e-wizytówka

Prof. UEK dr hab. Paweł Czubik  (ur. 14.12.1973 r.) - ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1996), pracę doktorską obronił na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2000), habilitował się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (2012). W latach 2001-2015 był pracownikiem naukowym Instytutu Europeistyki UJ (początkowo na stanowisku asystenta, a od 2003 r. adiunkta). W latach 2000-2013 był także pracownikiem Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej (początkowo zatrudniony na stanowisku wykładowcy, następnie starszego wykładowcy, a w latach 2012-2013 na stanowisku profesora nadzwyczajnego). Obecnie, od 2015 r., jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jest notariuszem w Krakowie, członkiem Krajowej Rady Notarialnej (IX kadencja KRN - 2015-2018). W składzie Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych (kadencja 2013-2017). Stale współpracuje z Narodowym Centrum Nauki jako członek grupy ekspertów NCN. Autor ponad 230 publikacji naukowych, w tym kilku monografii i podręczników, oraz ponad 30 ekspertyz i opracowań utajnionych (sporządzonych na zamówienie sądów lub organów administracji). W swojej pracy naukowej zajmuje się przede wszystkim prawem międzynarodowym publicznym, w szczególności zagadnieniami międzynarodowego prawa gospodarczego, podstaw prawnych zewnętrznych relacji handlowych UE, prawem dyplomatycznym i konsularnym. Zajmuje się również problematyką czynności cywilnoprawnych konsula oraz wybranymi zagadnieniami prawa prywatnego międzynarodowego, międzynarodowego postępowania cywilnego i obrotu notarialnego. W latach 2003-2014 był redaktorem naczelnym rocznika „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego” (od 2014 r. jest przewodniczącym Rady Programowej tego rocznika). W latach 2010-2013 w składzie Komitetu Redakcyjnego czasopisma "Gentes & Nationes". Od 2015 r. w składzie Rady Programowej półrocznika „Krakowski Przegląd Notarialny”. Kilkadziesiąt razy powoływany w charakterze eksperta w zakresie prawa konsularnego i prawa obcego przez MSZ Komisję Europejską, sądy powszechne, obce przedstawicielstwa dyplomatyczne. Pełnił funkcję eksperta w czasie prac parlamentarnych nad ustawą prawo konsularne w 2015 r. W konkursie czasopisma studenckiego „Dlaczego” oraz portalu edukacyjnego „Ocen.pl” na najlepszego polskiego wykładowcę akademickiego w roku 2007 uzyskał trzecie miejsce, w analogicznym konkursie za rok 2009 uzyskał czwarte miejsce w Polsce (ocenie podlegało w 2007 - 9 tyś. a w 2009 ponad 20 tyś. pracowników nauki). Kilkakrotnie był laureatem nagród indywidualnych rektora UJ oraz rektora WSA za pracę naukową, dydaktyczną i organizacyjną. Laureat nagrody rektora UJ „Pro arte docendi” dla najlepszego wykładowcy (2012), nagrody Fundacji im. prof. Lachsa za monografię Prawo dostępu do konsula uznaną za najlepszą ogłoszoną drukiem w 2011 r. książkę z zakresu prawa międzynarodowego (2012) oraz nagrody Prezesa Rady Ministrów za najwyższe osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia habilitacyjnego (2013). W marcu 2016 r. decyzją Marszałka Sejmu RP powołany w skład Zespołu Ekspertów do Spraw problematyki Trybunału Konstytucyjnego.

Zainteresowania naukowe:

Prawo dyplomatyczne i konsularne. Prawo o notariacie. Prawo organizacji międzynarodowych. 

Monografie, prace zbiorowe:

 1. „CEFTA - Środkowoeuropejska Strefa Wolnego Handlu - Komentarz do umowy międzynarodowej wraz z podaniem obecnie obowiązujących między stronami stawek celnych." (komentarz napisany we współautorstwie z Aleksandrą Sołtysińską), 1 wydanie - maj 1997 Audytoriat Kraków, drugie wydanie październik 1997 Zakamycze Kraków. Listopad 1998 r. aktualizacja II wydania. [Stron 343 w tym 216 stron tekstu plus tabele redukcji ceł].
 2. „Legalizacja krajowa dokumentów - zagranicznych przeznaczonych do obrotu prawnego w Polsce - oraz krajowych przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą", Zakamycze Kraków 1998 [stron 244].
 3. „Konsul honorowy – studium prawnomiędzynarodowe" (napisana we współautorstwie z Michałem Kowalskim), Zakamycze Kraków 1999 r. [stron 194].
 4. „Organizacje międzynarodowe" (napisany we współautorstwie z Brygidą Kuźniak), CH Beck Warszawa 2002 r. [stron tekstu 140 w tym autorstwa P.Czubika około 70]. Wydanie II zaktualizowane CH Beck, Warszawa 2004.
 5. „Wolny handel towarami – podstawy międzynarodowoprawne regionalizmu handlowego", Zakamycze Kraków 2002 r. [stron 542].
 6. „Konwencja haska o zniesieniu wymogu uwierzytelniania zagranicznych dokumentów publicznych", I wydanie Branta w Bydgoszcz 2004, II zaktualizowane i rozszerzone wydanie Branta w Bydgoszcz 2005 r. [s. 248].
 7. „Urzędowe poświadczenia dokumentów zagranicznych (legalizacja konsularna, klauzula apostille) w obrocie notarialnym - w pytaniach i odpowiedziach", Instytut Multimedialny Kraków 2006 [s. 88].
 8. „Wzorce klauzul apostille na dokumentach zagranicznych", Krajowa Rada Notarialna, Warszawa 2006 [s.55].
 9. „Czynności cywilnoprawne konsula – wybór materiałów źródłowych" (wybór dokonany we współpracy z mgr Mateuszem Woźniakiem, wstęp i komentarz własny), Wydawnictwo WSA, Bielsko-Biała 2009 [ss. 235].
 10. „Consular Function" (współautor dr Piotr Szwedo) [w:] "Max Planck Encyclopedia of Public International Law", Heidelberg 2009 pod redakcją prof. Rűdigera Wolfruma [dostęp elektroniczny].
 11. „Opieka konsularna nad obywatelami pozbawionymi wolności – wybór materiałów źródłowych" wybór dokonany we współpracy z mgr Mateuszem Woźniakiem, Wydawnictwo WSA, Bielsko-Biała 2010 [ss. 134].
 12. „Wzorce Klauzul Apostille na dokumentach zagranicznych. Część II\" Wydawnictwo Instytut Multimedialny, Kraków 2010 [ss. 48].
 13. „Wzorce klauzul apostille na dokumentach zagranicznych. Część VII", Instytut Multimedialny, Kraków 2013 [ss. 52].
 14. „Wzorce klauzul apostille na dokumentach zagranicznych. Część VI", Instytut Multimedialny, Kraków 2012 [ss. 56].
 15. „Wzorce klauzul apostille na dokumentach zagranicznych. Część V", Instytut Multimedialny, Kraków 2011 [ss. 56].
 16. Hasła: "Azyl dyplomatyczny" (14.151 znaków), "Czynności dyplomatyczne i konsularne" (13.363 znaki), „Dyplomacja gospodarcza" (14.644 znaków), "Europejska opieka konsularna" (14.895 znaków), "Jurysdykcja konsularna" (13.547 znaków), "Konwencje konsularne" (11.948 znaków), "Opłaty konsularne" (10.932 znaki), „Prawo dostępu do konsula" (13.352 znaki) [w:] "Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego" pod red. S. Sykuny, J. Zajadły, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011 [s. 27-32, 52-57, 63-69, 76-81, 127-132, 151-156, 221-225, 248-253].
 17. „Prawo dostępu do konsula (w świetle prawa międzynarodowego, europejskiego, krajowego)", IE UJ, Kraków 2011 [stron 640].
 18. „Wzorce klauzul apostille na dokumentach zagranicznych. Część IV", Instytut Multimedialny, Kraków luty 2011 [ss. 52].
 19. „Wzorce klauzul apostille na dokumentach zagranicznych. Część III", Instytut Multimedialny, Kraków styczeń 2011 [ss. 52].
 20. "Consular and Diplomatic Protection. National Report   Poland" [w:] "Consular and Diplomatic Protection. Legal framework in the EU Member States", Firence 2010, we współautorstwie z dr Pawłem Filipkiem [s. 341-370].

Artykuły naukowe i recenzje:

 1. Ograniczenia funkcji i czynności notarialnych konsula RP w świetle polskiego prawa konsularnego na tle uregulowań prawa międzynarodowego publicznego" Rejent, nr 10 (78)/1997. [s. 55-74].
 2. „Umowy o Akcesji Słowenii, Rumunii i Bułgarii do Środkowoeuropejskiej Umowy o Wolnym Handlu - Analiza prawnoporównawcza", 1999, Prawnicze Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Śląskiego '98 [s. 56-68].
 3. „Glosa do postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Krakowie z dnia 16 kwietnia 1998 r., I Co 45/98, w sprawie uznania przez sąd polski zalegalizowanego orzeczenia sądu kanadyjskiego dotyczącego przeniesienia przez stronę w imieniu małoletnich dzieci własności nieruchomości znajdującej się w Polsce". Rejent 3 (95) / 1999. [s. 134-146].
 4. „Zniesienie wymogu legalizacji dokumentów zagranicznych w krajowym obrocie notarialnym". Rejent 4 (96)/ 1999 [s. 91-101].
 5. „Porozumienie o wolnym handlu Wspólnoty Europejskiej i Meksyku – przełom w dotychczasowych europejskich relacjach preferencyjnohandlowych?" Forum Europejskie nr 1/zima 2000 [s. 33-46].
 6. „Structural Adjustment Clause – the Aims, Origin, Construction and Evolution. The Comparison with Other Safeguard Measures in the FTA Treaties". Miscellanea Iuris Gentium nr 3-4/2000-2001 [s. 53-66].
 7. „Odstępstwa od zasad i reguł systemu GATT/WTO w stosunkach handlowych z państwami rozwijającymi się", [w:] Księga Pamiątkowa z VIII Konferencji „Problemy Handlu Międzynarodowego" pod red. prof. dr hab. Stanisława Wydymusa i dr Klemensa Budzowskiego, Kraków 2001 r. [s. 89-100].
 8. „Wpływ rozwiązań prawnych przyjętych w prawie i praktyce wspólnotowej na kształt unormowań zawartych w umowach tworzących regionalne preferencje handlowe i stosowaną praktykę ich stron" [w:] „Studia z Prawa Unii Europejskiej" pod red. prof. dr hab. Stanisława Biernata, Kraków 2001 r. [s. 489-505].
 9. „Jak zmieniać, by wszystko jak najdłużej pozostawało po staremu, czyli rzecz o handlowych aspektach tzw. V Konwencji Post-Lomé", Forum Europejskiego- Europejska i okołoeuropejska przestrzeń prawna nr 2/ jesień 2001 [s. 16-25].
 10. „Prawnomiędzynarodowa struktura relacji handlowych pomiędzy Wspólnotami Europejskimi a Republiką Południowej Afryki na tle ich związków z państwami Afryki Subsaharyjskiej" [w:] Księga Pamiątkowa z IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Handel Międzynarodowy 2001" pod red. prof. dr hab. Stanisława Wydymusa i dr Klemensa Budzowskiego, Kraków 2001 r. [s. 208-220].
 11. „Proces dostosowania Polski w kontekście przyszłego członkostwa we Wspólnotach do obecnego kształtu ich zewnętrznych zobowiązań i umów handlowych" Nr 47 Zeszytów Instytutu Studiów Strategicznych pt. „Integracja Polski z Unią Europejską. Aspekty ekonomiczno-prawne" pod redakcja prof. dr hab. S. Miklaszewskiego, Kraków 2002 [s. 63-83].
 12. „Wybrane zagadnienia z problematyki państw free riders w prawie międzynarodowym", Zbiór Publikacji Naukowych Wyższej Szkoły Administracji zeszyt 7, nr II, 2002., [s.17-33].
 13. „Środki ochronne przed nadmiernym importem w świetle projektu Konwencji tworzącej Strefę Wolnego Handlu Obu Ameryk na tle regulacji NAFTA" [w:] Księdze Pamiątkowej z X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Handel Międzynarodowy 2002" pod red. prof. dr hab. Stanisława Wydymusa i dr Klemensa Budzowskiego w lutym 2003 r., artykuł został zrecenzowany przez prof. dr hab. Stanisława Miklaszewskiego z Akademii Ekonomicznej w Krakowie [s. 114-123].
 14. „Select relations between a receiving state and a honorary consul of a sending state according to practice used by the Protocol Department of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland", Miscellanea Iuris Gentium nr 5-6/2002-2003 [s. 32-40].
 15. „Wpływ zmian struktury handlu globalnego na wybrane unormowania prawne regulujące handel międzynarodowy oraz praktykę ich stosowania", Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego vol. I, 2003 [s. 37-60].
 16. „The EU in a Changing World of International Trade – Possibilities and Needs for Changes in EC External Trade Relations" [w:] "Emerging Constitutional Law of the European Union. German and Polish Perspectives" pod redakcją A. Bodnara, M. Kowalskiego, K. Raible, F. Schorkopf, Springer-Verlag Berlin 2003 [s.209-237].
 17. „Struktura normatywna artykułu 36 Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych gwarantującego uprawnienia jednostki w dostępie do konsula w świetle orzecznictwa międzynarodowego" [w:] „Jednostka w demokratycznym państwie prawa" pod redakcją prof. dr hab. Józefa Filipka, Bielsko-Biała 2003 [s. 129-140].
 18. „Kolumbia - unormowania Konstytucji a prawo państwa do swobodnego określania warunków użycia dokumentów zagranicznych", Przegląd Sejmowy nr 6 (59) / 2003 [s. 145-148].
 19. „Problem zgodności z Konstytucją dopuszczalności i warunków prawnych użycia na terytorium państwa dokumentów pochodzenia zagranicznego w świetle orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego Republiki Kolumbii", Kwartalnik Prawa Publicznego nr 3/2003 [s. 137-157].
 20. „Granice opieki konsularnej w prawie wspólnotowym – wybrane problemy dotyczące interpretacji i możliwości zastosowania Decyzji 95/553/EC", Kwartalnik Prawa Publicznego nr 4/2003 [s. 93-111].
 21. „Zmiana ustawy o funkcjach konsulów", Państwo i Prawo, nr 1 (695) / 2004 [s. 69-78].
 22. „Obowiązywanie zarządzeń konsularnych", Jurysta nr 3(126)/2004 [s. 14-19].
 23. „Zachowanie formy aktu notarialnego w przypadku pełnomocnictwa udzielonego zagranicą – kilka uwag w nawiązaniu do praktyki polskiej", Rejent nr 1 (153) / 2004 [s. 23-43].
 24. „Definicja konsula w prawie polskim i międzynarodowym", Jurysta nr 4 (127)/2004 [s. 32-35].
 25. „Polak w obcym kraju. Problemy wynikające z braku nawiązanych stosunków konsularnych dla udzielania opieki konsularnej i gwarantowania ochrony praw człowieka. (Przypadek kapitana Kazimierza K. i jego załogi.)" (napisany we współautorstwie z Pawłem Filipkiem), Politeja nr 1/2004 [s. 124 – 139].
 26. „Konwencja haska o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów publicznych jako europejski i wspólnotowy mechanizm przepływu dokumentów, korzyści wynikające ze spodziewanego przystąpienia do niej Polski" Przegląd Prawa Europejskiego, nr 1 (15)/ 2004 [s. 50-59].
 27. „Rozwiązania gwarantujące pewność obrotu w przypadku dokonania czynności prawnej w formie zgodnej z prawem obcym - rozważania de lege ferenda", Rejent nr 5 (157)/ maj 2004, [s. 41-57].
 28. „Liberalizacja wymogu legalizacji konsularnej dokumentów handlowych i celnych w prawie GATT/WTO", Państwo i Prawo, nr 7 (701)/2004 [s. 100-107].
 29. „Dotychczasowe międzynarodowe zobowiązania preferencyjno-handlowe Polski a jej członkostwo we Wspólnotach Europejskich: implikacje dla Ukrainy" Forum Europejskie nr 7 / wiosna 2004, [s. 28-40].
 30. „Czynności legalizacyjne dokonywane przez konsula zaprzyjaźnionego państwa („nación amiga") w praktyce i regulacjach prawnych państw Ameryki Łacińskiej", Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego vol. 2, 2004 [s. 132-151].
 31. „Kilka spostrzeżeń na temat związków formy czynności prawnej i legalizacji dokumentu (wobec prób wprowadzania do obrotu krajowego dokumentów prywatnych sporządzonych zagranicą dotyczących przeniesienia własności nieruchomości położonej w Polsce)", Radca Prawny nr 4/2004 [s. 70-77].
 32. „Klauzule antyterrorystyczne w międzynarodowym prawie gospodarczym" [w:] „Walka z terroryzmem – w świetle prawa międzynarodowego" pod redakcją K. Lankosza, M. Chorośnickiego i P. Czubika, I wydanie: Wydawnictwo Sto Bielsko-Biała 2004 r. II wydanie Wydawnictwo WSA Bielsko-Biała 2005 [s. 77-86].
 33. „Promowanie ochrony środowiska za pomocą mechanizmu GSP Wspólnot Europejskich" Ochrona środowiska – Przegląd nr 3/2004, [s. 21-34].
 34. „Regulacje uniemożliwiające dokonywanie czynności notarialnych przez notariusza RP zagranicą", Rejent nr 8(160)/2004 [s. 194-202].
 35. „Regulacje prawne handlu zagranicznego a przestrzeganie standardów prawa pracy – zarys podstawowych problemów prawnomiędzynarodowych", Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej rok 2003/2004 pod redakcją prof. dr hab. Andrzeja Świątkowskiego [s. 373-385].
 36. „Wpływ na krajową praktykę notarialną Konwencji Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego w sprawie zwolnienia od legalizacji niektórych aktów i dokumentów", Nowy Przegląd Notarialny nr 4 (23)/2004 [s. 7-20].
 37. „Kilka uwag na temat dotychczasowych sukcesów i porażek polityki gospodarczej w ramach CEFTA wobec wycofania się z porozumienia państw Grupy Wyszehradzkiej i Słowenii w związku z akcesją do Wspólnot Europejskich", Forum Europejskie nr 8/2004 [s. 7-10].
 38. „Międzynarodowe sankcje gospodarcze a przestrzeganie podstawowych standardów prawa pracy", Ius et Administratio vol. 3/2004 [s.79-88].
 39. „Prawnomiędzynarodowa „promocja" standardów prawa pracy poprzez ogólny system preferencji na przykładzie Wspólnot Europejskich", Przegląd Prawa Europejskiego nr 4(18)/2004 [s. 48-56].
 40. „Wpływ przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Konwencji haskiej o zniesieniu wymogu uwierzytelnienia zagranicznych dokumentów publicznych na krajową praktykę notarialną – wybrane aspekty", Rejent nr 12(164)/2004 [s. 86-107].
 41. „Dokumenty administracyjne w świetle umów międzynarodowych znoszących wymóg legalizacji konsularnej oraz porządku prawnego GATT/WTO", Ius et Administratio vol. 4/2004 [s. 171-187].
 42. „Ustalenie autentyczności dokumentu zagranicznego w świetle wielostronnych konwencji znoszących wymóg legalizacji dokumentów", Transformacje Prawa Prywatnego nr 3-4 (19-20)/2004 [s. 23-36].
 43. „Prawo pozbawionego wolności cudzoziemca do informacji o możliwości notyfikacji konsularnej jako część prawa do rzetelnego procesu sądowego? Implikacje dla polskiego procesu karnego" [w:] „Europejskie standardy ochrony praw człowieka a polski wymiar sprawiedliwości" pod redakcją E. Dyni i Cz. P. Kłaka, Rzeszów 2005 [s. 223-232 ].
 44. „Tratado de Libre Comercio de Europa Central (CEFTA) – un ejemplo de la integración de los países de la Europa Central y del Este antecedente a la adhesión a la Unión Europea", Revista de Ciencias Sociales y Humanidades – Ámbitos, nr 12/2004, [s. 59-63].
 45. „Wyłączność kompetencji polskiego notariusza w przypadku przeniesienia własności nieruchomości położonej w Polsce – sugestie de lege ferenda", Nowy Przegląd Notarialny nr 1(24)/2005, [s. 7-21].
 46. „Czy możliwe jest ograniczenie zastosowania art. 12 ppm w związku z funkcjami legalizacyjnymi konsula RP w przypadku dokonanej zagranicą czynności dotyczącej nieruchomości położonej w Polsce?", Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego vol. III, 2005 [s. 106-118].
 47. „Pozbawienie wolności uchodźcy a problem notyfikacji konsularnej" (napisany we współautorstwie z Michałem Kowalskim), Państwo i Prawo nr 6/2005 [s. 81-90].
 48. „Polski notariusz wobec wejścia w życie Konwencji haskiej o zniesieniu wymogu uwierzytelniania zagranicznych dokumentów publicznych", Nowy Przegląd Notarialny nr 2(25)/2005 [s. 7-21].
 49. „Preferencyjne zwolnienie z unormowań GATT/WTO (waiver of preferences) w zewnętrznej polityce handlowej Wspólnot Europejskich" [w:] „Współczesne wyzwania europejskiej przestrzeni prawnej" (księdze pamiątkowej dla uczczenia 70. urodzin Profesora Eugeniusza Piontka) pod redakcją Adama Łazowskiego i Rudolfa Ostrihansky'ego, Zakamycze Kraków 2005 [s. 551-563].
 50. „Glosa do orzeczenia Sądu Okręgowego w Gdańsku III Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 18 września 2003 (sygn. akt. III Ca 712/03)", Orzecznictwo Sądów w sprawach Gospodarczych nr 6/2005 [s. 87-94].
 51. „Wymóg legalizacji dokumentów w praktyce notarialnej po wejściu w życie Konwencji haskiej", Przegląd Prawa Handlowego nr 8(155) / sierpień 2005 [s. 53-58].
 52. „Specjalne regulacje wspólnotowego systemu GSP dotyczące zwalczania produkcji i handlu narkotykami – kilka uwag w świetle orzecznictwa WTO" [w:] „Pozycja Unii Europejskiej w świecie. Aspekty prawne i polityczne" pod redakcją Cezarego Mika, Dom Organizatora Toruń 2005 r. [s.61-86].
 53. „O ratyfikacji przez Polskę konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych raz jeszcze (kilka refleksji w związku z tekstem R. Morka)", Palestra numer 7-8/2005 [s. 112-120].
 54. „Fałszerstwa dotyczące klauzul apostille na dokumentach zagranicznych", Prokurator nr 2-3(22-23)/2005 [s. 95-104].
 55. „Europejska Konwencja o zniesieniu wymogu legalizacji dokumentów konsularnych – kilka uwag na temat jej znaczenia w obrocie notarialnym", Nowy Przegląd Notarialny nr 3(26)/2005 [s. 7-13].
 56. „Kilka uwag dotyczących formy przeniesienia własności nieruchomości i objęcia jej w posiadanie na tle orzeczenia Sądu Najwyższego w sprawie I CK 619/04 z 21 stycznia 2005 r.", Nowy Przegląd Notarialny nr 4(27)/2005 [s. 51-61].
 57. „Zakaz handlu diamentami pochodzącymi z terytoriów objętych konfliktami zbrojnymi w systemie prawnym Światowej Organizacji Handlu", Kwartalnik Prawa Publicznego nr 4/2005 [s. 109-119].
 58. „Opieka konsularna nad turystami" napisany we współautorstwie z mgr Piotrem Cybulą z Katedry Prawa Cywilnego UJ [w:] „Prawo w biurach podróży" pod redakcją Piotra Cybuli, Lexis Nexis Warszawa 2006 [s. 368-383].
 59. „Trudności w dokonywaniu na terytorium niektórych państw czynności w formie wskazanej przez prawo polskie jako lex rei sitae", Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego vol. IV/2006 [s. 24-32].
 60. „Glosa do postanowienia Sądu Rejonowego w Stalowej Woli VI Wydział Ksiąg Wieczystych z dnia 14 lipca 2005 (Sygn.akt. VI Dz Kw 1612-1613/05)", Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych nr 2/2006 [s. 86-93].
 61. „Nieprawidłowości w stosowaniu Konwencji haskiej o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów publicznych", Europejski Przegląd Sądowy nr 4(7)/2006, [s. 24-28].
 62. „Wydawanie klauzul apostille przez rady izb notarialnych jako wzmocnienie publicznoprawnego statusu notariusza RP – sugestie de lege ferenda", Rejent nr 5(181)/2006 [s. 181-190].
 63. „Nieprawidłowości w stosowaniu klauzul apostille przez USA" Nowy Przegląd Notarialny nr 2(29)/2006 [s. 21-30].
 64. „O nadużywaniu klauzuli apostille z Konwencji haskiej w zamówieniach publicznych" (współautor: mgr Magdalena Czajkowska, doktorantka IE UJ), Prawo Zamówień Publicznych nr 2/2006 [s. 4-9].
 65. „Nieprawidłowości w wykonywaniu czynności notarialnych przez konsula RP i ich konsekwencje dla praktyki notarialnej" Nowy Przegląd Notarialny nr 3(30)/2006 [s. 5-9].
 66. „Kilka krytycznych uwag na temat oficjalnego tłumaczenia tekstów umów międzynarodowych na przykładzie Konwencji haskiej o zniesieniu wymogu legalizacji" Europejski Przegląd Sądowy nr 10(13)/2006 [s. 37-40].
 67. „Prawo dostępu do konsula – geneza konstrukcji normatywnej" [w:] J. Menkes [red.] „Prawo międzynarodowe – problemy i wyzwania. Księga pamiątkowa dedykowana Pani Profesor Renaty Sonnenfeld-Tomporek", Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa, Warszawa 2006, [s. 130-148].
 68. „Przystąpienie Dani, Korei, Mołdawii i Gruzji do Konwencji haskiej znoszącej wymóg legalizacji" Nowy Przegląd Notarialny nr 4 (31) /2006 [s. 7-15].
 69. „Jednostronne pozaumowne preferencje handlowe na rzecz państw najsłabiej rozwiniętych" [w:] A. Przyborowska-Klimczak, W. Sz. Staszewski [red.] „Prawo Międzynarodowe Publiczne. Studia i Materiały - tom I", Wydawnictwo KUL, Lublin 2006 [s. 29-43].
 70. „Krytycznie o praktyce wieczystoksięgowej dotyczącej klauzul apostille z Konwencji haskiej" Kwartalnik Prawa Publicznego nr 3/2006 [s. 137-150].
 71. „Forma zagranicznych czynności prawnych i pełnomocnictw związanych z powołaniem i funkcjonowaniem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością" (współautor: dr Krzysztof Oplustil, Katedra Polityki Gospodarczej UJ), Prawo Spółek nr 1/2007 [s. 21-28].
 72. „Błędy w stosowaniu Konwencji „Apostille" przez organy i sądy Rzeczypospolitej Polskiej", Jurysta nr 1/2007 [s. 26-28].
 73. „Forma zagranicznych czynności prawnych dotyczących nieruchomości - zagrożenie dla bezpieczeństwa obrotu" [w:] Z. Klejment [red.] „Zagwarantowanie bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami oraz ochrona wpływów budżetowych poprzez ustanowienie wyłączności polskiego notariusza" Instytut Multimedialny, Kraków 2007 [s. 11-20].
 74. „Konsularne poświadczanie podpisów na pełnomocnictwach do przeniesienia własności nieruchomości sporządzonych zagranicą w zwykłej formie pisemnej", Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego, vol. V, 2007 [s. 174-182].
 75. „Glosa do postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Wydział Ksiąg Wieczystych (DzKw 38603/05) z 31 maja 2006 r. (w sprawie konieczności uwierzytelniania zagranicznych dokumentów dotyczących przeniesienia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu)" Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych nr 1/2007 [s. 91-96].
 76. „Uwierzytelnienie dokumentów zagranicznych - Glosa do Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2007 r. (sygn.akt III CZP 21/07)", „Nieruchomości CH Beck – prawo, podatki, praktyka" nr 7(107)/2007 [s. 18-19].
 77. „Wymóg opatrzenia klauzulą apostille dokumentów przedkładanych na wstępnym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (case study)" (współautor mgr Magdalena Czajkowska), „De doctrina europea" vol. IV, 2007 [s. 255-260].
 78. „Oddalenie wniosku o wpis w księdze wieczystej w związku z nieustaleniem zgodności formy pełnomocnictwa poświadczonego zagranicą – glosa do Postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza, Wydział Ksiąg Wieczystych z 18 maja 2007, Dz.Kw.39185/06 ", „Nieruchomości CH Beck – prawo, podatki, praktyka" nr 8(108)/2007 [s. 20-22].
 79. „Nowy mechanizm Zgeneralizowanego Systemu Preferencji (GSP) Wspólnot Europejskich – jego oddziaływanie na politykę przestrzegania praw człowieka w krajach rozwijających się – postęp czy regres?" [w:] K. Lankosz, P. Czubik [red.] „Prawa człowieka w polityce zagranicznej państw", Wydawnictwo WSA, Bielsko-Biała 2007 [s. 84-93].
 80. „Zarzut niedopełnienia obowiązku notyfikacji konsularnej jako metoda promowania prawa do życia w państwach stosujących karę śmierci – kilka uwag w nawiązaniu do orzecznictwa Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości" [w:] B. Sitek, G. Dammacco, M. Sitek, J.J. Szczerbowski [red.] „Prawo do życia i jakość życia w wielokulturowej Europie – Diritto alla vita e qualitá della vita nel Europa multiculturale" tom. I, Wyd. UWM, Olsztyn – Bari 2007 [s. 404-411].
 81. „Projektowana zmiana art. 1138 kpc i jej konsekwencje dla obrotu notarialnego – sugestie de lege ferenda", Nowy Przegląd Notarialny nr 3(34)/2007 [s. 19-24].
 82. „Zmierzch niektórych funkcji konsularnych w okresie pokodyfikacyjnym – zagadnienia wybrane" [w:] J. Menkes [red.] „Prawo międzynarodowe. Księga pamiątkowa profesor Renaty Szafarz", Oficyna Wydawnicza WSHiP, Warszawa 2007, [s. 126-139].
 83. „Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2007 r., III CZP 21/07", Rejent nr 12 (200) / 2007 [s. 168-177].
 84. „Niepodległość Kosowa – niebezpieczeństwo dla Zjednoczonej Europy? Zarys problemu" [w:] P. Czubik [red.] „Bałkany w drodze do Unii Europejskiej", Instytut Multimedialny, Kraków 2008 [s. 129-144].
 85. „Propozycja zmian w zakresie europejskiej opieki konsularnej w świetle Zielonej Księgi", Europejski Przegląd Sądowy nr 1/2008 [s. 53-60].
 86. „Interwencja Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie sposobu uregulowania trybu postępowania przed konsulem" (współautor: mgr Mateusz Woźniak – Instytut Europeistyki UJ), Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego nr VI, 2008 [191-198].
 87. „Glosa do Orzeczenia Sądu Okręgowego w Łomży Wydział Cywilny z dnia 31 stycznia 2008 r., sygn. Akt. I Ca 276/07 wykluczającego możliwość uznania pełnomocnictw zagranicznych sporządzonych w formie wynikającego z obcego prawa" ,Nowym Przegląd Notarialny nr 1(35)/2008 [s. 39-44].
 88. „Czy czynność dokonana przez konsula państwa obcego akredytowanego w państwie trzecim może wywołać skutki prawne w Polsce?" Nowy Przegląd Notarialny nr 2(36)/2008 [s. 5-16].
 89. „Podstawowe rozwiązania dotyczące formy czynności prawnej w projekcie nowej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym" [w:] „Państwo, prawo, jednostka – problemy państwa, prawa oraz nauk pokrewnych" pod redakcją Czesława Pawła Kłaka, Katarzyny Kaczmarczyk i Andrzeja Kiełtyki, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2008 [s. 165-171].
 90. „Aneksja Bośni i Hercegowiny przez Austro –Węgry - ocena legalności w świetle ówczesnego prawa narodów" (współautor dr Wojciech Burek) [w:] „Tożsamość galicyjska z perspektywy Polski i Ukrainy" pod redakcją P. Czubika, Z. Macha, Wydawnictwo WSA, Bielsko-Biała 2008 [s. 91-100].
 91. „Islam w świetle prawa międzynarodowego. O międzynarodowych ułatwieniach współczesnej ekspansji i nieadekwatności odpowiedzi cywilizacji rzymskiej w epoce globalizacji" [w:] „Człowiek ponowoczesny wobec wyzwań globalizacji – studium interdyscyplinarne w rocznice jubileuszu 10-lecia" pod redakcją Józefa Filipka, Ireny Głuszyńskiej, Arkadiusza Wąsińskiego, Macieja Płaszewskiego, Wydawnictwo WSA Bielsko-Biała 2008 [s. 153-169].
 92. „Niekorzystne dla skuteczności pełnomocnictw zagranicznych w obrocie notarialnym konsekwencje kolizyjnoprawne obowiązywania niektórych dwustronnych umów o pomocy prawnej" Nowy Przegląd Notarialny nr 4(38)/2008 [s. 39-50].
 93. „Niektóre konwencje Rady Europy dotyczące spraw konsularnych – krótka analiza porażki" [w:] „Rada Europy – 60 lat na rzecz jedności europejskiej" pod redakcją K. Lankosza, I. Głuszyńskiej, Wydawnictwo WSA, Bielsko-Biała 2008 [s. 49-57].
 94. „Ex eventu resurrexit lex mortua – czyli rzecz o ostatnim orzeczeniu Sądu Najwyższego wydanym m.in. na podstawie austriackiego kodeksu cywilnego z 1811 r." [w:] „Świat, Europa, Mała Ojczyzna - Studia ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Grodziskiemu w 80-lecie urodzin" pod redakcją Mariana Małeckiego, Wydawnictwo WSA Bielsko-Biała 2009 [s. 401-407].
 95. „Polsko-węgierskie porozumienie w sprawie opieki konsularnej jako lex specialis w stosunku do rozwiązań europejskich" [w:] Europejski Przegląd Sądowy nr 2/2009 [s. 56- 58].
 96. „Oświadczenia złożone przed zagranicznym notariuszem w postępowaniu krajowym w sprawie rekompensat zabużańskich" [w:] „Nieruchomości CH Beck – prawo, podatki, praktyka" nr 3(127)/2009 [s. 16-18].
 97. „Dokumenty z państw nieuznanych w obrocie cywilnoprawnym" [w:] Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego, 2009, vol. VII, zeszyt 1 [s. 119-133].
 98. „Odrzucony mit czy nowy eksperyment? Ochrona środowiska w nowym mechanizmie GSP Wspólnot Europejskich" [w:] B. Mikołajczyk, J. Nowakowska-Małusecka [red.] „Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe – granice i wspólne obszary. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Genowefie Grabowskiej", Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009 [s. 154-165].
 99. „Wspólnotowe „sankcje" względem Białorusi z tytułu naruszenia praw człowieka w ramach mechanizmu GSP" [w:] Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego, 2009, vol. VII, zeszyt 2 wydanie specjalne poświęcone prawom człowieka [s.179-188].
 100. „Od legalizacji konsularnej ku klauzuli apostille raz jeszcze – polemika z artykułem Przemysława Gumińskiego (NPN nr 2(36) 2008)" [w:] Nowy Przegląd Notarialny nr 2(40)/2009 [s. 57-68].
 101. „Uznawanie nazwisk złożonych, tytułów i przyimków szlacheckich – uwagi na marginesie spraw zabużańskich oraz rejestracji kandydatów na europarlamentarzystów" [w:] Europejski Przegląd Sądowy nr 10 (49) /2009 [s. 27-33].
 102. „Elektroniczne klauzule apostille i elektroniczna weryfikacja autentyczności klauzul – zarys problematyki" [w:] Nowy Przegląd Notarialny nr 3(41)/2009 [s. 5-10].
 103. Recenzja książki: Magdalena Jankowska–Gilberg, Extraterritorialität der Menschenrechte. Der Begriff der Jurisdiktion im Sinne von Art. 1 EMRK, Nomos Verlagsgesellschaft (Völkerrecht und Außenpolitik – Band 80), Baden-Baden 2008, ss. 208 [w:] Europejski Przegląd Sądowy nr 11(50)/2009 [s. 59-63].
 104. „Akcesje, sprzeciwy do akcesji i przystąpienia w trybie sukcesji do Konwencji haskiej (apostille) w latach 2007 – 2009" [w:] Nowy Przegląd Notarialny nr 4 (42)/2009 [s. 39-58].
 105. Recenzja przedruku dokumentów archiwalnych „Zjazdy i konferencje konsulów polskich... - Seria wydawnicza UMCS i AAN\" [w:] Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego vol. VIII, 2010 [s. 199-205].
 106. „Pomiędzy „pierwszym" a „drugim domem" - ciągle aktualny problem po wygaśnięciu ograniczenia z ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (case study)" [w:] Nowy Przegląd Notarialny nr 1 (43)/2010 [s.31-54].
 107. „Pełnomocnictwa do przeniesienia własności nieruchomość sporządzane za granicą na obszarach objętych \"ekstraterytorialnością jurysdykcyjną\" [w:] „Rejent" nr 5 (229) / 2010 [s. 16-30].
 108. „Pełnomocnictwa z Watykanu w krajowym obrocie prawnym\" nr 2(44)/2010 Nowego Przeglądu Notarialnego [s. 11-17].
 109. "Odpowiedzialność notariusza za dokonanie czynności na podstawie dokumentów zagranicznych" [w:] nr 12 (148) /2010 "Nieruchomości CH Beck" [s. 10-13].
 110. "Rzecz o praktyce sądów krajowych badających prawo obce zgodnie z art. 1143 kpc" [w:] nr 3 (45) /2010 Nowego Przeglądu Notarialnego [s. 5-19].
 111. "Glosa do orzeczenia Sądu Najwyższego z 17 października 2008 r. (I CSK 153/08) dotyczącego skuteczności co do formy umowy darowizny dokonanej inter absentes, w przypadku gdy strony umowy przebywają na obszarze różnych jurysdykcji państwowych" [w:] "Gentes ac Nationes" vol. I / 2010 [s. 107-115].
 112. "Prawo właściwe dla formy umów inter absentes zawieranych przez strony w różnych państwach?"  [w:] Nowy Przegląd Notarialny, nr 4 (46) / 2010 [s. 5-17].
 113. "Legalizacja dokumentów krajowych przeznaczonych do użycia w państwie trzecim   case study na bazie bieżącej polskiej praktyki konsularnej" [w:] Kwartalnik Prawa Publicznego 3/2010 [s. 199-207].
 114. "Rozporządzenie nieruchomością położoną w Polsce dokonane w porządku prawnym stanu Nowy Jork - studium przypadku w świetle polskich przepisów kolizyjnych i prawa obcego" [w:] "Gentes ac Nationes" vol. II /2010 [s. 179-187].
 115. "Artykuł 25 nowego ppm - przełom dla notariatu RP?" ukazał się w nr 1 (47) 2011 Nowego Przeglądu Notarialnego [s. 29-46].
 116. "Matematyczne ustalenie zakresu obowiązywania międzynarodowego prawa umownego i zwyczajowego" we współpracy z mgr Krzysztofem Żółkiewiczem [w:] PWPM vol. IX / 2011 [s. 215-223].
 117. "Tłumaczenia przysięgłe klauzul apostille" [w:] nr 2 (48) /2011 Nowego Przeglądu Notarialnego [s. 5-8].
 118. Glosa "Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 7 października 2003 r., IV CK 23/02 - światło na zasadność uchwały Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2007 r., III CZP 21/07" [w:] Nowy Przegląd Notarialny nr 3/2011 [s. 57-66].
 119. "Współczesne funkcjonowanie sowieckich koncepcji instytucjonalnych prawa konsularnego i dyplomatycznego - zagadnienia wybrane" [w:] Jagiellońskie Forum Europejskie, nr 20, 2011, [s. 53-62].
 120. "Ochrona dyplomatyczna i konsularna w świetle orzecznictwa strasburskiego" [w:] "Europejska Konwencja Praw Człowieka i jej system ochronny - perspektywa systemowa i orzecznicza"- pod redakcją M.Balcerzaka, T. Jasudowicza, J.Kapelańskiej-Pręgowskiej, Toruń 2011 [s. 15-27].
 121. "Odmowa urzędowego charakteru i mocy dowodowej dokumentu sporządzonego przez "urzędnika poświadczającego" tzw. Tureckiej Republiki Cypru Północnego - case study" [w:] "Gentes & Nationes", vol. III/2011 [s. 197-206].
 122. "Istotne zmiany w zakresie podmiotowym zastosowania Konwencji haskiej o zniesieniu wymogu uwierzytelniania zagranicznych dokumentów publicznych w latach 2010-2011" [w:] Nowy Przegląd Notarialny nr 4/2011 [s. 20-40].
 123. "Brak daty dokonania zagranicznej czynności cywilnoprawnej w kontekście oceny zgodności zalegalizowanego konsularnie pełnomocnictwa z prawem kanadyjskim (Québec) jako lex loci actus - case study" [w:] "Gentes & Nationes" vol. IV/2011 [s. 179-190].
 124. "Liczba możliwych relacji wielostronnych podmiotów iuris gentium oraz wymiar matematyczny "potencjału" traktatowego pojedynczego podmiotu" [w:] Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego, vol. X/2012 (współautorstwo Krzysztof Żółkiewicz), [s. 201-208].
 125. "Zagraniczna czynność o charakterze rozporządzenia częścią masy spadkowej (odrzucenia części spadku ze wskazaniem nabywającego) dokonana zgodnie z prawem obcym – case study" (we współautorstwie z Ewą Kamarad) [w:] Palestra nr 3-4/2012 [s. 101-109].
 126. "Wykonywanie czynności notarialnych przez konsula RP. Reminiscencja historyczna i propozycje de lege ferenda w przeddzień reformy polskiego prawa konsularnego - zagadnienia wybrane" [w:] "Rozprawy z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Aleksandrowi Oleszce"  pod red. A. Dańko-Roesler, J. Jacyszyna, M. Pazdana, W. Popiołka, Warszawa 2012 [s. 62-82].
 127. „Forma "czysto"- prywatnoprawna czynności zagranicznej dotyczącej przeniesienia własności nieruchomości położonej w Polsce a czynności notarialne polskiego konsula" [w:] "Consul est iuris et patriae defensor - Księga pamiątkowa dedykowana  doktorowi Andrzejowi Kremerowi" pod red. F. Longchamps de Bérier, R. Sarkowicza i M. Szpunara, MSZ - Warszawa 2012 [s. 295-309].
 128. "Uchylanie się spółdzielni od przekształceń spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu" [w:] "Nieruchomości CHBeck" nr 10 / 2012 [s.19-21].
 129. "Przyjmowanie dokumentów zagranicznych wystawianych w ramach jurysdykcji tzw. państw nieuznanych – przypadek Tajwanu" [w:] Nowy Przegląd Notarialny nr 2(52)/2012 [s. 43-52].
 130. "Aktywność konsula państwa trzeciego w zakresie czynności legalizacyjnych - case study dotyczące użycia w RP dokumentów sporządzonych przez konsula Iraku w Egipcie" [w:] Gentes & Nationes, vol. V, 2012 [s. 179-184].
 131. "O rzekomym czy rzeczywistym niebezpieczeństwie dla notariatu RP wynikającym z ujęcia w art. 10 ust. 2 ustawy prawo prywatne międzynarodowe z 2011 r. klauzuli generalnej przewidującej "rozsądny termin" dla ustalenia treści prawa obcego" [w:] Nowy Przegląd Notarialny nr 3(53)/2012 [s. 5-13].
 132. Artykuł "O niektórych mitach związanych z azylem dyplomatycznym" [w:] Z. Galicki, T. Kamiński, K. Myszona-Kostrzewa, "50 lat Konwencji wiedeńskiej - aktualna kondycja uregulowań dotyczących stosunków dyplomatycznych" Warszawa 2012 [s.167-178].
 133. "Azjatyckie drogi do regionalizmu handlowego - kilka wniosków w świetle stosowania porozumień o wolnym handlu przez Chiny" [w:] "Hereditas Mercaturæ - księdze ku czci świętej pamięci Profesora Stanisława Miklaszewskiego" pod red. P. Czubika, Z. Macha, Instytut Multimedialny, Kraków 2012 [s. 210-218].
 134. „Wymóg uzyskania zgody wspólnoty mieszkaniowej na zmianę sposobu użytkowania lokalu jako naruszenie zasady nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet" [w:] "Administracja. Teoria-dydaktyka-praktyka" nr 3(28)/2012 [s. 5 - 15].
 135. "O konsekwencjach wskazania przez stronę czynności prawa wyłącznie właściwego co do formy (kilka uwag na marginesie pełnomocnictw  z londyńskiej kancelarii Salinger)", Nowy Przegląd Notarialny nr 4/2012 [s. 5-13].
 136. "Użycie w Polsce zagranicznych dokumentów "kapitańskich" - case study dotyczące pełnomocnictwa sporządzonego na statku podnoszącym banderę norweską" [w:] Gentes & Nationes, vol. VI, 2012 [s. 133-138].
 137. „Współpraca notarialna i sądowa w sprawach cywilnych pomiędzy Polską a Czechami. Skuteczność formalnoprawna pełnomocnictw zagranicznych w obrocie notarialnym" [w:] J. J. Węc [red.] "Wpływ integracji europejskiej na przemiany kulturowe i rozwój społeczno-gospodarczy Euroregionu "Śląsk Cieszyński"", Księgarnia Akademicka, Kraków, 2013 [s. 151-172].
 138. "Nowe prawo prywatne międzynarodowe w praktyce notarialnej - część I [w:] "Nieruchomości CH Beck" nr 2/2013 [s. 20-23].
 139. "Nowe prawo prywatne międzynarodowe w praktyce notarialnej - część II [w:] "Nieruchomości CH Beck" nr 3/2013 [s. 20-23].
 140. "Tajwan jako strona regionalnych umów o wolnym handlu. Kilka uwag na temat traktatowej aktywności państwa nieuznanego" [w:] E. Mikos-Skuza, K. Myszona-Kostrzewa, J. Poczobut [red.], Prawo międzynarodowe - teraźniejszość, perspektywy, dylematy. Księga Jubileuszowa Profesora Zdzisława Galickiego, Warszawa 2013 [s. 41-52].
 141. "Pomoc konsularna w razie wypadków turystów w górach poza granicami RP" [w:] P. Cybula [red.] Prawne aspekty bezpieczeństwa w górach - turystyka, rekreacja, sport, Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK, Kraków 2013 [s. 108-120].
 142. "Dyplomatyczny wystawca klauzul apostille. Egzotyczne rozwiązanie mikropaństw czy zapowiedź praktyki przyszłości?" [w:] "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego" vol. XI, 2013 [s. 43-50].
 143. "Podstawowe dylematy w procesie stosowania niektórych przepisów ustawy prawo prywatne międzynarodowe z 2011 r. przez sądy wieczystoksięgowe - wnioski dla praktyki notarialnej" [w:] Nowy Przegląd Notarialny vol. 1/2013 [s. 5-24].
 144. "O potrzebie wydania rozporządzenia w sprawie pełnego zniesienia wymogu legalizacji dokumentów zagranicznych w obrocie wewnątrz UE?" [w:] Europejski Przegląd Sądowy nr 7/2013 [s.14-21].
 145. "Jak zapisywać w aktach notarialnych imiona i nazwiska obywateli państw stosujących jako urzędowy alfabet cyrylicę?", Nowy Przegląd Notarialny nr 2(56)/2013 [s. 5-13].
 146. "Regionalizm jako synonim globalizmu - o nie do końca zrealizowanej ewolucji pojęcia w ramach systemu GATT/WTO" [w:] M. Chorośnicki i inni [red.] Nowe strategie na nowy wiek - granice i możliwości integracji regionalnych i globalnych, Kraków 2013 [s. 39-45].
 147. "Nowe strefy wolnego handlu USA - od prostej wymiany handlowej do "celów wyższych" [w:] R. Kłosowicz, B. Szlachta, J.J.Węc [red.], "Dylematy strategiczne XXI wieku. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Michałowi Chorośnickiemu z okazji czterdziestolecia pracy naukowej" Kraków 2013 [s. 37-47].
 148. "Uwagi na temat stosowania i interpretacji norm kolizyjnoprawnych wynikających z dwustronnych umów o pomocy prawnej" [w:] A. Czubik [red.] "Istotne w obrocie notarialnym przepisy z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego wynikające z dwustronnych umów o pomocy prawnej - komentarze i wybór materiałów źródłowych", Kraków 2013 [s. 11-16].
 149. "Krytyka projektu dyrektywy w sprawie opieki konsularnej nad obywatelami Unii zagranicą" [w:] Studia Prawnicze KUL nr 1(53)/2013 [s. 37-62].
 150. "Skuteczność formalna dopisków na pełnomocnictwie zagranicznym dokonanych przez mocodawcę po jego zalegalizowaniu - uwagi na kanwie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 31 maja 2012 r. (IV CSK 419/11)" [w:] Gentes & Nationes vol. 7/2013 [s. 173-188].
 151. "Międzywojenne regulacje dotyczące utraty obywatelstwa polskiego, ich realizacja przez polską służbę konsularną oraz znaczenie w procesie rozproszenia i emigracji diaspory Żydów polskich z III Rzeszy" [w:] I. Głuszyńska, K. Lankosz [red.], "Państwo polskie wobec Polaków w diasporze", Bielsko-Biała 2013 [s. 213-223].
 152. "Wybrane regulacje kolizyjne wynikające z umów dwustronnych o pomocy prawnej w praktyce notarialnej". "Rejent" nr 10/2013 [s. 9-26].
 153. „Przypadki „jednostronnego” obowiązywania rozdzielności majątkowej małżeńskiej z elementem zagranicznym”, Nowy Przegląd Notarialny vol. 3(57)/2013 [s. 19-27].
 154. "Konsekwencje europejskiego rozporządzenia spadkowego (nr 650/2012) dla praktyki notarialnej (zagadnienia dotyczące wyboru prawa właściwego dla dziedziczenia)", Rejent" nr 11/2013 [s. 27-47].
 155. "Charakter prawnomiędzynarodowy podmiotowości Zakonu Maltańskiego- zarys problemu" [w] M. Małecki [red.], Crucem signati. Krzyżowcy na przestrzeni dziejów w nowej perspektywie badawczej, seria: Szlakiem krucjat - tom IV, Zabrze 2013 [s.9-19].
 156. Recenzja "Petr Mlsna, Jan Kněžínek, Mezinárodní smlouvy v českém právu. teoretická východiska, sjednávání, schvalování, ratifikace, vyhlašování a aplikace, Wydawnictwo Lindepraha, Praha 2009 (ss. 605, Przyp. 1716)", Studia Prawnicze KUL nr 3(55)/2013 [s. 163-169].
 157. "Stosowanie Konwencji haskiej w latach 2012-2013" [w:] Nowy Przegląd Notarialny, nr 4(58)/2013 [s. 33-39].
 158. "Zastosowanie ustawy kolizyjnej z 1926 r. do czynności dotyczących przenoszenia własności nieruchomości położonych w Polsce dokonywanych w jurysdykcji izraelskiej – case study" przesłany do Gentes & Nationes vol. VIII/2013 [s. 137-142].
 159. "O braku unifikacji prawa kolizyjnego w okresie obowiązywania w II Rzeczypospolitej ustawy prawo prywatne międzynarodowe z 1926 r. w odniesieniu do formy czynności" [w:] Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego 2013, vol. 13 [s. 201-209].
 160. "Zakon Maltański jako reliktowy podmiot prawa międzynarodowego" [w:] B. Mielnik, A. Wnukiewicz-Kozłowska [red.], Podmiotowość w prawie międzynarodowym, Wrocław 2013 (druk w lipcu 2014 r.) [s. 167-182].
 161. "Lietuvoje parengtų dokumentų naudojimas notariniams veiksmams Lenkijoje atlikti ir Lenkijos nekilnojamo turto registro teismuose (rei sitare taikytinumas, konsulinio legalizavimo panaikinimas)" [w:] "Žiūrėti - Notariatas", vol. 17/ 2014, [s. 35-38].
 162. "Przyczyny wygaszenia preferencji historycznych GATT w przypadku uczestnictwa ich gwaranta w regionalnych porozumieniach handlowych - analiza matematyczna" [w:] Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego, vol. XII, 2014 [s. 116-123].
 163. "Międzynarodowe i krajowe prawo konsularne – refleksja w 50-lecie kodyfikacji wiedeńskiej dotycząca stanu badań dziedziny w ostatnich latach w Polsce " [w:] Wojciech Burek, Paweł Czubik [red.], Wybrane zagadnienia współczesnego prawa konsularnego z perspektywy prawa i praktyki międzynarodowej oraz polskiej, Kraków 2014 [s. 283-295].
 164. "Regulacje traktatowe przyjęte pod auspicjami Organizacji Państw Amerykańskich odnoszące się do pełnomocnictw" [w:] B. Mikołajczyk, J. Nowakowska-Małusecka [red.] Prawo organizacji międzynarodowych wobec problemów współczesnego świata. Księga jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Genowefie Grabowskiej, Katowice 2014 [s. 260-271].
 165. "Geneza poświadczenia zgodności dokumentu z prawem miejsca wystawienia" [w:] A. Dańko-Roesler, A. Oleszko, R. Pastuszko [red.], Rozprawy z prawa prywatnego oraz notarialnego. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Maksymilianowi Pazdanowi, Warszawa 2014 [s. 92-100].
 166. "Transkrypcja aktów stanu cywilnego - realna potrzeba czy fanaberia ustawodawcy?", "Nowy Przegląd Notarialny" nr 1(59)/2014 [s. 29-39].
 167. "Dokumenty zagraniczne dotyczące przeniesienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu a wymóg ich uwierzytelnienia" w K. Łoś [red.], Spółdzielczość mieszkaniowa w Polsce wobec wyzwań współczesności, Bielsko-Biała 2014 [s. 253-256].
 168. "Konsekwencje braku kota na pokładzie w świetle barcelońskiego Konsulatu morskiego” [w:] D. Niedźwiedzki [red.] Kultura, tożsamość i integracja europejska. Księga jubileuszowa ku czci prof. dra hab. Zdzisława Macha, Kraków 2014 [s. 285-292].
 169. "Nabywanie nieruchomości na potrzeby misji dyplomatycznych lub urzędów konsularnych obcego państwa", Nowy Przegląd Notarialny nr 3(61)/2014 [s. 37-56].
 170. Recenzja "Recenzja monografii Mariusza Rzeszutko „Konsulaty w Krakowie. Historia i działalność”, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2014, ss. 174" [w:] "Kwartalnik Prawa Publicznego" nr 2/2013, ukazał się w lipcu 2014 r. [s. 77-86].
 171. „Pomoc finansowa konsula jako instrument ochrony klienta niewypłacalnego organizatora turystyki” (współautor dr Piotr Cybula), Europejski Przegląd Sądowy nr 12(111)/2014 [s. 20-27].
 172. "Ефективність українських нотаріальних дій на території Польщі" [w:] „Нотаріат України” 2014, vol. 12 [s. 62-65].
 173. „Dvišalių sutarčių dėl teisinės pagalbos nuostatų taikymas notarinėje praktikoje Europos kolizinės teisės plėtros atžvilgiu – remiantis Lietuvos ir Lenkijos teisinės pagalbos sutarties pavyzdžiu” [w:] „Teisė” vol. 93/2014 [s. 205-209].
 174. „Czy polskiemu notariuszowi jest potrzebny status inicjującego postępowanie celem ustalenia treści prawa obcego?” Nowy Przegląd Notarialny nr 4(62)/2014 [s. 23-30].
 175. "Aktywność konsularna w zakresie transgranicznego transportu zwłok - analiza podstawowych regulacji na tle działań podjętych po katastrofie smoleńskiej wobec wątpliwości co do zakazu otwierania trumien", Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego, vol. 5, 2014 [s.117-129].
 176. „Česká plná moc v polském právním systému” [w:] „Ad notam” nr. 1/2015 [s. 15-19].
 177. „Чем должен руководствоваться нотариус Российской Федерации при составлении доверенности, предназначенной для использования на территории Республики Польша?” [w:] Нотариальный вестникъ, No. 2 (Февраль) /2015 [s.48-54].
 178. „Formalna učinkovitost i dokazna vrijednost hrvatskih javnobilježničkih punomoći pred poljskim javnim bilježnikom” [w:] „Javni bilježnik“ nr 41/2015 [s. 65-68].
 179. "Udział w drodze wspólnej jako objęty reglamentacją sprzedaży gruntu na rzecz cudzoziemców - uwagi aprobujące na kanwie postanowienia z dnia 15 lutego 2012 r. Skarb Państwa (MSWiA) v. AS i MW (sygn. akt I Ca 346/11, Sąd Okręgowy w Suwałkach)", Nowy Przegląd Notarialny nr 1/2015 [s. 51-58].