Prof. dr hab. Bogusława Gnela

 • członek Zespołu Specjalistów ds. Przygotowania Ustawy o Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji (zaw. Urzędu Antymonopolowego Delegatura w Krakowie z 28 maja 1991 r.);
 • stały ekspert prawny Biura ds. Integracji Europejskiej Urzędu Rady Ministrów (1992);
 • ekspert prawny Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu (od 2000 r. );
 • wiceprzewodnicząca Komisji Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie (od stycznia 2004 r. i nadal);
 • udział w pracach zespołu prawa prywatnego międzynarodowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości (od marca 2004 r.);
 • prodziekan Wydziału Finansów Kadencja 2005/2008 oraz 2008/2010;
 • kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Gospodarczego (dawna Katedra Prawa) UEK (od 1 czerwca 2001 i nadal);
 • kierownik studiów podyplomowych - „Doradztwo podatkowe”; „Prawo gospodarcze”, „Prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych”, "Prawo i praktyka konsularna", "Własność intelektualna w prawie i praktyce" - działających przy Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego UEK;
 • członek Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego (2005 – 2008);
 • przewodnicząca lub członek licznych komisji senackich lub wydziałowych UEK;
 • kierownik licznych programów badawczych.

dr Jan Lic

 • kierownik zespołu Instytutu Integracji Europejskiej – Instytutu Kościuszki pracującym nad zmianą ustawy o swobodzie działalności gospodarczej na zlecenie Rady Ministrów (projekt zmian został przyjęty przez Radę Ministrów 5.06.2007 r. Wynikiem tych prac były dwa opracowania: „Analiza instytucji prawnych wraz z propozycjami ich ewentualnej zmiany związanych z podejmowaniem i zakończeniem działalności" oraz: „Analiza instytucji prawnych związanych z prawami i obowiązkami przedsiębiorcy prowadzącego przedsiębiorstwo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach prawa polskiego wraz z propozycjami ich ewentualnej zmiany").

dr Jolanta Loranc-Borkowska

 • opiekun praktyk studenckich od roku akademickiego 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011