1. Kierownik Studiów Podyplomowych Katedry Prawa CWYILNEGO I GOSPODARCZEGO:

    Prof. dr hab. Bogusława Gnela
  2. Cele i zadania studiów:

    Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, które pozwolą usprawnić działalność organizacyjną oraz przyczynią się do podniesienia efektywności pracy pracownika. Studia obejmują swoim zakresem 200 godzin lekcyjnych wykładów i ćwiczeń oraz seminarium dyplomowe. Przekazywana podczas spotkań wiedza obejmuje pełny zakres wiadomości potrzebnych do wykonywania funkcji zarządczych, kadrowych, kadrowo-płacowych i rozliczeniowych, przygotowując absolwenta do pełnienia samodzielnych funkcji we wskazanych zakresach oraz czyniąc go specjalistą w danej dziedzinie. Studia kończą się uzyskaniem dyplomu ukończenia studiów podyplomowych: Prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych, wydanym przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Warunkiem uzyskania dyplomu jest zaliczenie wszystkich objętych programem studiów przedmiotów oraz przygotowanie pracy końcowej i jej obrona.
  3. Studia przeznaczone są

    dla osób pragnących poznać system zatrudnienia, zagadnienia ochrony pracy i jej nadzoru oraz zasady funkcjonowania i sposoby realizacji obowiązków systemu ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia te kierowane są do kadry kierowniczej każdego szczebla, osób pracujących w agencjach doradztwa HR w działach HR lub działach BHP, pracowników finansowo-księgowych, pracowników działów kadr, psychologów pracy oraz wszystkich zainteresowanych tematyką prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. O przyjęcie mogą ubiegać się osoby, które posiadają dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich, inżynierskich lub licencjackich .
  4. Ramowy program przedmiotowy:

 

I Prawo pracy

Zagadnienia ogólne prawa pracy - 5 h
 
Nawiązanie stosunku pracy - 8 h
 
Zasady zatrudniania pracowników młodocianych oraz wyjątkowa dopuszczalność pracy dzieci - 2 h
 
Zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych - 3 h
 
Obowiązki stron stosunku pracy - 5 h
 
Umowy o świadczenie usług - 5 h
 
Outsourcing - korzystanie z usług zewnętrznych - 5 h
 
Dokumentacja pracownicza - 5 h
 
Zmiana i rozwiązanie stosunku pracy- 8 h
 
Urlopy pracownicze i zwolnienia od pracy - 8 h
 
Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem - 5 h
 
Czas pracy - 10 h
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy - 5 h
 
Odpowiedzialność pracowników - 5 h
 
Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika - 5 h
 
Spory ze stosunku pracy - 5 h
 
Relacje zbiorowego prawa pracy - 3 h
 
Zatrudnianie i przeciwdziałanie bezrobociu - 3 h
 
Swobodny przepływ osób ( pracowników) - 5 h
 
Organy nadzoru i kontroli - 5 h
 
Prawo gospodarcze - 5 h
 
Prawo cywilne - 5 h
 
II Płace
 
Wynagrodzenie ze stosunku pracy - aspekty teoretyczne 4 h

Ewidencja księgowa rozliczania wynagrodzeń - aspekty praktyczne 7 h

SYMFONIA 5 h

PŁATNIK 5 h

Pozapłacowe świadczenia pracownicze - ujęcie składkowe - 5 h

Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczania z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 3 h
 

III Prawo zabezpieczenia społecznego

Zagadnienia ogólne - 5 h
 
Ubezpieczenia społeczne w Polsce - 8 h
 
Świadczenia emerytalne i rentowe - 5 h
 
Świadczenia zasiłkowe - 5 h
 
Pracownicze programy emerytalne - II i III filar - 3 h
 
Uprawnienia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych - 5h
 

IV Przedmioty dodatkowe

Elementy etyki zawodowej - 5 h

Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 5h
 
Zarządzanie zasobami ludzkimi - 5 h

Podstawy rachunkowości dla kadrowych - 5h

Ochrona własności intelektualnej i danych osobowych w stosunkach pracowniczych - 5 h

 

5. Liczba godzin ogółem:

200

6. Egzaminy:

każdy semestr kończy się egzaminem semestralnym, obejmującym wykładane przedmioty. Studia kończą się egzaminem końcowym i obroną pracy końcowej.

7. Czas trwania studiów:

dwa semestry, dwudniowe zjazdy w piątki i w soboty. Zajęcia piątkowe od godz. 16.45 – 20.45, a sobotnie od godz. 9.00.

8. Zgłoszenia:

należy składać w sekretariacie Katedry Prawa (pokój 424 A bud. Biblioteki Gł.), tel. 012- 293 57 32, fax 012- 293 50 68, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, w terminie do 20 września. Wniosek o przyjęcie na studia powinien zawierać następujące dokumenty: kwestionariusz osobowy, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwa zdjęcia formatu legitymacyjnego podpisane na odwrocie, kserokopię dowodu osobistego.

9. Koszt uczestnictwa:

4.000 zł ( można wpłacać w IV ratach) + wpisowe 50 zł