Podstawy prawa (Encyklopedia prawa):

w ramach przedmiotu przedstawiane są podstawowe instytucje prawne. Przybliżone zostają elementarne zasady prawa konstytucyjnego, administracyjnego, karnego, cywilnego, pracy oraz handlowego. Odbyty kurs ma umożliwić m.in. rozumienie zasad funkcjonowania systemu prawa, umiejętność poruszania się w obowiązujących przepisach prawa, rozumienia przepisów prawnych i podstawowych rozwiązań prawnych w zakresie ww. gałęzi prawa. Student powinien poznać konsekwencje naruszenia przepisów prawa.

 

Prawo handlowe:

przedmiot rozszerza wiedzę studenta finansów z zakresu prawa handlowego, przyswojoną w elementarnym zakresie w ramach przedmiotu „Podstawy prawa”, a niezbędną do studiowania przedmiotów prawniczych na II stopniu studiów oraz realizuje przewidzianą w standardach treść wykładu dotyczącego ochrony własności intelektualnej. Efektem wykładu i ćwiczeń powinna być umiejętność studenta w zakresie odróżniania form organizacyjno prawnych przedsiębiorców i zrozumienia korzyści oraz wad z nimi związanych, wykorzystywania czynności handlowych do założonych celów gospodarczych, a także wiedza na temat własności intelektualnej oraz instrumentów ochrony tej własności.

 

Prawo gospodarcze:

przedmiot rozszerza wiedzę studenta z zakresu prawa gospodarczego, przyswojoną w elementarnym zakresie w ramach przedmiotu „Podstawy prawa”, a niezbędną do studiowania przedmiotów prawniczych na II stopniu studiów. Efektem powinna być umiejętność studenta finansów w zakresie odróżniania form organizacyjno prawnych przedsiębiorców i zrozumienia korzyści oraz wad z nimi związanych, wykorzystywania czynności handlowych do założonych celów gospodarczych. Umiejętność interpretacji i stosowania prawa w praktyce; znajomość zasad dotyczących umów gospodarczych.

 

Prawo w finansach:

student powinien zdobyć umiejętności i kompetencje w zakresie: rozumienia podstaw prawnych funkcjonowania instytucji finansowych, analizowania i oceny umów związanych z prowadzeniem działalności przez instytucje finansowe, zabezpieczania prawnego przed ryzykiem na rynku finansowym oraz rozumienia prawnych aspektów prowadzenia działalności finansowej.

 

Prawo cywilne:

w wyniku kursu uczestnik zdobywa wiedzę dotyczącą podstawowego działu prawa prywatnego. Zajęcia obejmują przybliżenie ogólnych zasad prawa cywilnego, prawa zobowiązań (w tym prawa umów), prawa rzeczowego i spadkowego. Prowadzone są szczegółowe rozważania dotyczące istotnych przepisów prawnych, mających duże znaczenie praktyczne.