e-wizytówka

Ukończyła kierunek prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a w 2016 r. obroniła rozprawę doktorską pt. "Nieuczciwa konkurencja w prawie prywatnym międzynarodowym". Jest również absolwentką Wydziału Finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ukończyła Szkołę Prawa Amerykańskiego, Szkołę Prawa Francuskiego, Szkołę Prawa Niemieckiego oraz Szkołę Prawa Austriackiego. Odbyła również w ramach programu Erasmus półroczne studia na Uniwersytecie Montpellier I we Francji.

W 2007 r. uczestniczyła w Szkole Letniej Prawa Prywatnego Międzynarodowego przy Pałacu Pokoju w Hadze. W 2010 r. odbyła trzymiesięczny staż badawczy w Instytucie Maxa-Plancka w Hamburgu. W 2011 r. po ukończeniu egzaminem aplikacji radcowskiej w OIRP w Krakowie uzyskała tytuł radcy prawnego. W 2013 r. ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.  Przygotowuje rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Mączyńskiego na temat "Nieuczciwej konkurencji w prawie prywatnym międzynarodowym".

 

Zainteresowania naukowe

Prawo prywatne międzynarodowe, międzynarodowe postępowanie cywilne, prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji

Publikacje

E. Figura-Góralczyk, Ochrona osób trzecich w międzynarodowym prawie ubezpieczeń (w:) Dystrybucja usług ubezpieczeniowych : wybrane zagadnienia prawne, red. B. Gnela, M. Szaraniec, Warszawa 2017, s. 189-197.

E. Figura-Góralczyk, Nieuczciwa konkurencja w prawie prywatnym międzynarodowym, Warszawa 2017, ss. 426.

E. Figura-Góralczyk, Unormowanie nieuczciwej konkurencji w prawie polskim, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2/2017, s. 399-462.

E. Figura-Góralczyk, Nieuczciwa konkurencja w nauce ekonomii, w unormowaniach konwencyjnych oraz w wybranych prawach obcych, Kwartalnik Prawa Prywatnego 1/2017, s. 109-160.

E. Figura-Góralczyk, Jurysdykcja w sprawach nieuczciwej konkurencji, Kwartalnik Prawa Prywatnego 4/2016, s. 821-877.

E. Figura-Góralczyk, Uznanie orzeczenia sądu austriackiego dotyczącego ustanowienia opiekuna dla osoby pełnoletniej - analiza przypadku, Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego 2016, s. 110-119.

E. Figura-Góralczyk, Nieuczciwe praktyki rynkowe w prawie prywatnym międzynarodowym (w:)

Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego, red. B. Gnela, K. Małachowska, Warszawa 2015, s. 39-51.

E. Figura-Góralczyk, Prawo właściwe dla "wielomiejscowych" czynów nieuczciwej konkurencji (w:)

Współczesne problemy prawa zobowiązań, red. A. Olejniczak, J. Haberko, A. Pyrzyńska, D. Sokołowska, Warszawa 2015, s. 170-185.

E. Figura-Góralczyk, Zmiany w zakresie ujawniania informacji dotyczących wynagrodzenia agentów w projekcie IMD2 (w:) Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych, red. B. Gnela, M. Szaraniec, Warszawa 2015, s. 363-375.

E. Figura-Góralczyk, B. Gnela, Prawo właściwe w sprawach z zakresu własności intelektualnej (w:) Prawo własności intelektualnej, red. B. Gnela, Warszawa, 2014, s. 195-208.

E. Figura-Góralczyk, Ochrona ubezpieczającego w prawie prywatnym międzynarodowym (w:) Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce. Wybrane zagadnienia prawne, red. B. Gnela, M. Szaraniec, Warszawa 2013, s. 85-96.

E. Figura-Góralczyk, Wybór prawa dla czynów nieuczciwej konkurencji na tle rozporządzenia rzymskiego II (w:) Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego, red. J. Poczobut, Warszawa 2013, s. 53-68.

E. Figura-Góralczyk, Z problematyki podwykonawstwa w zamówieniach publicznych na tle prawno-porównawczym, Kwartalnik Prawa Zamówień Publicznych, 1/2013, s. 20-40.

E. Figura-Góralczyk, Umowa w sprawie zamówienia publicznego- wybrane zagadnienia kolizyjnoprawne i arbitrażowe, Kwartalnik Prawa Zamówień Publicznych, 4/2012, s. 41-63.

E. Figura, Zdatność arbitrażowa sporów z zakresu konkurencji (w:) Mediacja i arbitraż tom drugi: wybrane zagadnienia, red. D.  Czura-Kalinowska,  Poznań 2010, s. 97-115.

E. Figura, Nieuczciwa konkurencja w świetle rozporządzenia "Rzym II", Europejski Przegląd Sądowy, 7/2009, s. 27-35.

E. Figura, Prawo do otrzymania akcji pracowniczych (w:) Prawo Pracy,  Biblioteka Studenckich Poradni Prawnych, red. K. Stefański, Warszawa 2008, s. 39-44; ponowna publikacja (w:) Metodologia pracy w SPP, red. I. Kraśnicka, Warszawa 2009, s. 347-352.

Programy badawcze

Współudział w programie badawczym UEK nr 020/WF-KPCG/01/2016/S/6020 pt. Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego cz. II, realizowanym w 2016 roku

Współudział w programie badawczym UEK nr 043/WF-KPCG/01/2015/S/5043 pt. Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego cz. I, realizowanym w 2015 roku

Współudział w programie badawczym UEK nr 015/WF-KPCG/01/2014/S/4211 pt. Kierunki rozwoju prawa prywatnego część druga – uwagi na temat I części projektu Kodeksu cywilnego, realizowanym w 2014 roku

Współudział w programie badawczym UEK nr 27/KP/1/2012/S/027 pt. Ochrona podmiotów stosunku ubezpieczenia realizowanym w 2012 roku

Konferencje i sympozja

E. Figura-Góralczyk, Ochrona osób trzecich w międzynarodowym prawie ubezpieczeń, referat wygłoszony na IV Krakowskiej Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne", która odbyła się w dniach 22-23 listopada 2017 r.

E. Figura-Góralczyk, Zmiany w zakresie ujawniania informacji dotyczących wynagrodzenia agentów w projekcie IMD2, referat wygłoszony na III Krakowskiej Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne", która odbyła się w dniach 26-27 listopada 2015 r.

E. Figura-Góralczyk, Nieuczciwe praktyki rynkowe w prawie prywatnym międzynarodowym, referat wygłoszony na konferencji pt. „Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego”, Zjazd Katedr Prawa Uczelni Ekonomicznych, która odbyła się w dniach 15-17 września 2015 r.

E. Figura-Góralczyk, Ochrona ubezpieczającego w prawie prywatnym międzynarodowym, referat wygłoszony na II Krakowskiej Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne”, która odbyła się w dniach 28-29 listopada 2013 r.

E. Figura-Góralczyk, Z problematyki podwykonawstwa w zamówieniach publicznych na tle prawno-porównawczym, referat wygłoszony na konferencji pt. „Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych”, która odbyła się w dniu 18 marca 2013 r.

E. Figura-Góralczyk, Zdatność arbitrażowa sporów z zakresu konkurencji, referat wygłoszony na konferencji pt. „Arbitraż i mediacja - Arbitraż i mediacja gospodarcza", która odbyła się w dniu 28 marca 2009 r.

E. Figura-Góralczyk, Zapis na sąd polubowny dla sporów ze stosunku spółki, referat wygłoszony na konferencji pt. „Perspektywy rozwoju sądownictwa arbitrażowego", która odbyła się w dniach 20-21 listopada 2008 r.

E. Figura-Góralczyk, Ochrona pracownika w prawie prywatnym międzynarodowym, referat wygłoszony na konferencji pt. „Zobowiązania w europejskim i polskim prawie prywatnym międzynarodowym", która odbyła się w dniach 4-5 października 2007 r.

Osiągnięcia i nagrody

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pracę doktorską pt. „Nieuczciwa konkurencja w prawie prywatnym międzynarodowym” przyznana w XIV edycji konkursu na pracę naukową z zakresu ochrony własności intelektualnej organizowanym przez Urząd Patentowy RP

Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pierwszego stopnia za zespołowe osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej w 2014 roku

Redakcja naukowa

Recenzje

O. Bobrzyńska, E. Figura-Góralczyk, K. Mikša, A. Juryk, A. Sapota, A. Wysocka-Bar, Recenzja „Yearbook of Private International Law”, vol. XVI-2014/2015, Founding Editors: Petar Šarčević, Paul Volken, Editors: Andrea Bonomi, Gian Paolo Romano, Published in Association with Swiss Institute of Comparative Law, Lausanne, Switzerland, Verlag Dr. Otto Schmidt KG Köln 2016, Kwartalnik Prawa Prywatnego 4/2016, s. 941-979.

O. Bobrzyńska, E. Figura-Góralczyk, K. Mikša, A. Juryk, A. Sapota, A. Wysocka-Bar, Recenzja „Yearbook of Private International Law”, vol. XV-2013/2014, Founding Editors: Petar Šarčević, Paul Volken, Editors: Andrea Bonomi, Gian Paolo Romano, Published in Association with Swiss Institute of Comparative Law, Lausanne, Switzerland, Sellier, Kwartalnik Prawa Prywatnego, 4/2014, s. 1039-1076.

Ł. Dyrda, E. Figura-Góralczyk, A. Juryk, A. Sapota, A. Wysocka-Bar, Recenzja „Yearbook of Private International Law”, vol. XIV-2012/2013, Founding Editors: Petar Šarčević, Paul Volken, Editors: Andrea Bonomi, Gian Paolo Romano, Published in Association with Swiss Institute of Comparative Law, Lausanne, Switzerland, Sellier, Kwartalnik Prawa Prywatnego, 4/2013, s. 1009-1057.

E. Figura-Góralczyk, A. Juryk, A. Sapota, A. Wysocka-Bar, Recenzja „Yearbook of Private International Law”, vol. XII-2010, Editors: Petar Šarčević, Paul Volken, Andrea Bonomi, Gian Paolo Romano, published in association with Swiss Institute of Comparative Law, Sellier. European Law Publishers GmbH, Munich, Kwartalnik Prawa Prywatnego, 4/2012, s. 1035-1087.

Ł. Dyrda, E. Figura-Góralczyk, A. Juryk, G. Niewierko, A. Sapota, A. Wysocka-Bar, Recenzja „Yearbook of Private International Law”, vol. XIII-2011, Editors: Petar Šarčević, Paul Volken, Andrea Bonomi, Gian Paolo Romano, published in association with Swiss Institute of Comparative Law, Sellier. European Law Publishers GmbH, Munich, Kwartalnik Prawa Prywatnego, 4/2012, s. 1088-1142.

Rozwój kadry naukowej

Funkcje

Rzecznik Dyscyplinarny UEK od września 2016 r.

Opiekun pierwszego roku studiów niestacjonarnych jednolitych magisterskich na kierunku Prawo UEK w latach 2015/2016 oraz 2016/2017

Współpraca z otoczeniem

Radca prawny