e-wizytówka

Dr hab. Monika Szaraniec, prof. UEK – profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego, radca prawny.

Zainteresowania naukowe: prawo rynku finansowego, w szczególności prawo ubezpieczeń gospodarczych; publiczne prawo gospodarcze; prawo pracy.

Monografie naukowe:

„Proces regulacji i deregulacji na rynku ubezpieczeniowym, płatniczym i kapitałowym w aspekcie obowiązku implementacji prawa unijnego” (wspólnie z J. Byrski, K. Magoń), Wydawnictwo DIFIN SA, Warszawa 2018, ss. 200.

„Działalność gospodarcza pośredników ubezpieczeniowych. Studium publicznoprawne”, Wydawnictwo DIFIN SA, Warszawa 2017. IBSN: 978-63-8085-360-7, Ss.375.

„Nadzór nad rynkiem ubezpieczeń gospodarczych” , Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004 (monografia). ISBN 83-7252-203-0. Ss. 189.

Redakcje naukowe monografii zbiorowych i podręczników:

„Prawo konsumenckie w Polsce oraz innych państwach UE. Zagadnienia wybrane”, praca zbiorowa pod red. Bogusławy Gneli, Elżbiety Sługockiej-Krupa, Moniki Szaraniec, Angelo Viglianisi Ferraro, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019.

„Dystrybucja usług ubezpieczeniowych. Wybrane zagadnienia prawne”, pod redakcją naukową Bogusławy Gneli, Moniki Szaraniec, Difin, Warszawa, 2017, ISBN: 978-83-8085-523-6.

„Informacja w ubezpieczeniach gospodarczych”, pod redakcją naukową Bogusławy Gneli, Moniki Szaraniec, Warszawa 2015, ISBN 978-83-264-9470-3.

„Wybrane zagadnienia z prawa dla księgowych”, pod redakcją naukową Kingi Michałowskiej, Moniki Szaraniec, Warszawa 2015, ISBN 978-83-7228-356-6 .

„Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce. Wybrane zagadnienia prawne”, praca zbiorowa pod redakcją Bogusławy Gneli, Moniki Szaraniec, Difin 2013, ISBN: 978-83-7930-012-9.

„Instytucje i usługi finansowe” praca zbiorowa pod red. Filipa Grzegorczyka, Moniki Szaraniec, Lexis Nexis, Warszawa 2010, ISBN 978-83-7620-325-6.

Rozdziały w zbiorowych monografiach naukowych:

„Sistemas extrajudiciales para la resolución de litigios en materia de consumo en el mercado de seguros en Polonia” (w:) "Innovación tecnológica, mercado y protección del consumidor" red. M. T. Alvarez Moreno, Reus Editorial, Madryt 2019. (oddane do druku do zagranicznej monografii).

„Nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad działalnością agenta ubezpieczeniowego  i agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające. Ocena nowych rozwiązań prawnych  w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń” [w:] O dobre prawo dla ubezpieczeń. Księga Jubileuszowa Profesora Eugeniusza Kowalewskiego, red. naukowa: E. Bagińska, W.W. Mogilski, M. Wałachowska, Toruń 2019, s. 17.

„Intellectual Property in the Insurance Distribution : Remarks on the Background of Polish Law (w:) Právo, obchod, ekonomika 8 : zborník príspevkov / eds. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková. - Košice : Univerzita P.J. Šafárika, 2018. - S. 79-90. - Summ. - Podano ISSN 2453-921X. - Bibliogr. - ISBN 978-80-8152-649-7 – wspólnie z Aleksandrą Nowak-Grucą

“Nadzór nad działanością brokerską” (w:) Dystrybucja ubezpieczeń w działalności brokerskiej, Stowarzyszenie Brokerów Ubezpieczeniowych I Reasekuracyjnych, Warszawa 2018, s.115-132.

"The significance and legal character of information transferred between EIOPA and the Polish Financial Supervision Authority (KNF) in the context of cooperation and micro-prudential supervision over insurance distributors" (in): “Insurance Challenges of Anno Domini 2018”, K. Malinowska, A. Tarasiuk (Eds.) , Poltext, Warszawa 2018, s. 3-19. ISBN 978-83-7561-915-7

“Practicing a medical profession as part of a medical activity - controversy in Polish law”  w: “27. Posvetovanje Medicina, pravo in družba : sodobni izzivi in dileme”, s. 249-263, j. eng, Univerzitetna založba Univerze, Maribor, 2018, ISBN: 978-961-286-147-6, DOI: 10.18690/978-961-286-147-6.20.

“Information as a public law instrument of customer (consumer) protection on the economic insurance market. Considerations against the background of the Directive (EU) 2016/97 of the European Parliament and of the Council of 20 January 2016 on insurance distribution (IDD)”, (in: ) ”The influence of the European legislation on national legal systems in the field of consumer protection”, A. Viglianisi Ferraro, M. Jagielska and M. Selucka (Eds.), CEDAM 2018, pp. 245-255. ISBN: 8813365373.

„Specyfika działalności Poczty Polskiej S.A. jako dostawcy usług płatniczych w zakresie ochrony klienta poprzez informację. Uwagi de lege lata i de lege ferenda” (w:) Sektory strukturalne, red. M. Królikowska-Olczak, Warszawa 2018, s.329 -341 – wspólnie z Janem Byrskim ISBN 978-83-812-8754-8 ; 978-83-812-8755-5

„Usługa doradztwa wykonywana przez pośrednika ubezpieczeniowego względem klienta wynikająca z dyrektywy 2016/97 z 20.1.2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń” (w:) „Ochrona klienta na rynku usług finansowych w świetle aktualnych problemów i regulacji prawnych”, red. E. Rutkowska-Tomaszewska, Warszawa 2017, s. 331-343.

“Publicyzacja regulacji dystrybucji usług ubezpieczeniowych” w: „Dystrybucja usług ubezpieczeniowych. Wybrane zagadnienia prawne”, red. B. Gnela, M. Szaraniec, s. 66-79, j. pol, Difin, Warszawa, 2017, ISBN: 978-83-8085-523-6

“The Admissibility to Grant Mixed Joint Procuration in Polish Law” Źródło: Právo, obchod, ekonomika 7: zborník príspevkov, s. 472-481, j. eng, Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Košice, 2017, ISBN: 978-80-8152-528-5

“The Institution of Examining Complaints on Financial Market and Establishing Financial Ombudsman as Public Law Protection for Customer Insurance Service in Poland” Źródło: Právo, obchod, ekonomika 6 : zborník príspevkov, s. 524-532, j. eng, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, 2016, ISBN: 978-80-8152-443-1

“The Rules for Dealing with Complaints by Financial Institutions as a New Tool to Protect Customer Financial Market in Poland” Źródło: Pravotvorčestvo i pravoprimenenie kak faktor èffektivnogo razvitiâ sovremennych èkonomičeskih sistem : sbornik naučnyh statej, s. 94-97, j. eng, GrGU im. Â. Kupaly, Grodno, 2016, ISBN: 978-985-515-973-6

Ochronne reżimy adresata informacji jako słabszej strony stosunku ubezpieczenia” (w:) „Informacja w ubezpieczeniach gospodarczych”, praca zbiorowa pod red. Bogusławy Gneli, Moniki Szaraniec, Warszawa 2015, s. 20-35, ISBN 978-83-264-9470-3.

„Reżimy ochronne ubezpieczonego w umowie ubezpieczenia na cudzy rachunek” (w:) ‘Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego”, praca zbiorowa pod red. Bogusławy Gneli, Kingi Michałowskiej, Warszawa 2015, S. 119-129, ISBN: 978-83-255-7855-8.

Samoregulacja rynku usług bancassurance jako efekt nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu” (w:) „Nowe typy usług w działalności gospodarczej”, praca zbiorowa pod red. Anny Walaszek-Pyzioł, Tomasza Długosza, Difin, Warszawa 2014, s. 178-194. ISBN 978-83-7930-471-4.

Professional activity as a kind of business activity – comments on the law de lege lata and de lege ferenda” (in:) “Directions of private law Development. Comments on the draft of book one of the Civil Code”, red. B. Gnela, K. Michałowska, Warszawa 2014, s. 97-111, ISBN 978-83-7930-512-4.

The Role and Character of Supervisory EIOPA Instruments above the Uniform Insurance Market the EU” (w:)Socialʹnaâ rolʹ sistemy strahovaniâ v usloviâh rynočnoj èkonomiki Rossii. - Kazanʹ : Izdatelʹstvo Kazanskogo universiteta, 2014,S. 169-173,ISBN 978-5-00019-209-2.

The Professional Activity as the Type of the Business Activity - Discrepancies in the Polish Law” (w:)Pravotvorčestvo i pravoprimenenie v usloviâh innovacionnogo razvitiâ obŝestva : sbornik naučnyh statej. Č. 2. - Grodno : GrGMU, 2014,S. 51-57, ISBN 978-985-558-368-5.

„The Scope of the Insurance Mediation in the Polish Law” (w:) Upravlenie obŝestvennymi i korporativnymi finansami : formirovanie resursnogo obespečeniâ innovacionnoj èkonomiki, praca zbiorowared. E.A. Ermakova. - Saratov : IC "Nauka", 2014,S. 478-482,ISBN 978-5-9999-2055-3.

Obowiązki informacyjne pośredników ubezpieczeniowych dotyczące ich przedsiębiorstwa jako instrument ochrony klienta nieprofesjonalnego” (w:) Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce. Wybrane zagadnienia prawne, praca zbiorowa pod red. Bogusławy Gneli, Moniki Szaraniec, Difin 2013, S. 106-121, ISBN: 978-83-7930-012-9.

Kontrowersje wokół relacji łączących brokera z ubezpieczycielem w zakresie wynagrodzenia brokerskiego w świetle projektu zmiany dyrektywy 2002/92/WE o pośrednictwie ubezpieczeniowym” (w:) „Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego”, red. Joanna Kruczalak-Jankowska, Lexis Nexis, Warszawa 2013, s. 412-424,ISBN 978-83-278-0151-7.

„Instrumenty ochrony wierzyciela przy translatywnym przejęciu długu” (w:) „Ochrona Interesów wierzycieli w stosunkach gospodarczych”, praca zbiorowa pod red. Krzysztofa Szumy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013, s. 9-24, ISBN 978-83-7417-766-5– wspólnie z B. Supreson-Polowiec.

Charakter pośrednictwa na giełdzie towarowej” w: Regulacja innowacja w sektorze energetycznym, praca zbiorowa pod red. Anny Walaszek-Pyzioł, Wydawnictwo Beck, Warszawa 2013, s. 193-203, ISNB 978-83-255-5431-6.

Charakter prawny zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej” (w:) 25 lat fundamentów wolności działalności gospodarczej. Tendencje rozwojowe, red. Jan Grabowski, Katarzyna Pokryszka, Anna Hołda-Wydrzyńska, Katowice 2013, S. 589-603,ISBN 978-83-60953-80-8.

The activity of foreign insurance companies in Poland and of national insurance companies in EU Member States conducted from 2007 to 2010 on the basis of freedom”, (w:) “The Development of Financial System of Countries of central and East Europe (collection of scientific labours)”, Lviv Institute of Banking of University of Banking of the National Bank of Ukraine (Ukraine), Cracow University of Economics (Poland), Eduted by Mykola Voznyuk, Oleksiy Druhov, Piotr Buła, Janusz Fudalinski, Lviv, 2012, Volume 1, S. 111-122.

“Information Duties of an Insurance Broker as the Element of the Protection of the Unprofessional Customer” (w:) Strahovye interesy sovremennogo obŝestva i ih obespečenie, T. 2, Saratov : Izdvo Saratovskogo universiteta, s. 163-170. ISBN 978-5-292-04177-1.

Klauzula interesu publicznego i określenia nieostre – próba wyodrębnienia tych pojęć na gruncie ustawy o działalności ubezpieczeniowej” w: „Ubezpieczenia gospodarcze. Zagadnienia prawne”, praca zbiorowa red. Bogusławy Gneli , Wolters Kluwer, Warszawa 2011, S. 239-254, ISBN 978-83-264-1547-0.

„Publicznoprawne ograniczenia swobody kontraktowej w działalności krajowego zakładu ubezpieczeń – zagadnienia wybrane” w: „Ustawowe ograniczenia swobody umów. Zagadnienia wybrane.” praca zbiorowa pod red. Bogusławy Gneli, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2010, S. 135-145, ISBN 978-83-264-0591-4.

„Prawna analiza zagadnień kontroli przedsiębiorcy na gruncie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i ustawy Ordynacja podatkowa” w: „Podatkowe otoczenie przedsiębiorców”, praca zbiorowa pod red. Hanny Kuzińskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku Białej ,Bielsko Biała 2008, S. 111-129, ISBN 978-83-61310-04-4 - wspólnie z Kingą Michałowską

„Ochrona konsumenta w stosunku prawnym z agentem ubezpieczeniowym”, w: „Nowe wyzwania dla rynków ubezpieczeniowych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej”, praca zbiorowa pod red. Wandy Sułkowskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie , Kraków 2007, S. 293-303, ISBN 978-83-7252-380-8.

Publicznoprawne instrumenty ochrony konsumenta usługi ubezpieczeniowej”, w: „Ochrona konsumenta usług finansowych”, praca zbiorowa pod redakcją red. B. Gnela, Wydawnictwo Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2007, S. 165-190. - ISBN 978-83-7526-070-0.

„Charakter prawny Komisji Nadzoru Finansowego”, w: „Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych”, praca zbiorowa pod red. Stanisława Owsiaka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007, S. 112-120, ISBN 978-83-7252-348-8.

Obowiązki informacyjne krajowych zakładów ubezpieczeń wobec organu nadzoru” (w:) „Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi”, praca zbiorowapod red. Jana Czekaja, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku Białej, Bielsko-Biała 2006, S. 343-351, ISBN 83-922148-7-0.

Charakter prawny przekształcenia Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w ubezpieczeniową spółkę akcyjną - skutki publicznoprawne” (w:) „Procesy przemian rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej”, praca zbiorowa pod red. W. Sułkowskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2006, s.. 167-180. ISBN 978-83-7252-347-1

„Procedura nadzoru Komisji Europejskiej nad udzielaniem przez państwa członkowskie nowej pomocy publicznej dla przedsiębiorców” (w:) „Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów”, praca zbiorowa pod redakcją Jana Czekaja, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku Białej, Bielsko-Biała 2005, s. 314-334. ISBN 83-922148-2-x.

„Organizacja nadzoru ubezpieczeniowego” w: „Rynek usług ubezpieczeniowych” praca zbiorowa pod redakcją Józefa Perenca, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004; s. 103-129. ISBN 83-7241-380.

Artykuły w czasopismach naukowych:

„Podejmowanie i wykonywanie działalności transgranicznej przez pośredników ubezpieczeniowych w UE. Aspekty publicznoprawne”, Prawo Asekuracyjne, nr 1/2018 s. 3-20, j. pol, ISSN: 1233-5681, lista:b

Recenzja książki pt „NOWE ZASADY DYSTRYBUCJI UBEZPIECZEŃ” redakcja naukowa: Jakub Pokrzywniak; pozostali autorzy: Tomasz Kwieciński, Piotr Lissoń, Marek Porzeżyński, Marek Prędki, Aleksandra Przybysz, Anna Urbańczyk, Agnieszka Wiercińska-Krużewska, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2018, ss. 285 (w:) Prawo Asekuracyjne nr 3/2018.

Recenzja monografii Jana Byrskiego „Outsourcing w działalności dostawców usług płatniczych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, ss. 527 (w:) Monitor Prawa Bankowego nr 4/2018, s.106-111. Lista: b

„Administrative Decisions Addressed to Insurance Intermediaries Issued by the EIOPA -                                               a Macro-prudential Supervision Instrument for Consumer Protection” nr 12 (972), j. eng, 2017, ISSN: 1898-6447, CC: CC-BY-NC-ND Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Rok: 2017 Lista: b

„Przyszły model pośrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce w zakresie świadczenia usługi doradztwa - propozycje na tle dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (IDD)” nr 2 (91), s. 32-43, j. pol, 2017, ISSN: 1233-5681 Czasopismo: Prawo Asekuracyjne Rok: 2017 Lista: b

“The Role of Recommendations and Guidelines of the Financial Supervision Commision (KNF) in Combating the Irregularities on the Banking and Insurance Market in Poland” R. 4, č. 1, s. 24-34, j. eng, 2016, ISSN: 1339-3995 Czasopismo: Studia iuridica Cassoviensia

„Types of entrepreneurs In the draft civil code”, nr 38, Zarządzanie, tylko wersja elektroniczna: http://zeszytnaukowy.pl/; j.pol i j. ang., ISSN: 1897-659X, Czasopismo: Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Kraków 2015, Lista: b.

"Legal Nature of Supervisory Instruments above the Financial Market in the EU”– Chosen Issues w: Management Scientific and Practical Journal, Editor-in-Chief Nikienko A.B. – Ph.D. (Econ.), Moscow, Russia, State University of Management, Volume 5, nr 3 (5), s. 76-80, j. eng, 2014, ISSN: 2309-3633, DOI: 10.12737/5641, http://upravlenie.guu.ru/?page_id=12

„Zmiany w prawie bankowym i ubezpieczeniowym w zakresie pośrednictwa finansowego w okresie transformacji ustrojowej cz. I Prawo bankowe”, (w:) Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce, red. Tadeusz Kocowski, Katarzyna Marak, 362, s. 25-35, j. pol, 2014, ISSN: 1899-3192, DOI: 10.15611/pn.2014.362.02. Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Rok: 2014 Lista: b – wspólnie z Janem Byrskim;

„Zmiany w prawie bankowym i ubezpieczeniowym w zakresie pośrednictwa finansowego w okresie transformacji ustrojowej, część II, Prawo ubezpieczeniowe” (w:) Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce, red. Tadeusz Kocowski, Katarzyna Marak, 362, s. 36-48, j. pol, 2014, ISSN: 1899-3192, DOI: 10.15611/pn.2014.362.03 Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Rok: 2014 Lista: b – wspólnie z Janem Byrskim;

„Zróżnicowanie roszczeń pracownika w przypadku wystąpienia mobbingu i molestowania w stosunku pracy”, nr 2 (926), s. 153-168, j. pol, 2014, ISSN: 1898-6447
Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Rok: 2014 Lista: b.

„Potrzeba zmian w zakresie funkcji kompensacyjnej UFG w razie niemożności wypłacenia świadczeń pieniężnych w przypadku upadłości zakładu ubezpieczeń”, Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis Folia Iuridica nr 72, rok: 2013, s. 133-151.

Recenzja monografii Magdaleny Fedorowicz „Nadzór nad rynkiem finansowym Unii Europejskiej, Wydawnictwo Difin S.A., warszawa 2013, ss. 518 (w:) Prawo Asekuracyjne nr 3/2014, s.177-180 ISNN 1233-5681.

„Procedures of setting up a national bank by a credit institution based on an existing branch In Poland – a solution to stabilize the financial market”, nr 29, Finanse, tylko wersja elektroniczna: http://zeszytnaukowy.pl/; j.pol i j. ang., ISSN: 1897-659X, Czasopismo: Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Kraków 2013, Lista: b.

„Dylematy udzielania urlopu na żądanie” nr 7 (21), Zarządzanie, s. 157-166; j.pol., ISSN: 1897-659X, Czasopismo: Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Kraków 2011, Lista: b.

„Charakter prawny oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność na terytorium RP”, nr 181, s. 207-217, j. pol, 2011, ISSN: 1689-7374, Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Rok: 2011 Lista: b

„Publicznoprawne ograniczenia swobody kontraktowej w działalności banku spółdzielczego – zagadnienia wybrane”, nr 9 (23), Finanse i Rachunkowość, s. 121-131; j.pol., ISSN: 1897-659X, Czasopismo: Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Kraków 2011, Lista: b.

„Sytuacja prawna konsumenta wobec bankowego tytułu egzekucyjnego”, nr 6 (12), Finanse i Rachunkowość, s. 125-138; j.pol., ISSN: 1897-659X, Czasopismo: Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Kraków 2010, Lista: b.

„Charakter prawny i zadania przedstawicielstw banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych”,             nr 8, s. 75- 86, Czasopismo: Folia Oeconomica Bochniensia, Zeszyty Naukowe Wyższej szkoły Ekonomicznej w Bochni, Rok: 2010.

„Problemy związane ze statusem prawnym rezydenta i nierezydenta, jako osoby fizycznej na tle ustawy Prawo dewizowe”, nr 7 (17), Finanse i Rachunkowość, s. 151-158; j.pol., ISSN: 1897-659X, Czasopismo: Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Kraków 2010, Lista: b.

Obowiązek pracodawcy udzielenia pracownikowi dobowego i tygodniowego okresu odpoczynku jako element zarządzania czasem pracy” nr 2 (11), Zarządzanie, s. 178-187; j.pol., ISSN: 1897-659X, Czasopismo: Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Kraków 2009, Lista: b – wspólnie z Beatą Supreson-Polowiec .

„Zabezpieczenie wykonania umów w świetle zasad europejskiego prawa kontraktów oraz polskiego prawa zobowiązań”, nr 776, s. 51-83, j. pol, 2008, ISSN: 1898-6447 Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Rok: 2008 Lista: b – wspólnie z A. Kaźmierczyk;

Zasady ogólne zabezpieczenia wykonania kontraktów w świetle Zasad europejskiego prawa kontraktów oraz polskiego prawa zobowiązań”, nr 802, s. 65-76, j. pol, 2009, ISSN: 1898-6447, Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Rok: 2009 Lista: b, – wspólnie z A. Kaźmierczyk;

„Pojęcie konsumenta w ubezpieczeniach gospodarczych – rozszerzona ochrona konsumenta w umowie ubezpieczenia”, nr 8, Finanse i Rachunkowość, s. 172-179; j.pol., ISSN: 1897-659X, Czasopismo: Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Kraków 2008, Lista: b.

„Publicznoprawne aspekty przekształceń spółek” nr 725, s. 17-32, j. pol, 2006 ISSN: 1898-6447 Czasopismo: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie Rok: 2006 Lista: b

Status prawny agenta ubezpieczeniowego (obowiązujący i projektowany)”, nr 660, s. 53-70, j. pol, 2004, ISSN 0208-7944 Czasopismo: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie Rok: 2004 Lista: b.

Charakter prawny zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej” nr 9-10; s. 3-11, j. pol., 2002, ISSN 0137-7264 Czasopismo: Wiadomości Ubezpieczeniowe Rok 2002, lista b.

„Charakter prawny nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową” ” nr 11-12; s. 3-9, j. pol., 2002, ISSN 0137-7264 Czasopismo: Wiadomości Ubezpieczeniowe Rok 2002, lista b.

Podręczniki i skrypty:

„Umowy i pośrednictwo zawodowe w ubezpieczeniach gospodarczych” Źródło: Prawo handlowe dla ekonomistów, s. 174-187, j. pol, 2. wyd, Wolters Kluwer, Warszawa, 2016, ISBN: 978-83-264-9961-6.

„Umowy w zakresie czynności bankowych” Źródło: Prawo handlowe dla ekonomistów, s. 157-173, j. pol, 2. wyd, Wolters Kluwer, Warszawa, 2016, ISBN: 978-83-264-9961-6.

„Prawo dewizowe” Źródło: Wybrane zagadnienia z prawa dla księgowych, s. 157-165, j. pol, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, Warszawa, 2015, ISBN: 978-83-7228-356-6.

„Prawo pracy : zagadnienia wybrane”Źródło: Wybrane zagadnienia z prawa dla księgowych, s. 33-75, j. pol, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, Warszawa, 2015, ISBN: 978-83-7228-356-6

„Znaczenie prawa własności intelektualnej w działalności gospodarczej i pracowniczej” Źródło: Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów, s. 215-220, j. pol, Difin, Warszawa, 2014, ISBN: 978-83-7930-233-8

„Umowy i pośrednictwo zawodowe w ubezpieczeniachŹródło: Prawo handlowe dla ekonomistów,    s. 148-157, j. pol, [Stan prawny na dzień 15 lipca 2012 r.], Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa, 2012, ISBN: 978-83-264-4121-9

„Umowy w zakresie czynności bankowychŹródło: Prawo handlowe dla ekonomistów, s. 132-147, j. pol, [Stan prawny na dzień 15 lipca 2012 r.], Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa, 2012, ISBN: 978-83-264-4121-9

„Umowy i pośrednictwo zawodowe w ubezpieczeniachŹródło: Prawo handlowe dla ekonomistów,              s. 139-148, j. pol, Stan prawny na 15 października 2010 r, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, 2011, ISBN: 978-83-264-1160-1

Wygłoszenie referatów na konferencjach międzynarodowych i ogólnopolskich:

-         II Krajowa Konferencja Konsumencka pt: „Rynek usług finansowych w Polsce. Misselling. Postawy uczestników rynku. Świadomość i edukacja” zorganizowana przez Uniwersytet Wrocławski oraz Konferencje Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, 30 listopada 2018 Wrocław, wygłoszenie referatu: Publikacja informacji o nałożonych sankcjach oraz innych środkach - jako publicznoprawny instrument ochrony konsumenta (klienta) na rynku finansowym. Moderowanie panelu doktoranckiego nt: Jaki jest konsument usług finansowych?

-         Międzynarodowa Szkoła Letnia o prawach konsumenta i prawach człowieka – III edycja. Porównanie różnych europejskich i zagranicznych rozwiązań legislacyjnych. Rezydencja Uniwersytetu "Mediterranea", Reggio Calabria (Włochy). 28-30 września 2018 roku w Tropea, wygłoszenie referatu: Strengthening sanction systems in insurance distribution to protect the weaker party. Comments against the IDD directive.

-         Konferencja "Ubezpieczenia - nowoczesne kanały komunikacji i ich efektywność w sprzedaży", 19 września 2018 Warszawa, zorganizowana przez Polski Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o., wygłoszenie referatu: Publicyzacja regulacji usług ubezpieczeniowych

-         Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Instytucja Rzecznika Finansowego – ukraińskie spojrzenie na polskie doświadczenia” Kraków 6 lipca 2018 r. zorganizowana przez Katedrę Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; wygłoszenie referatu: Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów konsumenckich na rynku ubezpieczeniowym w Polsce

-         XXI Kongres Brokerów Ubezpieczeniowych zorganizowany przez Stwarzyszenie Brokerów Ubezpieczeniowych I Reasekuracyjnych, 13-15 czerwca 2018 Mikołajki, udział w seminarium naukowym pt. Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń w praktyce (w roli eksperta).

-         INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, MERCADO Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR (2º CONGRESO INTERNACIONAL) zorganizowany przez Uniwersytet Complutense w Madrycie (Hiszpania) w dniach 10-11 maja 2018; wygłoszenie referatu: “A system of out-of-court resolution of consumer disputes in Poland. Characteristics of institutions in the Polish ADR system”.

-         Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Koszty usług finansowych w świetle aktualnych wyzwań rynkowych. Prawo – praktyka – problemy – potrzeby – perspektywy” organizowanej w dniu 20 kwietnia 2018r. przez Instytut Nauk Ekonomicznych oraz Studenckie Koło Naukowe Rynku Finansowego „REK-FIN” i Naukowe Koło Ekonomistów przy współpracy Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów i Fundacji „MERCATUS ET CIVIS” na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, wygłoszenie referatu: Obowiązki informacyjne dystrybutora ubezpieczeń dotyczące wynagrodzenia i sankcje administracyjne z tytułu ich naruszenia (wspólnie z dr Aldoną Piotrowską) oraz moderowanie panelu eksperckiego pt: Wybrane problemy związane z kosztami w sektorze usług finansowych

-         27th conference MEDICINE, LAW AND SOCIETY: “Contemporary challenges and dilemmas”   University of Maribor Faculty of Law & Lawyer’s Association Maribor & Medical Association Maribor, 23-24 March 2018 Maribor; wygłoszenie referatu: Forms of work by medical entities. Controversies in Polish law.

-         V Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „WPŁYW NORM PRAWNYCH I ETYCZNYCH NA STOSOWANIE PRAWA KONSUMENCKIEGO” organizowanej przez Katedrę Prawa Cywilnego i Gospodarczego Wydziału Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów, 1-2 marca 2018 w Krakowie, moderowanie panelu dyskusyjnego pt: Prawne i etyczne aspekty ochrony konsumentów (klientów) na rynku finansowym.

-         V Euroregionalna Konferencja Naukowa „Rynek usług finansowych: inwestycyjnych, bankowych i ubezpieczeniowych – między teorią a praktyką” , Rzeszów, 17 stycznia 2018 r. organizowana przez Katedrę Prawa Handlowego i Gospodarczego Publicznego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Rzeszowski, wygłoszenie referatu: „Nadzór nad dystrybutorami ubezpieczeń. Uwagi na tle nowych rozwiązań prawnych wynikających z dyrektywy IDD i ustawy o dystrybucji ubezpieczeń”

-         Seminarium naukowe zorganizowana przez Katedrę Prawa Cywilnego i Gospodarczego, Wydział Finansów i Prawa, UEK w dniu 14 grudnia 2017 roku pt. Prawo w finansach. Zagadnienia wybrane; wygłoszenie wykładu: Zmiany na polskim rynku ubezpieczeń gospodarczych w związku z implementacją do prawa polskiego dyrektywy 2016/97 w sprawie dystrybucji ubezpieczeń.

-         IV Krakowska Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne” zorganizowana przez Katedrę Prawa Cywilnego i Gospodarczego oraz Katedrę Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń w dniach 22-23 listopada 2017, wygłoszenie referatu: Publicyzacja regulacji dystrybucji usług ubezpieczeniowych.

-         Zjazd Katedr Prawa Gospodarczego Publicznego zorganizowany przez Katedrę Europejskiego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w dniach 10-13 września 2017 roku w Przegoniu, na temat: Sektory infrastrukturalne. Problematyka prawna; wygłoszenie referatu (wspólnie z dr J. Byrskim): Publicznoprawne instrumenty ochrony klienta Poczty Polskiej SA jako dostawcy usług płatniczych.

-         Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa” w Katowicach w dniach 27-28 czerwca 2017 r. zorganizowana przez Katedrę Prawa i Ubezpieczeń, wygłoszenie referatu: Publicznoprawne instrumenty KNF ochrony beneficjentów umowy ubezpieczenia w postępowaniu naprawczym zakładu ubezpieczeń.

-         Międzynarodowa Szkoła Letnia o prawach konsumenta i prawach człowieka – II edycja. Porównanie różnych europejskich i zagranicznych rozwiązań legislacyjnych. Rezydencja Uniwersytetu "Mediterranea", via Roma, Reggio Calabria (Włochy). 22-23 czerwca 2017 roku, wygłoszenie referatu: Employer's rights to the effects of employee creativity

-         V Międzynarodowa Konferencja Polskiego Oddziału AIDA pt Implementacja IDD. Nowe zasady dystrybucji ubezpieczeń - 5.06.2017 Warszawa – Pałac Prymasowski; wygłoszenie referatu: Publicznoprawny charakter obowiązków informacyjnych dystrybutora ubezpieczeń względem klienta.

-         3 rd International Law Conference Consumer Protection and Human Rights organizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów i Prawa, Katedrę Prawa Cywilnego i Gospodracezgo wspólnie z Uniwersytetm Mediterranea Reggio Calabria, Katedra Europejskiego Prawa Prywatnego w dniach 24 i 25 kwietnia 2017 w Krakowie wygłoszenie referatu: Consumer (client) protection through information in relation to an insurance intermediaries – Consideration under The Insurance Distribution Directive 2016/97.

-         IV Międzynarodowa Konsumencka Konferencja Naukowa “Prawa Konsumenta w Teorii I praktyce” zorganizowana przez Uniwersytet Śląski Wydział Prawa i Administracji, Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów, Fundacja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego “Facultas Iuridica” w dniach 23-24 lutego 2017 roku w Katowicach, wygłoszenie referatu: Rozbieżności w zakresie pojęcia i ochrony słabszej strony usługi finansowej w prawie polskim i unijnym.

-         Międzynarodowe Sympozjum: Prawo, Gospodarka, Ekonomia organizowane przez Katedrę Prawa Handlowego i Gospodarczego Uniwersytetu im. Pavla Jozefa Szafarika w Koszycach w dniach 26-28 października 2016 w Szczyrbskim Plesie, wygłoszenie referatu: “The Institution of Examining Complaints on Financial Market and Establishing Financial Ombudsman as Public Law Protection for Customer Insurance Service in Poland”

-         Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej – Zjazdu Katedr Prawa Uczelni Ekonomicznych, pt. „Problematyka prawna usług” Kołobrzeg 19-21 września 2016 organizowana przez Katedrę Prawa Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, wygłoszenie referatu: „Usługa doradztwa wykonywana przez pośrednika ubezpieczeniowego względem klienta wynikająca z dyrektywy 2016/97 z dnia 20.01.2016 roku w sprawie dystrybucji ubezpieczeń”

-         Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt „Bezpieczeństwo i ochrona klienta na rynku usług finansowych. Prawo-praktyka-problemy-potrzeby-perspektywy”, organizowana przez Instytut Nauk Ekonomicznych oraz działające przy nim Studenckie Koło Naukowe Rynku Finansowego „Rekin” w dniach 19-20 maja 2016 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, wygłoszenie: Obowiązek rekomendacji pośredników ubezpieczeniowych wynikający z IDD względem konsumenta

-         2nd International Law Conference organizated by Cracow Univesity of Economy and University of Reggio Calabria: Contact Law, Consumer Law,Competition Law, 5-6 april 2016, location: Cracow Univesity of Economy; wygłoszenie referatu: “The impact of the content of IDD in the shape of a new law on insurance intermediation in the field of consumer protection”

-         III Międzynarodowa Konsumencka Konferencja Naukowa „Ochrona konsumenta na rynku usług” zorganizowana przez Uniwersytet Śląski Wydział Prawa i Administracji, Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów, Fundację Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego „Facultas Iuridica” w dniach 10-11 marca 2016 roku, wygłoszenie referatu: Potrzeba stworzenia odrębnej od konsumenckiej informacyjnej ochrony ubezpieczającego i innych beneficjentów umowy ubezpieczenia w relacjach z ubezpieczycielem i pośrednikiem ubezpieczeniowym

-         III Krakowska Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne” zorganizowana przez Katedrę Prawa Cywilnego i Gospodarczego oraz Katedrę Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń w dniach 26-27 listopada 2015, wygłoszenie referatu: Ochronne reżimy adresata informacji jako słabszej strony stosunku ubezpieczenia.

-         Międzynarodowe Sympozjum: Prawo, Gospodarka, Ekonomia organizowane przez Katedrę Prawa Handlowego i Gospodarczego Uniwersytetu im. Pavla Jozefa Szafarika w Koszycach w dniach 21-23 października 2015 w Szczyrbskim Plesie, wygłoszenie referatu: The concept of the entrepreneur in Polish law - types of entrepreneurs in the project of Civil Code.

-         Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Gospodarczego Publicznego pt. „Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę” organizowany przez Katedrę Prawa Gospodarczego Publicznego Uniwersytetu Gdańskiego w Dniach 27-30 września 2015 w Gdańsku, wygłoszenie referatu: Problem dopuszczalności oddziaływania KNF na rynek ubezpieczeniowy poprzez rekomendacje.

-         Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt „Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego” , Zjazd Katedr Prawa Uczelni Ekonomicznych, Kraków 15-17 września 2015 roku, organizowany przez Katedrę Prawa Cywilnego i Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, wygłoszenie referatu: Reżimy ochronne ubezpieczonego w umowie ubezpieczenia na cudzy rachunek.

-         Zjazd Katedr Prawa Uczelni Ekonomicznych w dniach 15-17 września 2014 roku w Karpaczu „Ustawodawstwo gospodarcze w okresie transformacji ustrojowej” zorganizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; wygłoszenie referatu: Zmiany w prawie bankowym i ubezpieczeniowym w zakresie pośrednictwa finansowego w okresie transformacji ustrojowej.

-         II Krakowska Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne” organizowana przez Katedrę Prawa oraz Katedrę Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń UEK w Krakowie w dniach 28-29 listopada 2013 roku, wygłoszenie referatu: Obowiązki informacyjne pośredników ubezpieczeniowych dotyczące ich przedsiębiorstwa jako instrument ochrony klienta nieprofesjonalnego

-         XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Tworzenie i stanowienia prawa w warunkach społeczeństwa innowacyjnego " zorganizowana przez Grodzieński Uniwersytet im. Janka Kupały w dniach 27-28 lutego 2014 roku w Grodnie, wygłoszenie referatu: “The professional activity as the type of the business activity - discrepancies in the Polish law"

-         Zjazd Katedr Publicznego Prawa Gospodarczego „25 lat fundamentów wolności działalności gospodarczej. Tendencje rozwojowe” organizowany w dniach 22-25 września 2013 roku w Ustroniu przez Katedrę Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; wygłoszenie artykułu: Charakter prawny zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej

-         I Krakowska Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne” organizowana przez Katedrę Prawa oraz Katedrę Ubezpieczeń UEK w Krakowie w dniach 24-25 listopada 2011 roku, referat: „Klauzula interesu publicznego i określenia nieostre – próba wyodrębnienia tych pojęć na gruncie ustawy o działalności ubezpieczeniowej”.

-         Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Ustawowe ograniczenia swobody kontraktowej” 16-18 września 2010 Kraków – Wierchomla organizowana przez Katedrę Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; referat: Publicznoprawne ograniczenia swobody kontraktowania w działalności krajowego zakładu ubezpieczeń.

-         IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt „Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku” Rydzyna 17-19 maja 2010 roku organizowana przez Katedrę Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, referat: Charakter prawny oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność na terytorium RP.

-         III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt "Nowe wyzwania dla rynków ubezpieczeniowych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej" Kraków 6-7 grudnia 2007 organizowana przez Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie referat: „Ochrona konsumenta w stosunku prawnym z agentem ubezpieczeniowym”.

-         II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt „Kierunki rozwoju rynków ubezpieczeniowych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej” Kraków 29-30 września 2005 organizowana przez Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie, referat: Charakter prawny przekształcenia towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w ubezpieczeniową spółkę akcyjną – skutki publicznoprawne.

-         Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Zjazd Katedr Prawa Uczelni Ekonomicznych pt „Ochrona konsumenta usług finansowych” - Kraków – Krynica Górska 22-24 września 2005 organizowana przez Katedrę Prawa Akademii Ekonomicznej w Krakowie, referat: Publicznoprawne aspekty ochrony konsumenta usługi ubezpieczeniowej.