e-wizytówka
 
Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego.
 
Ukończyła studia magisterskie, a następnie studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Obroniła rozprawę doktorską pt. "Zgoda pacjenta na zabieg medyczny", pod kierownictwem Prof. dr hab. Maksymiliana Pazdana. 
 
Jest mediatorem w zakresie spraw cywilnych i gospodarczych.

Zainteresowania naukowe

Prawo cywilne. Prawo rodzinne. Prawo medyczne. Prawo pracy. Prawo podatkowe.

Publikacje

 Monografie:

 Charakter prawny i znaczenie zgody pacjenta na zabieg medyczny”, Warszawa 2014, Difin SA,

 s. 230, j. pol., ISBN: 978-83-7930-534-6.

 Niemajątkowe wartości życia rodzinnego w polskim prawie cywilnym”, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2017, s. 463, j pol., IBSN: 978 83 255 8936 3.

 Publikacje naukowe w czasopismach międzynarodowych lub krajowych:

 „Nowelizacja przepisu art.10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej”, Przegląd Prawa Handlowego, nr 11, 2008, s. 31 - 38, j. pol., ISNN 1230-2996, (współautorstwo z A. Kaźmierczyk).

 „Granice autonomii woli w świadczeniach medycznych”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 802, Kraków 2009, s. 91 - 104, j. pol., ISSN: 1898-6447.

 Prawno-podatkowe konsekwencje rozporządzania autorskim prawem majątkowym”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 809, 2009, s. 119 - 129, j. pol., ISSN: 1898-6447.

 „Prawno-podatkowe konsekwencje zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej”, Przegląd Podatkowy, nr 9, 2009, s. 26 - 33, j. pol., ISNN 0867-7514, (współautorstwo z A. Kaźmierczyk).

 „Wybrane zagadnienia polityki podatkowej w stosunku do osób prawnych”, Zeszyty Naukowe Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, nr 12, 2012, s. 63 - 75, j. pol., ISSN: 1644-8979, (współautorstwo z A. Kaźmierczyk).

 „Prawo do życia rodzinnego na tle ogólnie pojmowanej prywatności jednostki”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 911, 2013, s. 51 - 64, j. pol., ISSN: 1898-6447.

 „Uzasadnienie braku obowiązku instytucjonalizacji upowszechniających się zjawisk społecznych na przykładzie projektów ustaw dotyczących związków partnerskich”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 2 (926), 2014, s. 105 - 121, j. pol., ISSN: 1898-6447.

 „Nietykalność i integralność w projekcie księgi pierwszej Kodeksu cywilnego – analiza prawnoporównawcza”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 12 (948), 2015, s. 81 - 97, j. pol., ISSN: 1898-6447, (współautorstwo z A. Kaźmierczyk, indywidualny wkład autorski 50%).

 „Dobre imię osoby prawnej w świetle orzecznictwa”, Studia Oeconomica Posnaniensia, 2015, vol. 3, no. 3, s. 7 - 19, j. pol., ISSN: 2300-5254.

 The institution of a national and crossborder economic mediation as an alternative method for settling disputes between entrepreneurs, Studia Iuridica Cassoviensia, 4. 2016, nr 1, s. 4 - 12, published by Pavol Jozef Safarik University in Kosice within Faculty of law, j. ang., ISSN 1339-3995.

 Personality rights of a legal person in light of the case of the supreme court and common courts”, Studia Iuridica Cassoviensia, 4. 2016, nr 2, s. 91 - 98, published by Pavol Jozef Safarik University in Kosice within Faculty of law, j. ang., ISSN 1339-3995.

 Prawna kwalifikacja usług medycznych i usług kosmetycznych”, Europa Regionum, T. XXIX, Szczecin 2016, s.45 – 58, j. pol., ISSN 1428-278X .

 Opracowania zbiorowe, katalogi zbiorów, dokumentacja prac badawczych, ekspertyz, utworów i dzieł artystycznych

 Artykuł 4461 k.c. jako podstawa dochodzenia roszczeń z tytułu szeroko rozumianych szkód prenatalnych powstałych w wyniku działań medycznych”, (w:) Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, praca zbiorowa pod red. L. Ogiegło, W. Popiołek, M. Szpunar, Kantor Wydawniczy Zakamycze 2005, s. 1181 - 1191, j. pol., ISBN:83-7444-148-8.

 „Prawno-psychologiczna analiza ochrony dóbr osobistych człowieka”, Prawo. Zarządzanie. Marketing., red. Jerzy Marek Białkiewicz, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Krakowie, Kraków 2006, s. 35 - 48, j. pol., ISBN 83-907357-6-8.

 „Kontrola podatkowa jako jedna z barier dla przedsiębiorczości w postępowaniu podatkowym", w: Przezwyciężanie barier w rozwoju przedsiębiorczości, wydawnictwo Urzędu Miasta Krakowa, Kraków 2007, s. 108 - 112, j. pol., ISBN 978-83-925336-1-0.

 „Indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego jako realizacja prawa do informacji”, Prawo. Zarządzanie. Marketing., red. Jerzy Marek Białkiewicz, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Krakowie, Kraków 2008, s. 169 - 178, j. pol., ISBN 83-907357-6-8.

 Analiza postaw prawnych prawa do nauki” (w:) Idee - tradycje - wyzwania, red. Adam Hibszer, Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec 2008, s. 281 - 290, j. pol., ISBN: 978-83-87431-91-4.

 Prawna analiza zagadnień kontroli przedsiębiorcy na gruncie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i ustawy Ordynacja podatkowa” (w:) Podatkowe otoczenie przedsiębiorców, praca zbiorowa pod red. Hanny Kuzińskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku Białej, Bielsko Biała 2008, s. 111 - 129, j. pol., ISBN 978-83-61310-04-4, wspólnie z Moniką Szaraniec (indywidualny wkład autorski: 50%).

 Ograniczenia zasady swobody umów w umowach o usługi medyczne” (w:) Ustawowe ograniczenia swobody umów. Zagadnienia wybrane, praca zbiorowa pod red. Bogusławy Gneli, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 135 - 145, j. pol., ISBN 978-83-264-0591-4, wspólnie z Anną Kielijan (indywidualny wkład autorski: 50%).

 Znaczenie zgody ubezpieczonego w ubezpieczeniach na życie zawieranych na cudzy rachunek”, (w:) Ubezpieczenia gospodarcze. Zagadnienia prawne, praca zbiorowa pod red. Bogusławy Gneli, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 94 - 109, j. pol., ISBN 978-83-264-1547-0.

 Ukryta reklama i jej skutki na tle przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w aspekcie cywilnoprawnej odpowiedzialności przedsiębiorcy”, (w:) Odpowiedzialność cywilnoprawna w obrocie gospodarczym, praca zbiorowa red. Andrzej Śmieja, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 203, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 203, Wrocław 2011, s. 176 - 192, j. pol., ISSN: 1899-3192.

 Tax obligations of the bank in the income tax from the legal persons (Corporate income tax) – chosen issues”, (w:) The Development of Financial System of Countries of central and East Europe (collection of scientific labours), Lviv Institute of Banking of University of Banking of the National Bank of Ukraine (Ukraine), Cracow University of Economics (Poland), Eduted by Mykola Voznyuk, Oleksiy Druhov, Piotr Buła, Janusz Fudaliński, Lviv, 2012, Volume 1, p. 56 - 64, j. ang.

 Związek małżeński i związek partnerski w aspekcie wybranych uprawnień i obowiązków podatkowych” (w:) Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym, praca zbiorowa pod red. Bogusławy Gneli, Warszawa 2012, s.104 - 117, Difin SA, j. pol., ISBN: 978-83-7641-676-2.

 Ochrona pośrednio pokrzywdzonych a odpowiedzialność ubezpieczyciela sprawcy krzywdy w świetle art. 446 § 4 KC”, (w:) Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce. Wybrane zagadnienia prawne, praca zbiorowa pod red. Bogusłaa Gnela, Monika Szaraniec, s. 267 - 277, Difin SA, Warszawa, 2013, j. pol., ISBN: 978-83-7930-012-9.

 New Rights of Personality - the Basics of Creating” (in:) Pravotvorčestvo i pravoprimenenie v usloviâh innovacionnogo razvitiâ obŝestva, sbornik naučnyh statej. Č. 2, p. 41 - 46, GrGMU, Grodno, 2014, j. ang., ISBN: 978-985-558-368-5.

 Civil Status in the Draft of Book One of the Civil Code” (in:), Directions of Private Law Development . Comments on the Draft of Book One of the Civil Code, group work, edit. Bogusława Gnela, Kinga Michałowska, p. 83 - 95, Difin SA, Warszawa, 2014, j. ang., ISBN: 978-83-7930-512-4.

 Trwałość pojęcia rodziny jako ochrona przed próbami jej redefinicji” (w:), Nauki o rodzinie w służbie rodziny, praca zbiorowa pod red. Ks. Józefa Stali, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe, Kraków, 2014, s. 217 - 232, j. pol., ISBN: 978-83-7438-358-5

 Ewolucja prawa własności w okresie transformacji gospodarczych przełomu XX i XXI wieku” (w:), Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowych w Polsce, praca zbiorowa pod red. Tadeusza Kocowskiego, Katarzyny Martak, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 362, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014, s. 182 - 195, j. pol., ISBN: 978-83-7695-450-9, wspólnie z Anetą Kaźmierczyk (indywidualny wkład autorski: 50%).

 Umowne zadysponowanie informacjami ze sfery prywatności” (w:), Współczesne problemy prawa zobowiązań, praca zbiorowa pod red. A. Olejniczaka, J. Haberko, A. Pyrzyńskiej, D. Sokołowskiej, Monografie Lex, Wolters Kluwer business, Warszawa, 2015, s. 475 - 497, j. pol., ISBN: 978-83-264-8052-2.

 Wpływ danych medycznych i danych genetycznych na ocenę ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach na życie”, (w:), Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych, praca zbiorowa pod red. Bogusławy Gneli, Moniki Szaraniec, Monografie Lex, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa, 2015, s. 302 - 319, j. pol, ISBN: 978-83-264-9470-3.

 Status prawny pacjenta – konsumenta świadczeń zdrowotnych”, (w:) Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego, praca zbiorowa pod red. Bogusławy Gneli, Kingi Michałowskiej, Warszawa 2015, s. 209 - 220, j. pol., ISBN: 978-83-255-7855-8.

 About a need for the recodification of the regulations on protection of personal rights of natural and legal person – an Examinatiom of Laws" , (w:) Pravo Obchod, Ekonomika VI, praca zbiorowa pod red. J. Suchoroza, J. Husara, R. Huckovej, Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosicach, Pravnicka Fakulta, Kosice, 2016, s. 385 - 393, j. ang., ISBN: 978-80-8152-443-1.

 „Charakter prawny i ochrona danych genetycznych w medycynie spersonalizowanej”, Prawo Prywatne Wobec Wyzwań Współczesności, Księga Pamiątkowa Dedykowana Profesorowi Leszkowi Ogiegle, red. M. Fras, P. Ślęzak, C.H. BECK 2017, s. 277-286, j. pol., (ISBN 978-83-255-9485-5.

 Złożone do druku:

 Materialny i niematerialny aspekt prawa do pochówku wyznawcy islamu – zagadnienia wybrane”, j. pol., (oddane do druku i zrecenzowane, praca zbiorowa, planowana data publikacji IV kwartał 2017r.).

 Protection of the consumer – buyer and user of a cosmetic product in the light of the European Parliament and Council Regulation (EC) No 1223/2009 on cosmetic products”, j. ang., ( oddane do druku i zrecenzowane, planowana publikacja w ramach specjalnej edycji Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, IV kwartał 2017 r.)

 Autorstwo podręczników:

 Podatek dochodowy od osób prawnych”, Difin SA, Warszawa 2011, j. pol., 240 str. ISBN: 978-83-7641-373-0

 Autorstwo i współautorstwo rozdziałów w podręcznikach:

 Prawo podatkowe. Część ogólna. Kazusy",praca zbiorowa pod red. Bogusławy Gneli, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2007, ISBN: 978-83-7526-815-7, wspólnie z Anetą Kaźmierczyk-Jachowicz, Michałem Łucem (indywidualny wkład autorski 33%).

 Prawo podatkowe. Postępowanie podatkowe. Kazusy". praca zbiorowa pod red. Bogusławy Gneli, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008, ISBN: 978-83-7526-012-0, wspólnie z Anetą Kaźmierczyk-Jachowicz, Michałem Łucem (indywidualny wkład autorski 33%).

 „Postępowanie podatkowe” (rozdział 3), w: Ordynacja podatkowa. Źródła i wykładnia prawa podatkowego, praca zbiorowa pod red. Anety Kaźmierczyk, Difin SA, Warszawa 2010, s. 181-269.

 Elementy prawa pracy” (rozdział X), w: Podstawy prawa dla ekonomistów, praca zbiorowa pod red. Bogusławy Gneli, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 207-220, ISBN 978-83-264-1044-4. Wspólnie z Piotrem Wiatrowskim (indywidualny wkład autorski 50%).

 Elementy prawa ubezpieczeń społecznych” (rozdział XI), w: Podstawy prawa dla ekonomistów, praca zbiorowa pod red. Bogusławy Gneli, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 220-226, ISBN 978-83-264-1044-4. Wspólnie z Piotrem Wiatrowskim (indywidualny wkład autorski 50%).

 Elementy prawa pracy” (rozdział X), w: Podstawy prawa dla ekonomistów, praca zbiorowa pod red. Bogusławy Gneli, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s. 203-216, ISBN 978-83-264-4130-1.

 Elementy prawa ubezpieczeń społecznych” (rozdział XI), w: Podstawy prawa dla ekonomistów, praca zbiorowa pod red. Bogusławy Gneli, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s. 217-223, ISBN 978-83-264-4130-1.

 Postępowanie sądowe i alternatywne sposoby rozwiązywania sporów w sprawach z zakresu własności intelektualnej” (rozdział 14), w: Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów, praca zbiorowa pod red. Bogusławy Gneli, Difin SA, Warszawa 2014, s. 209-214, ISBN 978-83-7930-233-8.

 Elementy prawa pracy” (rozdział X) w: Podstawy prawa dla ekonomistów, wyd. 2, praca zbiorowa pod red. Bogusławy Gneli, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 205-218, ISBN 978-83-264-9292-1. Tekst zmieniony i zaktualizowany.

 Elementy prawa ubezpieczeń społecznych” (rozdział XI), w: Podstawy prawa dla ekonomistów, wyd. 2, praca zbiorowa pod red. Bogusławy Gneli, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 219-225, ISBN 978-83-264-9292-1. Tekst zmieniony i zaktualizowany.

 Ubezpieczenia społeczne w Polsce. Zagadnienia wybrane” (rozdział III), w: Wybrane zagadnienia z prawa dla księgowych, praca zbiorowa pod red. Kingi Michałowskiej, Moniki Szaraniec, Warszawa 2015, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, s. 77-138,ISBN 978-83-7228-356-6.

 Programy badawcze

Program badawczy w ramach badań statutowych pt. „Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym", (umowa nr 44/KP/1/2010/S/557), kierownik programu: prof. zw. dr hab. Bogusława Gnela, opracowanie problemu: Związek małżeński i związek partnerski w aspekcie wybranych uprawnień i obowiązków podatkowych. Rok 2011.

Program badawczy w ramach badań statutowych pt. „Ochrona podmiotów w stosunku ubezpieczenia" (umowa nr 27/KP/1/2012/S/027); kierownik programu: prof. zw. dr hab. Bogusława Gnela, opracowanie problemu: Ochrona pośrednio pokrzywdzonych a odpowiedzialność ubezpieczyciela sprawcy krzywdy w świetle art. 446 § 4 KC. Rok 2012.

Program badawczy w ramach badań statutowych pt. „Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Uwagi na temat I części projektu Kodeksu cywilnego; cz. I", (umowa nr 011/WF-KP/01/2013/S/3001), kierownik programu: prof. zw. dr hab. Bogusława Gnela, opracowanie problemu: Stan cywilny jako element indywidualizacji os. fizycznej w projekcie Kodeksu cywilnego. Rok 2013.

Program badawczy w ramach badań własnych statutowych pt. „Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Uwagi na temat I części projektu Kodeksu cywilnego; cz. II", (umowa nr 015/WF-KPCG/01/2014/S/4211), kierownik programu: prof. zw. dr hab. Bogusława Gnela, opracowanie problemu: Integralność w projekcie księgi pierwszej Kodeksu cywilnego. Rok 2014.

Program badawczy w ramach badań statutowych pt. „Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego, cz. I", ( umowa nr 043/WF-KPCG/01/2015/S/5043), kierownik programu: prof. zw. dr hab. Bogusława Gnela, opracowanie problemu: Status prawny pacjenta – konsumenta świadczeń zdrowotnych. Rok 2015.

Program badawczy w ramach badań statutowych pt. „Implementacja konsumenckich dyrektyw Unii Europejskiej do prawa polskiego i włoskiego", (umowa nr 020/WF-KPCG/01/2016/S/6020), kierownik programu: Prof. UEK dr hab. Jan Lic (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) oraz Prof. dr hab. Angelo Ferrero (Uniwersytet of Reggio Calabria we Włoszech), opracowanie problemu: Protection of the consumer – buyer and user of a cosmetic product in the light of the European Parliament and Council Regulation (EC) No 1223/2009 on cosmetic products, Rok 2016 ( w trakcie realizacji).

Konferencje i sympozja

2010, referat: Swoboda umów a usługi medyczne", Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Ustawowe ograniczenia swobody kontraktowej, 16 -18 wrzesień 2010 Kraków – Wierchomla.

2011, referat: „Zgoda ubezpieczonego w ubezpieczeniach na życie zawieranych na cudzy rachunek", I Krakowska Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne, 24-25 listopad 2011, Kraków.

2012, referat: „Polityka podatkowa w obszarze CIT w stosunku do osób prawnych", Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Bezpieczny system finansowy. Wnioski zkryzysu, 26-28 wrzesień 2012, Rytro.

2012, referat: „Relacje rodzinne w aspekcie wybranych uprawnień i obowiązków podatkowych", Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym, 10-12 październik 2012 Zakopane.

2013, referat: „Odpowiedzialność ubezpieczyciela sprawcy krzywdy w świetle art. 446 § 4 KC", II Krakowska Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne, 28-29 listopad 2013, Kraków.

2014, referat: New Rights of Personality in polish law", XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Tworzenie i stanowienia prawa w warunkach społeczeństwa innowacyjnego,27-28 luty 2014, Grodno.

2014, referat: „Prawo własności w okresie przemian gospodarczych przełomu wieków", Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zjazd Katedr Prawa Uczelni Ekonomicznych pt. Ustawodawstwo gospodarcze w okresie transformacji ustrojowej, 15-17 wrzesień 2014, Karpacz.

2014, referat: „Umowne zadysponowanie informacjami w obszarze prywatności jednostki", V Ogólnopolski Zjazd Cywilistów w Poznaniu pt. Współczesne problemy prawa zobowiązań, 26-27 wrzesień 2014 Poznań.

2015, referat: „Pacjent - konsument świadczeń zdrowotnych", Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego, Zjazd Katedr Prawa Uczelni Ekonomicznych, 15-17 wrzesień 2015, Kraków.

2015, referat: The institution of a national and crossborder economic mediation", Międzynarodowe Sympozjum pt: Pravo. Obchod Ekonomika. 21-23 październik 2015 Strbskie Pleso.

2015, referat: „Dane medyczne i dane genetyczne a ocena ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach na życie". III Krakowska Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne, 26-27 listopad 2015, Kraków.

2016, referat: Consumer protection in the light of the European Parliament and Council Regulation (EC) No 1223/2009 on cosmetic product", 2nd International Law Conference pt. Contract Law, Consumer Law, Competition Law, 5 - 6 kwiecień 2016, Kraków.

2016, referat: „Usługi medyczne i usługi kosmetyczne", Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Zjazd Katedr Prawa Uczelni Ekonomicznych, pt. Problematyka prawna usług, 19-21 wrzesień 2016, Kołobrzeg.

2016, referat: „Problematyka prawa do pochówku osoby wyznania muzułmańskiego w świetle regulacji prawa polskiego", Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Islam w międzynarodowej i krajowej przestrzeni prawnej, 17-18 listopad 2016, Kraków.

2017, referat: „Rodzinne dobra osobiste", III Białostockie Kolokwium Cywilistyczne pt. Pochodzenie dziecka a jego tożsamość, 13 stycznia 2017, Białystok.

2017, referat: „Elastyczne formy zatrudnienia jako alternatywna metoda restrukturyzacji", Zjazd Katedr Prawa Uczelni Ekonomicznych, pt. Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa, 27-28 czerwiec 2017, Katowice.

2017, referat: New regulations of the document and document form of legal transactions in Polish Law", Międzynarodowe Sympozjum pt: Pravo. Obchod Ekonomika. 11-13 październik 2017 Strbskie Pleso.

Głosy w dyskusji:

Dr Kinga Michałowska, 2007, głos w dyskusji na temat: „Kontrole podatkowe jako bariery dla przedsiębiorczości", Konferencja Naukowa organizowana przez Urząd Miasta Krakowa pt. Przezwyciężanie barier rozwoju przedsiębiorczości, 30 listopad 2007, Kraków.

Dr Kinga Michałowska, 2013, głos w dyskusji na temat: „Trwałości pojęcia rodziny", X Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Współczesna Rodzina: Perspektywy Lokalne i Europejskie, 23-24 październik 2013, Kraków.

Udział w pozostałych konferencjach:

II Ogólnopolski Zjazd Cywilistów. „Europeizacja Prawa Prywatnego", organizowana przez Katedrę Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji UŚ w Katowicach, Katowice-Wisła 28-30 września 2006 roku.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zjazd Katedr Prawa Uczelni Ekonomicznych pt. „Restrukturyzacja spółek handlowych wymuszona procesami gospodarczymi", organizowana przez Katedrę Prawa i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Ustroń 17-19 września 2007 roku.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zjazd Katedr Prawa Uczelni Ekonomicznych pt. „Odpowiedzialność cywilnoprawna przedsiębiorców”, organizowana przez Katedrę Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Książ 19-21 września 2008.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Orzecznictwo w zakresie prawa podatkowego", organizowana przez Wydział Prawa i Administracji UJ, Kraków 11-13 kwietnia 2008 roku.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Efektywność udzielania i wykonywania zamówień publicznych”, organizowana przez Katedrę Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie i Instytut Zamówień Publicznych w Warszawie, Kraków 11-12 grudnia 2008 rok.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego. Wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe”, organizowana przez Katedrę Prawa Cywilnego i Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego, Ministerstwo Sprawiedliwości i Fundację WPiA UŚ Facultas Iuridica, Katowice 23-24 września 2010 roku.

III Forum Prawa Spółek – "W 100 - lecie urodzin Profesora Adama Szpunara", organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 17 maja 2013 roku.

Konferencja Naukowa pt. „Umowa deweloperska i inne środki ochrony praw nabywców”, organizowana Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i Polski Związek Firm Deweloperskich, Wrocław 14 czerwca 2013 roku.

 III Międzynarodowa Konferencja Polskiego Oddziału AIDA pt „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej”, Warszawa 1 grudnia 2014 roku.

 Międzynarodowa Konferencja Naukowa St. Petersburg International Legal Forum" in Budapest, organizowana przez Russian Ministry of Public Administration, Hungarian Ministry of Public Administracion and Justicie, Budapeszt 9-10 grudnia 2013 roku.

 VIII Kolokwium Jagiellońskie pt. „Wpływ orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE na stosowanie prawa własności intelektualnej w Polsce”, organizowana przez Wydział Prawa UJ w Krakowie i Krajową Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Kraków 24 czerwca 2016 roku.

 Zjazd Katedr Prawa Międzynarodowego Prywatnego pt. „Kolizyjne i procesowe aspekty prawa rodzinnego”, organizowanej przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, Wrocław 14-16 września 2017 roku.

 Osiągnięcia i nagrody

Nagrody za osiągnięcia naukowe:

W roku 2015 - nagroda Rektora UE w Krakowie pierwszego stopnia za indywidualne osiągnięcia w dziedzinie naukowej w roku 2014,

W roku 2015 - nagroda Rektora UEK w Krakowie pierwszego stopnia za zespołowe osiągnięcia w dziedzinie naukowej w roku 2014,

W roku 2016 - nagroda Rektora UEK w Krakowie trzeciego stopnia za indywidualne osiągnięcia w dziedzinie naukowej w roku 2015.

Nagrody za osiągnięcia dydaktyczne:

Nagroda Rektora UEK drugiego stopnia za zespołowe osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej za 2012 rok, przyznana w 2013roku.

Nagroda Rektora UEK pierwszego stopnia za zespołowe osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej za 2014 rok, przyznana w 2015 roku.

Nagrody za osiągnięcia organizacyjne:

Nagroda Rektora UEK drugiego stopnia za osiągnięcia w dziedzinie organizacji za 2016 rok, przyznana w 2017 roku.

Redakcja naukowa

 Directions of Private Law Development”. Comments on the Draft of Book One of the Civil Code, collective work, edit. Bogusława Gnela, Kinga Michałowska, Difin SA, Warszawa, 2014, j. ang., ISBN: 978-83-7930-512-4, coeditor (editor's individual contribution: 50%).

 Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego”, praca zbiorowa pod red. Bogusławy Gneli, Kingi Michałowskiej, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2015, j. pol., ISBN: 978-83-255-7855-8, współredaktor (indywidualny wkład redakcyjny: 50%).

 Recenzje

 2017 – Recenzja ośmiu artykułów zgłoszonych do Białostockich Studiów Prawniczych Nr (22) 2

 2017 – Recenzja artykułu do Zeszytów Naukowych UJ

 Funkcje

 W latach 2010-2012 i 2014-2016 Rzecznik Dyscyplinarny ds. Studentów i Doktorantów UE w Krakowie.

 W latach 2013-2016 wybieralny członek Rady Wydziału Finansów i Prawa UE w Krakowie.