Opiekunem praktyk studenckich w roku akademickim 2017/18 jest Pani dr Jolanta Loranc-Borkowska

 

EGZAMIN DYPLOMOWY

 

PYTANIA Z DORADZTWA PODATKOWEGO- I STOPIEŃ

 

 1. Źródła prawa podatkowego w Polsce.
 2. Vacatio legis – znaczenie tej zasady w prawie podatkowym.
 3. Rodzaje i hierarchia wykładni prawa.
 4. Organy podatkowe.
 5. Co to są interpretacje przepisów prawa podatkowego (ogólne i indywidualne).
 6. Zobowiązanie podatkowe a obowiązek podatkowy.
 7. Sposoby wygaśnięcia zobowiązań podatkowych; zasady dotyczące zaliczania wpłaty na poczet różnych zobowiązań podatkowych.
 8. Zakres podmiotowy stosunków prawno podatkowych.
 9. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych według ustawy Ordynacja podatkowa.
 10. Rodzaje odpowiedzialności w prawie podatkowym.
 11. Następca prawny w rozumieniu prawa podatkowego.
 12. Powstanie zobowiązań podatkowych.
 13. Podatki państwowe i samorządowe.
 14. Pojęcie podatku.
 15. Zasady ogólne postępowania podatkowego.
 16. Terminy załatwiania spraw na podstawie Ordynacji podatkowej.
 17. Tryby doręczeń według Ordynacji podatkowej.
 18. Tryb wnoszenia odwołań i zażaleń w Ordynacji podatkowej.
 19. Tryb zwykły i tryby nadzwyczajne w postępowaniu podatkowym.
 20. Przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w Ordynacji podatkowej.
 21. Przesłanki wznowienia postępowania w Ordynacji podatkowej.
 22. Zakres podmiotowy i przedmiotowy kontroli podatkowej.
 23. Prawa i obowiązki kontrolującego podczas kontroli podatkowej.
 24. Zakończenie kontroli według Ordynacji podatkowej.
 25. Zadania sądów administracyjnych i zakres ich właściwości.
 26. Termin, tryb wnoszenia oraz elementy skargi do sądu administracyjnego.
 27. Czynności doradztwa podatkowego według ustawy o doradztwie podatkowym.
 28. Tajemnica skarbowa w Ordynacji podatkowej.
 29. Podatki pośrednie i bezpośredni.
 30. Księgi podatkowe – reguły oceny mocy dowodowej.

 

PYTANIA Z DORADZTWA PODATKOWEGO – II STOPIEŃ

 1. Trybunał Konstytucyjny – jego rola i zadania oraz wpływ jego orzeczeń interpretacyjnych na sytuację podatnika.
 2. Unormowania Konstytucji odnoszące się do tworzenia prawa podatkowego.
 3. Czy sądy w Polsce tworzą prawo? (proszę uzasadnić swoje stanowisko).
 4. Jakie są podstawowe relacje pomiędzy prawem krajowym a prawem wspólnotowym.
 5. Przedawnienie zobowiązania podatkowego w rozumieniu ustawy Ordynacja podatkowa.
 6. Przedawnienie prawa do wymiaru w prawie podatkowym.
 7. Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych bez zaspokojenia wierzyciela według Ordynacji podatkowej.
 8. Solidarna odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe w rozumieniu ustawy Ordynacja podatkowa.
 9. Odpowiedzialność podatnika w prawie podatkowym.
 10. Zakres podmiotowy odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania podatkowe w rozumieniu ustawy Ordynacja podatkowa.
 11. Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe spółek i innych osób prawnych.
 12. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe członka rodziny podatnika w rozumieniu ustawy Ordynacja podatkowa.
 13. Rodzaje zabezpieczeń w prawie podatkowym.
 14. Nadpłata podatku w rozumieniu ustawy Ordynacja podatkowa.
 15. Pełnomocnik w postępowaniu prowadzonym na podstawie Ordynacji podatkowej – zasady ustanowienia, zakres działania.
 16. Sposoby wszczęcia postępowania i data jego wszczęcia w Ordynacji podatkowej.
 17. Wykonanie decyzji w świetle przepisów Ordynacji podatkowej.
 18. Rodzaje rozstrzygnięć organu odwoławczego w świetle przepisów Ordynacji podatkowej.
 19. Zasady dokonywania czynności kontrolnych w Ordynacji podatkowej.
 20. Ogólne zasady wydawania zaświadczeń przez organy podatkowe.
 21. Zasady ustanawiania pełnomocnika w postępowaniu sądowoadministracyjnym i zakres jego działania.
 22. Postępowanie mediacyjne i uproszczone przed sądem administracyjnym (cele i przesłanki ich podjęcia).
 23. Czynności doradcy podatkowego według ustawy o doradztwie podatkowym.
 24. Formy organizacyjne wykonywania zawodu przez doradcę podatkowego.
 25. Podmioty uprawnione do zawodowego wykonywania czynności doradztwa podatkowego.
 26. Wymogi (przesłanki) wykonywania zawodu doradcy podatkowego.
 27. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej przez doradcę podatkowego.
 28. Obowiązki doradcy podatkowego w świetle ustawy o doradztwie podatkowym.
 29. Obowiązek troski o dobro klienta a inne obowiązki doradcy podatkowego. Proszę podać przykład konfliktu interesów doradcy podatkowego i jego klienta.
 30. Odpowiedzialność dyscyplinarna doradcy podatkowego.