e-wizytówka

Zainteresowania naukowe

prawo cywilne, w tym prawo własności intelektualnej, ekonomiczna analiza prawa, badania inter- i transdyscyplinarne, eksperymenty naukowe w zastosowaniach prawniczych

Publikacje

monografie

Cywilnoprawna ochrona autorskich praw majątkowych w świetle ekonomicznej analizy prawa, Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2013.

artykuły w czasopismach,

Infografika jako przedmiot ochrony prawa autorskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej z. 1(135) (2017)

Wykładnia przesłanek autorskoprawnej ochrony w przypadkach tak zwanych granicznych: zarys metody, Acta Iuris Stetinensis. - nr 2 (18) (2017)

Wybrane problemy prawne projektowania (designu), Europa Regionum, t. 29 (2016)

Twórczość i jej ochrona w świetle projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 12 (960) (2016)

Wydanie korzyści jako środek ochrony praw własności intelektualnej na tle ekonomicznej analizy prawa, Kwartalnik Prawa Prywatnego, z. 2 (2015)

Ekonomiczne konsekwencje ustalania przedmiotowych przesłanek autorskoprawnej ochrony na tle wybranych orzeczeń sądowych, Studia Oeconomica Posnaniensia. - vol. 3, nr 3 (2015)

Konieczne cechy utworu: uwagi po 20 latach obowiązywania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 2 (2015)

Wykonywanie zawodu rzecznika patentowego w spółkach handlowych, Rejent, R. 24, nr specjalny (2014)

Zdatność egzekucyjna praw własności intelektualnej, Przegląd Prawa Egzekucyjnego, 7-10 (2012)

Roszczenie informacyjne w ustawie - Prawo własności przemysłowej w świetle ekonomicznej analizy prawa, Monitor Prawniczy, nr 15 (2008)

Procesowe środki ochrony autorskich praw majątkowych na tle implementacji dyrektywy 2004/48/WE w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej. - z. 1(101) (2008)

Tytuł egzekucyjny w postaci aktu notarialnego (zagadnienia wybrane), Przegląd Prawa Egzekucyjnego. - 9 (2007), s. 61-75

Generowanie kapitału intelektualnego w kancelariach prawniczych, Monitor Prawniczy 14, nr 13 (2006)

Problem zarządzania wiedzą w kancelariach prawnych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w nr 719 (2006)

rozdziały w monografiach

Human dignity and advertisement. Selected legal problems of consumer protection under Polish law, W: The Influence of the European legislation on national legal systems in the field of consumer protection/ red. nauk. A. VIGLIANISI FERRARO, M. JAGIELSKA and M. SELUCKA - przyjęta do druku

Uwagi o karze umownej z perspektywy ekonomicznej analizy prawa (EAP), współautor: P.DĄBEK, W: Prawo kontraktów / red. nauk. Zbigniew Kuniewicz, Dorota Sokołowska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska SA, 2017

The economic consequences of protecting an unregistered community design in European law, W: Právo, obchod, ekonomika 7 : zborník príspevkov / eds. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková. - Košice : Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, 2017

Utwory ubezpieczeniowe jako nowa kategoria przedmiotów prawa autorskiego: uwagi krytyczne na tle ekonomicznej analizy prawa, W: Dystrybucja usług ubezpieczeniowych: wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa: Difin, 2017

The role of trademark in economic activity, W: Právo, obchod, ekonomika 6 : zborník príspevkov / eds. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2016.

Przedmioty ochrony własności przemysłowej, czyny nieuczciwej konkurencji oraz nieuczciwe praktyki rynkowe a jakość towarów, W: Prawne aspekty jakości towarów / red. nauk. Bogusława GNELA, Jolanta LORANC-BORKOWSKA, Warszawa : Wolters Kluwer, 2015.

Prawo do znaku towarowego z perspektywy interesów konsumenta, W: Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego / red. nauk. Bogusława GNELA, Kinga MICHAŁOWSKA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2015.

Znak towarowy jako nośnik informacji o usługach ubezpieczeniowych, W: Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015.

Środki ochrony praw własności przemysłowej w okresie transformacji ustrojowej: (zagadnienia materialnoprawne), W: Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce / red. nauk. Tadeusz Kocowski, Katarzyna Marak, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014

podręczniki

Własność intelektualna w przedsiębiorstwie, Gdańsk: ODDK, 2018

Projektowanie a prawo: praktyczny przewodnik dla studentów uczelni artystycznych i nie tylko, Kraków: Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 2016

rozdziały w podręcznikach

Ochrona własności intelektualnej, W: Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA, Warszawa: Difin, 2014

Prawo własności przemysłowej / Jan LIC, Błażej BUGAJSKI, Aleksandra NOWAK-GRUCA, W: Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Difin, 2014.          

Programy badawcze

Kierownik programu badawczego w konkursie MINIATURA 1 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (ID: 369851, nr rej: 2017/01/X/HS5/00002) pt. Ocena przydatności dowodowej wybranych systemów pomiaru istotnych parametrów neurofizjologicznych i fizjologicznych w procesach z zakresu prawa autorskiego.

Współudział w programie badawczym UEK nr 020/WF-KPCG/01/2016/S/6020 pt. Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego cz. II, realizowanym w 2016 roku

Współudział w programie badawczym UEK nr 043/WF-KPCG/01/2015/S/5043 pt. Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego cz. I, realizowanym w 2015 roku

Współudział w programie badawczym UEK nr 015/WF-KPCG/01/2014/S/4211 pt. Kierunki rozwoju prawa prywatnego część druga – uwagi na temat I części projektu Kodeksu cywilnego, realizowanym w 2014 roku

Konferencje i sympozja

referaty na konferencjach międzynarodowych

2018, referat: Limits of integrity in food advertising, V International Consumer Conference, “Influence of Legal and Ethical Regulations on The Application of Consumer Law”, 1-2 marca 2018 r., Krakow

2016, referat: The notion of ‘consumer’ - a brief look at the problem, 2nd International Law Conference pt. Contract Law, Consumer Law, Competition Law, 5 - 6 kwietnia 2016, Kraków.

2016, referat: The difficulty to define a consumer on the European and the national level, Mediterranea University, Giurisprudenza ed Economia, 27-27 czerwca 2016, Reggio di Calabria

2016, referat: The role of trademark in economic activity, Międzynarodowe Sympozjum pt: Pravo. Obchod Ekonomika V. 26-28 październik 2016 Strbskie Pleso.

2017, referat: Consumer protection against confusion in the trademark law, 3nd International Law Conference pt. Contract Law, Consumer Law, Competition Law, 24-25 kwiecień 2017, Kraków.

2017, referat: Utwory ubezpieczeniowe jako nowa kategoria przedmiotów prawa autorskiego: uwagi krytyczne na tle ekonomicznej analizy prawa, IV Krakowska Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne, 22-23 listopad 2017, Kraków.

referaty na konferencjach krajowych

2014, referat: Środki ochrony praw własności przemysłowej w okresie transformacji ustrojowej, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zjazd Katedr Prawa Uczelni Ekonomicznych pt. Ustawodawstwo gospodarcze w okresie transformacji ustrojowej, 15-17 wrzesień 2014, Karpacz.

2014, referat: Konieczne cechy utworu: uwagi po 20 latach obowiązywania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych po 20-latach - podsumowanie i perspektywy, 20 listopad 2014, Poznań

2015, referat: Prawo do znaku towarowego z perspektywy interesów konsumenta, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego, Zjazd Katedr Prawa Uczelni Ekonomicznych, 15-17 wrzesień 2015, Kraków.

2016, referat:, Wybrane problemy prawne projektowania (designu), Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Zjazd Katedr Prawa Uczelni Ekonomicznych, pt. Problematyka prawna usług, 19-21 wrzesień 2016, Kołobrzeg.

2017, referat: Neuroestetyka a prawo autorskie, IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Oko w oko... z Neuronauką, Koło Naukowe Psychologów UMCS, 21 kwietnia 2017, Lublin

2017, referat: Wykładnia przesłanek autorskoprawnej ochrony w przypadkach tak zwanych granicznych, Ogólnopolska Konferencja naukowa pt. Pojęcie utworu w prawie autorskich (ze szczególnym uwzględnieniem utworu naukowego i technicznego), Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, 14 grudnia 2017, Szczecin

2018, referat: Ubezpieczenia a prawo autorskie. Zagadnienia wybrane, V Euroregionalna Konferencją Naukową nt. „Usługi finansowe: inwestycyjne, bankowe i ubezpieczeniowe – między teorią a praktyką”, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu w Rzeszowie, 17 stycznia 2018, Rzeszów

inne

VII Międzynarodowa Konferencja z cyklu "Innowacyjność i kreatywność kobiet - Design szansą dla MSP i regionów", organizowana przez UPRP w Warszawie w dniach 20-21 marca 2014 r., Warszawa

IV Forum Prawa Spółek "Uchwały w spółkach handlowych", organizowana przez Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w dniach 16 maja 2014 r., Łódź

4th Polish Law & Economics Conference, organizowana przez Warsaw School of Economics, Stwarzyszenie Ekonomicznej Analizy Prawa w dniach 23-24 październik 2015 r., Warszawa

International Arbitration Conference "Applicable Law in International Arbitration" organizowana przez University of Silesia w katowicach w dniach 20 listopada 2015 r.

Międzynarodowe Sympozjum pt: Pravo. Obchod Ekonomika VII, organizowana przez Universita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach, 26-28 październik 2016, Strbskie Pleso

Osiągnięcia i nagrody

2017 - Laureatka Konkursu Narodowego Centrum Nauki MINIATURA 1 na pojedyncze działanie naukowe

2016 - Nagroda Rektora UEK III stopnia za indywidualne osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej

2015 - Nagroda Rektora UEK III stopnia za indywidualne osiągnięcia naukowe  

2015 - Nagroda Rektora UEK I stopnia za zespołowe osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej       

2014 - Nagroda Rektora UEK I stopnia za zespołowe osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej

2013 - Nagroda Rektora UEK III stopnia za indywidualne osiągnięcia naukowe

Recenzje

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego "Prace z Prawa Własności Intelektualnej" nr 116, 2012, Problem relacji pomiędzy majątkowymi prawami autorskimi a prawami pokrewnymi

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego "Prace z Prawa Własności Intelektualnej" nr 116, 2012, Konstytucyjność terminu utwór na gruncie przepisów karnych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego "Prace z Prawa Własności Intelektualnej" nr 116, 2012, Obrót prawami autorskimi do utworów filmowych powstałych przed wejściem w życie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego "Prace z Prawa Własności Intelektualnej" nr 116, 2012, Smak oraz jego receptura jako przedmiot praw własności intelektualnej

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego "Prace z Prawa Własności Intelektualnej" nr 116, 2012, Kumulacja i kolizja prawa do znaku towarowego i wzoru przemysłowego w prawie krajowym i unijnym

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego "Prace z Prawa Własności Intelektualnej" nr 116, 2012, Określanie rynku właściwego w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w latach 1997-2010

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego "Prace z Prawa Własności Intelektualnej" nr 118, 2012, Muzea, biblioteki i archiwa w Unii Europejskiej – głos za rozszerzeniem zakresu dozwolonego użytku

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego "Prace z Prawa Własności Intelektualnej" nr 118, 2012, Z perspektywy legalnego dysponenta programu komputerowego

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego "Prace z Prawa Własności Intelektualnej" nr 118, 2012, Użytek utworów dla celów osób niepełnosprawnych na tle prawa unijnego i polskiego

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego "Prace z Prawa Własności Intelektualnej" nr 118, 2012, Przejście i obciążenie praw do wzoru przemysłowego i wzoru wspólnotowego. Umowy licencyjne dotyczące praw do wzoru przemysłowego i wzoru wspólnotowego.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego "Prace z Prawa Własności Intelektualnej" nr 116, 2012, Znak towarowy napoju alkoholowego

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego "Prace z Prawa Własności Intelektualnej" nr 116, 2012, Wydobycie dowodów (i faktów) od pozwanego w postępowaniu cywilnym o naruszenie praw własności przemysłowej (w świetle art. 6 Dyrektywy 2004/48/WE i prawa polskiego)

STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA 2014 vol. 2; 11 (272), 2014, Trolle na podzielonym rynku. Patent europejski o jednolitym skutku a rynek wewnętrzny i prawo konkurencji

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego "Prace z Prawa Własności Intelektualnej" nr 129, 2015, Czy film fabularny jest sposobem rozpowszechnienia scenariusza filmowego? - w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego "Prace z Prawa Własności Intelektualnej" nr 129, 2015, Kwalifikacja umowy o korzystanie z programu komputerowego jako usługi (Software as a Service, SaaS) – uwagi na tle prawa polskiego i wybranych zagranicznych systemów prawnych

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego "Prace z Prawa Własności Intelektualnej" nr 129, 2015, Umowy licencyjne rosyjskiego prawa autorskiego – wybrane aspekty prawno porównawcze

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego "Prace z Prawa Własności Intelektualnej" nr 129, 2015, Zakres prawa ochronnego na znak towarowy a uprawnienia osób trzecich związane z używaniem nazwiska i nazw handlowych

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego "Prace z Prawa Własności Intelektualnej" nr 129, 2015, Tzw. suma przymusowa w postępowaniu zabezpieczającym w sprawach z zakresu własności intelektualnej

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego "Prace z Prawa Własności Intelektualnej" nr 129, 2015, The application of the refined paradigm of patentability used as a justification of the patentability of ‘hard cases’ inventions.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego "Prace z Prawa Własności Intelektualnej" nr 3 (137), 2017, Orphan works as a twentieth century black hole – is there a need for adoption of legal solutions at the international level?

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego "Prace z Prawa Własności Intelektualnej" nr 3 (137), 2017, Development of Copyright Legislation in the Russian Empire and its Enforcement on Ukrainian Lands

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego "Prace z Prawa Własności Intelektualnej" nr 3 (137) , 2017, The Dynamic and Unsettled Evolution of Parallel Importing

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego "Prace z Prawa Własności Intelektualnej" nr 3 (137) , 2017, Five Years After Its Modernisation: Canadian Copyright Law Poised for Its Review

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego "Prace z Prawa Własności Intelektualnej" nr 3 (137), 2017, Geodata – a new object of intellectual property

Zeszyty Naukowe, "Prace z Prawa Własności Intelektualnej" nr 3 (137), 2017, Karnoprawna ochrona unijnego znaku towarowego na podstawie art. 305 prawa własności przemysłowej

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego "Prace z Prawa Własności Intelektualnej" nr 3 (137), 2017, Karnoprawna ochrona unijnego znaku towarowego na podstawie art. 305 prawa własności przemysłowej

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego "Prace z Prawa Własności Intelektualnej" nr 3 (137), 2017, Second medical use patents and the substitution of medicinal products

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego "Prace z Prawa Własności Intelektualnej" nr 3 (137), 2017, Prawna i ekonomiczna analiza umowy o korzystanie z programu komputerowego jako usługi (Software as a Service, SaaS)

Współczesne problemy prawa, 2017, Obowiązek kontraktowania - zarys ogólny instytucji obowiązku zawarcia umowy

Funkcje

Opiekun drugiego roku studiów niestacjonarnych jednolitych magisterskich na kierunku Prawo UEK w latach 2017/2018

Komitet Organizacyjny V Międzynarodowej Konsumenckiej Konferencji Naukowej pt. Wpływ norm prawnych i etycznych na stosowanie prawa konsumenckiego

Współpraca z otoczeniem

Rzecznik patentowy przy Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych, zawodowy pełnomocnik przed EUIPO w Alicante.

Ekspert prawny w latach 2014 - 2015 w projekcie indywidualnym "Wzornictwo-Biznes-Zysk", realizowanym przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego sp. z o.o. w Warszawie, którego celem było stworzenie profesjonalnego otoczenia biznesowego, przygotowującego do aplikacji wzornictwa przemysłowego w przedsiębiorstwach w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, w ramach działania 5.2. "Wspieranie Instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym".

Od roku 2011 zrealizowałam kilkadziesiąt projektów informacyjnych i szkoleń dla instytucji i biznesu, w tym m.in. dla Akademii Architekta, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Agencji Rozwoju Regionalnego, Collegium Medicum UJ, PKP Polskich Linii Kolejowych SA, Bełchatowsko Kleszczowskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego Sp. z o.o., Narodowego Banku Polskiego, Banku Gospodarstwa Krajowego SA, Polskiego Instytutu Dyplomacji im. I. J. Paderewskiego, Instytutu Pamięci Narodowej, Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Akademii Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki.