Zainteresowania naukowe:

 • prawo cywilne – zagadnienia ochrony dóbr osobistych, podmioty stosunków prawnych, ochrona własności,
 • prawo gospodarcze – zagadnienia działalności gospodarczej i ich prawno-podatkowe konsekwencje,
 • prawo medyczne – zagadnienia zgody pacjenta na zabieg, pojęcie świadczenia medycznego, świadczeń nieterapeutycznych, zabiegów in vitro,
 • prawo pracy – ochrona praw pracowniczych, nawiązanie i trwałość stosunku pracy, podatkowe obowiązki pracodawcy jako płatnika,
 • prawo podatkowe- zagadnienia podatków dochodowych, wartości niematerialne i prawne w aspekcie ich amortyzacji, transakcje podmiotów powiązanych, postępowanie egzekucyjne w administracji – zabezpieczanie zobowiązań podatkowych.

Publikacje:

 • „Znaczenie i rola informacji w polskim prawie medycznym” – Prawo i Medycyna, nr 13, 2005r.
 • „Art. 4461 k.c. jako podstawa dochodzenia roszczeń z tytułu szeroko rozumianych szkód” w Rozprawy prawnicze, Zakamycze 2005r.
 • „Prawno-psychologiczna analiza ochrony dóbr osobistych” – Prawo, Zarządzanie, Marketing - Zeszyty Naukowe WSH 2006r.
 • „Granice autonomii woli w świadczeniach medycznych” – Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 r.r
 • „Prawno-podatkowe konsekwencje rozporządzenia autorskim prawem majątkowym” Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007 r.,
 • „Indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego jako realizacja prawa podatnika do informacji”, Prawo, Zarządzanie, Marketing - Zeszyty Naukowe WSH, Kraków 2007-2008
 • „ Analiza podstaw prawnych prawa do nauki”, Księga Pamiątkowa prof. dr hab. Marii Zofii Pulinowej, Polska Dydaktyka Geografii Idee – Tradycje – Wyzwania, WNoZ UŚ 2008
 • „Prawo podatkowe. Część ogólna. Kazusy ” red. B. Gnela, Wolters Kluwer, Warszawa 2008
 • „Prawo podatkowe. Postępowanie podatkowe. Kazusy ” red. B. Gnela, Wolters Kluwer, Warszawa 2008
 • „Kontrola podatkowa jako jedna z barier dla przedsiębiorczości w postępowaniu podatkowym”, Przezwyciężanie barier rozwoju przedsiębiorczości, Publikacja z konferencji Urząd Miasta Krakowa 2008
 • „Prawna analiza zagadnień kontroli przedsiębiorczy na gruncie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i ustawy ordynacja podatkowa”, K. Michałowska, M. Szaraniec, Bielsko Biała 2008
 • „Nowelizacja przepisu art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej”, A. Kaźmierczyk, K. Michałowska, Przegląd Prawa Handlowego 2008, nr 11

Udział w konferencjach naukowych i sympozjach:

 • Konferencja Naukowa Uniwersytetu Śląskiego i Śląskiej Akademii Medycznej, maj 2004, „Ochrona praw pacjentów”,
 • Konferencja Naukowa Uniwersytetu Śląskiego i Śląskiej Izby Lekarskiej październik 2004 „Zgoda pacjenta”,
 • Konferencja Naukowa „II Ogólnopolski Zjazd Cywilistów – Europeizacja Prawa Prywatnego” Katowice – Wisła, 28 – 30 września 2006 – wygłoszony referat pt. „O potrzebie zmian w regulacji umowy spółki cywilnej”
 • Konferencja Naukowa Urzędu Miasta Krakowa Kraków 30 listopada 2007, „ Przezwyciężanie barier rozwoju przedsiębiorczości” publikacja – głos w dyskusji „Kontrola podatkowa jako jedna z barier dla przedsiębiorczości w postępowaniu podatkowym”
 • Konferencja Naukowa- Zjazd Katedr Prawa, Ustroń, 17 – 19 września 2007 r., „Restrukturyzacja spółek handlowych wymuszona procesami gospodarczymi”.
 • Konferencja Naukowa - Zjazd Katedr Prawa Uczelni Ekonomicznych, Wałbrzych - Książ 19 – 20 września 2008 r., „Odpowiedzialność cywilnoprawna przedsiębiorców” – referat oddany do publikacji „Ukryta reklama i jej skutki na tle przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w aspekcie cywilnoprawnej odpowiedzialności przedsiębiorcy”.

Inne:

 • Mediator – członek Polskiego Centrum Mediacji w Warszawie.