e-wizytówka
 
Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego.
 
Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz studia podyplomowe z Rachunkowości i Finansów na Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
Rozprawa doktorska "Odpowiedzialność za niezgodność rzeczy ruchomej z umową sprzedaży konsumenckiej w prawie polskim" (2009), pod kierownictwem prof. Bogusławy Gneli.

Zainteresowania naukowe

Prawo cywilne ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dotyczącej ochrony konsumenta i konkurencji, prawo handlowe, międzynarodowe i unijne prawo podatkowe, prawo celne, doradztwo podatkowe.

Publikacje

Spółka europejska a przepisy polskie, Rejent 2001, Nr 6.

Kazusy z prawa konstytucyjnego, Kazusy z prawa cywilnego: Prawo rzeczowe, Kazusy z postępowania cywilnego [w:] P. Dąbek, A. Gut, P. Kukuryk, J. Loranc, P. Wiatrowski, Ł. Woźniak, Kazusy z prawa dla ekonomistów, Zakamycze, Kraków 2001.

Odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową w zakresie sprzedaży konsumenckiej, CLPO, Kraków 2002, Nr 18.

Timesharing w prawie polskim, Rejent 2002, Nr 11.

Prawo akcyzowe Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie 2004, nr 657.

Polski podatek akcyzowy, a przepisy wspólnotowe, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie 2004, nr 660.

Przekształcenie spółki komandytowej w komandytowo-akcyjną, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie 2005, nr 690.

Umowa sprzedaży, Umowa o dzieło, Umowa przechowania, Umowa składu [w:] F. Grzegorczyk, A. Kielijan, P. Kukuryk, J. Loranc, P. Wiatrowski, Prawo gospodarcze dla ekonomistów – kazusy, Zakamycze, Kraków 2005.

Sprzedaż konsumencka - uwagi ogólne do ustawy, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie 2006, nr 725.

Gwarancja jakości w umowie o roboty budowlane realizowane w zamówieniach publicznych, Kwartalnik Prawo Zamówień Publicznych 2008, nr 4.

Pojęcie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej ZN UE w Krakowie 2009, nr 809.

Ograniczenia swobody kontraktowej w umowie timesharingu w prawie polskim - zagadnienia wybrane [w:] Ustawowe ograniczenia swobody kontraktowej umów. Zagadnienia wybrane (red. B. Gnela), Warszawa 2010.

Gwarancja jakości przy umowie o dzieło, Kwartalnik Prawo Zamówień Publicznych 2010, nr 2.

P. Dąbek, P. Kukuryk, J. Loranc-Borkowska, M. Łuc, U. Walczak, P. Wiatrowski, Kazusy z prawa dla ekonomistów, Warszawa 2010.

P. Dąbek, A. Kielijan, P. Kukuryk, J. Loranc-Borkowska, M. Łuc, U. Walczak, P. Wiatrowski, Kazusy z prawa gospodarczego dla ekonomistów, Warszawa 2010.

Zakres odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową sprzedaży konsumenckiej [w:] Odpowiedzialność cywilnoprawna w obrocie gospodarczym (red. A. Śmieja), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2011, nr 203.

Cywilnoprawna a podatkowa czynność pozorna [w:] Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym (red. B. Gnela), Warszawa 2012.

Przedsiębiorcy [w:] Prawo handlowe dla ekonomistów (red. B. Gnela), Warszawa 2012.

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wadą dzieła, Kwartalnik Prawo Zamówień Publicznych 2012, nr 2.

Charakter prawny roszczenia przysługującego finalnemu sprzedawcy towaru konsumpcyjnego względem poprzedników w procesie sprzedaży [w:] Ochrona interesów wierzycieli w stosunkach gospodarczych (red. K. Szuma) Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2013.

Ochrona klienta w ubezpieczeniu OC doradcy podatkowego [w:] Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce. Wybrane zagadnienia prawne, (red. B. Gnela, M. Szaraniec) Difin 2013.

Ochrona praw własności intelektualnej na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji [w:] Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów, (red. B. Gnela), Difin 2014.

Defects in declarations of will – comments on the of draft of the Civil Code [w:] Directions of private law development. Comments on the draft of book one of the civil code (red. B. Gnela, K. Michałowska), Difin 2014.

Rękojmia za wady przedmiotu zamówienia publicznego a gwarancja jakości, Kwartalnik Prawo Zamówień Publicznych 2014, nr 1.

Nowa regulacja rękojmi za wady rzeczy sprzedanej - uwagi ogólne [w:] Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce, (red. T. Kocowski, K. Marak), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2014, nr 362.

Wykonywanie doradztwa podatkowego w spółkach doradztwa podatkowego, Rejent 2014, nr specjalny (grudzień).

Rola gwarancji dodatkowej w budownictwie, Kwartalnik Prawo Zamówień Publicznych 2015, nr 1.

Uwarunkowanie odpowiedzialności za wady robót budowlanych w zamówieniach publicznych, Kwartalnik Prawo Zamówień Publicznych 2015, nr 3.

Prawo celne [w:] M. Gnela, J. Loranc-Borkowska, K. Michałowska, M. Szaraniec, Wybrane zagadnienia z prawa dla księgowych, Warszawa 2015.

Zagadnienia ogólne (rozdz. I pkt.1.1.-1.3.), Jakość handlowa artykułów rolno-spożywczych (rozdz. IV), Cywilnoprawna odpowiedzialność kontraktowa za niewłaściwą jakość towarów (rozdz. VI), Przedmioty ochrony własności przemysłowej, czyny nieuczciwej konkurencji oraz nieuczciwe praktyki rynkowe a jakość towarów (rozdz. VIII pkt. 8.4.-8.5.), [w:] Prawne aspekty jakości towarów, B. Gnela (red.), J. Loranc-Borkowska (red.), Warszawa 2015.

Pojęcie wady fizycznej rzeczy w Kodeksie cywilnym [w:] Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego, B. Gnela (red.), K. Michałowska (red.), Warszawa 2015.

Przedsiębiorcy [w:] Prawo handlowe dla ekonomistów (red. B. Gnela), Warszawa 2016 (wydanie 2).

Odpowiedzialność za wady produktów informatycznych, Kwartalnik Prawo Zamówień Publicznych 2016, nr 1.

Zwolnienie sprzedawcy z odpowiedzialności za wady fizyczne rzeczy sprzedanej na podstawie art. 557 k.c. [w:] Prawo kontraktów, Z. Kuniewicz (red.), D. Sokołowska (red.), Warszawa 2017.

Programy badawcze

Program 57/KP/1/2001/S nt. Wewnętrzna i zewnętrzna harmonizacja systemu ochrony praw konsumenta cz. IV Harmonizacja polskiego prawa z wymogami wspólnotowymi w zakresie uprawnień organizacji konsumenckich. Kierownik tematu Prof. AE dr hab. Bogusława Gnela.

Program 56/KP/2/2002/S nt. Przemiany strukturalne spółek w nowej regulacji prawnej cz. I. Wybrane zagadnienia przekształcenia spółek. Kierownik programu Prof. AE dr hab. Bogusława Gnela. Przygotowanie opracowania pt. Przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę komandytowo-akcyjną.

Program 109/KP/1/2003/S/097 nt. Przemiany strukturalne spółek w nowej regulacji prawnej cz. II – Wybrane zagadnienia przekształcania spółek – kontynuacja. Kierownik programu Prof. AE dr hab. Bogusława Gnela. Przygotowanie opracowania pt. Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę komandytowo-akcyjną.

Program 104/KP/3/2005/S/276 nt. Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Część I: Zgodność polskiego prawa cywilnego z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego. Kierownik tematu Prof. AE dr hab. Bogusława Gnela. Przygotowanie opracowania pt. Wpływ wad oświadczenia woli na ważność umów w prawie polskim i PECL.

Program 2006 nt. Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Część I: Zgodność polskiego prawa cywilnego z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego – kontynuacja. Kierownik tematu Prof. AE dr hab. Bogusława Gnela. Przygotowanie opracowania pt. Wpływ wad oświadczenia woli na ważność umów w prawie polskim i PECL - podsumowanie.

Program 29/KP/1/08/S/446 nt. Współczesne dylematy zobowiązań w polskim prawie cywilnym i międzynarodowym prywatnym. Część I: Regulacje umów konsumenckich a problem spójności polskiego prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego. Kierownik tematu Prof. UEK dr hab. Bogusława Gnela. Przygotowanie opracowania pt.: Problem umiejscowienia regulacji sprzedaży konsumenckiej w prawie polskim.

Program 36/KP/1/09/S/500 nt. Współczesne dylematy zobowiązań w polskim prawie cywilnym i międzynarodowym prywatnym część II: Regulacje umów konsumenckich a problem spójności polskiego prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego; Kierownik tematu Prof. UEK dr hab. Bogusława Gnela. Przygotowanie opracowania pt. Timesharing w prawie polskim de lege ferenda.

Program 44/KP/1/2010/S/557 nt. Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym; Kierownik tematu dr Aneta Kaźmierczyk. Przygotowanie opracowania pt. Cywilnoprawna a podatkowa czynność pozorna.

Program nr 27/KP/1/2012/S/027 nt. Ochrona podmiotów stosunku ubezpieczeniowego; Kierownik tematu: prof. UEK dr hab. Bogusława Gnela. Przygotowanie opracowania pt.: Ochrona klienta w ubezpieczeniu OC doradcy podatkowego.

Program 011/WF-KP/01/2013/S/3011 nt. Kierunki rozwoju prawa prywatnego – część 1 - uwagi na temat projektu księgi pierwszej Kodeksu cywilnego; Kierownik tematu: prof. UEK dr hab. Bogusława Gnela. Przygotowanie opracowania pt.: Wady oświadczeń woli – uwagi do projektu Kodeksu cywilnego.

Program 015/WF-KPCG/01/2014/S/4211 nt. Kierunki rozwoju prawa prywatnego – część 2 - uwagi na temat projektu księgi pierwszej Kodeksu cywilnego; Kierownik tematu: prof. dr hab. Bogusława Gnela. Przygotowanie opracowania pt.: Pełnomocnictwo zwykłe w projekcie pierwszej księgi Kodeksu cywilnego.

Program 043/WF-KPCG/01/2015/S/5043 nt. Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego; Kierownik tematu: prof. zw. dr hab. Bogusława Gnela. Przygotowanie opracowania pt.: Pojęcie wady fizycznej rzeczy w Kodeksie cywilnym.

Program 020/WF-KPCG/01/2016/S/6020 nt. Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego cz. II ; Kierownik tematu: prof. zw. dr hab. Bogusława Gnela. Przygotowanie opracowania pt.: The issue of re-implementation into the Polish law of the Directive99/44/EC. Koordynator programu badawczego.

Konferencje i sympozja

Udział w konferencji naukowej Katedr Prawa Uczelni Ekonomicznych – Poznań wrzesień 2001 r.

Orzecznictwo w zakresie prawa podatkowego; Uniwersytet Jagielloński; Kraków 11-13 kwietnia 2008 r.

Zjazd Katedr Prawa Uczelni Ekonomicznych: „Odpowiedzialność cywilnoprawna przedsiębiorców”; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Prawa Gospodarczego; Książ 19-21 września 2008 r., (bez referatu).

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Efektywność udzielania i wykonywania zamówień publicznych”, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Prawa; Kraków 11-12 grudnia 2008 r.; referat samodzielny: Gwarancja jakości w umowie o roboty budowlane realizowane w zamówieniach publicznych.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Ustawowe ograniczenia swobody kontraktowej”; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Prawa; Kraków-Wierchomla 16-18 września 2010 r., referat: Ograniczenia swobody kontraktowej w umowie timesharingu w prawie polskim - zagadnienia wybrane.

Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego - Wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe; Katedra Prawa Cywilnego i Prywatnego Międzynarodowego WPiA UŚ, Ministerstwo Sprawiedliwości i Fundacja WPiA UŚ Facultas Iuridica, Katowice 23-24 września 2010 r., komunikat: Charakter prawny umowy timesharingu oraz umowy sprzedaży konsumenckiej.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Problematyka ochrony wierzycieli w stosunkach gospodarczych”; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Katedra Prawa; Licheń 18-20 września 2012 r., referat: Charakter prawny roszczenia przysługującego finalnemu sprzedawcy towaru konsumpcyjnego względem poprzedników w procesie sprzedaży.

Ogólnopolska Konferencja naukowa: „Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym”; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Prawa; Zakopane 10-12 października 2012 r., refarat samodzielny: Cywilnoprawna a podatkowa czynność pozorna.

II Krakowska Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne”. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Kraków 28-29 listopada 2013 r.; refarat samodzielny: Ochrona klienta w ubezpieczeniu OC doradcy podatkowego.

I Ogólnopolska Konferencja naukowa: „Udzielanie oraz wykonywanie zamówień publicznych – trudności i wątpliwości praktyki”. C.H. Beck. Warszawa 17 marca 2014 r., referat zamawiany: Rękojmia za wady przedmiotu zamówienia publicznego a gwarancja jakości w świetle projektowanych zmian Kodeksu cywilnego.

Ogólnopolska Konferencja naukowa: „Ustawodawstwo gospodarcze w okresie transformacji”; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Prawa Gospodarczego; Karpacz 15-17 września 2014 r., refarat samodzielny: Nowa regulacja rękojmi za wady rzeczy sprzedanej - uwagi ogólne.

Ogólnopolska Konferencja naukowa: „Wolne zawody a funkcjonowanie spółek handlowych”, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii; Wrocław 24 września 2014 r., refarat samodzielny: Wykonywanie doradztwa podatkowego w spółkach doradztwa podatkowego.

VI Kolokwium Jagiellońskie „Zmiany w prawie konsumenckim”, Uniwersytet Jagielloński Katedra Prawa Cywilnego; Kraków 16 stycznia 2015 r., referat samodzielny: Zmiany w pojęciu wady fizycznej.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych - trudności i wątpliwości praktyki”, C.H. Beck. Warszawa 2 marca 2015 r., refarat zamawiany: Rola gwarancji dodatkowej w budownictwie.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego”, Uniwersytet Ekonomiczny Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego, Kraków 15-17 września 2015 r., refarat samodzielny: Pojęcie wady fizycznej rzeczy w Kodeksie cywilnym.

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Nowe prawo zamówień publicznych - kierunki modernizacji”, Uniwersytet Ekonomiczny Katedra Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych, Kraków 21-22 września 2015 r., referat zamawiany: Uwarunkowanie odpowiedzialności za wady robót budowlanych w zamówieniach publicznych.

III Międzynarodowa Konsumencka Konferencja Naukowa: „Ochrona konsumenta na rynku usług”, Uniwersytet Śląski Wydziała Prawa i Administracji, Katowice 10-11 marca 2016 r., referat samodzielny: Gwarancja w umowie o dzieło.

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych 2016 - trudności i wątpliwości praktyki ”, C.H. Beck. Warszawa 14 marca 2016 r., referat zamawiany: Odpowiedzialność za wady produktów informatycznych.

VI Ogólnopolski Zjazd Cywilistów: „Prawo kontraktów”, Uniwersytet Szczeciński, Międzyzdroje 21-23 września 2016 r., referat samodzielny: Wyłączenie odpowiedzialności sprzedawcy za wady fizyczne rzeczy sprzedanej na podstawie art. 557 Kodeksu cywilnego.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa”, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 27-28 czerwca 2017 r., referat samodzielny: Metody szacowania cen transferowych w polskim prawie podatkowym.

Udział (jako ekspert) w dyskusji panelowej podczas Forum Ekonomicznego nt.: Instytucjonalne i rynkowe uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, czyli jak przekształcić rodzinną firmę w międzynarodowego giganta. Kontynuacja, Krynica Zdrój, 6 września 2017 r.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi”, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Arłamów 18-20 października 2017 r., referat samodzielny: Opodatkowanie dywidend w międzynarodowym i polskim prawie podatkowym.

Osiągnięcia i nagrody

Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za osiągnięcia naukowe –indywidualna trzeciego stopnia (2010 r.).

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę nadany przez Prezydenta RP (2012 r.).

Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej – zespołowa drugiego stopnia (2013 r.).

Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za osiągnięcia w dziedzinie naukowej – zespołowa pierwszego stopnia (2015 r.).

Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej – zespołowa pierwszego stopnia (2015 r.).

Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej – zespołowa pierwszego stopnia (2016 r.).

Ekodyplom: Wyróżnienie w konkursie Wielka zbiórka makulatury UEK 2016 w kategorii: ekopracownik (2016 r.).

Redakcja naukowa

Prawne aspekty jakości towarów, B. Gnela (red.), J. Loranc-Borkowska (red.), Warszawa 2015.

Funkcje

Opiekun praktyk studenckich w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego (od. 2007 r.)

Zespół ds. projektu uruchomienia kierunku "Prawo" w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie – sekretarz zespołu (2011-2013)

Zespół ds. projektu uruchomienia kierunku "Prawo" na Wydziale Finansów – sekretarz zespołu (2013-2014)

Członek Komitetu Redakcyjnego - Kwartalnik Prawo Zamówień Publicznych (od 2014 r.)

Członek Wydziałowej Komisji Programowo-Dydaktycznej ds. Kierunku Prawo (2015-2016)

Sekretarz Wydziałowej Komisji Programowo-Dydaktycznej ds. Kierunku Prawo (od 2016)

Członek Rady Bibliotecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (od 2016)

Współpraca z otoczeniem

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – wykłady z Międzynarodowego Prawa Podatkowego (2012-2014).

Wykład „Zmiany w przepisach o rękojmi za wady rzeczy” wygłoszony na zaproszenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie podczas Narady sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie i sędziów okręgowych apelacji krakowskiej, która odbyła się w dniach 17-19 listopada 2014 r., w Wiśle. Wykład dnia 18 listopada 2014 r.

Wykład „Zmiany w przepisach o rękojmi za wady rzeczy” wygłoszony na zaproszenie radcy prawnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie podczas Narady szkoleniowej radców prawnych obsługujących jednostki Organizacyjne Lasów Państwowych, która odbyła się w dniach 11-13 maja 2015 r., w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym „Nagórzyce” koło Tomaszowa Mazowieckiego. Wykład dnia 12 maja 2015 r.

Szkolenie w zakresie odpowiedzialności za wady rzeczy oraz gwarancji przeprowadzone na zaproszenie radcy prawnego AGH w Krakowie w dniu 9 grudnia 2015 r.