e-wizytówka

 

Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospdoarczego.

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

Prawo rynku finansowego, w szczególności prawo ubezpieczeń gospodarczych; publiczne prawo gospodarcze; prawo pracy.

Udział w krajowych programach badawczych:

 • Program badawczy pt „Przemiany strukturalne spółek w nowej regulacji prawnej – cz. II: Wybrane zagadnienia przekształcania spółek” (umowa nr 109/KP/1/2003/S/97); opracowanie problemu: Publicznoprawne aspekty przekształceń spółek;
 • Program badawczy pt „Zasady europejskiego prawa kontraktowego (PCL) a polskie prawo cywilne – cz. I: Zgodność polskiego prawa cywilnego z zasadami europejskiego prawa kontraktowego (nr 104/KP/3/2005/S/276); opracowanie problemu: Zabezpieczenie wykonania umów w prawie cywilnym cz. I.
 • Program badawczy pt. Zasady europejskiego prawa kontraktowego (PCL), a polskie prawo cywilne -cz.II: Zgodność polskiego prawa cywilnego z zasadami europejskiego prawa kontraktowego (umowa nr 104/KP/3/2005/S/276); opracowanie problemu: Zabezpieczenie wykonania umów w prawie cywilnym cz. II.
 • Program badawczy pt. Ochrona podmiotów w stosunku ubezpieczenia ( umowa nr 27/KP/1/2012/S/027); opracowanie problemu: Obowiązki informacyjne pośredników ubezpieczeniowych jako instrument ochrony klienta nieprofesjonalnego.
 • Program badawczy pt. Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Uwagi na temat I części projektu Kodeksu cywilnego; „Działalność zawodowa jako rodzaj działalności gospodarczej – uwagi de lege lata i de lege ferenda

 

WYKAZ PUBLIKACJI:

Monografie:

„Nadzór nad rynkiem ubezpieczeń gospodarczych”, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2004,

Udział w monografiach:

„Organizacja nadzoru ubezpieczeniowego” w: „Rynek usług ubezpieczeniowych” praca zbiorowa pod redakcją Józefa Perenca, Uniwersytet Szczeciński 2004;

„Charakter prawny przekształcenia towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w ubezpieczeniową spółkę akcyjną – skutki publicznoprawne” w: „Kierunki rozwoju rynków ubezpieczeniowych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej” praca zbiorowa pod redakcją Wandy Sułkowskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006;

„Procedura nadzoru Komisji Europejskiej nad udzielaniem przez państwa członkowskie nowej pomocy publicznej dla przedsiębiorców” [w:] „Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów”, praca zbiorowa pod redakcją Jana Czekaja, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku Białej, Bielsko-Biała 2005.

Obowiązki informacyjne krajowych zakładów ubezpieczeń wobec organu nadzoru” w: Informacja Eknomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi (praca zbiorowa pod red. Jana Czekaja), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku Białej, Bielsko-Biała 2006.

„Charakter prawny Komisji Nadzoru Finansowego”, w: „Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych”, red. S. Owsiak, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007.

„Publicznoprawne instrumenty ochrony konsumenta usługi ubezpieczeniowej”, w: „Ochrona konsumenta usługi ubezpieczeniowej”, red. B. Gnela, Wydawnictwo Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2007.

„Ochrona konsumenta w stosunku prawnym z agentem ubezpieczeniowym”, w: „Nowe wyzwania dla rynków ubezpieczeniowych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej”, red. W. Sułkowska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie , Kraków 2007.

Prawna analiza zagadnień kontroli przedsiębiorcy na gruncie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i ustawy Ordynacja podatkowa” (wspólnie z Kingą Michałowską) w: „Podatkowe otoczenie przedsiębiorców”, praca zbiorowa pod red. Hanny Kuzińskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku Białej ,Bielsko Biała 2008.

„Publicznoprawne ograniczenia swobody kontraktowej w działalności krajowego zakładu ubezpieczeń – zagadnienia wybrane” w: „Ustawowe ograniczenia swobody umów. Zagadnienia wybrane.” praca zbiorowa pod red. Bogusławy Gneli, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

„Publicznoprawne ograniczenia swobody kontaktowej w działalności krajowego zakładu ubezpieczeń – zagadnienia wybrane” w: Ustawowe ograniczenia swobody umów. Zagadnienia wybrane, red. Bogusława Gnela, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

Klauzula interesu publicznego i określenia nieostre – próba wyodrębnienia tych pojęć na gruncie ustawy o działalności ubezpieczeniowej” w: Ubezpieczenia gospodarcze. Zagadnienia prawne. red. Bogusława Gnela , Wolters kluwer, Warszawa 2011.

“The activity of foreign insurance companies in Poland and of national insurance companies in EU Member States conducted from 2007 to 2010 on the basis of freedom”, (w:) The Development of Financial System of Countries of central and East Europe (collection of scientific labours), Lviv Institute of Banking of University of Banking of the National Bank of Ukraine (Ukraine), Cracow University of Economics (Poland), Eduted by Mykola Voznyuk, Oleksiy Druhov, Piotr Buła, Janusz Fudalinski, Lviv, 2012, Volume 1.

Information duties of an insurance broker as the element of the protection of the unprofessional customer

(w:) СТРАХОВЫЕИНТЕРЕСЫСОВРЕМЕННОГООБЩЕСТВАИИХОБЕСПЕЧЕНИЕ, 

Сборникматериалов XIV Междуна днойнаучно-практическойконференции (Саратов, 5–7 июня 2013 г.), Вдвухтомах.

Том 2, СаратовИздательствоСаратовскогоуниверситета 2013. ISBN 978-5-292-04177-1 (т. 2).

Instrumenty ochrony wierzyciela przy translatywnym przejęciu długu” (wspólnie z B. Superson-Polowiec) w: Ochrona Interesów wierzycieli w stosunkach gospodarczych, red. K. Szuma, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013, s. 9-24, ISDN 978-83-7417-766-5.

„Charakter pośrednictwa na giełdzie towarowej” w: Regulacja innowacja w sektorze energetycznym, red. A. Walaszek-Pyzioł, Wydawnictwo Beck, Warszawa 2013, ISNB 978-83-255-5431-6.

„Charakter prawny zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej” (rozdział 42) w: 25 lat fundamentów wolności działalności gospodarczej. Tendencje rozwojowe, red. Jan Grabowski, Katarzyna Pokryszka, Anna Hołda-Wydrzyńska, Katowice 2013. 978-83-60953-80-8.

Kontrowersje wokół relacji łączących brokera z ubezpieczycielem w zakresie wynagrodzenia brokerskiego w świetle projektu zmiany dyrektywy 2002/92/WE o pośrednictwie ubezpieczeniowym” w: Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego, red. Joanna Kruczalak-Jankowska, Lexis Nexis, Warszawa 2013. 978-83 278-0151-7.

„Obowiązki informacyjne pośredników ubezpieczeniowych dotyczące ich przedsiębiorstwa jako instrument ochrony klienta nieprofesjonalnego” (rozdział 9), w: Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce. Wybrane zagadnienia prawne, red. Bogusława Gnela, Monika Szaraniec, Difin 2013. ISBN: 978-83-7930-012-9.

“The scope of the insurance mediation in the Polish law” s. 479-484

(w:РедЕрмаковаЕ.А,Управлениеобщественнымиикорпоративнымфинансами

формирваниересурснгообпеченияинновационнойэкономики

Материалымеждународнойнаучопратичскойконференциигаратов 28 мара 2014 года,

СаратовИЦ «НАУКА»2014. ISBN 978-5 9999-2055-3

“The professional activity as the type of the business activity- discrepancies in the Polish law" s. 51-57 (w:)

«ПРАВОТВОРЧЕСТВОИПРАВОПРИМЕНЕНИЕВУСЛОВИЯХИН НОВАЦИОННОГОРАЗВИТИЯОБЩЕСТВА»,

Grodno, Grygmu 2014, ISBN 978-985-558-368-5.

“The role and character of supervisiory EIOPA instruments above the uniform insurance market the EU” s.169-173

(w:) СоциальнаярольсистемыстрахованиявусловияхрыночнойэкономикиРоссии, 

СборниктрудовXV Межд народнойнаучнопрактическойконференцииКазань, 2014г.

ISBN 978-5-00019-209-2.

Professional activity as a kind of business activity – comments on the law de lege lata and de lege ferenda” (w:) Directions of private law Development. Comments on the draft of book one of the Civil Code, academic supervision: B. Gnela, K. Michałowska, Warszawa 2014, s. 97-111, ISBN 978-83-7930-512-4.

Samoregulacja rynku usług bancassurance jako efekt nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu (w:)„Nowe typy usług działalności gospodarczej”, red. A. Walazek-Pyzioł, T.Długosz – w druku po recenzjach.

Zmiany w prawie bankowym i ubezpieczeniowym w zakresie pośrednictwa finansowego w okresie transformacji ustrojowej, część 1, Prawo bankowe, (wspólnie z Janem Byrskim) –w druku po recenzjach.

Zmiany w prawie bankowym i ubezpieczeniowym w zakresie pośrednictwa finansowego w okresie transformacji ustrojowej, część 2. Prawo ubezpieczeniowe,(wspólnie z Janem Byrskim) –w druku po recenzjach.


Redakcje naukowe:

„Instytucje i usługi finansowe” praca zbiorowa pod red. Filipa Grzegorczyka, Moniki Szaraniec, Lexis Nexis, Warszawa 2010 (współredaktor).

"Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce. Wybrane zagadnienia prawne", praca zbiorowa pod redakcją Bogusławy Gneli, Moniki Szaraniec, Difin 2013 (współredaktor).

Udział w podręcznikach (autorstwo rozdziałów):

„Instytucja i zadania nadzoru nad rynkiem finansowym” [w:] „Instytucje i usługi finansowe” praca zbiorowa pod red. Filipa Grzegorczyka, Moniki Szaraniec, Lexis Nexis, Warszawa 2010.

„Banki, instytucje kredytowe oraz inne podmioty wykonujące czynności bankowe” (wspólnie z Igorem Stynem) w: „Instytucje i usługi finansowe” praca zbiorowa pod red. Filipa Grzegorczyka, Moniki Szaraniec, Lexis Nexis, Warszawa 2010.

„Instytucje ubezpieczeniowe – zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji” [w:] „Instytucje i usługi finansowe” praca zbiorowa pod red. Filipa Grzegorczyka, Moniki Szaraniec, Lexis Nexis, Warszawa 2010.

„Wybrane instytucje rynku kapitałowego” (wspólnie z Filipem Grzegorczykiem) [w:] „Instytucje i usługi finansowe” praca zbiorowa pod red. Filipa Grzegorczyka, Moniki Szaraniec, Lexis Nexis, Warszawa 2010.

„Umowy i pośrednictwo zawodowe w ubezpieczeniach” (rozdział X) [w:] Prawo handlowe dla ekonomistów red. naukowa Bogusława Gnela, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

„Umowy w zakresie czynności bankowych” (rozdział IX) [w:] Prawo handlowe dla ekonomistów red. naukowa Bogusława Gnela, Wolters Kluwer, Warszawa 2012

„Umowy i pośrednictwo zawodowe w ubezpieczeniach” (rozdział X) [w:] Prawo handlowe dla ekonomistów red. naukowa Bogusława Gnela, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

„Znaczenie prawa własności intelektualnej w działalności gospodarczej i pracowniczej” (rozdział 15) Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów, red. naukowa Bogusława Gnela, Warszawa 2014. ISBN 978-83-7930-233-8.

Artykuły naukowe:

„Charakter prawny zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej” Wiadomości Ubezpieczeniowe 2002, nr 9-10;

„Charakter prawny nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową” Wiadomości Ubezpieczeniowe 2002,   nr 11-12;

„Status prawny agenta ubezpieczeniowego (obowiązujący i projektowany)”,Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 660, Kraków 2004;

„Publicznoprawne aspekty przekształceń spółek” Zeszyty Naukowe AE nr 722 ; Kraków 2005.

„Charakter prawny przekształcenia towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w ubezpieczeniową spółkę akcyjną - skutki publicznoprawne”, PUR Prawo, Ubezpieczenia, Reasekuracja, nr 10 (105), Październik 2005.

„Zabezpieczenie wykonania umów w świetle zasad europejskiego prawa kontraktów oraz polskiego prawa zobowiązań”, część I, Zeszyty Naukowe UEK nr 776, Kraków 2008, - wspólnie z A. Kaźmierczyk,

Zabezpieczenie wykonania umów w świetle zasad europejskiego prawa kontraktów oraz polskiego prawa zobowiązań, część II, Zeszyty Naukowe UEK nr 809, Kraków 2009, - wspólnie z A. Kaźmierczyk,

„Pojęcie konsumenta w ubezpieczeniach gospodarczych – rozszerzona ochrona konsumenta w umowie ubezpieczenia”, Zeszyty Naukowe WSZiB w Krakowie nr 8, Finanse i Rachunkowość, Kraków 2008.

„Obowiązek pracodawcy udzielenia pracownikowi dobowego i tygodniowego okresu odpoczynku jako element zarządzania czasem pracy” (wspólnie z B. Superson-Polowiec) , Zeszyty Naukowe WSZiB w Krakowie, Zarządzanie nr 2, Kraków 2009.

Sytuacja prawna konsumenta wobec bankowych przywilejów egzekucyjnych”, Zeszyty Naukowe WSZiB w Krakowie, Finanse i Rachunkowość nr 6, Kraków 2010.

„Charakter prawny i zadania przedstawicielstw banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych:, Folia Oeconomica Bochniensia, Zeszyty Naukowe nr 8 Wyższej szkoły Ekonomicznej w Bochni, Bochnia 2010.

„ Problemy związane ze statusem prawnym rezydenta i nierezydenta, jako osoby fizycznej na tle ustawy Prawo dewizowe”, Zeszyt Naukowy WSZiB w Krakowie, nr 8/21 Finanse i Rachunkowość, Kraków 2011.

„Dylematy udzielania urlopu na żądanie” Zeszyt Naukowy WSZiB w Krakowie, Zarządzanie nr 6/21, Kraków 2011.

„Charakter prawny oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność na terytorium RP” w: Studia ubezpieczeniowe. Społeczno-gospodarcze aspekty funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego, red. naukowa J. Lisowski, Zeszyty Naukowe 181, Wydawnictwo Uniwersytety Ekonomicznego w Poznaniu 2011.

„Publicznoprawne ograniczenia swobody kontraktowej w działalności banku spółdzielczego – zagadnienia wybrane”, Zeszyt Naukowy nr 8 Finanse i Rachunkowość WSZiB w Krakowie, Kraków 2011.

Sprawozdanie z I Krakowskiej Międzynarodowej konferencji Naukowej “Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne” Kraków, 24-25 listopada 2011 roku (wspólnie z Błażejem Bugajskim, Maciejem Cyconiem, Tomaszem Jedynakiem), Rozprawy Ubezpieczeniowe, Zeszyt nr 12 (1/2012), ISSN 1896-3641, s. 203-207.

„Procedures of setting up a national bank by a credit institution based on an existing branch In Poland – a solution to stabilize the financial market”, Zeszyt Naukowy nr 29/2013 WSZiB w Krakowie.

Sprawozdanie z II Krakowskiej Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno–prawne”, Krakow, 28–29 listopada 2013 r. (wspólnie z dr Marią Płonką), Rozprawy Ubezpieczeniowe, Zeszyt nr 15 (2/2013), ISSN 1896-3641, s. 210 – 216.

„Zróżnicowanie roszczeń pracownika w przypadku wystąpienia mobbingu i molestowania w stosunku pracy”, Zeszyty Naukowe UEK 2 (926) z 2014 roku, s. 153-168, ISSN 1898-6447.

Recenzja monografii Magdaleny Fedorowicz „Nadzór nad rynkiem finansowym Unii Europejskiej, Wydawnictwo Difin S.A., warszawa 2013, ss. 518 (w:) Prawo Asekuracyjne nr 3/2014, s.177-180 ISNN 1233-5681.

"Legal nature of supervisory instruments above the financial market in the EU - chosen issues" w: Management Scientific and Practical Journal, Editor-in-Chief Nikienko A.B. – Ph.D. (Econ.), Moscow, Russia, State University of Management, Volume 5, Issue 3, 2014, ISSN 2309-3633, s. 76-80.

 

Uczestnictwo w konferencjach:

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt „ Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów” Bielsko Biała 18-20 maja 2005 organizowana przez Wyższą Szkołę Bankowości i Finansów w Bielsku Białej, referat: Procedura nadzoru Komisji Europejskiej nad udzielaniem przez państwa członkowskie nowej pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Bez uczestnictwa, z przesłaniem referatu.
 • Konferencja Naukowa Katedr Prawa Uczelni Ekonomicznych pt „Ochrona konsumenta usług finansowych” Kraków – Krynica Górska 22-24 września 2005 organizowana przez Katedrę Prawa AE w Krakowie, referat: Publicznoprawne aspekty ochrony konsumenta usługi ubezpieczeniowej. Wystąpienie z referatem.
 • II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt „Kierunki rozwoju rynków ubezpieczeniowych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej” Kraków 29-30 września 2005 organizowana przez Katedrę Ubezpieczeń AK w Krakowie, referat: Charakter prawny przekształcenia towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w ubezpieczeniową spółkę akcyjną – skutki publicznoprawne. Wystąpienie z referatem.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt „Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi”, 17-19 maja 2006 Bielsko Biała, organizowana przez Wyższą Szkołę Bankowości i Finansów w Bielsku Białej, referat: „Obowiązki informacyjne krajowych zakładów ubezpieczeń wobec organu nadzoru” Bez uczestnictwa, z przesłaniem referatu.
 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa 6-7 grudnia 2007 pt "Nowe wyzwania dla rynków ubezpieczeniowych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej" organizowana przez Katedrę Prawa AE w Krakowie referat: „Ochrona konsumenta w stosunku prawnym z agentem ubezpieczeniowym”. Wystąpienie z referatem.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt "Wpływ systemu podatkowego na działalność przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego" 15-16 maja Bielsko-Biała 2008 organizowana przez Wyższą Szkołę Bankowości i Finansów w Bielsku Białej, referat: „Prawna analiza zagadnień kontroli przedsiębiorców na gruncie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i ustawy Ordynacja podatkowa”(współautor artykułu). Bez uczestnictwa, z przesłaniem referatu.
 • Konferencja Naukowa Katedr Prawa Uczelni Ekonomicznych pt „Odpowiedzialność cywilnoprawna przedsiębiorców” Wałbrzych 19-21 września 2008 organizowana przez Katedrę Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Uczestnictwo bez referatu.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt „Efektywność udzielania i wykonywania zamówień publicznych” Kraków 11-12 grudnia 2008 r. organizowana przez Katedrę Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie, Instytut Zamówień Publicznych w Warszawie, Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. w Warszawie. Uczestnictwo bez referatu.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Komisja Nadzoru Finansowego – status prawny i zadania nadzoru finansowego w Polsce” 22 luty 2010 w Warszawie organizowana przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz Uniwersytet Opolski Wydział Prawa i Administracji. Uczestnictwo bez referatu.
 • IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt „ Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku” Rydzyna 17-19 maja 2010 roku organizowana przez Katedrę Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, referat: Charakter prawny oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność na terytorium RP. Uczestnictwo z referatem.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Ustawowe ograniczenia swobody kontraktowej” 16-18 września 2010 Kraków – Wierchomla organizowana przez Katedrę Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; referat: Publicznoprawne ograniczenia swobody kontraktowania w działalności krajowego zakładu ubezpieczeń. Uczestnictwo z referatem.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego. Wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe” 23-24 września 2010 w Katowicach organizowana przez Katedrę Prawa Cywilnego i Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego, Ministerstwo Sprawiedliwości i Fundację WPiA UŚ Facultas Iuridica. Uczestnictwo bez referatu.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „ Obowiązkowe, niekomunikacyjne ubezpieczenia OC w Polsce” 20 czerwca 2010 w Warszawie ( Budynek Sejmu) organizowana przez Nadzwyczajną Komisję Sejmu RP ds. zmian w kodyfikacji, Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego oraz Polską Izbę Ubezpieczeń. Uczestnictwo bez referatu.
 • II Ogólnopolska Konferencja Prawa Energetycznego pt. „ Energetyka przyszłości” 15-17 września 2011 Kraków ( Sala konferencyjna Biblioteki Jagiellońskiej przy ul. Oleandry 3) zorganizowana przez Sekcję Prawa Publicznego Gospodarczego towarzystwa biblioteki Słuchaczy Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestnictwo bez referatu.
 • VIII Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Handlowego pt. „ Instytucje prawa handlowego w przyszłym kodeksie cywilnym” organizowana przez Katedrę Prawa Cywilnego – Zakład Prawa Handlowego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 21-24 września 2011 w Białowieży. Uczestnictwo bez referatu.
 • I Krakowska Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne” organizowana przez katedrę Prawa oraz Katedrę Ubezpieczeń UEK w Krakowie w dniach 24-25 listopada 2011 roku, referat: „Klauzula interesu publicznego i określenia nieostre – próba wyodrębnienia tych pojęć na gruncie ustawy o działalności ubezpieczeniowej”. Uczestnictwo z referatem.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Energetycznego pt.Regulacja – innowacja w sektorze energetycznym” 18-19 września 2012 roku w Krakowie zorganizowana przez Katedrę Publicznego Prawa Gospodarczego UJ (referat: Charakter pośrednictwa na giełdzie towarowej). Uczestnictwo bez wygłoszenia referatu.
 • Konferencja Naukowa Katedr Prawa Uczelni Ekonomicznych pt „Ochrona wierzycieli w stosunkach gospodarczychw Licheniu 18-20 września 2012 organizowana przez Katedrę Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ( referat: Instrumenty ochrony wierzyciela przy translatywnym przejęciu długu). Uczestnictwo z referatem.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Bezpieczny system finansowy. Wnioski z kryzysu” organizowana z okazji X – lecia Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w Rytrze w dniach 26-28 września 2012 roku. Uczestnictwo bez referatu.
 • Ogólnopolska konferencja Naukowa pt. „Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym” organizowana przez katedrę Prawa UEK w Krakowie w dniach 10-12 października 2012 roku w Zakopanem. Uczestnictwo bez referatu.
 • Seminarium Naukowe pt. „Projekt zmian w dyrektywie o pośrednictwie ubezpieczeniowym – polska perspektywa” organizowane przez Katedrę Ubezpieczenia Społecznego SGH w dniu 25.10.2012 roku w Warszawie. Uczestnictwo bez referatu.
 • I Ogólnopolska Konferencja Pt „Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. Stosowanie. Egzekwowanie. Zmiany” organizowana w dniach 11-12 kwietnia 2013 roku przez Katedrę GAP UEK. Uczestnictwo bez referatu.
 • XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna Pt. „Ubezpieczeniowe interesy współczesnego społeczeństwa i ich zapewnienie” organizowana w dniach 5- 7 czerwca 2013 w Saratowie ( Rosja) przez Saratowski Państwowy Uniwersytet im. Czernyszewskiego oraz Drugie towarzystwo naukowe ubezpieczeniowej wiedzy Rosgosstrach Sp. z o.o. ; udział zaoczny, opracowanie artykułu: „Information duties of an insurance broker as the element of the protection of the unprofessional customer”.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Pt „Upowszechnianie wiedzy i edukacja w zakresie ubezpieczeń społecznych” organizowana w dniu 24.06.2013 roku na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z okazji 80-lecia ZUS przez ZUS. Uczestnictwo bez referatu.
 • Zjazd Katedr Publicznego Prawa Gospodarczego „25 lat fundamentow wolności działalności gospodarczej. Tendencje rozwojowe” organizowany w dniach 22-25 września 2013 roku w Ustroniu przez Katedrę Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; wygłoszenie artykułu: Charakter prawny zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskie.
 • IX Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Handlowego „Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego” organizowany przez Katedrę Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Fundację Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w dniach 26-28 września 2013 roku w Gdańsku, opracowanie artykułu ( bez wygłoszenia): Kontrowersje wokół relacji łączących brokera z ubezpieczycielem w zakresie wynagrodzenia brokerskiego w świetle projektu zmiany dyrektywy 2002/92/WE o pośrednictwie ubezpieczeniowym
 • II Międzynarodowa Konferencja Polskiego Oddziału AIDA Pt „Dystrybucja produktów ubezpieczeniowych – aktualne problemy” 9 października 2013 roku, Pałac Prymasowski, Warszawa. Uczestnictwo bez referatu.
 • II Krakowska Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne” organizowana przez Katedrę Prawa oraz Katedrę Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń UEK w Krakowie w dniach 28-29 listopada 2013 roku, wygłoszenie referatu: Obowiązki informacyjne pośredników ubezpieczeniowych dotyczące ich przedsiębiorstwa jako instrument ochrony klienta nieprofesjonalnego.
 • XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Tworzenie i stanowienia prawa w warunkach społeczeństwa innowacyjnego " zorganizowana przez Grodzieński Uniwersytet im. Janka Kupały w dniach 27-28 lutego 2014 roku w Grodnie, wygłoszenie referatu: “The professional activity as the type of the business activity- discrepancies in the Polish law".
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna „Zarządzanie finansami publicznymi i przedsiębiorstw: tworzenie zasobów do wspierania innowacyjnej gospodarki” zorganizowana przez Rosyjski Uniwersytet Ekonomiczny w Saratowie nazwany GV Plechanow oraz Ministerstwo Finansów – 28 marca 2014 roku; udział zaoczny, opracowanie artykułu: „The scope of the insurance mediation in the Polish law” ( w panelu: Pośrednictwo finansowe w gospodarce światowej: nowe strategie i modele biznesowe).
 • XV MiędzynarodowaKonferencjaNaukowo-Praktyczna „ Społeczna rola systemu ubezpieczeń w gospodarce rynkowej w Rosji” zorganizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki z Federacji Rosyjskiej oraz Uniwersytet Federalny Kazań
 • Spółka z o.o. "ROSGOSSTRAKH" - 2- 5 czerwca 2014 rok; udział zaoczny, opracowanie artykułu: “The role and character of supervisiory EIOPA instruments above the uniform insurance market the EU”.
 • Zjazd Katedr Prawa Uczelni Ekonomicznych w dniach 15-17 września 2014 roku w Karpaczu „ Ustawodawstwo gospodarcze w okresie transformacji ustrojowej” zorganizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; wygłoszenie referatu: Zmiany w prawie bankowym i ubezpieczeniowym w zakresie pośrednictwa finansowego w okresie transformacji ustrojowej, część 2. Prawo ubezpieczeniowe.

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń naukowych:

Association Internationale de Droit des Assurances – Sekcja Polska – członek (od 2013 – nadal)

Członek Rady Naukowej Zeszytów Naukowych Rachunkowość i Finanse WSZiB w Krakowie (od 2010 – nadal)

Otrzymane odznaczenia i nagrody:

2005 - indywidualna nagroda Rektora AE w Krakowie drugiego stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej w roku 2004

2008 - indywidualna nagroda Rektora UEK w Krakowie trzeciego stopnia za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej w roku 2007

2012 - indywidualna nagroda Rektora UEK w Krakowie trzeciego stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej w roku 2011

2012 - indywidualna nagroda Rektora UEK w Krakowie trzeciego stopnia za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej w roku 2011

2013 - Brązowy Medal za Długoletnią Służbę nadany przez Prezydenta RP

2013 - nagroda Rektora UEK drugiego stopnia za zespołowe osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej w 2012 roku

2014 - indywidualna nagroda Rektora UEK w Krakowie trzeciego stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej w roku 2013