Materialne prawo podatkowe:

celem przedmiotu jest przedstawienie charakterystyki poszczególnych podatków w Polsce, wraz ze wskazaniem zakresu podmiotowego, przedmiotowego, zasad ustalania i pobierania podatków. Słuchacz powinien poznać podstawowe zasady funkcjonowania poszczególnych podatków (strukturę podatków), a więc poznać zdarzenia powodujące powstanie obowiązku podatkowego, istotę wyłączeń i zwolnień, ustalania podstawy i przedmiotu opodatkowania tak i zasad płatności.

 

Procedura podatkowa:

celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z regulacjami podstawowego aktu prawnego regulującego problematykę postępowania podatkowego jakim jest Ordynacja podatkowa. Zawiera ona przepisy stanowiące część ogólną postępowania podatkowego, a ich znajomość jest niezbędna dla dalszego pogłębiania wiedzy z zakresu prawa podatkowego. Posiadając informacje o procedurze podatkowej studenci mogą samodzielnie dokonywać analizy poszczególnych stanów faktycznych pod kątem poprawności postępowania przed organami podatkowymi i skarbowymi.

 

Administracja podatkowa i kontrola skarbowa:

Zajęcia mają zaznajomić studentów z organizacją, zadaniami i zasadami działania administracji skarbowej i kontroli skarbowej. Uzupełniająco występuje także problematyka nadzoru nad tymi strukturami administracji skarbowej. Poza tym przedmiot obejmuje postępowanie z zakresu kontroli skarbowej i funkcjonowanie wywiadu skarbowego. Postępowanie administracyjne i sądowo administracyjne: w ramach prowadzonego kursu uczestnik zapoznawany jest z podstawowymi zasadami dotyczącymi postępowania przed organami podatkowymi oraz przed sądami administracyjnymi. Przedstawiane są elementarne informacje dotyczące czynności podejmowanych w tych postępowaniach, przeprowadzania dowodów, zasad rozstrzygania i ich weryfikacji. Przedmiot obejmuje także postępowanie egzekucyjne w administracji.

 

Międzynarodowe i unijne prawo podatkowe:

student zdobywa umiejętności i kompetencje w zakresie: regulacji międzynarodowego prawa podatkowego, rozumienia problematyki podwójnego opodatkowania i zapobiegania mu, stosowania umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, międzynarodowego planowania podatkowego, a także systemów podatkowych państw obcych. Zajęcia obejmują zakres merytoryczny zagadnień z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego egzaminu państwowego na doradcę podatkowego; ponadto założeniem i celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych zagadnień unijnego (europejskiego) prawa podatkowego oraz zaprezentowanie obowiązujących regulacji prawnych ze wskazaniem potencjalnych kolizji między prawem polskim a unijnym. Celem wykładu jest także wskazanie możliwości posługiwania się instytucjami unijnego prawa podatkowego w procesie wykładni i stosowania unormowań polskiego prawa podatkowego. W trakcie wykładu prezentowany jest również dorobek orzeczniczy Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

Prawo podatkowe i rachunkowość podatkowa:

celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami prawa podatkowego. Oprócz wiedzy na temat konstrukcji zobowiązania podatkowego, przedmiot ma przybliżyć wiedzę dotyczącą zabezpieczania zobowiązań podatkowych. Ważną kwestią jest również zapoznanie się słuchaczy z zasadami postępowania przed organami podatkowymi zarówno w odniesieniu do postępowania zwykłego mającego na celu wydanie rozstrzygnięcia przez organ, jak również w odniesieniu do postępowań mających na celu weryfikację wydanych już rozstrzygnięć.

 

Prawo rynków finansowych:

w ramach kursu student zdobywa umiejętności i kompetencje w zakresie: rozumienia podstaw prawnych funkcjonowania rynków finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem rynku kapitałowego, rozumienia konstrukcji prawnych umów zawieranych na rynku kapitałowym, rozumienia konsekwencji naruszania norm prawnych rządzących rynkiem kapitałowym. Zajęcia obejmują zakres merytoryczny większości zagadnień prawnych egzaminu państwowego na maklera papierów wartościowych i doradcę inwestycyjnego.

 

Prawne podstawy gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska:

zajęcia te maja na celu zapoznanie studentów ze złożoną problematyką administracyjno-prawną i cywilno-prawną dotycząca ustalenia pozycji, z jednej strony inwestorów, a z drugiej także organów administracji publicznej z zagadnieniami wymogów stawianych na etapie planowania przestrzennego inwestycji, prowadzenia inwestycji zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, przygotowania i realizacji umów z wykonawcami w trakcie procesu inwestycyjnego. Problematyka prawna ochrony środowiska i gospodarowania w środowisku (w różnych sferach zagrożeń) jest omawiana z założeniem przedstawienia praw i obowiązków organów administracji publicznej a także pozycji podmiotów korzystających z dóbr tego środowiska.

 

Prawoznawstwo:

Celem przedmiotu jest wskazanie podstawowych instytucji prawnych, zasad i procedur w zakresie prawa konstytucyjnego, cywilnego, administracyjnego oraz zasad techniki prawodawczej. Słuchacz powinien zdobyć umiejętności w zakresie wykorzystywania najważniejszych aktów prawnych oraz zasad stosowania prawa i jego procedur.

 

Prawo karne skarbowe:

zapoznanie z zasadami odpowiedzialności za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów służących realizacji funkcji wydobywczej prawa karnego skarbowego, przybliżenie typów czynu zabronionego penalizowanych przez kodeks karny skarbowy jako przestępstwa skarbowe oraz wykroczenia skarbowe, omówienie kluczowych zagadnień z zakresu postępowania w sprawach karnych skarbowych.

 

Prawo i postępowanie administracyjne:

celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z problematyką prawa administracyjnego. W podstawowym zakresie słuchacz po zajęciach powinien umieć określić strukturę organizacyjną organów administracji publicznej w Polsce, formy działania organów administracji, kontroli tych działań.

 

Ordynacja podatkowa:

celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z regulacjami podstawowego aktu prawnego regulującego problematykę zobowiązań podatkowych i postępowania podatkowego jakim jest Ordynacja podatkowa. Zawiera ona przepisy stanowiące część ogólną prawa podatkowego, a ich znajomość jest niezbędna dla dalszego pogłębiania wiedzy z zakresu prawa podatkowego. Posiadając informacje o normach prawnych zawartych w Ordynacji podatkowej studenci mogą samodzielnie poruszać się w problematyce zobowiązań podatkowych i dokonywać analizy poszczególnych stanów faktycznych pod kątem poprawności postępowania przed organami podatkowymi.

 

Podatki dochodowe:

w ramach kursu przedstawiony zostaje zakres podmiotowy i przedmiotowy podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz zryczałtowanego podatku dochodowego. Słuchacze przekazywane są informacje dotyczące źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu zasad odliczania kosztów, amortyzacji oraz zwolnień podatkowych.

 

Podatki pośrednie:

celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z konstrukcją podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Dzięki poznaniu podstawowych zasad dotyczących podatku od towarów i usług słuchacz powinien mieć możliwość samodzielnie ustosunkować się do problemów związanych z opodatkowaniem VAT oraz podatkiem akcyzowym w konkretnych stanach faktycznych.

 

Prawo celne i dewizowe:

rozumienie podstaw prawnych funkcjonowania wybranych instytucji i zasad prawa dewizowego i celnego. Nabycie umiejętności poruszania się w obowiązujących przepisach prawnych oraz rozumienie tychże przepisów. Znajomość podstawowych rozwiązań prawnych w zakresie prawa dewizowego i celnego. Rozumienie konsekwencji naruszania przepisów prawa dewizowego i celnego.

 

Prawo papierów wartościowych:

celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z problematyką prawa papierów wartościowych w Polsce poprzez omówienie występujących papierów wartościowych, elementów ich konstrukcji oraz problemu przenoszenia praw z poszczególnych rodzajów papierów wartościowych.

 

Prawo bankowe w Polsce i UE:

rozumienie podstaw prawnych funkcjonowania systemu bankowe w Polsce. Analizowanie przepisów związanych z prowadzeniem działalności bankowej i czynności bankowych. Odnoszenie przepisów prawnych do praktyki gospodarczej. Rozumienie konsekwencji naruszania przepisów prawa bankowego. Zapoznanie z prawną ochroną klienta usługi bankowej.

 

Podatek od towarów i usług (VAT):

celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z konstrukcją podatku od towarów. Dzięki poznaniu podstawowych zasad dotyczących podatku od towarów i usług słuchacz powinien mieć możliwość samodzielnie ustosunkować się do problemów związanych z opodatkowaniem VAT w konkretnych stanach faktycznych.

 

Prawo administracyjne:

celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z problematyka prawa administracyjnego. W podstawowym zakresie słuchacz po zajęciach powinien umieć określić strukturę organizacyjną organów administracji publicznej w Polsce, formy działania organów administracji, kontroli tych działań.

 

Doradztwo podatkowe:

celem przedmiotu jest wskazanie zasad prowadzenia działalności przez doradcę podatkowego, praw i obowiązków doradcy, prawnych form prowadzenia działalności doradczej, zasad reprezentacji oraz odpowiedzialności. Słuchacze otrzymują informacje dotyczące dokumentacji wewnętrznej kancelarii doradztwa podatkowego, umów krótkoterminowych, umów w zakresie obsługi pracowniczej oraz pism w sprawach podatkowych kierowanych w imieniu klienta do organów skarbowych.

 

Prawo ochrony środowiska:

w ramach wykładu przedstawiane są takie informacje jak źródła prawa ochrony środowiska, programowanie ochrony środowiska, dostęp do informacji o środowisku, planowanie przestrzenne jako element ochrony środowiska, ochrona gruntów rolnych i leśnych, prawne problemy gospodarki wodnej, zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków, ochrona kopalin, ochrona roślin i zwierząt, ochrona przyrodniczych wartości środowiska, obszary Natura 2000, ochrona uzdrowiskowa, odpady i utrzymanie czystości, opłaty i kary w ochronie środowiska oraz informacje nt. finansowania ochrony środowiska.

 

Prawo i instytucje w Unii Europejskiej:

w ramach kursu przybliżane są następujące zagadnienia: pojęcie prawa europejskiego, Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej oraz ich podstawy prawne (Traktaty) Instytucje WE (Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Europejski Trybunał Sprawiedliwości oraz inne instytucje). Omawiane są także źródła pierwotne i pochodne prawa europejskiego, skuteczność prawa europejskiego i jego stosunek do prawa wewnętrznego państw członkowskich, prawa zasadnicze, Europejska Karta Praw Podstawowych. Przedstawiane są także informacje dotyczące wykładni prawa wspólnotowego, wydawania aktów prawnych i zawieranie umów międzynarodowych. Dopełnieniem wykładu jest przybliżenie instytucji prawnych gwarantujących przestrzeganie prawa (postępowania, skargi, odpowiedzialność, itd.)

 

Prawo pracy:

wykład ma na celu omówienie: źródeł prawa pracy, podstawowych zasad prawa pracy, różnicy między stosunkiem pracy a umowami cywilnoprawnymi, praw i obowiązków stron stosunku pracy, nawiązania stosunku pracy - zawarcia umowy o pracę (sposoby zawierania umów o pracę, rodzaje umów, forma i treść umowy o pracę), obowiązków związanych z dopuszczeniem pracownika do pracy, zmiany stosunku pracy (porozumienie i wypowiedzenie zmieniające); ustania stosunku pracy - przyczyn powodujących ustanie stosunku pracy, wypowiedzenia umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, rozwiązanie terminowej umowy o pracę, zwolnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy (zwolnienia grupowe), wygaśnięcia stosunku pracy, obowiązków pracodawcy w przypadku ustania stosunku pracy; roszczeń pracownika i pracodawcy w przypadku wadliwego rozwiązania umowy o pracę; odpowiedzialności pracowniczej – materialnej i porządkowej; umów o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy i po jego ustaniu; czasu pracy - definicji czasu pracy i pojęć związanych z czasem pracy, zasad świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych; urlopów pracowniczych: wypoczynkowego, macierzyńskiego, wychowawczego, bezpłatnego, tzw. urlopów okolicznościowych; wynagrodzenia za pracę - prawa do wynagrodzenia za pracę i ochrony wynagrodzenia za pracę.

 

Ochrona własności intelektualnej:

przedmiot rozszerza wiedzę studenta z zakresu prawa cywilnego przyswojoną w elementarnym zakresie w ramach przedmiotu „Podstawy prawa” i realizuje przewidzianą w efektach kształcenia wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu ochrony własności intelektualnej (prawo autorskie, prawo włanosci przemysłowej i ochona baz danych). Student finansów nabywa wiedzę na temat dóbr własności intelektualnej, sposobów ich ochrony oraz umowy służące do przeniesienia tych dóbr i korzystania z nich.

 

Prawo podatkowe:

celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami prawa podatkowego. Oprócz wiedzy na temat konstrukcji zobowiązania podatkowego, przedmiot ma przybliżyć wiedzę dotyczącą zabezpieczania zobowiązań podatkowych. Ważna kwestia jest również zapoznanie się słuchaczy z zasadami postępowania przed organami podatkowymi zarówno w odniesieniu do postępowania zwykłego mającego na celu wydanie rozstrzygnięcia przez organ jak również w odniesieniu do postępowań mających na celu weryfikację wydanych już rozstrzygnięć.

 

Postępowanie egzekucyjne w administracji:

celem przedmiotu jest przybliżenie słuchaczom problematyki dotyczącej postępowania egzekucyjnego w administracji i umożliwienie im sprawnego poruszania się w sytuacji postępowania takiego przed organami. Zagadnienia ogólne (źródła prawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zasady postępowania egzekucyjnego); podmioty postępowania egzekucyjnego; środki egzekucyjne (środki egzekucyjne obowiązków o charakterze pieniężnym, egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym); postępowanie zabezpieczające; przebieg postępowania egzekucyjnego (wszczęcie postępowania, problematyka zbiegu egzekucji, zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego, postępowanie uproszczone); środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym (środki zaskarżenia, środki sądowe); środki nadzoru w postępowaniu egzekucyjnym; koszty postępowania egzekucyjnego.

 

Cywilnoprawne aspekty świadczeń pieniężnych:

zobowiązania zaciągane w obrocie handlowym mają z reguły charakter pieniężny. Wobec tego każdy ekonomista, w tym finansista, powinien posiadać wiedzę w zakresie ograniczeń prawnych dotyczących tych świadczeń oraz wiedzę na temat możliwości wykorzystania regulacji tych świadczeń do realizacji konkretnych celów handlowych. Odbycie kursu pozwoli słuchaczowi poznać granice swobody kontraktowania w umowach o świadczenie pieniężne a także na wykorzystanie regulacji tych świadczeń do konkretnych celów handlowych.

 

Prawna ochrona konsumenta usług finansowych:

ekonomista, w tym specjalista z zakresu finansów, powinien wiedzieć, że ustawodawca realizując ideę sprawiedliwości chroni słabszą stronę umowy, która jest konsument. Wobec tego często w kontraktach z konsumentami mają zastosowanie inne przepisy niż wtedy, gdy drugą stroną umowy jest profesjonalista. Ochrona konsumenta jest szczególnie ważna w umowach o usługi finansowe ze względu na ich skomplikowany charakter. Odbycie kursu pozwoli słuchaczom poznać granice swobody kontraktowania w umowach zawieranych przez instytucje finansowe z konsumentami, których przekroczenie jest zagrożone sankcjami (między innymi majątkowymi) i naraża wymienione instytucje na złą sławę.

 

Prawna ochrona rynku i konsumenta:

przedmiot obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu prawnej ochrony rynku i konsumenta. Pozwala uzyskać podstawową wiedzę, jaką powinien posiadać przedsiębiorca realizujący politykę jakości. Tematyka poruszana w ramach przedmiotu pozwala słuchaczom zapoznać się z podstawowymi przepisami prawa, których celem przestrzeganie reguł konkurencji, wymogów bezpieczeństwa produktów oraz ochrona konsumenta.

 

Prawne aspekty jakości:

przejmiot obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu prawnej ochorny towarów; pozwala uzyskać podstawową wiedzę, jaką powinien posiadać przedsiębiorca realizujący politykę jakości (odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady i gwarancji). Tematyka poruszana w ramach przedmiotu pozwala słuchaczom zapoznać się z podstawowymi przepisami prawa, których celem jest przestrzeganie reguł konkurencji, w tym zwalczanie nieuczciwej konkurencji, a także wymogów bezpieczeństwa produktów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ochrona konsumenta.