e-wizytówka

 

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego

Ukończył studia magisterskie prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji oraz studia filozoficzne na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbył aplikację w Państwowym Arbitrażu Gospodarczym uzyskując tytuł arbitra. Ukończył kurs prawa porównawczego w Amsterdamie na Faculté Internationale de Droit Comparé w Strasburgu.  

Uzyskał stopień doktora na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Konstrukcja rękojmi za wady fizyczne we współczesnym prawie polskim” pod kierownictwem prof. dr. hab. Stanisława Włodyki. 

 

Zainteresowania naukowe:

Prawo gospodarcze – problematyka podmiotowości prawnej i gospodarczej, prawo handlu elektronicznego, podpis elektroniczny i inne zagadnienia prawno-informatyczne; ochrona prawna programów komputerowych i baz danych, prawo spółek - problematyka stosunków majątkowych w spółkach osobowych oraz transformacje spółek; nowe (nienazwane) umowy gospodarcze; ochrona własności przemysłowej; ochrona konkurencji; prawo upadłościowe; prawo papierów wartościowych; prawo zwyczajowe handlowe.

Publikacje:

 1. Ochrona wierzyciela przez rękojmię za wady fizyczne inwestycji budowlanych w obrocie uspołecznionym Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Prawnicze 1982, z. 100, współautor: I. Weiss.
 2. Odpowiedzialność wykonawcy za wady fizyczne inwestycji budowlanych w obrocie uspołecznionym, Studia Cywilistyczne 1982, nr XXXII, współautor: I. Weiss.
 3. Problematyka przesłanek odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady w języku teorii grafów – automatyzacja rozstrzygania, Studia Prawnicze 1983, nr 3 (77).
 4. Prawo gospodarcze – Tematyka, Przepisy prawne, Orzecznictwo, Literatura, Schematy i zadania, Kraków 1983 (skrypt do ćwiczeń ze studentami), współautorzy: W. Pyzioł, M. Stec, I. Weiss, S. Włodyka.
 5. Die Gewährleistung für Sachmangel bei Kaufverträgen zwischen Einheiten der vergesellschafteten Wirtschaft im polnischen Recht, Zeitschrift für Rechtsvergleichung, 1984, nr 25.
 6. Łączenie, podział, przekształcanie spółek [w:] Nowy Kodeks Spółek Handlowych (Materiały na konferencję), Kraków, maj 2001, wyd. przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów - Oddział Regionalny w Krakowie.
 7. Pojęcie sumy komandytowej w Kodeksie spółek handlowych, Przegląd Prawa Handlowego, 2002, nr 2.
 8. Prawne aspekty transformacji spółek, Zarządzanie i Marketing, Prace Naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2003.
 9. Problem współwłasności łącznej w spółkach osobowych, [w:] Nowe prawo spółek. Wybrane aspekty prawne, red. J. Kufel, Bydgoszcz – Poznań 2003.
 10. Transformacje spółek, [w:] Prawo gospodarcze dla ekonomistów, red. B. Gnela, Kraków 2003
 11. Umowy o współdziałanie gospodarcze, [w:] Prawo gospodarcze dla ekonomistów, red. B. Gnela, Kraków 2003
 12. Niektóre nienazwane i nietypowe umowy gospodarcze, [w:] Prawo gospodarcze dla ekonomistów, red. B. Gnela, Kraków 2003
 13. Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, [w:] Problemy badania w świetle Kodeksu spółek handlowych, red. B. Micherda, Kraków 2004, współautor: B. Gnela.
 14. Majątkowe aspekty transformacji spółek i rola biegłego w tym procesie, [w:] Problemy badania w świetle Kodeksu spółek handlowych, Problemy badania w świetle Kodeksu spółek handlowych, red. B. Micherda, Kraków 2004.
 15. Przymusowe przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną - problemy prawne i podatkowe, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2005, nr 690.
 16. Skutki braku podmiotowości spółki cywilnej prowadzącej działalność gospodarczą,
 17. Przegląd Prawa Handlowego 2006, nr 1.
 18. Warunki prawne uznania podmiotowości spółki cywilnej, Przegląd Prawa Handlowego 2006, nr 3
 19. Przekształcenia spółek a zasada kontynuacji w prawie podatkowym, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006, nr 725.
 20. O potrzebie zmian w regulacji spółki cywilnej, [w:] Europeizacja prawa prywatnego, Tom I, red. M. Pazdan, W Popiołek, E. Rott-Pietrzyk, M. Szpunar, Warszawa 2008.
 21. Udziały majątkowe wspólników w procesach przekształcania spółek, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2008, nr 776.
 22. W sprawie realistycznego pojmowania spółki cywilnej, Przegląd Prawa Handlowego 2008, nr 1.
 23. Postulaty de lege ferenda do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, Przegląd Prawa Handlowego 2008, nr 7, współautor: M. Łuc.
 24. Definicje pojęć „działalność gospodarcza” i „przedsiębiorca” (potrzeba rewizji), Państwo i Prawo 2008, nr 10, współautor: M. Łuc.
 25. Konsorcjum w zamówieniach publicznych, Prawo zamówień publicznych 2008, nr 4.
 26. Podmiotowość spółek osobowych w prawie szwajcarskim, Studia Prawnicze 2008, nr 4.
 27. Wykonywanie umów w prawie polskim i według PECL - część pierwsza, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2009, nr 802.
 28. Zwyczaje i prawo zwyczajowe, [w:] System prawa handlowego, Tom 1. Prawo handlowe – część ogólna, red. S. Włodyka, Warszawa 2009
 29. Wykonywanie umów w prawie polskim i według PECL - część druga, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2009, nr 809.
 30. Konsekwencje konstrukcji odpowiedzialności w spółce cywilnej dla postępowania upadłościowego, Prawo Spółek 2010, nr 2 (158).
 31. Pojęcie zaciągania zobowiązań we własnym i w cudzym imieniu, [w:] Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań, Materiały III Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów (Wrocław, 25-27.9.2008r.), red. E. Gniewek, K. Górska i P. Machnikowski, Warszawa 2010.
 32. Zastępstwo pośrednie wobec własności w umowie komisu, [w:] Umowy gospodarcze. Zagadnienia wybrane, red. J. Gospodarek, Warszawa 2010.
 33. Konstrukcja cywilnoprawna umów dystrybucyjnych, [w:] Umowy gospodarcze. Zagadnienia wybrane, red. J. Gospodarek, Warszawa 2010.
 34. Podmiotowe ograniczenia swobody zawierania umowy rachunku Bankowego, [w:] Ustawowe ograniczenia swobody kontraktowania. Zagadnienia wybrane, red. B. Gnela, Warszawa 2010.
 35. Zdolność prawna przedsiębiorcy, [w:] Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, red. W. J. Katner, U. Promińska, Warszawa 2010.
 36. Zwyczaje handlowe w orzecznictwie sądowym, [w:] Prawo handlowe XXI wieku. Czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji. Księga jubileuszowa Profesora Józefa Okolskiego, red. M. Modrzejewska, Warszawa 2010.
 37. Odpowiedzialność cywilnoprawna przedsiębiorcy – wspólnika spółki cywilnej, [w:] Odpowiedzialność cywilnoprawna w obrocie gospodarczym, red. A. Śmieja. Wrocław 2011.
 38. Znaczenie zwyczaju handlowego dla prawa prywatnego (uwagi do projektu nowego kodeksu cywilnego), [w:] Instytucje prawa handlowego w przyszłym kodeksie cywilnym, red. T. Mróz, M. Stec, Warszawa 2012.
 39. Status spółki cywilnej i wybrane zagadnienia osobowych spółek handlowych, Przegląd Prawa Handlowego 2012, nr 9.
 40. Pozostałe umowy związane z działalnością gospodarczą, [w:] Prawo handlowe dla ekonomistów, red. B. Gnela, Warszawa 2012
 41. Ochrona własności przemysłowej. Nieuczciwa konkurencja, [w:] Prawo handlowe dla ekonomistów, red. B. Gnela, Warszawa 2012
 42. Umowy dotyczące własności intelektualnej i innych dóbr niematerialnych, [w:] Prawo handlowe dla ekonomistów, red. B. Gnela, Warszawa 2012
 43. Podmiotowość w prawie cywilnym i podatkowym, [w:] Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym, red. B. Gnela, Warszawa 2012.
 44. Zasady reprezentacji osobowych spółek handlowych a ich zdolność do czynności prawnych, [w:] Kodeks spółek handlowych po dziesięciu latach, red. J. Frąckowiak, Wrocław 2013.
 45. Europeizacja pojęcia przedsiębiorcy, [w:] Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego, red. J. Kruczalak-Jankowska, Warszawa 2013.
 46. Spółka cywilna. Problematyka podmiotowości prawnej. Warszawa 2013.
 47. Pojęcie umowy deweloperskiej i jej charakter prawny, Rejent 2013, nr 12.
 48. Prawo własności przemysłowej , [w:] Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów, red. B. Gnela, Warszawa 2014, współautorzy: Błażej Bugajski i Aleksandra Nowak-Gruca
 49. Umowy dotyczące praw własności przemysłowej, [w:] Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów, red. B. Gnela, Warszawa 2014
 50. Potrącenie z wierzytelności Skarbu Państwa, [w:] Skarb Państwa a działalność gospodarcza, Warszawa 2014, red. A. Kidyba.
 51. Umowy (porozumienia) organizacyjne, [w:] System prawa handlowego, Tom 5. Prawo umów handlowych, red. S. Włodyka, Warszawa 2014, współautor: S. Włodyka.

 

Osiągnięcia naukowe:

2002

 • Udział w programie badawczym „Przemiany strukturalne spółek w nowej regulacji prawnej” część I. Umowa nr 56/KP/2/2002/S. Przygotowanie i oddanie opracowania pt. „Problemy prawne przymusowego przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną”.

2003

 • Udział w programie badawczym „Przemiany strukturalne spółek w nowej regulacji prawnej” część II. Umowa nr 109/KP/1/2003/S/097. Przygotowanie i oddanie opracowania pt. „Udziały majątkowe wspólników w procesach przekształcania spółek”.

2004

 • Udział w programie badawczym „Przemiany strukturalne spółek w nowej regulacji prawnej” część III. Umowa nr 88/KP/1/2004/S/198. Przygotowanie i oddanie opracowania pt. „Podatkowe aspekty przekształcenia spółek”.

2005

 • Udział w programie badawczym „Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne” część I. Umowa nr 104/KP/3/2005/S/276. Przygotowanie i oddanie opracowania pt. „Wykonywanie umów w prawie polskim i według PECL – część I”.
 • Podpisanie umowy 55/KP/2/05/W/021 z dn. 22.04.2005 w Krakowie z AE w Krakowie na wykonanie pracy: „Udziały majątkowe w spółce cywilnej i w spółkach handlowych” (grant habilitacyjny).

2006

 • Udział w programie badawczym „Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne” część II. Umowa nr 102/KP/1/2006/S/360. Przygotowanie i oddanie opracowania pt. „Wykonywanie umów w prawie polskim i według PECL – część II”.

2009

 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej.

2010

 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie III stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej.

2011

 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowe.

2012

 • Wygłoszenie na zebraniu Katedry Prawa w dn. 24.10.2012 r. referatu Pt. „Zasady reprezentacji osobowych spółek handlowych, a ich zdolność do czynności prawnych

2013

 • Wygłoszenie na zebraniu Katedry Prawa w dn. 13.03.2013 r. referatu Pt. „Czy spółka cywilna jest zobowiązaniem?”.
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej w 2012 r.

Uczestnictwo w konferencjach i sympozjach:

2001

 • Konferencja biegłych rewidentów z okręgu krakowskiego w AE w Krakowie, maj 2001 - wygłoszony referat pt. „Łączenie, podział, przekształcanie spółek”.
 • Konferencja i szkolenie biegłych rewidentów z okręgu kieleckiego, Kielce, czerwiec 2001 - wygłoszony referat nt. transformacji spółek.
 • Konferencja katedr prawa gospodarczego uczelni ekonomicznych zorganizowana przez AE w Poznaniu, Sieraków, wrzesień 2001 – wygłoszony referat pt. „Problem współwłasności łącznej w spółkach osobowych”.

2005

 • Konferencja biegłych rewidentów z okręgu krakowskiego w Krakowie, styczeń 2004 – wygłoszone referaty pt. „Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych” i pt. „Majątkowe aspekty transformacji spółek i rola biegłego rewidenta w tym procesie”.

2005

 • Konferencja Naukowa Katedr Prawa uczelni Ekonomicznych pt. „Ochrona konsumenta usług finansowych” Kraków – Krynica Górska 22-24 września 2005 organizowana przez Katedrę Prawa AE w Krakowie.

2006

 • Konferencja Naukowa „II Ogólnopolski Zjazd Cywilistów – Europeizacja Prawa Prywatnego” Katowice – Wisła, 28 – 30 września 2006 – wygłoszony referat pt. „O potrzebie zmian w regulacji umowy spółki cywilnej”
 • Konferencja Naukowa Katedr Prawa uczelni Ekonomicznych we Wronkach, 20 – 21 października 2006 - wygłoszony referat pt. „Umowa dealerska”

2007

 • Konferencja Naukowa - Zjazd Katedr Prawa, Ustroń, 17 – 19 września 2007 r., „Restrukturyzacja spółek handlowych wymuszona procesami gospodarczymi” - wygłoszony referat pt. „Przekształcenie spółki cywilnej a problem jej podmiotowości prawnej”.

2008

 • Konferencja Naukowa - Zjazd Katedr Prawa Uczelni Ekonomicznych, Wałbrzych - Książ 19 – 20 września 2008 r., „Odpowiedzialność cywilnoprawna przedsiębiorców” – wygłoszony referat pt. „Odpowiedzialność cywilnoprawna przedsiębiorcy – wspólnika spółki cywilnej”.
 • Konferencja Naukowa, III Ogólnopolski Zjazd Cywilistów, Wrocław, 25 – 27 września 2008 r., „Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań – współczesne procesy prawne” – referat złożony do publikacji w materiałach pokonferencyjnych pt. „Pojęcie zaciągania zobowiązań we własnym i w cudzym imieniu”.
 • Ogólnopolska konferencja naukowa, Kraków, 11 – 12 grudnia 2008, „Efektywność udzielenia i wykonywania zamówień publicznych” – wygłoszony referat pt. „Konsorcjum w zamówieniach publicznych”.

2009

 • Konferencja Naukowa - Zjazd Katedr Prawa Uczelni Ekonomicznych – Konstancin-Jeziorna nt. Umowy gospodarcze – organizowana przez katedrę prawa Gospodarczego SGH w dn. 17 – 19 września 2009 r. – referat wygłoszony „Zastępstwo pośrednie wobec własności w umowie komisu”.
 • Konferencja Naukowa – VII Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Handlowego w Łodzi w dn. 24 – 26 września 2009 r. organizowany przez Uniwersytet Łódzki - Katedrę Prawa Gospodarczego i Handlowego, referat złożony do druku – „Zdolność prawna przedsiębiorcy”.

2010

 • Konferencja Naukowa - Ustawowe ograniczenia swobody kontraktowania Katedra w Wierchomli w dn. 16-18.09.2010 r., zorganizowana przez Katedrę Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – referat opublikowany: „Podmiotowe ograniczenia swobody zawierania umowy rachunku bankowego”.
 • Konferencja Naukowa - Kierunki Rozwoju Europejskiego Prawa Prywatnego w Katowicach w dn. 23-24.09.2010 r., organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

2011

 • Konferencja Naukowa – Instytucje prawa handlowego w przyszłym kodeksie cywilnym w Białymstoku – VIII Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Handlowego – w dn. 21-24 września 2011 r., referat zgłoszony do druku: „Znaczenie zwyczaju handlowego dla prawa prywatnego (uwagi do projektu nowego kodeksu cywilnego)”.

2012

 • Konferencja Naukowa – O potrzebie zmian prawa spółek osobowych – w dn. 18 maja 2012 r. w Uniwersytecie Łódzkim – udział i głos w dyskusji.
 • Konferencja Naukowa – Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym, zorganizowana przez Katedrę Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w Zakopanym w dn. 10-12 października - referat wygłoszony i opublikowany: „Podmiotowość w prawie cywilnym i podatkowym”.

2013

 • Konferencja naukowa - III Forum Prawa Spółek – w 100-lecie urodzin Profesora Adama Szponara, Łódź, 17 maja 2013 r. - udział
 • Konferencja naukowa „Umowa deweloperska i inne środki ochrony praw nabywców”
 • Wrocław, 14 czerwca 2013 roku, udział i głos w dyskusji
 • IX Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Handlowego „Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego” 26 - 28 września 2013 –referat wygłoszony i opublikowany: „Europeizacja pojęcia przedsiębiorcy”
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Skarb Państwa a działalność gospodarcza”, Lublin 24 października, udział i głos w dyskusji, referat zgłoszony do druku: „Potrącenie z wierzytelności wobec Skarbu Państwa”.
 • II Krakowska Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne" w Krakowie w dniach 28-29 listopada 1913 4. – udział i głos w dyskusji.
 • Międzynarodowa konferencja „Legal protection of investments in central Europe and Hangary”. Guest conference under the auspices of St. Petersburg International Legal Forum
 • Budapest, 9–10 grudzień 2013.

 

Inne:

Opracowanie – „Analiza instytucji prawnych wraz z propozycjami ich ewentualnej zmiany związanych z podejmowaniem i zakończeniem działalności” – przygotowane przez Instytut Integracji Europejskiej – Instytut Kościuszki na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Opracowanie – „Analiza instytucji prawnych związanych z prawami i obowiązkami przedsiębiorcy prowadzącego przedsiębiorstwo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach prawa polskiego wraz z propozycjami ich ewentualnej zmiany” – przygotowane przez Instytut Integracji Europejskiej – Instytut Kościuszki na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W/w opracowania stanowią podsumowanie prac nad nowelizacją ustawy o swobodzie działalności gospodarczej prowadzonych w okresie od grudnia 2006 do maja 2007 r. przez zespół, którego pracami kierowałem. Ich wynikiem był projekt zamian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej przyjęty przez Radę Ministrów 5.06.2007 r.