e-wizytówka

 

Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego.

W roku 2002 ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UJ, a w roku 2003 studia na kierunku finanse i bankowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W roku 2007 ukończyła także Studium Doktoranckie na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Podyplomowe Studia z Prawa Własności Przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim. W roku 2011 ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji UJ, a w roku 2012 uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych ze specjalnością prawo cywilne. Odbyła dwie aplikacje prawnicze: komorniczą w latach 2003-2005 oraz rzecznikowską przy Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych w latach 2005-2008.

Z pracą naukowo-dydaktyczną związana jest od 2007 r., a od roku 2013 z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. W roku akademickim 2013/14 wyróżniona nagrodą Rektora III stopnia za indywidualne osiągnięcia naukowe.

 

Zainteresowania naukowe:

Prawo cywilne, w tym prawo autorskie, prawo własności przemysłowej, prawo handlowe; ekonomiczna analiza prawa; neuronauka; zarządzanie kapitałem intelektualnym.

 

Publikacje:

Monografie:

Cywilnoprawna ochrona autorskich praw majątkowych w świetle ekonomicznej analizy prawa, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013

Artykuły:

 1. Generowanie kapitału intelektualnego w kancelariach prawniczych, Monitor Prawniczy 13/2006;
 2. Problem zarządzania wiedzą w kancelariach prawnych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 719/2006;
 3. Akt notarialny jako tytuł egzekucyjny (zagadnienia wybrane),Przegląd Prawa Egzekucyjnego 9/2007;
 4. Recenzja : G. J. Bamber, R.D.Lansbury, N.Wailes, (red.), International And Comparative Employment Relations. Globalisation and the developed market economies, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi nr 3-4/2005;
 5. Procesowe środki ochrony autorskich praw majątkowych na tle implementacji Dyrektywy 2004/48 WE w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej– Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego prace z serii „Prace z Prawa Własności Intelektualnej” nr 1/2008;
 6. Roszczenie informacyjne w ustawie prawo własności przemysłowej w świetle ekonomicznej analizy prawa, Monitor Prawniczy 15/2008;
 7. Ekspertyza odnosząca się do relacji pomiędzy pracodawcami i pracownikami (twórcami wynalazków, wzorów użytkowych oraz wzorów przemysłowych) w celu podniesienia poziomu innowacyjności przedsiębiorstw i uzyskania wzajemnych korzyści (współautor),
 8. Prawo zobowiązań. Materiały dydaktycznepod redakcją J. Szwaji (współautor), Kraków 2010
 9. Prawa własności intelektualnej jako przedmiot egzekucji, Przegląd Prawa Egzekucyjnego 7-10/2012
 10. Ekonomiczne konsekwencje ustalania zakresu autorskoprawnej ochrony na tle wybranych orzeczeń sądowych – przyjęta do druku
 11. Śródki ochrony praw własności przemysłowej w okresie transformacji ustrojowej (zagadnienia materialnoprawne) – przyjęta do druku
 12. Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów pod red. B. Gneli (współautor), Warszawa 2014

 

Działalność szkoleniowa:

 • 2011 - Prawo własności intelektualnej w praktyce,  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • 2011 - Ochrona prawna wzornictwa, Ochrona własności intelektualnej w działalności architekta, VIRTUS
 • 2011 - Ochrona własności intelektualnej a działalność MSP w Internecie, Fundacja Małych i  Średnich Przedsiębiorstw
 • 2012 - Ochrona prawna projektów, Instytut Wzornictwa Przemysłowego
 • 2012 - Prawo autorskie w praktyce, Instytut Pamięci Narodowej
 • 2012 - Ochrona Własności Intelektualnej w praktyce, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
 • 2012 - Prawo własności intelektualnej w praktyce,  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • 2013 - Prawo własności intelektualnej w praktyce, Ministerstwo Sprawiedliwości
 • 2013 - Prawo własności intelektualnej w procesie komercjalizacji technologii, przedsiębiorstwa typu spin out/spin off, Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo  Technologiczny sp. z o.o.
 • 2013 - Prawo w Internecie, Polski Instytut Dyplomacji im. I.J. Paderewskiego
 • 2013 - Prawo własności Intelektualnej dla kadry konstrukcyjnej. Poziom podstawowy i zaawansowany, WSK „PZL Rzeszów” S.A.
 • 2013 - Prawna ochrona projektów, Instytut Wzornictwa Przemysłowego
 • 2013 - Prawo własności intelektualnej w praktyce, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • 2014 - Prawo autorskie , Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki
 • 2014 - Prawo autorskie. Znak towarowy, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
 • 2014 - Prawo autorskie w instytucjach kultury, Modus. Centrum Wiedzy
 • 2014 - Prawo własności intelektualnej w działalności szkół wyższych, Wyższa Szkoła Humanistyczno – Przyrodniczej w Sandomierzu

 

Konferencje i sympozja:

 1. Polish Law&Economics  Conference, Warszawa 6 maj 2010 r.;
 2. X Międzynarodowa Konferencja „Państwo, Gospodarka, Społeczeństwo” , Kraków 13-15 czerwca 2010 r.;
 3. VIII Międzynarodowe sympozjum „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce”, Kraków 6-7 września 2012 r.;
 4. VII Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Innowacyjność i kreatywność kobiet - Design szansą dla MSP i regionów”; 20-21 marca 2014 r.;
 5. IV Forum Prawa Spółek, „Uchwały w spółkach handlowych”, Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 16 maja 2014 r.;
 6. Zjazd Katedr Prawa Uczelni Ekonomicznych; Karpacz 15-17 września 2014 r. 

Inne:

 1. egzamin komorniczy (2005);
 2. uprawnienia rzecznika patentowego (2008);
 3. recenzje Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego z serii „Prace z Prawa Własności Intelektualnej”;
 4. Nagroda Rektora UEK III stopnia za indywidualne osiągnięcia naukowe w  roku akademickim 2013/2014.