e-wizytówka

 

Asystent w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego.

Specjalizuje się w prawie prywatnym międzynarodowym.

Ukończyła kierunek prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a w 2016 r. obroniła rozprawę doktorską pt. "Nieuczciwa konkurencja w prawie prywatnym międzynarodowym". Jest również absolwentką Wydziału Finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ukończyła Szkołę Prawa Amerykańskiego, Szkołę Prawa Francuskiego, Szkołę Prawa Niemieckiego oraz Szkołę Prawa Austriackiego. Odbyła również w ramach programu Erasmus półroczne studia na Uniwersytecie Montpellier I we Francji.

W 2007 r. uczestniczyła w Szkole Letniej Prawa Prywatnego Międzynarodowego przy Pałacu Pokoju w Hadze. W 2010 r. odbyła trzymiesięczny staż badawczy w Instytucie Maxa-Plancka w Hamburgu. W 2011 r. po ukończeniu egzaminem aplikacji radcowskiej w OIRP w Krakowie uzyskała tytuł radcy prawnego. W 2013 r. ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.  Przygotowuje rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Mączyńskiego na temat "Nieuczciwej konkurencji w prawie prywatnym międzynarodowym".

 

Publikacje:

 1. E. Figura-Góralczyk, B. Gnela, Prawo właściwe w sprawach z zakresu własności intelektualnej (w:) Prawo własności intelektualnej, red. B. Gnela, Warszawa, 2014, s. 195-208.
 2. Ł. Dyrda, E. Figura-Góralczyk, A. Juryk, A. Sapota, A. Wysocka-Bar, Recenzja „Yearbook of Private International Law”, vol. XIV-2012/2013, Founding Editors: Petar Šarčević, Paul Volken, Editors: Andrea Bonomi, Gian Paolo Romano, Published in Association with Swiss Institute of Comparative Law, Lausanne, Switzerland, Sellier, Kwartalnik Prawa Prywatnego, 4/2013, s. 1009-1057.
 3. E. Figura-Góralczyk, Ochrona ubezpieczającego w prawie prywatnym międzynarodowym (w:) Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce. Wybrane zagadnienia prawne, red. B. Gnela, M. Szaraniec, Warszawa 2013, s. 85-96.
 4. E. Figura-Góralczyk, Wybór prawa dla czynów nieuczciwej konkurencji na tle rozporządzenia rzymskiego II (w:) Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego, red. J. Poczobut, Warszawa 2013, s. 53-68.
 5. E. Figura-Góralczyk, Z problematyki podwykonawstwa w zamówieniach publicznych na tle prawno-porównawczym, Kwartalnik Prawa Zamówień Publicznych, 1/2013, s. 20-40.
 6. E. Figura-Góralczyk, Umowa w sprawie zamówienia publicznego- wybrane zagadnienia kolizyjnoprawne i arbitrażowe, Kwartalnik Prawa Zamówień Publicznych, 4/2012, s. 41-63.
 7. E. Figura-Góralczyk, A. Juryk, A. Sapota, A. Wysocka-Bar, Recenzja „Yearbook of Private International Law”, vol. XII-2010, Editors: Petar Šarčević, Paul Volken, Andrea Bonomi, Gian Paolo Romano, published in association with Swiss Institute of Comparative Law, Sellier. European Law Publishers GmbH, Munich, Kwartalnik Prawa Prywatnego, 4/2012, s. 1035-1087.
 8. Ł. Dyrda, E. Figura-Góralczyk, A. Juryk, G. Niewierko, A. Sapota, A. Wysocka-Bar, Recenzja „Yearbook of Private International Law”, vol. XIII-2011, Editors: Petar Šarčević, Paul Volken, Andrea Bonomi, Gian Paolo Romano, published in association with Swiss Institute of Comparative Law, Sellier. European Law Publishers GmbH, Munich, Kwartalnik Prawa Prywatnego, 4/2012, s. 1088-1142.
 9. E. Figura, Zdatność arbitrażowa sporów z zakresu konkurencji (w:) Mediacja i arbitraż tom drugi: wybrane zagadnienia, red. D.  Czura-Kalinowska,  Poznań 2010, s. 97-115.
 10. E. Figura, Nieuczciwa konkurencja w świetle rozporządzenia "Rzym II", Europejski Przegląd Sądowy, 7/2009, s. 27-35.
 11. E. Figura, Prawo do otrzymania akcji pracowniczych (w:) Prawo Pracy,  Biblioteka Studenckich Poradni Prawnych, red. K. Stefański, Warszawa 2008, s. 39-44; ponowna publikacja (w:) Metodologia pracy w SPP, red. I. Kraśnicka, Warszawa 2009, s. 347-352.

 

Wygłoszone referaty:

 1. „Ochrona ubezpieczającego w prawie prywatnym międzynarodowym” – referat wygłoszony na II Krakowskiej Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne” zorganizowanej przez Katedrę Prawa oraz Katedrę Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w dniach 28-29 listopada 2013 r.
 2. „Prawo właściwe dla czynów nieuczciwej konkurencji popełnionych przez Internet” – referat wygłoszony na seminarium Katedry Prawa Prywatnego Międzynarodowego UJ dnia 26 października 2013 r.
 3. „Z problematyki nieuczciwej konkurencji w prawie prywatnym międzynarodowym”-referat wygłoszony na seminarium Katedry Prawa na Wydziale Finansów UEK dnia 24 kwietnia 2013 r.
 4. „Z problematyki podwykonawstwa w zamówieniach publicznych na tle prawno-porównawczym” – referat wygłoszony na Konferencji  pt. „Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych” zorganizowanej w Warszawie dnia 18 marca 2013 r.
 5. „Wybrane zagadnienia dotyczące jurysdykcji w sprawach z tytułu nieuczciwej konkurencji" - referat wygłoszony na seminarium Katedry Prawa Prywatnego Międzynarodowego UJ dnia 14 kwietnia 2012 r.
 6. „Prawo właściwe dla zobowiązań wynikających z "wielomiejscowych" czynów nieuczciwej konkurencji" - referat wygłoszony na seminarium Katedry Prawa Prywatnego Międzynarodowego UJ dnia 2 kwietnia 2011 r.
 7. „Wybór prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych wynikających z czynu nieuczciwej konkurencji" - referat wygłoszony na seminarium Katedry Prawa Prywatnego Międzynarodowego UJ dnia 13 marca 2010 r.
 8. „Zdatność arbitrażowa sporów z zakresu konkurencji" – referat wygłoszony na konferencji z cyklu Arbitraż i mediacja - Arbitraż i mediacja gospodarcza zorganizowanej w Nowym Tomyślu dnia  28 marca 2009 r.
 9. „Prawo najściślej związane z czynem niedozwolonym ze szczególnym uwzględnieniem czynu nieuczciwej konkurencji" - referat wygłoszony na seminarium Katedry Prawa Prywatnego Międzynarodowego UJ dnia 21 lutego 2009 r.
 10. „Zapis na sąd polubowny dla sporów ze stosunku spółki" – referat wygłoszony na konferencji poświęconej arbitrażowemu rozstrzyganiu sporów pt. "Perspektywy rozwoju sądownictwa arbitrażowego", zorganizowanej na Uniwersytecie Śląskim w dniach 20-21 listopada 2008 r.
 11. „Kolizyjnoprawne aspekty nieuczciwej konkurencji w świetle Rozporządzenia "Rzym II"" - referat wygłoszony na seminarium Katedry Prawa Prywatnego Międzynarodowego UJ dnia 5 kwietnia 2008 r.
 12. „Ochrona pracownika w prawie prywatnym międzynarodowym" – referat wygłoszony na konferencji pt. "Zobowiązania w europejskim i polskim prawie prywatnym międzynarodowym" na Uniwersytecie Śląskim w dniach 4 - 5 października 2007 r.
 13. „Prawo i praktyka porządku gospodarczego - gospodarka rynkowa i konkurencyjność  na Ukrainie" - referat wygłoszony w języku niemieckim na seminarium nt.  "Polityki sąsiedztwa Unii Europejskiej" zorganizowanym na Uniwersytecie Jagiellońskim w czerwcu 2007 r.