e-wizytówka
 
Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego.
 
Ukończyła studia magisterskie, a następnie studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Obroniła rozprawę doktorską pt. "Zgoda pacjenta na zabieg medyczny", pod kierownictwem Prof. dr hab. Maksymiliana Pazdana. 
 
Jest mediatorem w zakresie spraw cywilnych i gospodarczych.

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

Prawo cywilne. Prawo rodzinne. Prawo medyczne. Prawo pracy. Prawo podatkowe, w szczególności Ordynacja podatkowa i podatki dochodowe. Prawo ochrony środowiska.

 

Monografie i podręczniki:

 1.  Michałowska K., Artykuł 446 1 k.c. jako podstawa dochodzenia roszczeń z tytułu szeroko rozumianych szkód prenatalnych powstałych w wyniku działań medycznych [w:] Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, Katowice 2005, ISBN 83-7444-148-8,
 2. Michałowska K.,  Kaźmierczyk-Jachowicz A., Łuc M., Prawo podatkowe. część ogólna. Kazusy, red. B. Gnela, Woltwer Kluwer 2007, ISBN 978-83-7526-815-7,
 3. Michałowska K., Kaźmierczyk-Jachowicz A., Łuc M.,
 4.  Prawo  podatkowe. Postępowanie podatkowe. Kazusy. red. B. Gnela, Woltwr Kluwer 2008, ISBN 978-83-7526-012-0,
 5. Michałowska K, Kontrola podatkowa jako jedna z barier dla przedsiębiorczości w postępowaniu podatkowym, [w:] Przezwycieżanie barier Rozwoju Przedsiebiorczości, Kraków 2007, ISBN 978-83-925336-1-0,
 6. Michałowska K., Analiza podstaw prawnych prawa do nauki, [w:] Polska Dydaktyka Geografii - Idee - Tradycje – Wyzwania, red. A. Hibszer, Sosnowiec 2008, ISBN 978-83-87431-91-4
 7. Michałowska K., Szaraniec M., Prawna analiza zagadnień kontroli przedsiębiorcy na gruncie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i ustawy Ordynacja podatkowa, [w:] Podatkowe otoczenie przedsiębiorstw, red. H. Kuzińska, Bielsko-Biała 2008, ISBN 978-83-61310-04-4,
 8. Michałowska K.,  Postępowanie podatkowe, [w:] Ordynacja podatkowa. Źródła i wykładnia prawa, red. A. Kaźmierczyk-Jachowicz, Difin 2010, ISBN 978-83-7641-225-2,
 9. Michałowska K.,  Kieljan A., Ograniczenia zasady swobody umów w umowach o usługi medyczne, [w:]Ustawowe ograniczenia swobody umów. Zagadnienia wybrane, red. B. Gnela, Wolter Kluwer 2010, ISBN  978-83-264-0591-4,
 10. Michałowska K., Podatek dochodowy od osób prawnych, Difin, Warszawa, 2011, ISBN: 978-83-7641-373-0, autorstwo samodzielne monografii lub podręcznika
 11. Michałowska K., Ukryta reklama i jej skutki na tle przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w aspekcie cywilnoprawnej odpowiedzialności (w:) Odpowiedzialność cywilnoprawna w obrocie gospodarczym, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław, 2011, ISBN: 978-83-7695-170-6, u
 12. Michałowska K. Wiatrowski P,, Elementy prawa pracy (w:) Podstawy prawa dla ekonomistów, (red.) Gnela B., Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa, 2011, ISBN: 978-83-264-1044-4,
 13. Michałowska K. Wiatrowski P,, Elementy prawa ubezpieczeń społecznych (w:) Podstawy prawa dla ekonomistów, (red.) Gnela B., Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa, 2011, ISBN: 978-83-264-1044-4,
 14. Michałowska K., Znaczenie zgody ubezpieczonego w ubezpieczeniach na życie zawieranych na cudzy rachunek (w:) Ubezpieczenia gospodarcze. Zagadnienia prawne., Wolters Kluwer, Warszawa, 2011, ISBN: 978-83-264-1547-0,
 15. Michałowska K., Tax obligations of the bank in the corporate income tax - chosen issues (w:) The Development Of Financial System Of Countries Of Central And East Europe, University of Banking of the National Bank of Ukraine / Cracow University of Economics, Lvow- Cracow, 2012, ISBN:,
 16. Michałowska K., Elementy prawa pracy (w:) Podstawy prawa dla ekonomistów, (red.) Gnela B., Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa, 2012, ISBN: 978-83-264-4130-1,
 17. Michałowska K., Elementy prawa ubezpieczeń społecznych (w:) Podstawy prawa dla ekonomistów, (red.) Gnela B., Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa, 2012, ISBN: 978-83-264-4130-1,
 18. Michałowska K., Związek małżeński i związek partnerski w aspekcie wybranych uprawnień i obowiązków podatkowych (w:) Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym, Difin, Warszawa, 2012, ISBN: 978-83-7641-676-2,
 19. Michałowska K., Ochrona pośrednio pokrzywdzonych a odpowiedzialność ubezpieczyciela sprawcy krzywdy w świetle art. 446&4 k.c. (w:) Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce. Wybrane zagadnienia prawne., (red.) Gnela B. ,Szaraniec M., Difin, Warszawa, 2013, ISBN: 978-83-7930-012-9,
 20. Michałowska K., New rights of personality – the basic of creating, (w:), Tworzenie i stanowienie prawa w warunkach społeczeństwa innowacyjnego, cz. 2, r. 5, pdk. 347.123, Grodno 2014, ISBN: 978-958-558-368-5
 21. Michałowska K., Postępowanie sądowe i alternatywne sposoby rozwiązywania sporów w sprawach z zakresu własności intelektualnej, (w:) Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów, red. B. Gnela, Difin 2014,
 22. Michałowska K., Civil status in the draft of Book One of the Civil Code, (w:) Directions of private low development. Coments on the draft of book  one of the civil code, , red. Gnela B., Michałowska K. , Difin 2014, ISBN 978-83-7930-512-4
 23. Michałowska K. Charakter prawny i znaczenie zgody pacjenta na zabieg, Warszawa 2014, w druku
 24. Michałowska K., Umowne zadysponowanie informacjami ze sfery prywatności, (publikacja Zjazd Cywilistów) w druku
 25. Michałowska K., Dobre imię osoby prawnej w świetle orzecznictwa (w druku)
 26. Michałowska K., Trwałość pojęcia rodziny jako ochrona przed próbami jej redefinicji, (w:) Nauki o rodzinie w służbie rodziny, red. J. Stala, Kraków 2014,
 27. Michałowska K. (współautorstwo), Ewolucja prawa własności w okresie transformacji gospodarczych przełomu XX i XXI wieku, (w druku)

 

Artykuły:

 1. Michałowska K., Informowanie pacjenta w polskim prawie medycznym, Prawo i Medycyna 2003, Nr 13, strony: 106-116, ISSN 1506-8757,
 2. Michałowska K., Prawno – psychologiczna analiza ochrony dóbr osobistych, Prawo, Zarządzanie, Marketing - Zeszyty Naukowe WSH, 2006, ISSN 83-907357-7-6
 3. Michałowska K. Prawnopodatkowe konsekwencje zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, Przegląd Podatkowy 2008, Nr 9, ISSN 0867-7514,
 4. Michałowska K., Indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego jako realizacja prawa podatnika do informacji, Prawo, Zarządzanie, Marketing - Zeszyty Naukowe WSH, 2008, ISSN 83-907357-7-6,
 5. Michałowska K., Nowelizacja przepisu art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, Przegląd Prawa Handlowego 2008, Nr 9, ISSN 1230-2996,
 6. Michałowska K., Granice autonomii woli w świadczeniach medycznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2009, Nr 802, ISSN 1898-6447,
 7. Michałowska K., Prawno-podatkowe konsekwencje rozporządzenia autorskim prawem majątkowym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2009, Nr 809, ISSN 1898-6447,
 8. Michałowska K., Ukryta reklama i jej skutki na tle przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w aspekcie cywilnoprawnej odpowiedzialności przedsiębiorcy, Ekonometria. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (red.) J. Marcinek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 203, strony: 176-192, ISSN: 1507-3866, 2011
 9. Michałowska K., Wybrane zagadnienia polityki podatkowej w stosunku do osób prawnych, Zeszyty Naukowe, (red.) K. Surówka, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków, 13, strony: 63-75, ISSN: 1644-8979, 2012
 10. Michałowska K., Prawo do życia rodzinnego na tle ogólnie pojmowanej prywatności jednostki, Zeszyty Naukowe UEK, Problemy społeczne, polityczne i prawne, 2013, Nr 911, s. 51-64, ISSN 1898-6447,
 11. Michałowska K., Uzasadnienie braku obowiązku instytucjonalizacji upowszechnionych zjawisk społecznych na przykładzie projektów ustaw dot. Związków partnerskich, Zeszyty Naukowe UEK, Problemy społeczne, polityczne i prawne, 2014, (w druku).

 

UCZESTNICTWO W KONFERENCJACH, SEMINARIACH, SYMPOZJACH:

 1. Konferencja naukowa – „ Zagadnienia prawne w psychiatrii”, Katowice 22 czerwca 2004r.,
 2. Przezwyciężanie barier rozwoju przedsiębiorczości, Kraków 30 listopada 2007, głos w dyskusjiKontrola podatkowa jako jedna z barier dla przedsiębiorczości w postępowaniu podatkowym”.
 3. II Ogólnopolski Zjazd Cywilistów. „Europeizacja Prawa Prywatnego”, Katowice-Wisła 28-30 września 2006 r.;
 4. Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego – Katowice 23-24 wrzesień. 2010r.,
 5. Ogólnopolska konferencja pt. „Ustawowe ograniczenia swobody kontraktowej”, Kraków-Wierchomla 16-18 września 2010 r.;
 6. I krakowska międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne”, Kraków 24-25 listopada 2011 r. referat: „Znaczenie zgody ubezpieczonego w ubezpieczeniach na życie zawieranych na cudzy rachunek”,
 7. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Rytro  26-28 września 2012 r. - Bezpieczny System Finansowy Wnioski z Kryzysu, referat:  „Wybrane zagadnienia polityki podatkowej w stosunku do osób prawnych”,
 8. Ogólnopolska konferencja pt. „Zastosowanie instytucji cywilnoprawnych w prawie podatkowym”, Zakopane 10-12 października 2012 r.; referat: Związek małżeński i związek partnerski w aspekcie wybranych uprawnień i obowiązków podatkowych,
 9. III Forum Prawa spółek -  w 100- lecie urodzin prof. A. Szpunara, Łódź, 17 maj 2013r.,
 10. Umowa deweloperska i inne środki ochrony praw nabywców, Wrocław 14 czerwca 2013r.,
 11. II krakowska międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne”, Kraków 28-29 listopada 2013., referat: Ochrona pośrednio pokrzywdzonych a odpowiedzialność ubezpieczyciela sprawcy krzywdy w świetle art. 446&4 k.c.
 12. X międzynarodowa Konferencja Naukowa – „Współczesna rodzina – perspektywy lokalne i europejskie”, Kraków 23-24 październik,
 13. Grodno, XVI Międzynarodowa Konferencja  Naukowa -  TWORZENIE I STANOWIENIE PRAWA W WARUNKACH SPOŁECZEŃSTWA INNOWACYJNEGO, 27-28 luty 2014, Grodno, referat: New rights of personality – the basic of creating
 14. Zjazd Katedr Prawa Uczelni Ekonomicznych „ Ustawodawstwo gospodarcze w okresie transformacji ustrojowej”,  Karpacz 15-17 września 2014.
 15. Ewolucja prawa własności w okresie transformacji gospodarczych przełomu XX i XXI wieku,
 16. V Ogólnopolski Zjazd Cywilistów w Poznaniu, „Współczesne problemy prawa zobowiązań”, Poznań 26-27 września 2014, referat: Umowne zadysponowanie informacjami ze sfery prywatności.