statehood in the International Legal Order: International Law between ‘Lotus’ and ‘Global Administrative Law’, “Archiv des Vӧlkerrechts” 2013, Band 51, Ht. 3, s. 279-311.
 7. Does the State still Matter? Sovereignty, Legitimacy, and International Law, “Polish Yearbook of International Law”, 2012, vol. 32, s. 45-73.
 8. Sir Hersch Lauterpacht’s Idea of State Sovereignty – Is It Still Alive?, “International Community Law Review” 2011, No. 1-2, s. 23-41.
 9. Wartości i prawo a kreatywność porządku prawnego, „Forum Prawnicze” 2010, nr 1, s. 30-43.
 10. Overcoming the Past by International Law, “Polish Yearbook of International Law”, 2009, vol. 29, s. 15-50.
 11. Tradycja wojny sprawiedliwej a zagadnienie legalności tzw. interwencji humanitarnej w prawie międzynarodowym, „Studia Prawnicze” 2009, nr 1-2, s. 43-64.
 12. Traktaty a decyzje administracyjne i ich sądowa kontrola, „Przegląd Sądowy” 2007, nr 7-8, s. 5-15.
 13. Pierwszeństwo prawa Unii Europejskiej przed prawem państw członkowskich w świetle Traktatu ustanawiającego konstytucję dla Europy, „Studia Iuridica Lublinensia” 2006, t. VII, s. 9-24
 14. The Primacy of European Union Law over National Law under the Constitutional Treaty, “German Law Journal” 2005, vol. 6, no. 11 (special issue), s. 1479-1495.
 15. Charakter prawny i znaczenie umów repatriacyjnych z 9 i 22 września 1944 roku, „Przegląd Sejmowy” 2005, nr 4, s. 9-22.
 16. Prawo i państwo w niemieckiej filozofii idealistycznej (Kant, Fichte, Hegel), „Studia Prawnicze” 2005, nr 1, s. 5-49.
 17. In Defence of the Idea of State Sovereignty in International Law, “Polish Yearbook of International Law”, 2004-2005, vol. 27, s. 87-103.
 18. Armed Intervention and Violation of State Sovereignty in International Law, “Polish Quarterly of International Affairs” 2004, no. 1, s. 73-88;
 19. Interwencja zbrojna a naruszenie suwerenności państwa w prawie międzynarodowym, „Sprawy Międzynarodowe” 2004, nr 1, s. 79-94;
 20. State Sovereignty in the Polish Doctrine of International Law, “Annales Universitatis Mariae-Curie Skłodowska”, sectio G (ius), 2003-2004 [2005], t. L/LI, s. 115-126;
 21. Suwerenność państwa w Unii Europejskiej: aspekty prawnomiędzynarodowe, „Państwo i Prawo” 2003, nr 2, s. 25-38;
 22. International Law Compared with the Constitutions of Central and Eastern European Countries (Outline of the Problem), “The Polish Foreign Affairs Digest” 2002, vol. 2, no. 2(3), s. 189-228;
 23. Suwerenność państwa – geneza i rozwój idei w prawie międzynarodowym, „Studia Prawnicze” 2002, nr 3, s. 5-31;
 24. Prawo międzynarodowe a konstytucje państw Europy Środkowej i Wschodniej (zarys problematyki), „Przegląd Prawa Europejskiego” 2001, nr 2(10), s. 5-26;
 25. Zdolność traktatowa Rzeczypospolitej Polskiej w świetle konstytucji i ustawy o umowach międzynarodowych, „Zamojskie Studia i Materiały” 2001, nr 1, s. 139-150;
 26. Między wolnością a przymusem: Immanuela Kanta idea prawa i „wiecznego pokoju”, „Prawa Człowieka. Humanistyczne Zeszyty Naukowe” 2000 (7), s. 57-64;
 27. Państwo i prawo międzynarodowe w filozofii Hegla, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, sectio G (ius), 2000, t. XLVII, , s. 135-150;
 28. Tożsamość i ciągłość prawnomiędzynarodowa państwa polskiego, „Państwo i Prawo” 1998, nr 8, s. 13-25;
 29. Prawo międzynarodowe a porządek prawny państwa (zagadnienia teoretyczne), „Studia Prawnicze” 1997, nr 3-4, s. 51-91;
 30. Transformacja umów międzynarodowych jako forma stanowienia prawa w państwie (z uwzględnieniem praktyki polskiej), „Państwo i Prawo” 1997, nr 4, s. 3-15;
 31. Prawo międzynarodowe a prawo wewnętrzne w świetle projektu konstytucji RP, „Przegląd Sejmowy” 1997, nr 1, s. 36-52;
 32. Problematyka międzynarodowa w konstytucjach Chorwacji, Czech i Litwy, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, sectio G (ius), 1996”, t. XLIII, s. 309-324.

Polemiki

 1. Podstawy i uwarunkowania systemowości prawa międzynarodowego (w odpowiedzi recenzentom), „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego” 2016, vol. XIV, s. 196-201.
 2. W sprawie filozofii prawa międzynarodowego, „Państwo i Prawo” 2007, nr 5, s. 89-95.
 3. O tożsamości i ciągłości prawnomiędzynarodowej państwa polskiego raz jeszcze, „Państwo i Prawo” 1999, nr 8, s. 92-95.
 4. Replika w ramach polemiki odnoszącej się do problematyki tożsamości i ciągłości prawnomiędzynarodowej Polski, „Państwo i Prawo” 2000, nr 5, s. 91-93.

Glosy

 1. Glosa do opinii doradczej Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości z 22 lipca 2010 r. w sprawie zgodności z prawem międzynarodowym jednostronnej deklaracji niepodległości Kosowa, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2010, nr 3, s. 211-221.
 2. Zgodność traktatu akcesyjnego z Konstytucją – glosa do wyroku TK z 11.05.2005 r. (K 18/04), „Europejski Przegląd Sądowy” 2005, nr 1, s. 40-45.

Recenzje i artykuły recenzyjne

 1. Jerzy Kranz: Pojęcie suwerenności we współczesnym prawie międzynarodowym, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2015, w: „Państwo i Prawo” 2016, nr 3, s. 123-126.
 2. Mariusz Muszyński: Państwo w prawie międzynarodowym. Istota, rodzaje i atrybuty, Wydawnictwo STO, Bielsko-Biała 2012, w: „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2012, nr 1, s. 219-224.
 3. Potrzeba globalnego konstytucjonalizmu? (artykuł recenzyjny), „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego”, 2012, t. 10, s. 194-200.
 4. Przemysław Saganek: Akty jednostronne państw w prawie międzynarodowym, Warszawa 2010, w: „Forum Prawnicze” 2012, nr 1, s. 100-105.
 5. Stephen C. Neff: War and the Law of Nations. A General History, Cambridge University Press, Cambridge 2005, w: “Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2008, nr 3, s. 173-176.
 6. Otwarcie Konstytucji RP na prawo międzynarodowe i procesy integracyjne, red. K. Wójtowicz, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006, w: „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 1, s. 166-173.
 7. M. Woźniak: Miejsce i stosowanie umów międzynarodowych w polskim prawie administracyjnym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005, w: „Palestra” 2006, nr 3-4, s. 200-203.
 8. A. Buchanan: Justice, Legitimacy, and Self-Determination. Moral Foundations for International Law, Oxford University Press, Oxford-New York 2004, w: “Państwo i Prawo” 2006, nr 2, s. 113-116.
 9. A. Marszałek: Suwerenność a integracja europejska w perspektywie historycznej. Spór o istotę suwerenności i integracji, Instytut Europejski, Łódź 2000, w: „Państwo i Prawo” 2001, nr 10, s. 96-98.
 10. W. Czapliński, A. Wyrozumska: Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, C.H. Beck, Warszawa 1999, w: „Państwo i Prawo” 2000, nr 3, s. 89-92.

Hasła w Wielkiej Encyklopedii Prawa (t. IV: Prawo międzynarodowe publiczne, pod redakcją J. Symonidesa, D. Pyć, Ubi societas, ibi ius, Warszawa 2014):

 1. Karta Narodów Zjednoczonych (s. 148-150);
 2. orzeczenia sądowe (s. 331-333);
 3. sukcesja (s. 479-481);
 4. prawo prywatne międzynarodowe (s. 378-380);
 5. prawa historyczne (s. 365);
 6. zobowiązania międzynarodowe (s. 608-609);
 7. Zakon Kawalerów Maltańskich (s. 579).

Programy badawcze

 • wykonawca w projektach badawczych Komitetu Badań Naukowych dotyczących problemów prawnych w stosunkach polsko-niemieckich i używania siły zbrojnej realizowanych w Instytucie Nauk Prawnych PAN i w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
 • kierownik następujących projektów badawczych:
 • grant badawczy Komitetu Badań Naukowych i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2 H02A 002 25) realizowany w latach 2003-2004 dotyczący suwerenności państwa w prawie międzynarodowym; jego głównym efektem była rozprawa habilitacyjna;
 • grant badawczy Narodowego Centrum Nauki przyznany w ramach konkursu OPUS na lata 2012-2015 (2011/03/B/HS5/01369) pt. „Status prawny państwa a systemowy charakter prawa międzynarodowego: ich związki i współzależności”; efektem badań prowadzonych w ramach projektu przez 7-osobowy zespół były dwie monografie i cztery inne opracowania.

 

Osiągnięcia i nagrody

 1. 2001 - stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla młodych naukowców (stypendium przedłużone przez Radę Fundacji na rok 2002);
 2. 2003 - nagroda Fundacji im. Manfreda Lachsa za najlepszą książkę z dziedziny prawa międzynarodowego wydaną w l. 2000-2001 w kategorii debiutów książkowych (nagrodzona książka: Miejsce umów międzynarodowych w porządku prawnym państwa polskiego, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2000);
 3. 2006 - nagroda Fundacji im. Manfreda Lachsa za najlepszą książkę z dziedziny prawa międzynarodowego wydaną w 2004 r. w kategorii kolejnej publikacji książkowej (nagrodzona książka: Suwerenność państwa. Rekonstrukcja i znaczenie idei w prawie międzynarodowym, Zakamycze, Kraków 2004);
 4. 2010 – nagroda indywidualna I stopnia Rektora UMCS za „oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe”;
 5. 2013 - nagroda honorowa Fundacji im. Manfreda Lachsa (nagrodzona książka: Teoria i filozofia prawa międzynarodowego. Problemy wybrane, Difin, Warszawa 2011).
 6. 2015 – nagroda indywidualna I stopnia Rektora UMCS za „oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe

Funkcje

 • zastępca redaktora naczelnego „Polish Review of International and European Law”;
 • członek kolegium redakcyjnego czasopism: „Państwo i Prawo”, „Prawo i Więź”.

Współpraca z praktyką

od października 2012 r. członek Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych RP; od maja 2013 r. członek (alternate member) Trybunału Koncyliacji i Arbitrażu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie z siedzibą w Genewie  (Court of Conciliation and Arbitration within the OSCE); autor opinii i ekspertyz prawnych wykonanych na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz kancelarii prawniczych.