e-wizytówka
 
Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego.
 
Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz studia podyplomowe z Rachunkowości i Finansów na Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
Rozprawa doktorska "Odpowiedzialność za niezgodność rzeczy ruchomej z umową sprzedaży konsumenckiej w prawie polskim" (2009), pod kierownictwem prof. Bogusławy Gneli.

 

Zainteresowania naukowe:

Prawo cywilne ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dotyczącej ochrony rynku i konsumenta, prawne aspekty jakości, międzynarodowe i unijne prawo podatkowe, prawo celne.

 

Publikacje:

 1. Spółka europejska a przepisy polskie, Rejent 2001, nr 6.
 2. Timesharing w prawie polskim, Rejent 2002, nr 11.
 3. Kazusy z prawa dla ekonomistów (współautorstwo), Zakamycze 2002.
 4. Odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową w sprzedaży konsumenckiej, CLPO, Informator wzorniczo-materiałowy, Kraków 2002, nr 18.
 5. Prawo Akcyzowe Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe AE 2004, nr 657.
 6. Polski podatek akcyzowy, a przepisy wspólnotowe, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie 2004, nr 660.
 7. Przekształcenie spółki komandytowej w komandytowo-akcyjną, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie 2005, nr 690.
 8. Prawo gospodarcze dla ekonomistów – kazusy, (współautorstwo), Zakamycze, Kraków 2005.
 9. Sprzedaż konsumencka – uwagi ogólne do ustawy, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie 2006, nr 725.
 10. Pojęcie niezgodności rzeczy z umową sprzedaży konsumenckiej, złożony do druku w Zeszytach Naukowych UE w Krakowie za rok 2007.
 11. Gwarancja jakości w umowie o roboty budowlane realizowane w zamówieniach publicznych, Kwartalnik Prawo Zamówień Publicznych 2008, nr 4.
 12. Pojęcie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej ZN UE w Krakowie 2009, nr 809.
 13. Ograniczenia swobody kontraktowej w umowie timesharingu w prawie polskim - zagadnienia wybrane [w:] Ustawowe ograniczenia swobody kontraktowej umów. Zagadnienia wybrane (red. B. Gnela), Warszawa 2010.
 14. Gwarancja jakości przy umowie o dzieło, Kwartalnik Prawo Zamówień Publicznych 2010, nr 2.
 15. Kazusy z prawa dla ekonomistów, Warszawa 2010.
 16. Kazusy z prawa gospodarczego dla ekonomistów, Warszawa 2010.
 17. Zakres odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową sprzedaży konsumenckiej [w:] Odpowiedzialność cywilnoprawna w obrocie gospodarczym (red. A. Śmieja), Wrocław 2011.
 18. Cywilnoprawna a podatkowa czynność pozorna [w:] Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym (red. B. Gnela), Warszawa 2012.
 19. Przedsiębiorcy [w:] Prawo handlowe dla ekonomistów (red. B. Gnela), Warszawa 2012.
 20. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wadą dzieła, Kwartalnik Prawo Zamówień Publicznych 2012, nr 2.
 21. Charakter prawny roszczenia przysługującego finalnemu sprzedawcy towaru konsumpcyjnego względem poprzedników w procesie sprzedaży [w:] Ochrona interesów wierzycieli w stosunkach gospodarczych (red. K. Szuma) Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2013.
 22. Ochrona klienta w ubezpieczeniu OC doradcy podatkowego [w:] Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce. Wybrane zagadnienia prawne, (red. B. Gnela, M. Szaraniec) Difin 2013.
 23. Ochrona praw własności intelektualnej na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji [w:] Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów, (red. B. Gnela), Difin 2014.
 24. Rękojmia za wady przedmiotu zamówienia publicznego a gwarancja jakości, Kwartalnik Prawo Zamówień Publicznych 2014, nr 1.

 

Programy badawcze:

 1. Program 56/KP/2/2002/S nt. Przemiany strukturalne spółek w nowej regulacji prawnej cz. I. Wybrane zagadnienia przekształcenia spółek. Kierownik programu Prof. AE dr hab. Bogusława Gnela. Przygotowanie opracowania pt. Przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę komandytowo-akcyjną. Program 104/KP/3/2005/S/276 nt. Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Część I: Zgodność polskiego prawa cywilnego z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego. Kierownik tematu Prof. AE dr hab. Bogusława Gnela. Przygotowanie opracowania pt. Wpływ wad oświadczenia woli na ważność umów w prawie polskim i PECL.Program 2006 nt. Zasady Europejskiego Prawa Kontrakto
 2. Program 109/KP/1/2003/S/097 nt. Przemiany strukturalne spółek w nowej regulacji prawnej cz. II – Wybrane zagadnienia przekształcania spółek – kontynuacja. Kierownik programu Prof. AE dr hab. Bogusława Gnela. Przygotowanie opracowania pt. Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę komandytowo-akcyjną.
 3. Program 57/KP/1/2001/S nt. Wewnętrzna i zewnętrzna harmonizacja systemu ochrony praw konsumenta cz. IV Harmonizacja polskiego prawa z wymogami wspólnotowymi w zakresie uprawnień organizacji konsumenckich. Kierownik tematu Prof. AE dr hab. Bogusława Gnela.
 4. wego (PECL) a polskie prawo cywilne. Część I: Zgodność polskiego prawa cywilnego z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego – kontynuacja. Kierownik tematu Prof. AE dr hab. Bogusława Gnela. Przygotowanie opracowania pt. Wpływ wad oświadczenia woli na ważność umów w prawie polskim i PECL - podsumowanie.
 5. Program 29/KP/1/08/S/446 nt. Współczesne dylematy zobowiązań w polskim prawie cywilnym i międzynarodowym prywatnym. Część I: Regulacje umów konsumenckich a problem spójności polskiego prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego. Kierownik tematu Prof. UEK dr hab. Bogusława Gnela. Przygotowanie opracowania pt.: Problem umiejscowienia regulacji sprzedaży konsumenckiej w prawie polskim.
 6. Program 36/KP/1/09/S/500 nt. Współczesne dylematy zobowiązań w polskim prawie cywilnym i międzynarodowym prywatnym część II: Regulacje umów konsumenckich a problem spójności polskiego prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego; Kierownik tematu Prof. UEK dr hab. Bogusława Gnela. Przygotowanie opracowania pt. Timesharing w prawie polskim de lege ferenda.
 7. Program 44/KP/1/2010/S/557 nt. Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym; Kierownik tematu dr Aneta Kaźmierczyk. Przygotowanie opracowania pt. Cywilnoprawna a podatkowa czynność pozorna.Program 011/WF-KP/01/2013/S/3011 nt. Kierunki rozwoju prawa prywatnego - część - uwagi na temat projektu księgi pierwszej Kodeksu cywilnego; Kierownik tematu: prof. UEK dr hab. Bogusława Gnela. Przygotowanie opracowania pt.: Wady oświadczeń woli – uwagi do projektu Kodeksu cywilnego.
 8. Program nr 27/KP/1/2012/S/027 nt. Ochrona podmiotów stosunku ubezpieczeniowego; Kierownik tematu: prof. UEK dr hab. Bogusława Gnela. Przygotowanie opracowania pt.: Ochrona klienta w ubezpieczeniu OC doradcy podatkowego.

 

Uczestnictwo w konferencjach i sympozjach:

 1. Udział w konferencji naukowej Katedr Prawa Uczelni Ekonomicznych – Poznań wrzesień 2001 r.
 2. Orzecznictwo w zakresie prawa podatkowego; Uniwersytet Jagielloński; Kraków 11-13 kwietnia 2008 r.
 3. Zjazd Katedr Prawa Uczelni Ekonomicznych: „Odpowiedzialność cywilnoprawna przedsiębiorców”; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Prawa Gospodarczego; Książ 19-21 września 2008 r.
 4. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Efektywność udzielania i wykonywania zamówień publicznych”, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Prawa; Kraków 11-12 grudnia 2008 r.
 5. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Ustawowe ograniczenia swobody kontraktowej”; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Prawa; Kraków-Wierchomla 16-18 września 2010 r.
 6. Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego - Wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe; Katedra Prawa Cywilnego i Prywatnego Międzynarodowego WPiA UŚ, Ministerstwo Sprawiedliwości i Fundacja WPiA UŚ Facultas Iuridica, Katowice 23-24 września 2010 r.
 7. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Problematyka ochrony wierzycieli w stosunkach gospodarczych”; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Katedra Prawa; Licheń 18-20 września 2012 r.
 8. Ogólnopolska Konferencja naukowa: „Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym”; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Prawa; Zakopane 10-12 października 2012 r.
 9. II Krakowska Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne”. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Kraków 28-29 listopada 2013 r.
 10. Konferencja naukowa „Udzielanie oraz wykonywanie zamówień publicznych – trudności i wątpliwości praktyki”. C.H. Beck. Warszawa 17 marca 2014 r.
 11. Zjazd Katedr Prawa Uczelni Ekonomicznych: „Ustawodawstwo gospodarcze w okresie transformacji”; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Prawa Gospodarczego; Karpacz 15-17 września 2014 r.

 

Osiągnięcia i nagrody:

 1. 2002 - nagroda zespołowa Rektora AE za osiągnięcia w dziedzinie naukowej
 2. 2010 - nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Indywidualna III stopnia za działalność naukową
 3. 2012 – nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie drugiego stopnia za zespołowe osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej

 

Funkcje:

 1. Opiekun praktyk studenckich od roku akademickiego 2007/2008

 

Współpraca z praktyką:

 1. Współpraca z Inspekcją Handlową w Krakowie (od 2008).
 2. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (od 2012).
 3. RG Media; Kazimierza Wielka (od 2014).
 4. BAREL POLAND Sp. z o.o.; Kraków (od 2014).