• Kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Gospodarczego UEK

e-wizytówka

Bogusława Gnela ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 1978 r. W tym samym roku rozpoczęła aplikację sędziowską. W 1980 r. zdała egzamin sędziowski. Od października 1982 roku została zatrudniona w Katedrze Prawa UEK. W 1983 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych, nadany jej uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uchwałą tej samej Rady w 1999 r. uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych. W czerwcu 2001 r. została profesorem nadzwyczajnym UEK i kierownikiem Katedry Prawa (od marca 2000 r. pełniła obowiązki kierownika tej Katedry). W 2014 r. uzyskała tytuł profesora nauk prawnych. Przez dwie kadencje pełniła funkcję prodziekana Wydziału Finansów UEK. Adwokat.

 

Dorobek (naukowy, badawczy, organizacyjny i dydaktyczny) – stan na kwiecień 2018 r.

 

Zainteresowania naukowe

 

Prawo cywilne (odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, gwarancji jakości, odpowiedzialność kontraktowa odszkodowawcza, kara umowna, odpowiedzialność deliktowa, odpowiedzialność za produkt, zasady europejskiego prawa umów); prawo konsumenckie (pojęcie konsumenta, przedsiębiorcy, harmonizacja dyrektyw konsumenckich, umowy konsumenckie, bezpieczeństwo produktów, organizacje konsumenckie), prawo handlowe (spółki handlowe, przekształcanie spółek, umowy handlowe), prawo prywatne międzynarodowe.

 

Publikacje

 

książki i monografie (autorstwo)

B. Gnela, Odpowiedzialność za produkt, wyd. AE w Krakowie, Monografie nr 134, Kraków 1998, ss. 201

B. Gnela, Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tzw. odpowiedzialność za produkt), Zakamycze 2000, ss. 325

B. Gnela, Umowa konsumencka w polskim prawie cywilnym i prywatnym międzynarodowym, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, ss. 483.

Książki i monografie (współautorstwo)

B. Gnela, Ochrona bezpieczeństwa i zdrowia konsumenta [w:] Ochrona konsumenta. Część I. Opracowania analityczne (redakcja i koordynacja E.Traple, M.du Vall), Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 1998, s. 81 - 106.

B. Gnela, Podstawy odpowiedzialności za produkt ukształtowane w polskiej doktrynie i orzecznictwie [w:] Studia z prawa cywilnego i gospodarczego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesor C. Żuławskiej (praca zbiorowa pod red. B. Gneli, J. Koczanowskiego, R. Szostaka), Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2000 (B.G. s. 77 - 97),

B. Gnela, Harmonizacja polskiego prawa z wymogami Unii Europejskiej w zakresie odpowiedzialności za produkt [w:] Harmonizacja polskiego prawa gospodarczego z wymogami Unii Europejskiej (pod red. B.Gneli i R.Szostaka), Zakamycze 2001, s. 39 - 71

B. Gnela, Problematyka prawna działalności gospodarczej samorządu terytorialnego [w:] Samorząd terytorialny. Zadania - gospodarka - rozwój (pod red. A.Harańczyk), Chrzanów 2001, s. 115 - 126.

B. Gnela, Ochrona konsumenta w ustawie o usługach turystycznych [w:] Kierunki rozwoju marketingu usług. Teoria i praktyka (red. naukowa A.Czubała, J.W. Wiktor), Chrzanów 2002, s. 93 - 109.

B. Gnela, Bezpieczeństwo produktów dla konsumentów i dla środowiska a odpowiedzialność za produkt [w:] Ekologiczne problemy jakości wyrobów (praca zbiorowa pod red. W. Adamczyka), Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2002, s. 11 - 65

B. Gnela, Cywilnoprawna ochrona konsumentów w zakresie usług turystycznych [w:] Konsument na rynku turystycznym w warunkach globalizacji, Wyd. WSH w Katowicach, Katowice 2002 r., s. 37 - 48

B. Gnela, Nowe handlowe spółki osobowe (na tle przepisów ogólnych dotyczących tych spółek) [w:] Nowe prawo spółek. Wybrane aspekty prawne (pod red. J.Kufla), Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz – Poznań 2003, s.12 – 28

B. Gnela, Odpowiedzialność związana z rachunkowością a kwalifikacje menedżera [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej (praca zbiorowa pod red. B. Micherdy), Kraków 2003, s. 205 – 212

B. Gnela, Kolizyjna problematyka przysposobienia w konwencjach międzynarodowych [w:] Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana pod redakcją L.Ogiegły, W.Popiołka, M.Szpunara, Zakamycze 2005, s. 75 -88

B. Gnela, Nowa ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, Rector′s Lectures – No. 62, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2005, s. 12

B. Gnela, Pojęcie konsumenta w prawie wspólnotowym i prawie polskim [w:] Ochrona konsumenta usług finansowych. Wybrane zagadnienia prawne (red. B.Gnela). Monografie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2007, s. 21 – 39.

B. Gnela, Wykonanie cywilnoprawnych zobowiązań pieniężnych świetle zasady nominalizmu i zasady waloryzacji [w:] Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych (red. S. Owsiak), Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2007, s. 79 – 91,

B. Gnela, Problem lichwy w polskim prawie gospodarczym [w:] Wyzysk ekonomiczny współcześnie (pod redakcja k. Sosenki), Kraków 2007 , s. 211 – 226.

B. Gnela, M. Łuc, Dobra osobiste jednostki gospodarczej (przedsiębiorcy) a wiarygodność informacji ekonomicznej, [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej (pod redakcją B. Micherdy), Kraków 2007, s. 101 – 109.

B. Gnela, Propozycje uregulowania ochrony konsumenta w polskim prawie prywatnym międzynarodowym [w:] Studia Prawnicze. Rozprawy. Materiały (pod red. M. Nowaka), Kraków 2007, s. 349 - 361

B. Gnela, Uwagi o regulacji umowy sprzedaży konsumenckiej [w:] Europeizacja prawa prywatnego. Tom I (pod redakcją M. Pazdana, W. Popiołka, E. Rott – Pietrzyk, M. Szpunara), Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008, s. 259 – 278.

B. Gnela, Prawo właściwe dla konsumenckich umów zawieranych na odległość dotyczących usług finansowych w polskim prawie prywatnym międzynarodowym (współautor F. Grzegorczyk) [w:] Kolizyjne aspekty zobowiązań elektronicznych (pod red. J. Gołaczyńskiego), Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008, s. 61 -83.

B. Gnela, Zakres podmiotowy przepisów ustawy o usługach turystycznych dotyczących ochrony klienta (konsumenta) a zakres podmiotowy ustawy o imprezę turystyczną [w:] Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne (pod red. P. Cybuli i J. Raciborskiego), Sucha Beskidzka – Kraków 2008, s. 48 – 73,

B. Gnela, Uwagi na temat pojęcia umowy handlowej [w:] Umowy gospodarcze. Zagadnienia wybrane (pod. red. J. Gospodarka), SGH w Warszawie, Warszawa 2009, s.15 - 30.

B. Gnela, Prawo właściwe dla umowy o imprezę turystyczną [w:] Transformacje prawa turystycznego, Proksenia, Kraków 2009, s. 137 – 154.

B. Gnela, Zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową w usługach turystycznych [w:] Turystyka – Innowacje – Konsument (praca zbiorowa pod red. D. Chudy – Hyski i M. Żemły), Katowice 2008 (2009), s. 169 – 185.

B. Gnela, Kolizyjnoprawna ochrona konsumenta w polskim prawie prywatnym międzynarodowym [w:] Studia i rozprawy. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Całusowi (pod red. A. Janika), SGH w Warszawie, Warszawa 2009, s. 447 – 475.

B. Gnela, Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną niewydaniem aktu normatywnego [w:] Studia prawnicze. Rozprawy i materiały (pod red. T. Biernata), Kraków 2009, s. 11 – 26 (faktycznie ukazało się w 2010)

B. Gnela, Problem naprawienia szkody niemajątkowej w ramach reżimu kontraktowego [w:] Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań. Materiały III Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów (Wrocław, 25 – 27.9.2008), pod. red. E. Gniewka, K. Górskiej i P. Machnikowskiego, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 105 – 114.  

B. Gnela, Niedozwolone postanowienia umowne jako ograniczenie swobody kontraktowej [w:] „Ustawowe ograniczenia swobody umów. Wybrane zagadnienia”, pod. red. B. Gneli, Wolters Kluwer, Warszawa 2010 r. , s. 299 – 311,

B. Gnela, Uwagi na temat pojęcia umowy handlowej [w:] Umowy gospodarcze. Zagadnienia wybrane (pod. red. J. Gospodarka), 2. wydanie rozszerzone i uaktualnione, SGH w Warszawie, Warszawa 2010, s.17- 32

B. Gnela, Pojęcie przedsiębiorcy w relacjach prawnych z konsumentem [w:] Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej (red. nauk. W.J.Katner, U. Promińska), Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 94 – 108

B. Gnela, Znaczenie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i jej zmian dla rozwoju przedsiębiorczości [w:] Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wybrane zagadnienia (pod red. P. Buły), Kraków 2010, s. 67 – 81

B. Gnela, Prawo przedsiębiorstwa jako prawo handlowe XXI wieku [w:] Prawo handlowe XXI wieku. Czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji, Księga jubileuszowa Profesora Józefa Okolskiego, pod redakcja Małgorzaty Modrzejewskiej, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 183 - 203

B. Gnela, Odpowiedzialność za szkody spowodowane decyzjami w sektorze finansów publicznych [w:] Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu (pod red. S. Owsiaka), PWE, Warszawa 2011, s. 259 – 268.

B. Gnela, Wekslowe zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia [w:] Nowe podejście do zamówień publicznych – zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Doświadczenia polskie i zagraniczne (red. J.Niczyporuk, J. Sadowy, M. Urbanek), Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2011, s. 25 – 35.

B. Gnela, O potrzebie zmian w sposobie uregulowania wyłączenia spółek handlowych z sektora finansów publicznych [w:] „O nowy model działalności regulacyjnej państwa w sferze finansów” Księga jubileuszowa prof. zw. dr hab. Stanisława Owsiaka (pod red. A. Moździerz i K. Surówki), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011, s. 91 – 97.

B. Gnela, Problem zgodności niektórych definicji i instytucji polskiego prawa konsumenckiego z prawem unijnym [w:] Ochrona konsumenta w prawie polskim na tle koncepcji effet utile, pod redakcja J. Frąckowiaka i R. Stefanickiego, Wyd. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2011, s. 53 – 86.

B. Gnela, Problem kwalifikacji stron umowy ubezpieczenia ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczającego [w:] Ubezpieczenia gospodarcze. Wybrane zagadnienia prawne, redakcja naukowa B. Gnela, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 19 -31.

B. Gnela, Odpowiedzialność przedsiębiorców za szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny [w:] Odpowiedzialność cywilnoprawna w obrocie gospodarczym (red. naukowy A. Śmieja), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 39 – 58

B. Gnela, Przesłanki uprawnienia wspólnika do przeniesienia ogółu praw i obowiązków w handlowej spółce osobowej [w] Prawa i obowiązki wspólników w spółce, spółdzielni europejskiej i spółce europejskiej (pod red. A. Witosza), Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2012, s. 149 – 160.

B. Gnela, Uwagi o kodeksowej definicji konsumenta oraz jej zgodności z prawem unijnym [w:] Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego. Wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe (red. M. Jagielska, E. Rott-Pietrzyk, A. Wiewiórkowska- Domagalska, C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 169 – 184.

B. Gnela, Problem kwalifikacji umowy sprzedaży nieruchomości jako kodeksowej umowy „z udziałem konsumenta” [w:] Z zagadnień prawa rolnego, cywilnego i samorządu terytorialnego, Księga Jubileuszowa Profesora Stanisława Prutisa, red. J. Bieluk. A. Doliwa, A. Malarewicz – Jakubów, T. Mróz, Temida 2, Białystok 2012, s.403 – 413.

B. Gnela, Firma jako instytucja prawa cywilnego i jej przydatność w wykładni art. 113 Ordynacji podatkowej [w:] Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym, red. naukowa Bogusława Gnela, Difin, Warszawa 2012, s. 17 – 24.

B. Gnela, Definicje przedsiębiorcy w projekcie nowego kodeksu cywilnego z punktu widzenia ich przydatności w obrocie konsumenckim i handlowym [w:] Instytucje prawa handlowego w przyszłym kodeksie cywilnym, red. naukowa T.Mróz, M. Stec, Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s. 58 – 75.

B. Gnela, Geneza polskich ustaw o prawie prywatnym międzynarodowym [w:] Regnare gubernare administrare. Prawo i władza na przestrzeni wieków. Prace dedykowane profesorowi Jerzemu Malcowi z okazji 40 – lecia pracy naukowej (redakcja S. Grodziski i A. Dziadzio), Kraków 2012, s. 247 – 256.

B. Gnela, Zasady odpowiedzialności wspólników spółki jawnej i komandytowej wobec wierzycieli tych spółek [w:] Ochrona interesów wierzycieli w stosunkach gospodarczych, red. naukowa K. Szuma, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2013, s.83 – 95.

B. Gnela, Uwagi na temat art. 33 Kodeksu spółek handlowych i jego nowelizacji [w:] Kodeks spółek handlowych. Po dziesięciu latach. Pod redakcją . J. Frąckowiaka, Wrocław 2013, .s. 454 - 467.

B. Gnela, Prawo właściwe dla przysposobienia według nowej ustawy Prawo prywatne międzynarodowe [w:] Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego, redakcja naukowa J. Poczobut, Lex a Wolters Kluwer business Warszawa 2013 s. 85 – 112.

B. Gnela, Wpływ europeizacji prawa na umowy jednostronnie handlowe konsumenckie [w:] Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego (red. J. Kruczalak – Jankowska, LexisNexis, Warszawa 2013, s. 311 – 329.

B. Gnela, Konsumencki a ubezpieczeniowy reżim ochrony podmiotów stosunku ubezpieczenia [w:] Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce. Wybrane zagadnienia prawne (pod red. B. Gneli i M. Szaraniec) Difin, Warszawa 2013 s. 27 - 46.

B. Gnela, Uwagi o projektowanej zmianie miejsca regulacji umowy sprzedaży konsumenckiej (na tle dyskusji o miejscu umów konsumenckich w polskim prawie) [w ] Rozprawy cywilistyczne. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Drozdowi, pod red. M. Pecyny, J. Pisulińskiego, M. Podreckiej, LexisNexis, Warszawa 2013, s. 425 – 438.

B. Gnela, Rozdział XX. Przysposobienie [w:] System Prawa Prywatnego, Prawo Prywatne Międzynarodowe, tom 20c (pod red. M. Pazdana), C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2015, s. 357 – 492. (tekst 362 – 492).

B. Gnela Ustanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, [w:] „Tendencje reformatorskie w prawie handlowym. Między teorią a praktyką”, pod red. J. Olszewskiego, Warszawa 2015, s. 181 – 190.

B. Gnela, Kolizyjnoprawna ochrona konsumenta według art. 30 ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe, [w:] Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego red. naukowa B. Gnela, K. Michałowska, C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 29 – 38

B. Gnela, Zakres podmiotowy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, [w]„Ochrona konsumenta na rynku usług”, pod red. M. Jagielska, E. Sługocka – Krupa, K. Podgórski, C.H. Beck, Warszawa 2016, s.272 – 283.

B. Gnela, „Geneza art. 30 ustawy z 4.02. 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe”, [w:] Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, red. naukowa M. Pazdan, M. Jagielska, E. Rott – Pietrzyk, M. Szpunar, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 48 – 59.

B. Gnela, Komentarz do art. 30 p.p.m. [w:] Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz, red. nauk. J. Poczobut, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 514 - 542

B. Gnela, Komentarz do art. 57 i 58 p.p.m. [w:] Prawo prywatne międzynarodowe Komentarz. red. nauk. J. Poczobut, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 879 - 914.

B. Gnela, Problem systemowej regulacji umów konsumenckich w polskim prawie [w:] Prawo prywatne wobec wyzwań współczesności, Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Ogiegle, red. M. Fras, P. Ślęzak, C.H. Beck, Warszawa 2017, s. 95 – 101.

B. Gnela, Uwagi na temat odpowiedzialności odszkodowawczej z art. 566 k.c., [w:] Eksperientia Docet, Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, red. naukowa P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s.875 – 883.

B. Gnela, Uwagi o ochronie konsumenta i klienta usług finansowych, [w:] Kierunki badań na współczesnymi zjawiskami finansowymi, red. naukowa S. Owsiaka, Kraków 2017, s. 87 – 106.

B. Gnela, Tytuł VI1 Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (art. 4491 – 44910), [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania część ogólna (art. 353 – 534), red. naukowa M. Habdas, M. Fras, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 723 – 767.

B. Gnela, O przydatności definicji przedsiębiorcy według Kodeksu cywilnego dla określenia podmiotów prawa handlowego, [w:] „Ius est ars boni et aequi”, Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Frąckowiakowi, (red. A. Dańko –Roesler, M. Leśniak, M. Skory, B. Sołtys), Wrocław 2018 s. 219 - 231.

 

Podręczniki i skrypty (współautorstwo):

Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów (praca zbiorowa pod red. C.Żuławskiej), wyd. AE w Krakowie, Kraków 1988, [ B.Gnela, s. 72-80, 80 -95, 162-174]

Elementy prawa. Prawo państwowe i cywilne (praca zbiorowa pod red. C.Żuławskiej), wyd. AE w Krakowie, Kraków 1989, [B.Gnela., s. 25 - 56].

Elementy prawa. Prawo państwowe i cywilne (praca zbiorowa pod red. C. Żuławskiej), wyd. II zmienione i uzupełnione, wyd. AE w Krakowie, Kraków 1992, [B. Gnela., s. 23 - 53].

Elementy prawa. Prawo administracyjne, karne i ochrona prawna wyd. AE w Krakowie, Kraków 1992, B. Gnela [s. 32 - 56, s. 127 - 165], J. Koczanowski, C. Żuławska.

B. Gnela, Prawna ochrona rynku i konsumenta [w:] Marketing. Zagadnienia wybrane (red. J. Szumilak), wyd. Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania AE w Krakowie, Kraków 1992 r. [ B.Gnela, s. 179 - 200].

Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów, wyd. II zmienione i uzupełnione   (praca zbiorowa pod red. C. Żuławskiej), wyd. AE w Krakowie, Kraków 1993 r., [B. Gnela, s. 116 - 136; s. 158 - 163; s. 209 - 223].

Elementy   prawa.   Prawo   państwowe   i   cywilne, wyd. III zaktualizowane i uzupełnione (praca zbiorowa pod red. C. Żuławskiej ), AE w Krakowie, Kraków 1994, [B. Gnela, s. 22 - 50].

Elementy prawa. Prawo administracyjne, karne i ochrona prawna, wyd. II zaktualizowane, AE w Krakowie, Kraków 1994 r., B. Gnela, [s. 32 - 56; s. 127 - 165], J. Koczanowski, C. Żuławska .

B. Gnela, Pieniądz w działalności gospodarczej [w:] B. Gnela, W. Krawczyk, Korespondencyjny Kurs Prawa Gospodarczego, wyd. Międzynarodowa Szkoła Menedżerów sp. z o.o., Warszawa 1996, [B.Gnela, s. 53 - 110].

Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów, wyd. III (praca zbiorowa pod red. C. Żuławskiej), wyd. AE w Krakowie, Kraków 1996 r. [ B.Gnela, - jak w wyd. II].    

Encyklopedia prawa dla ekonomistów (praca zbiorowa pod redakcją C. Żuławskiej), wyd. AE w Krakowie, Kraków 1998, [B. Gnela, s. 25 - 55, s. 75 - 94, 206 - 236].

Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów (pod. red. C. Źuławskiej), wyd. AE w Krakowie, Kraków 1999 [B. Gnela, - s. 115 - 141, s. 161-162, s. 209 - 220].

Prawo gospodarcze dla ekonomistów (pod red. B. Gneli), Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2003 ss.298 [współautorka: s. 9 – 16, s. 29 –37; s. 38 – 54; s.134 – 176; s. 265 – 282 i s. 287 – 288, łącznie 136 stron

B. Gnela, Wprowadzenie, rozdz. 1, 2 [s.11 – 58], rozdz. 4 [s. 97 – 121], pkt 7.3 [s. 226 -248], rozdz. 8 [s. 249 – 267],[w:] Podstawy prawa dla ekonomistów (pod redakcją B. Gneli) Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2005, s. 300

B. Gnela, Wprowadzenie, rozdział I, rozdział III (współautorka), rozdział V (współautorka), rozdział IX pkt. 9.4, 9.5, rozdział XII (współautorka), rozdział XIII [w:] Podstawy prawa dla ekonomistów (pod redakcją Bogusławy Gneli), Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, ss. 260.

B. Gnela, Wprowadzenie, rozdziały I, III, IV, V, VI, XII, XIV(współautorka), [w:] Prawo handlowe dla ekonomistów, pod redakcją Bogusławy Gneli, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, ss. 268.

B. Gnela [w:] M. Benio, B. Gnela, M. Gnela, Prawne aspekty działalności gospodarczej dla księgowych, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011, ss. 250. [B.G. rozdział I Podstawy prawa (s.13 - 31), rozdział II Prawo cywilne (s.33 – 120)].

B. Gnela, Rozdział I, III (współautorka), V (współautorka) IX pkt 9.4 – 9.5., XII (współautorka), XIII [w:] Podstawy prawa dla ekonomistów (redakcja naukowa B. Gnela), Lex a Wolters Kluwer Warszawa 2012, ss.256

B. Gnela, Rozdział I. III, I, V, VI, XII, XIV (współautorka) [w:] Prawo handlowe dla ekonomistów (redakcja naukowa B.Gnela) Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, ss. 271

B. Gnela [w:] M. Benio, B. Gnela, M. Gnela, Prawne aspekty działalności gospodarczej dla księgowych (red. B. Gnela) Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2013, [B.G. rozdział I Podstawy prawa s. 13 - 31, rozdział II Prawo cywilne, s. 33 - 119 ].

Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów, redakcja naukowa B. Gnela, Warszawa 2014 (B. G. Wprowadzenie, rozdział 1 s. 17 – 22; rozdział 13 p. 13. 1 – 13. 4. S. 195 – 203].

B.Gnela, rozdz. 1 pkt 1.4. [s. 21 – 46], rozdz. VII [s.148 – 159], rozdz. IX [s. 184 – 208], [w:]

Prawne aspekty jakości towarów (red. B. Gnela, J. Loranc – Borkowska), Wolters Kluwer, Warszawa 2015, ss. 216

B. Gnela, Rozdział I, III (współautorka), V (współautorka) IX pkt 9.4 – 9.5., XII (współautorka), XIII [w:] Podstawy prawa dla ekonomistów (red. nauk. B. Gnela), Seria akademicka, Wolters Kluwer Warszawa 2015, ss.258

B. Gnela, rozdziały: I, III, IV, V, VI, XII, XIV (współautorka), [w:] Prawo handlowe dla ekonomistów, red.nauk. B. Gnela, 2. Wydanie, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, ss. 312  

B. Gnela, Wprowadzenie, Rozdział I, III, V (współautorka) IX pkt 9.4 – 9.5., XII (współautorka), XIII [w:] Podstawy prawa dla ekonomistów (redakcja naukowa B. Gnela), Seria akademicka, wydanie 3, Wolters Kluwer , Warszawa 2018, ss. 336.

Publikacje popularno – naukowe (autorstwo i współautorstwo)

B. Gnela, Poradnik dla konsumenta, Kraków 1988 r., ss. 63

B. Gnela, Prawne zagadnienia zatrudniania pracowników [w:] Jak poszukiwać i zjednywać najlepszych pracowników (praca zbiorowa pod red. K. Sedlaka), wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1995, [B.G., s. 125 - 138].

B. Gnela, Prawne aspekty wynagradzania za pracę [w:] Jak skutecznie wynagradzać pracowników. Tworzenie i doskonalenie systemów wynagrodzeń (praca zbiorowa pod red. K. Sedlaka), wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997 [B.G., s. 146 - 168].  

B. Gnela, Poradnik konsumenta. Rękojmia za wady fizyczne, gwarancja jakości, odpowiedzialność za produkt, ochrona konsumenta, wyd. Aranea, Kraków 1997 r., s. 65.

Artykuły naukowe, glosy

B. Gnela, Glosa do postanowienia SN z dnia 2 czerwca 1980 r. I CR 124/80, OSPiKA 1982, z. 12, poz. 212, s. 457 - 460

B. Gnela, Stosunek   ustawy   o   prawie   prywatnym   międzynarodowym do obowiązujących w Polsce bilateralnych umów międzynarodowych o pomocy prawnej, ZN AE w Krakowie, 1984 r., Nr 199, s. 17-28

B. Gnela, Glosa do postanowienia SN z dnia 26 listopada 1981 r., IV CR 422/81, OSPiKA 1985, z. 2, poz. 30, s. 72 - 75

B. Gnela, Glosa do postanowienia SN z dnia 29 października 1982 r., IV CR 458/81, OSPiKA 1985, z. 11, poz. 220, s. 551 - 554.

B. Gnela, Spory sądowe na tle ustawy o przedsiębiorstwach państwowych, ZN AE w Krakowie, 1987 r., Nr 242, s. 31 - 45

B. Gnela, Glosa do postanowienia SN z dnia 21 czerwca 1985 r., III CRN 58/85, Nowe Prawo 1988, z. 10 -12, s. 248 - 256

B. Gnela, Przysposobienie obywateli polskich przez cudzoziemców w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, Palestra 1988, z. 10, s. 6 - 21.

B. Gnela, Odpowiedzialność   odszkodowawcza   za   szkody   spowodowane wadliwością towaru. Zarys aktualnego stanu normatywnego [w:] Towaroznawstwo. Problemy jakości, Łódź-Kraków 1988, s. 89 -105

B. Gnela, Odpowiedzialność deliktowa z tytułu wad towarów w świetle orzecznictwa, ZN AE w Krakowie, 1988 r., Nr 279, s. 5 -17.

B. Gnela, Glosa do postanowienia SN z dnia 12 grudnia 1986 r., I CR 386/86, Palestra 1989, nr 3, s. 126 -133.

B. Gnela, Glosa do orzeczenia GKA z dnia 7 czerwca 1988 r. RN-3527/88, OSPiKA 1990, z. 5 - 6, poz. 242, s. 519 - 521

B. Gnela, Kara umowna a kary z tytułu wad towarów normowane w tzw. ogólnych warunkach sprzedaży, ZN AE w Krakowie 1990 r., Nr 325, s. 31-51.

B. Gnela Propozycje zmian w prawnym systemie oddziaływania na jakość produktów rynkowych [w:] Towaroznawstwo. Problemy jakości, Kraków 1991/92, s.73 - 82.

B. Gnela Roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z wady fizycznej rzeczy sprzedanej a uprawnienia z rękojmi i gwarancji, ZN AE w Krakowie 1992, Nr 369, s. 45 - 56.

B. Gnela Polski system odpowiedzialności odszkodowawczej za produkt, ZN AE w Krakowie, 1993 r., Nr 410, s. 19 - 32.

B. Gnela Reklama i odpowiedzialność za produkt [w:] Jakość wyrobów (koordynator I.Duda). Warszawa 1995/96, wyd. Evan. Biała Księga, Polska - Unia Europejska: opracowania i analizy. Prawo, z. 18, s. 42 - 50.

B. Gnela Zakres podmiotowy Dyrektywy 85/374 EWG dotyczącej odpowiedzialności za produkt, Prace Naukowe Nr 2 WSPiM w Chrzanowie, 1998 r., s. 157 - 171.

B. Gnela Odpowiedzialność za produkt a problem zdrowotności obuwia dziecięcego, Przegląd Skórzany 53 (1998), 12 (608), s. 515 - 524.

B. Gnela Uwagi na temat projektów uregulowania w prawie polskim odpowiedzialności za produkt, Kwartalnik Prawa Prywatnego, 1998, z. 4, s. 673 - 697.

B. Gnela Harmonizacja prawa polskiego z wymogami Unii Europejskiej w zakresie ogólnego bezpieczeństwa produktów, Pr.Nauk. WSPiM w Chrzanowie 1999, Nr 3, s. 165 - 177.

B. Gnela Uwagi o niektórych projektowanych przepisach z zakresu prawa konsumenckiego, Pr. Nauk. WSPiM w Chrzanowie nr 4, Chrzanów 2000, s. 107 - 119.

B. Gnela Tworzenie nowego systemu ochrony konsumenta w prawie polskim, Pr.Nauk. WSPiM w Chrzanowie, 2001, Nr 5, s. 53 – 73

B. Gnela Glosa do wyroku SN z dnia 10 stycznia 2002 r. II CKN 564/99, OSP 2002, z. 11 , s. 568 – 571 (A4)

B. Gnela Liability for Damage Caused by a Dangerous Product (So – Called Product Liability) in the Polish Civil Code, Archivum Iuridicum Cracoviense, Vol. XXXV – XXXVI, 2002 – 2003, Kraków 2004, p.103 – 134.

B. Gnela Organizacje konsumenckie oraz ich uprawnienia w polskim prawie, Zeszyty Naukowe nr 657 (7/02) AE w Krakowie, 2004 r., s. 17 – 30

B. Gnela Procedura zwykła przekształcenia spółki jawnej w spółkę komandytową, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie Nr 660 (20/03), 2004 r., s. 5 – 20

B. Gnela Przymusowe przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową, Zeszyty naukowe AE w Krakowie, Prace z zakresu prawa 2005, nr 690, s. 5 – 15

B. Gnela Glosa do uchwały SN z dnia 13 stycznia 2006 r. III CZP 122/05, Finanse Komunalne 2006 nr 6, s. 73 – 77

B. Gnela Nowe uregulowanie odsetek maksymalnych w kodeksie cywilnym, Państwo i Prawo 2006, z. 12, s.88 – 100.

B. Gnela O potrzebie prawidłowego określenia zamawiającego w ustawie Prawo zamówień publicznych [w:] Prawo Zamówień Publicznych 2008, nr 4, wydanie specjalne Efektywność udzielania i wykonywania zamówień publicznych, s. 15-25.

B. Gnela Czy reguły postępowania przed sądem polubownym są przydatne w dążeniu do skutecznego rozstrzygania sporów konsumenckich?, ADR Arbitraż i Mediacja 2009, nr 1, s.115 – 131.

B. Gnela Odpowiedzialność za produkt (uwagi o polskiej regulacji), Państwo i Prawo 2009, z. 9, s. 33 – 47

B. Gnela Kara umowna według Kodeksu cywilnego i według Zasad europejskiego prawa kontraktów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2009, nr 802, s. 5 – 21

B. Gnela Uwagi o sposobie realizacji w polskim prawie koncepcji kolizyjnoprawnej ochrony konsumenta, Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, tom 4, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009, s. 37 – 68.

B. Gnela Kolizyjnoprawna ochrona konsumenta w polskim prawie do chwili wejścia w życie konwencji rzymskiej z 1980 r., ZN UEK w Krakowie 2009, nr 809, s. 5 – 21

B. Gnela, J.Lachner Commercial jurisdiction in Poland (de lege ferenda postulates), Archivum Iuridicum Cracoviense 2009, vol. XLII, s. 119 – 140.

B. Gnela, J. Lachner, Uwagi na temat projektowanej reformy sądownictwa gospodarczego w Polsce, Przegląd Prawa Handlowego 2010, nr 2, s. 22 – 26.

B. Gnela Wpływ regulacji zawodu doradcy podatkowego wykonywanego w ramach handlowych spółek osobowych na funkcjonowanie tych spółek, Rejent 2014, nr 12, s. 9 – 26

B. Gnela Uwagi o specyfice autorskich dóbr osobistych oraz koncepcji ich ochrony (na przykładzie prawa do autorstwa utworu), Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, rok LXXVII, 2015, zeszyt 2, s. 35 – 45.

Publikacje i materiały konferencyjne

B. Gnela, Odpowiedzialność materialna pracowników handlu [w:] Rentowność obrotu towarowego. Materiały na konferencję naukową, Kraków 1985, (B.G. s. 1 - 29. )

B. Gnela Odpowiedzialność materialna pracowników handlu [w:] Rentowność obrotu towarowego. Materiały na konferencję naukową, Kraków 1985, (B.G. s. 1 - 29. )

B. Gnela Kierunki zmian w prawnym systemie oddziaływania na jakość produktów rynkowych [w:] Towaroznawstwo. Problemy jakości, Kraków 1990 ( B.G. s. 11 - 17)

B. Gnela, Głosy w dyskusji [w:] Zasady prawa gospodarczego (pod red. A. Śmieji) Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Prawa Gospodarczego AE we Wrocławiu, Prace Naukowe nr 840 A.E. im. O.Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999, s. 28 -29;77- 78; 81 - 82.

B. Gnela, Handlowe spółki osobowe [w:] Nowy Kodeks spółek handlowych. Materiały na konferencję, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Oddział Regionalny w Krakowie, Kraków, maj 2001, s. 53 - 78

B. Gnela, Nowe, „hybrydowe” handlowe spółki osobowe [w:] Nowe prawo spółek. Materiały konferencyjne (pod red. J.Kufla), Poznań 2001, s. 9 – 26

B. Gnela, Instrumenty ochrony konsumenta w prawie polskim [w:] Prawa konsumenta na krajowym rynku turystycznym (wybrane materiały pokonferencyjne), wyd. Ministerstwo Gospodarki. Departament turystyki, Katowice 2001 r., s. 9 - 26

B. Gnela, G. Miś, Wiedza prawnicza jako element modelowej sylwetki absolwenta Wydziału Zarządzania [w:] Docelowy model kształcenia na Wydziale Zarządzania AE w Krakowie. Konferencja dydaktyczna z okazji 10 - lecia Wydziału Zarządzania, Dobczyce 21 marca 2002, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2002 r., s. 63 - 74.

B. Gnela, Nowe umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Materiały konferencji naukowej Wydziału Zarządzania (pod red. R. Niestroja), Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2002, s. 27 - 40.

B. Gnela, J. Lic, Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych [w:] Problemy badania w świetle Kodeksu spółek handlowych. Materiały konferencyjne. Kraków 2004, s. 7 – 40 (B.G s. 7 – 21; s. 35 – 40 )

B. Gnela, Umowy o usługi turystyczne zawierane na odległość [w:] Konsument na rynku turystycznym w warunkach społeczeństwa opartego na wiedzy i informacji, Materiały z konferencji naukowo – praktycznej Tychy, 17 – 18 listopada 2005, Katowice 2005, s. 97 - 105.

B. Gnela, Dokonane i proponowane zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej [w:] Publikacja z konferencji „Przezwyciężanie barier rozwoju przedsiębiorczości” z dnia 30 listopada 2007, Urząd Miasta Krakowa, Kraków 2008, s. 6 – 18.

B. Gnela, Odpowiedzialność cywilna za produkt producentów żywności [w:] Jak efektywnie funkcjonować na rynku producentów żywnościowych. Prawo, bezpieczeństwo, jakość. Materiały konferencyjne TUV Rheinland, Tyniec 2009, s. 1 – 14.

Artykuły i rubryki prasowe

B. Gnela, Własne przedsiębiorstwo,[w:] Źródło 1995, Nr 6, s.16,

B. Gnela, Konsumenci pytają - prawnik radzi (publ. w Dzienniku Polskim od 1995 r. do 1997 r.) - 1995 r. - 22.11.; 29.11.; 13.12., 1996 r. - 10.01; 24.01.; 3.01.; 14.02; 28.02.; 6.03.; 20.03; 27.03; 3.04.; 10.04.; 17.04; 24.04; 15.05; 29.05; 12.06; 27.06; 10.07; 24.07; 31.07; 28.08; 11.09; 18.09 ; 2.10; 9.10; 23.10; 30.10; 11.12; 19.12;1997 r. - 8.01; 15.01; 29.01; 5.02; 12.02. 1998

Inne publikacje

B. Gnela, Wspomnienie o profesorze Józefie Skąpskim juniorze, [w:] Józef Skąpski ojciec 1868 – 1950, Jóżef Skąpski syn 1921 – 1998. Materiały z posiedzenia naukowego w dniu 13 listopada 2009 r., Kraków 2014, s. 150 – 152.

 

Programy badawcze

 

Recenzje projektów badawczych

Recenzja z dnia 29 października 2009 r. nt. projektu badawczego wykonana na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (s. 3),

Recenzja z dnia 13 kwietnia 2016 r. badania statutowego dr. hab. Jerzego Gospodarka, prof. SGH, nt. „Nowa dyrektywa turystyczna – jej cele, metoda regulacji, zakres podmiotowy i przedmiotowy oraz przewidywane skutki prawne, organizacyjne i finansowe”, zrealizowanego w ramach zadania KZiF/S/24/15 w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, wykonana na zlecenie SGH w Warszawie (s. 3)

Recenzjaz dnia 23 stycznia 2017 r. badania statutowego dr. hab. Jerzego Gospodarka, prof. SGH nt. Zmiany zakresu odpowiedzialności przewoźników lotniczych wynikające ze zmiany rozporządzenia PE i Rady (WE) nr 261/2004 oraz rozporządzenia Rady (WE) nr 2027/97, zrealizowanego w ramach zadania KZiF/S/14/16 w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, wykonana na zlecenie tego Kolegium, s. 3.

Recenzja z dnia 21 czerwca 2018 r. badania statutowego dr hab. Jerzego Gospodarka, prof. SGH, nt.  „Implementacja nowej  dyrektywy turystycznej z 2015 r. do systemu prawa RP” zrealizowanego w ramach zadania KZiF/S/18/17 w Kolegium Zarządzania i Finansów  Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, s. 3.

Kierowanie i wykonanie prac badawczych

R.G. 12.2. - Reforma gospodarcza a regionalność i efektywność w gospodarce narodowej (problem badawczy realizowany przez Instytut Prawa PAN) - opracowanie nt. „Spory sądowe na tle reformy gospodarczej (na przykładzie województwa krakowskiego),” realizowane od 5.10.1985 - 6.XI 1985 r.

Temat 03.4.11. "Odpowiedzialność odszkodowawcza za szkody spowodowane wadliwością produktów rynkowych" - realizowany w latach   1986   -   1990   w ramach Rządowego Programu Badań Podstawowych III 41 pt. "System stymulacji i ochrony jakości produktów rynkowych, podgrupa 03, grupa tematyczna 03.4. pt." "Wpływ uwarunkowań prawnych na kształtowanie i ochronę jakości produktów rynkowych"

Kierowanie grupą tematyczną 03.4. "Wpływ uwarunkowań prawnych na kształtowanie i ochronę jakości produktów rynkowych" (12 podwykonawców z PAN, UJ, UW, KUL, UMCS, AE w Krakowie oraz praktyków)

03.4.11/86/I - Odpowiedzialność odszkodowawcza za wadliwość towarów   rynkowych.   Zarys   aktualnego   stanu normatywnego,

03.4.11/87/II - Orzecznictwo sądowe i arbitrażowe w sprawach odpowiedzialności   odszkodowawczej   za   wadliwość   produktów rynkowych,

03.4.11/88/III - Odpowiedzialność odszkodowawcza za wady produktów rynkowych w świetle piśmiennictwa,

03.4.11/89/IV - Odpowiedzialność odszkodowawcza za szkody spowodowane wadliwością produktów rynkowych. Aktualizacja badań i raport końcowy,

Temat 03.4.1/89 - "Wpływ uwarunkowań prawnych na kształtowanie i ochronę jakości produktów rynkowych" - Raport końcowy z badań w grupie tematycznej 03.4.

Badania   rozpoznawcze   29/KP/1/88-89/BR   pt. "Odpowiedzialność majątkowa producenta za szkody spowodowane złą jakością produktu" ,

Badania   rozpoznawcze   16/KP/1/89-90/BR   pt. "Odpowiedzialność majątkowa sprzedawcy za szkody związane z realizacją uprawnień z rękojmi na tle tzw. ogólnych warunków sprzedaży detalicznej,"

Badania   rozpoznawcze   14/KP/1/90/BR pt. "Odpowiedzialność za produkt w systemie prawnym EWG",

105/KP/14/92/W pt. "Odpowiedzialność za produkt. Zagadnienia konstrukcyjne",

Reklama   i odpowiedzialność za produkt w: Jakość wyrobów, opracowanie   do "Białej Księgi" wykonane przez Zespół pod kierunkiem Prof. dr hab. I.Dudy, Kraków 1993 r.,

Analiza obowiązującej w Polsce sytuacji prawnej w zakresie rękojmi w oparciu o przepisy k.c. i innych aktów prawnych. Wniosek o nowelizację odpowiednich artykułów k.c. w zakresie rękojmi za wady wyrobu - Program badawczy realizowany przez CLPO na podstawie umowy 1/94 z dnia 29.09.94.

Projekt Badawczy Zamawiany - PBZ - 021-06 pt. ”Opracowanie systemu działań profilaktycznych mających na celu ochronę stanu zdrowotnego stóp dzieci”, Temat 3 „Określenie działań organizacyjno - prawnych dotyczących ochrony stanu zdrowotnego stóp dzieci”, grupa tematyczna 3a - „Działania organizacyjno - prawne związane z ogólnym bezpieczeństwem produktu i odpowiedzialnością za wyrób”, Kraków 1997 r.,

Program badawczy nr 102/KP/3/97/S nt. ”Wewnętrzna i zewnętrzna harmonizacja polskiego systemu ochrony praw konsumenta” cz.I - „Harmonizacja polskiego prawa z Dyrektywą 85/374 dotyczącą odpowiedzialności za produkt” (s. 57 - maszynopis), Kraków 1997 r.,

Program harmonizacji prawa polskiego z prawem Wspólnot Europejskich. Prawo ochrony konsumentów, - „Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa konsumenta” „Sierra”1998 r., Raport II 20 luty 98, Raport III 15 marzec 1998 r., Raport IV, 31 kwietnia 1998 r.

Program badawczy 77/KP/3/99/S nt. Wewnętrzna i zewnętrzna harmonizacja polskiego systemu ochrony praw konsumenta” cz. II „Harmonizacja polskiego prawa z dyrektywą 59/92 o ogólnym bezpieczeństwie produktu” (23 s. - maszynopis), Kraków 1999 r.

Program badawczy 77/KP/3/00/S nt. Wewnętrzna i zewnętrzna harmonizacja systemu ochrony praw konsumenta cz. III „Harmonizacja prawa polskiego z wymogami Unii Europejskiej w zakresie tzw. umów konsumenckich.” (17 stron maszynopisu)

Program 29/KT i EW/2/2000/Su Kryteria ekologicznej oceny wyrobów. Odpowiedzialność za produkt w aspekcie oddziaływania na konsumenta i środowisko (kier. tematu Prof. dr hab. W. Adamczyk) - opracowanie pt. ”Odpowiedzialność za produkt - nowa regulacja w polskim prawie „ (18 stron)

Program 57/KP/1/2001/S nt. Wewnętrzna i zewnętrzna harmonizacja systemu ochrony praw konsumenta Cz. IV „Harmonizacja polskiego prawa z wymogami wspólnotowymi w zakresie uprawnień organizacji konsumenckich (na tle ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów)

Program 29/KT i EW/2/2001/SU nt. ”Kryteria ekologicznej oceny wyrobów. Odpowiedzialność za produkt w aspekcie oddziaływania na konsumenta i środowisko naturalne” (kierownik programu Prof. dr hab. W. Adamczyk), temat: „Bezpieczeństwo produktów dla konsumentów i środowiska naturalnego a odpowiedzialność za produkt” (kierownik tematu Prof. AE dr hab. B. Gnela) opracowanie tematu - 45 s. maszynop.

Kierownik programu badawczego „Przemiany strukturalne spółek w nowej regulacji prawnej – cz. I. Wybrane zagadnienia przekształcenia spółek (umowa nr 56/KP/2/2002/S) oraz autorka tematu: Przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową (s. 21),

Kierownik programu badawczego „Przemiany strukturalne spółek w nowej regulacji prawnej – cz. II Wybrane zagadnienia przekształcania spółek (umowa nr 109/KP/1/2003/S/97) oraz współautorka tematu „Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w procesie przekształcania spółek handlowych”, s. 25

Kierownik programu badawczego „Przemiany strukturalne spółek w nowej regulacji prawnej” cz.III. Raport końcowy z badań prowadzonych w latach 2002 – 2004 (cz.I – III), umowa nr 88/KP/1/2004/S/198, s. 12

Kierownik tematu „Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (Principles of European Contract Law: PECL) „ a polskie prawo cywilne – cz.I (umowa nr 104/KP/3/2005/S/276 oraz opracowań:

„Ogólne zasady polskiego prawa zobowiązań a zasady ogólne PECL” (współautor mgr F. Grzegorczyk),

„Odpowiedzialność za niewykonanie umowy w prawie polskim oraz w PECL”

Kierownik tematu „Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (Principles of European Contract Law: PECL) a polskie prawo cywilne” – cz. II (umowa nr 102/KP/1/2006/S/360) oraz opracowanie tematu „Odpowiedzialność za niewykonanie umowy w prawie polskim oraz w PECL cz. II ”Kara umowna według Kodeksu cywilnego i według PECL”, s. 18

Kierownik tematu „Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (Principles of European Contract Law: PECL) a polskie prawo cywilne” – cz. III (umowa nr 9/KP/1/2007/S/370) oraz opracowanie „Raport końcowy z badań prowadzonych w latach 2005 – 2007”.

Kierownik tematu „Współczesne dylematy zobowiązań w polskim prawie cywilnym i międzynarodowym prywatnym, cz. I: „Regulacje umów konsumenckich a problem spójności polskiego prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego” (umowa nr 29/KP/1/2008/S/446), opracowanie tematu: Uwagi o wpływie sposobu regulacji prawa właściwego dla zobowiązań z umów konsumenckich na spójność polskiego prawa prywatnego międzynarodowego, s. 31

Kierownik programu badawczego pt „Współczesne dylematy zobowiązań w polskim prawie cywilnym i międzynarodowym prywatnym, cz. II: „Regulacje umów konsumenckich a problem spójności polskiego prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego” umowa nr 36/KP/1/2009/S/500), opracowanie tematu: : Pojęcia konsumenta i przedsiębiorcy w stosunkach zobowiązaniowych regulowanych prawem polskim i unijnym a problem spójności polskiego prawa prywatnego w zakresie zobowiązań, s. 15

Kierownik programu badawczego pt. Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym, umowa nr 44/KP/1/2010/S/557

Udział w projekcie finansowanym ze środków unijnych „Potencjał naukowo – dydaktyczny Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w służbie ochrony prawnej konsumenta”, (opiekun merytoryczny prof. dr hab. J. Frąckowiak, kierownik projektu Prof. U.Wr. dr hab. R. Stefanicki), Uniwersytet Wrocławski, Wydział PAiE, Wrocław 2010 (Nowe trendy we wspólnotowym prawie konsumenta15 -16 stycznia 2010; Problematyka klauzul słusznościowych w prawie konsumenckim 9 – 10 kwietnia 2010).

Kierownik programu badawczego pt. Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym cz. II , umowa nr 113/KP/1/2011/S/592

Kierownik programu badawczego pt. Ochrona podmiotów w stosunku ubezpieczenia, umowa nr 27/KP/1/2012/S/027 oraz autorka opracowania nt. „Konsumencki a ubezpieczeniowy reżim ochrony podmiotów stosunku ubezpieczenia”, s. 22.

Kierownik programu badawczego pt. Kierunki rozwoju prawa prywatnego cz. I – Uwagi na temat projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego- umowa 011/WF – KP/01/2013/S/3011.

Kierownik programu badawczego pt. Kierunki rozwoju prawa prywatnego cz. II – Uwagi na temat I części projektu kodeksu cywilnego. Umowa nr 015./WF – KPCG/01/2014/S/4211 realizowanego w okresie 06.05.2014 – 15.12.2014

Kierownik programu badawczego pt. „Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego” umowa nr 043/WF-KPCG/01/2015/S/5043, realizowanego w okresie 7.05.2015 r. – 31.12.2015 r. oraz autorka opracowania „Kolizyjnoprawna ochrona konsumenta według art. 30 ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe”.

Kierownik programu badawczego pt. „Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego cz. II.” umowa nr 020/WF-KPCG/01/2016/S/6020 (badania ukończone w grudniu 2016 r.)

Kierownik programu badawczego pt. „Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego cz. III.” umowa nr 014/WF-KPCG/01/2017/S/7014 (badania ukończone w grudniu 2017 r.) oraz autorka opracowania.

 

Konferencje i sympozja

 

B. Gnela, Odpowiedzialność materialna pracowników handlu” - referat wygłoszony na konferencji naukowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, w Krakowie, w maju 1985 roku,

B. Gnela „Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez złą jakość towarów" - referat wygłoszony na seminarium zorganizowanym przez Federację Konsumentów nt.” Model oddziaływania na jakość w gospodarce narodowej", Sopot, 25 i 26 X. 1989 roku,

B. Gnela „Kierunki zmian w prawnym systemie oddziaływania na jakość produktów rynkowych” - referat wygłoszony na konferencji naukowej pt. „Zmiany systemowe w prawie a problem jakości produktów rynkowych,” zorganizowanej w Katedrze Prawa AE w Krakowie w dniu 23 kwietnia 1990 roku,

B. Gnela Obowiązujące przepisy szczególne (polskie) oraz orzecznictwo w zakresie ochrony konsumentów (pozostające w związku z funkcjonowaniem konkurencji i reklamy)”, referat wygłoszony na spotkaniu Zespołu Specjalistów ds. przygotowania projektu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Kazimierz Dolny n/Wisłą, 13 – 15 lipca 1991 r.,

B. Gnela „Projektowane zmiany kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi i gwarancji jakości” - referat wygłoszony na seminarium dla biegłych sądowych i rzeczoznawców zorganizowanym przez Federację Konsumentów i CLPO w Krakowie w listopadzie 1992

B. Gnela "Przysposobienie w konwencjach międzynarodowych" - referat wygłoszony na konferencji naukowej nt. "Dostosowanie polskiego prawa prywatnego międzynarodowego   do standardów EWG", zorganizowanej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, w dniach 24 i 25 września 1993 r. (29 stron)

B. Gnela „Obowiązki prawne w zakresie jakości wyrobu w świetle Kodeksu cywilnego oraz dyrektyw Unii Europejskiej” - referat wygłoszony na II Krajowym Sympozjum CLPO w dniu 26 października 1994 roku w Krakowie,

B. Gnela „Orzecznictwo sądowe w sprawach wekslowych” - referat wygłoszony w ramach seminarium radców prawnych PKO BP pt.” Obrót papierami wartościowymi,” w Zakopanem w 1995 r.

B. Gnela "Tendencje rozwojowe w prawie konsumenckim" - referat wygłoszony w ramach seminarium zorganizowanego przez Unię Konsumentów Polskich oraz „Manager Club” w grudniu 1996 r. w Krakowie.

B. Gnela „Zmiany w Kodeksie cywilnym wprowadzone nowelą z 23 sierpnia 1996 r., - referat wygłoszony na seminarium radców prawnych PKO BP w Zakopanem w 1997 roku, s. 15

B. Gnela Rękojmia za wady fizyczne rzeczy i odpowiedzialność za produkt (na tle problematyki wadliwego obuwia)” - referat (14 stron maszynopisu) wygłoszony na seminarium zorganizowanym przez CLPO dla ekspertów i rzeczoznawców z zakresu towaroznawstwa w Krakowie w 1998 roku.                  

B. Gnela Harmonizacja polskiego prawa konsumenckiego z wymogami prawa wspólnotowego, referat wygłoszony na posiedzeniu PAN - oddział w Krakowie, w dniu 12 kwietnia 2000 r., s. 26

B. Gnela Ochrona niektórych praw konsumentów oraz przepisy o ogólnym bezpieczeństwie produktów w świetle obowiązujących aktów prawnych, referat wygłoszony na seminarium rzeczoznawców Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego w dniu 19 czerwca 2000 r., s. 15

B. Gnela Reklamacje w świetle aktualnych przepisów prawa, referat (drugi) wygłoszony na seminarium rzeczoznawców Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego w dniu 19 czerwca 2000 r. w Łodzi, 5 stron maszynopisu).

B. Gnela Harmonizacja polskiego prawa z wymogami prawa Unii Europejskiej w zakresie odpowiedzialności za produkt - referat wygłoszony na konferencji (Katedr Prawa uczelni ekonomicznych w Zakopanem w dniach 14 - 16 września 2000 r.) pt. „Harmonizacja polskiego prawa gospodarczego z wymogami prawa Unii Europejskiej” (19 stron maszynopisu),

B. Gnela „Handlowe spółki osobowe - referat wygłoszony na konferencji pt. „Nowy Kodeks spółek handlowych” w dniu 23 maja 2001 r. w Krakowie, zorganizowanej przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów Regionalny Oddział w Krakowie,

B. Gnela, „Nowy kodeks spółek handlowych”, referat wygłoszony na konferencji zorganizowanej w dniu 27 czerwca 2001 r. przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów Regionalny Oddział w Kielcach

B. Gnela Problematyka prawna działalności gospodarczej samorządu terytorialnego - referat wygłoszony w dniu 5 czerwca 2001 r. w Chrzanowie na konferencji naukowej pt. „Rola samorządu terytorialnego w rozwoju lokalnym. Doświadczenia i perspektywy, zorganizowanej przez WSPiM w Chrzanowie, Urząd Miejski w Chrzanowie oraz Starostwo Powiatu Chrzanów.

B. Gnela „Nowe, hybrydalne, handlowe spółki osobowe”, referat wygłoszony na konferencji naukowej katedr prawniczych państwowych uczelni ekonomicznych nt. „Nowe prawo spółek” zorganizowanej w dniach 20 - 22 września 2001 r. (Poznań - Sieraków 2001) przez Katedrę Prawa Gospodarczego AE w Poznaniu

B. Gnela „Instrumenty ochrony konsumenta w prawie polskim” seminarium naukowe pt. „ Prawa konsumenta na rynku turystycznym”, zorganizowane w dniach 29 - 30 października 2001 r. w Katowicach, przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach (pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki).

B. Gnela „Rola standaryzacji produktów i regulacji prawnych dotyczących ochrony konsumenta (ze szczególnym uwzględnieniem prawa turystycznego)”, referat wygłoszony na seminarium (szkoleniowym) zorganizowanym w dniach 28 - 30 listopada 2001 r. w Krakowie przez Instytut Turystyki w Warszawie oraz Centrum Edukacji Kadr Turystycznych w Krakowie.

B. Gnela „Wiedza prawnicza jako element modelowej sylwetki absolwenta Wydziału Zarządzania, referat wygłoszony na konferencji dydaktycznej z okazji 10 lecia Wydziału Zarządzania AE w Krakowie, Dobczyce 2002 r.

B. Gnela Nowe umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, referat wygłoszony na konferencji naukowej zorganizowanej w dniu 6 czerwca 2002 r. w Krakowie przez Wydział Zarządzania AE w Krakowie, nt. „Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku.

B. Gnela Ochrona konsumenta w ustawie o usługach turystycznych, referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej nt. „Kierunki rozwoju marketingu usług - teoria i praktyka”, zorganizowanej przez WSPiM w Chrzanowie, w dniu 17 czerwca 2002 r.

B. Gnela Cywilnoprawna ochrona konsumenta w zakresie usług turystycznych, referat wygłoszony na seminarium (pod patronatem Ministra Gospodarki) pt. „Konsument na rynku turystycznym w warunkach globalizacji” zorganizowanym w dniach 28 – 29 października 2002 r. w Katowicach przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach

B. Gnela Prawa konsumenta w Unii Europejskiej, referat wygłoszony na sympozjum „Prawa konsumenta w Unii Europejskiej”, zorganizowanym przez Małopolskiego Inspektora Inspekcji Handlowej, które odbyło się dnia 14 marca 2003 r. w Krakowie, w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim.

B. Gnela „Odpowiedzialność związana z rachunkowością a kwalifikacje menedżera” referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Sprawozdawczość finansowa i rewizja finansowa w podnoszeniu kwalifikacji kadry menedżerskiej” zorganizowanej w dniach 16 – 17 grudnia 2003 r. w Krakowie przez Katedrę Rachunkowości Finansowej AE w Krakowie (oraz członek Rady Programowej Konferencji).

B. Gnela „Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych z dnia 12 grudnia 2003 r.”, referat wygłoszony na konferencji pt. „Problemy badania w świetle Kodeksu spółek handlowych”, zorganizowanej w dniu 4 lutego 2004 r. w Krakowie przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, Regionalny Oddział w Krakowie

B. Gnela Wykład inauguracyjny z okazji rozpoczęcia roku akademickiego 2004/2005 SzPiZ AE w Krakowie pt. „Nowa ustawa o swobodzie działalności gospodarczej”.

B. Gnela Wykład inauguracyjny z okazji rozpoczęcia roku akademickiego 2004/2005 w PK Dębica AE w Krakowie pt. „O niektórych zmianach w prawie wprowadzonych nową ustawą o swobodzie działalności gospodarczej””.

B. Gnela „Pojęcie konsumenta w prawie wspólnotowym i w prawie polskim” referat wygłoszony na konferencji naukowej pt. „Ochrona konsumenta usług finansowych”, zorganizowanej przez Katedrę Prawa AE w Krakowie w dniach 22 - 24 września 2005 r. w Krakowie i w Krynicy, s. 17.

B. Gnela „Umowy o usługi turystyczne zawierane na odległość”, referat wygłoszony dnia 17 listopada 2005 r. na konferencji nt. „Konsument na rynku turystycznym w warunkach społeczeństwa opartego na wiedzy i informacji” zorganizowanej przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach oraz Izbę Turystyki – Oddział Śląski, Tychy (17 – 18 listopada 2005 r.), s. 11

B. Gnela „Problem lichwy w polskim prawie gospodarczym”, referat wygłoszony na VI ogólnopolskiej konferencji z Etyki biznesu nt. „Wyzysk ekonomiczny – współcześnie”, zorganizowanej przez Katedrę Filozofii AE w Krakowie w dniach 18 i 19 listopada 2005 r. w Krakowie, s.15

B. Gnela Uwagi o regulacji umowy sprzedaży konsumenckiej, referat wygłoszony na II Ogólnopolskim Zjeździe Cywilistów Polskich, nt. „Europeizacja prawa polskiego”, zorganizowanym przez Katedrę Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice – Wisła 2006

B. Gnela Wiedza prawnicza jako element wykształcenia studenta uczelni ekonomicznej (na przykładzie działalności dydaktycznej Katedry Prawa Akademii Ekonomicznej w Krakowie), referat {współautor mgr P.Kukuryk) wygłoszony na konferencji naukowo dydaktycznej zorganizowanej przez Katedrę Prawa Gospodarczego AE w Poznaniu, Poznań – Wronki, 20 – 21 października 2006, s. 10.

B. Gnela,” Prawo właściwe dla konsumenckich usług finansowych na odległość w polskim prawie prywatnym międzynarodowym”, referat wygłoszony na konferencji naukowej nt. Kolizyjne aspekty „zobowiązań elektronicznych”, zorganizowanej przez Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej we Wrocławiu, w dniach 23 – 24 listopada 2006 r.

B. Gnela Wykonanie cywilnoprawnych zobowiązań pieniężnych w świetle zasady nominalizmu i zasady waloryzacji, referat wygłoszony na konferencji naukowej pt. „Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych”, zorganizowanej przez Wydział Finansów AE w Krakowie, w Zakopanem w dniach 14 –16 marca 2007 (s. 12) oraz członek Komitetu Naukowego.

B. Gnela Ochrona konsumenta w polskim prawie cywilnym de lege feredna, referat wygłoszony na posiedzeniu Komisji Nauk Prawnych PAN O/Kraków w dniu 27 marca 2007 r., s. 21

B. Gnela Propozycje uregulowania ochrony konsumenta w polskim prawie prywatnym międzynarodowym, referat wygłoszony w dniu 28 maja 2007 r. na VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Krakowskiej Szkoły Wyższej im. A.F. Modrzewskiego, pt. „Państwo, gospodarka, społeczeństwo”, Kraków, dnia 28 – 29 maj 2007, s. 10

B. Gnela Zakres podmiotowy przepisów ustawy o usługach turystycznych dotyczących ochrony klienta (konsumenta) a zakres podmiotowy ustawy o imprezę turystyczną, referat wygłoszony na konferencji naukowej pt.” Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne prawa w turystyce, zorganizowanej przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie oraz WSTiE w Suchej Beskidzkiej, w dniach 21 – 22 września 2007 r. w Suchej Beskidzkiej, s. 22

B. Gnela O potrzebie realizacji spójnej koncepcji ochrony praw konsumenta w polskim prawie prywatnym międzynarodowym, referat wygłoszony na konferencji naukowej nt. „Zobowiązania w europejskim i polskim prawie prywatnym międzynarodowym” zorganizowanej przez Katedrę Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice 4 – 5 X 2007, s. 17.

B. Gnela Zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, referat wygłoszony w dniu 30 listopada 2007 r. na konferencji naukowej Pt. „Przezwyciężanie barier rozwoju przedsiębiorczości” zorganizowanej przez Prezydenta Miasta Krakowa, Porozumienie na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości w Krakowie, Izbę Przemysłowo – Handlową w Krakowie i Katedrę Przedsiębiorczości i Innowacji UE w Krakowie

B. Gnela Dobra osobiste jednostki gospodarczej (przedsiębiorcy) a wiarygodność informacji ekonomicznej, referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej”, zorganizowanej przez Katedrę Rachunkowości Finansowej UE w Krakowie w dniach 10 – 11 grudnia 2007 r. w Krakowie

B. Gnela „Odpowiedzialność przedsiębiorców za szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny”, referat wygłoszony na konferencji naukowej nt.” Odpowiedzialność cywilnoprawna przedsiębiorców”, Zjazd Katedr Prawa Uczelni Ekonomicznych, zorganizowanej przez Katedrę Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wałbrzych 19 – 21 września 2008

B. Gnela „Problem naprawienia szkody niemajątkowej w ramach reżimu kontraktowego”, referat przygotowany na konferencję naukową nt. Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań – współczesne problemy prawne, III Ogólnopolski Zjazd Cywilistów, zorganizowany przez Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 25 – 27 września 2008,

B. Gnela „Odpowiedzialność za szkodę niemajątkową w zakresie usług turystycznych” referat wygłoszony na konferencji naukowej pt. „Turystyka – Innowacje - Konsument” zorganizowanej przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach i Polską Izbę Turystyki Oddział Śląski, Katowice, 30 października 2008, s. 15.

B. Gnela „Zapis na sąd polubowny w sprawach konsumenckich”, referat wygłoszony w dniu 20.XI.2008 na konferencji naukowej nt. „Perspektywy rozwoju sądownictwa arbitrażowego”, zorganizowanej przez Uniwersytet Śląski Wydział PiA Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego przy współudziale Wydawnictwa C.H. Beck , w dniach 20 – 21 listopada 2008 w Katowicach.

B. Gnela „O potrzebie prawidłowego określenia zamawiających w ustawie Prawo zamówień publicznych”, referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.” Efektywność udzielania i wykonywania zamówień publicznych”, zorganizowanej przez Katedrę Prawa UEK oraz Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie, Instytut Zamówień Publicznych w Warszawie oraz Wydawnictwo C.H.. Beck Sp. z o.o. w Warszawie, Kraków 10 – 11 grudnia 2008,

B. Gnela „Czy sądy nadają się do rządzenia?” koreferat do referatu M. Zirk – Sadowskiego „Jakość rządzenia przez sądy (Judicial Gowernance), wygłoszony w dniu 17 grudnia 2008 r. na seminarium naukowym Pt. „Dobre rządzenie”, zorganizowanym przez Katedrę Gospodarki Publicznej UEK w Krakowie w dniu 17 grudnia 2008 r.

B. Gnela „Odpowiedzialność cywilna za produkt producentów żywności”, referat wygłoszony na konferencji pt. „Jak efektywnie funkcjonować na rynku produktów żywnościowych. Prawo, bezpieczeństwo, jakość”, zorganizowanej przez Europejskie Centrum Kompetencyjne ds. Rynku Spożywczego, 2 czerwca 2009 r. w Tyńcu k/Krakowa.

B. Gnela „Odpowiedzialność za szkodę wyrządzona niewydaniem aktu normatywnego”, referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej Krakowskiej Akademii im A.F. Modrzewskiego, „Państwo, Gospodarka, Społeczeństwo”, zorganizowanej w Krakowie w dniach 8 – 9 czerwca 2009 r., s. 13

B. Gnela Prawo właściwe dla umów o usługi turystyczne, referat wygłoszony na konferencji pt. „Transformacje prawa turystycznego”, zorganizowanej przez Zakład Prawa i Organizacji Turystyki. Instytut Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie, dnia 19 czerwca 2009 r. w Krakowie (s. 31)

B. Gnela Uwagi na temat pojęcia umowy handlowej, referat wygłoszony na konferencji naukowej Katedr Prawa uczelni ekonomicznych nt. „Umowy gospodarcze”, zorganizowanej przez katedrę Prawa Gospodarczego SGH w Konstancinie – Jeziornie k/Warszawy w dniach 17 – 19 września 2009 r. (s. 16)

B. Gnela Pojęcie konsumenta w relacjach prawnych z przedsiębiorcą, referat wygłoszony na VII Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Prawa Handlowego pt. „Prawo handlowe w pięć lat po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej”. 75 lat Kodeksu handlowego, zorganizowany przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w dniach 23 – 26 września 2009 r.

B. Gnela Definicje konsumenta i przedsiębiorcy w polskim prawie na tle wymogów prawa unijnego opracowanie przygotowane na Spotkanie Studyjne pt. „Nowe trendy we wspólnotowym prawie konsumenckim) w ramach projektu „Potencjał naukowo – dydaktyczny Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w służbie ochrony prawnej konsumenta, (opiekun merytoryczny prof. dr hab. J. Frąckowiak, kierownik projektu Prof. U.Wr. dr hab. R. Stefanicki), Uniwersytet Wrocławski, Wydział PAiE, Wrocław 15 – 16 stycznia 2010 r., s. 11 (tezy - s. 6).

B. Gnela Odpowiedzialność za szkody spowodowane decyzjami w sektorze finansów publicznych, opracowanie na Międzynarodową konferencję naukową pt. „Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu”, zorganizowaną przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Ministerstwo Finansów, Universite Paris 1 Pantheon-Sorbonne, GERFIP przy wsparciu RFFP, Kraków, dnia 8 – 9 marca 2010, s. 10.

B. Gnela Znaczenie klauzuli dobrych obyczajów w stosowaniu art. 3851 kodeksu cywilnego referat przygotowany na II Spotkanie Studyjne pt. „Spór o funkcje klauzul słusznościowych w prawie prywatnym”) w ramach projektu „Potencjał naukowo – dydaktyczny Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w służbie ochrony prawnej konsumenta, (opiekun merytoryczny prof. dr hab. J. Frąckowiak, kierownik projektu Prof. U.Wr. dr hab. R. Stefanicki), Uniwersytet Wrocławski, Wydział PAiE, Wrocław 9 – 10 kwietnia 2010 r., s. 10

B. Gnela „O projektowanych zmianach w regulacjach dotyczących oceny jakości kształcenia w uczelniach wyższych”, referat wygłoszony na XX warsztatach dydaktycznych „Wykształcenie wyższe egalitarne i elitarne?” zorganizowanych w UE w Krakowie w dniu 7 maja 2010, s. 5.

B. Gnela Niedozwolone postanowienia umowne jako ograniczenie swobody kontraktowej”, referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Ustawowe ograniczenia swobody kontraktowej, zorganizowanej w dniach 16 – 18 września 2010 r. w Krakowie/Wierchomli przez Katedrę Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z okazji 85 lecia tegoż Uniwersytetu i 50 lecia tejże Katedry.

B. Gnela Problem zadośćuczynienia za krzywdę związany z niewykonaniem umowy konsumenckiej referat wygłoszony na III Spotkaniu Studyjnym pt. „Standardy ochrony konsumenta w Polsce na tle koncepcji effet utile systemu ochronnego UE” w ramach projektu „Potencjał naukowo – dydaktyczny Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w służbie ochrony prawnej konsumenta, (opiekun merytoryczny prof. dr hab. J. Frąckowiak, kierownik projektu prof. U.Wr. dr hab. R. Stefanicki), Uniwersytet Wrocławski, Wydział PAiE, Wrocław 4 – 5 marca 2011 r., s. 10

B. Gnela Ochrona ubezpieczającego jako nieprofesjonalnej strony umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC – uwagi de lege ferenda, referat wygłoszony na konferencji pt. Obowiązkowe, niekomunikacyjne ubezpieczenia OC w Polsce, zorganizowanej przez Polską Izbę Ubezpieczeń w Warszawie w dniu 20 czerwca 2011 r., s. 12 (członek Rady Programowej)

B. Gnela Przesłanki uprawnienia wspólnika do przeniesienia ogółu praw i obowiązków w handlowej spółce osobowej, referat wygłoszony na Ogólnopolskiej konferencji naukowej Katedr Prawa nt. „Prawa i obowiązki wspólników w spółce, spółdzielni europejskiej oraz spółce europejskiej”, zorganizowanej przez Katedrę Prawa UE w Katowicach, w Pszczynie w dniach 14 – 16 września 2011 r., s. 10 oraz moderator panelu I

B. Gnela Definicje przedsiębiorcy w projekcie nowego kodeksu cywilnego, referat wygłoszony na VIII Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Prawa Handlowego pt. Instytucje prawa handlowego w przyszłym kodeksie cywilnym, zorganizowanym przez Katedrę Prawa Handlowego Uniwersytetu w Białymstoku, w Białowieży, w dniach 21 – 24 września 2011 r.,

B. Gnela Problem kwalifikacji stron umowy ubezpieczenia ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczającego, referat wygłoszony na I Krakowskiej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno – prawne”, zorganizowanej przez Katedrę Prawa i Katedrę Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, 24 – 25 listopada 2011 r.

B. Gnela Prawo właściwe dla przysposobienia według nowej ustawy Prawo prywatne międzynarodowe, referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego”, zorganizowanej przez Uniwersytet Warszawski w dniach 19 – 20 kwietnia 2012 r. w Warszawie

B. Gnela Zasady odpowiedzialności wspólników spółki jawnej i komandytowej wobec wierzycieli tych spółek referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Ochrona wierzycieli w stosunkach gospodarczych, zorganizowanej w dniach 18-20 września 2012 w Licheniu przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

B. Gnela Firma jako instytucja prawa cywilnego i jej przydatność w wykładni art. 113 Ordynacji podatkowej, referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji naukowej pt.” Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym”, zorganizowanej przez Katedrę Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w Zakopanem w dniach 10 – 12 października 2012 r. (moderator sesji IV)

B. Gnela Wpływ europeizacji prawa na umowy jednostronnie handlowe konsumenckie referat wygłoszony na IX Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Prawa Handlowego nt „Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego”, Sopot 26 – 28 września 2013, (przewodnicząca panelu 7).

B. Gnela Konsumencki a ubezpieczeniowy reżim ochrony podmiotów stosunku ubezpieczenia referat wygłoszony na II Krakowskiej Międzynarodowej Konferencji naukowej „Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno – prawne” zorganizowanej przez katedrę Prawa oraz Katedrę zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w dniach 28 – 29 listopada 2013 r.

B. Gnela Uwagi o specyfice (konstrukcji) prawa do autorstwa, referat, Ogólnopolska konferencja naukowa nt. Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych po 20 latach - podsumowanie i perspektywy, zorganizowana przez Katedrę Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Uniwersytetu im AM w Poznaniu, Poznań 20 listopada 2014 r.,

B. Gnela Kolizyjnoprawna ochrona konsumenta według art. 30 ustawy Prawo prywatne międzynarodowe, referat wygłoszony na: Zjazd Katedr Prawa Uczelni Ekonomicznych, Kraków,15-17 września 2015 roku, pt. „Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego”, organizowany przez Katedrę Prawa Cywilnego i Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,

B. Gnela Ustanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, referat wygłoszony na X Jubileuszowym, Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Prawa Handlowego pt. „Tendencje reformatorskie w prawie handlowym”, zorganizowanym przez Zakład Prawa handlowego i Gospodarczego WPiA UR, 24-25 września 2015r. Rzeszów,

B. Gnela Kolizyjnoprawna ochrona strony słabszej w umowach zobowiązaniowych, referat wygłoszony na II Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Prywatnego Międzynarodowego nt.” O stanowieniu, pojmowaniu i stosowaniu norm kolizyjnych europejskiego i krajowego prawa prywatnego międzynarodowego, zorganizowany przez Wydział PiA UŚ, w Katowicach , w dniach 23 – 24. 10. 2015 r. (przewodnicząca panelu „Prawo rodzinne”)

B. Gnela Uwagi na temat statusu konsumenta beneficjentów umowy ubezpieczenia, referat wygłoszony na Ogólnopolskiej konferencji naukowej nt. „Bezpieczeństwo i ochrona klienta na rynku usług finansowych. Prawo – praktyka- problemy – perspektywy”, zorganizowanej przez WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu w dniach 19 – 20 maja 2016 r. (prowadzenie panelu IV Ochrona klienta na rynku usług kredytowych oraz członek Rady Naukowej Konferencji)

B. Gnela Ocena krytyczna art. 1 – 9 projektu dotyczącego świadczenia usług, Konferencja w ramach Akademickiego Projektu Kodeksu Cywilnego zorganizowana przez WPiAUJ, Kraków, 25-26 maja 2017 r.

B. Gnela Prawo właściwe dla rozwiązania przysposobienia według ustawy Prawo prywatne międzynarodowe z 2011 r., referat wygłoszony na : Zjazd Katedr Prawa Prywatnego Międzynarodowego pt. „Kolizyjne i procesowe aspekty prawa rodzinnego” zorganizowany w dniach 14-16 września 2017 we Wrocławiu przez Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

B. Gnela O charakterze prawnym odpowiedzialności z art. 299 k.s.h. referat tylko do publikacji na XI Zjazd Katedr Prawa Handlowego 21 – 22 września 2017 r. pt. „W poszukiwaniu optymalnego modelu ustroju spółki handlowej – efektywność zarządzania i nadzoru, Konferencja naukowa zorganizowana przez WPiA Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie

B. GnelaProduct liability under Polish and European law”, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji pt.Current Issues and Future Challenges of European Private Law”, zorganizowanej przez Mediterranean University of Reggio Calabria, w dniach 29 września – 1października 2017, w Capo Vaticano, Włochy

Ogólnopolska Konferencja naukowa Prawa Podatkowego „Zasada pewności w  prawie podatkowym – de lege lata i de lege ferenda”, zorganizowana przez Katedrę Prawa Cywilnego i Gospodarczego Wydziału Finansów i Prawa UEK w dniach 18 – 19 czerwca 2018 r. w Krakowie (członek Komitetu Naukowego oraz prowadzenie panelu wystąpień wstępnych).

Osiągnięcia i nagrody

 

Nagrody

Wyróżnienie w XXVII Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie, ogłoszonym w 1984 r., za pracę doktorską nt. „Przysposobienie w prawie prywatnym międzynarodowym”, Warszawa, październik 1985 r.,

Nagroda Rektora AE w Krakowie zespołowa stopnia drugiego za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej, wrzesień 1989 r.,

Nagroda Rektora AE w Krakowie Indywidualna pierwszego stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej (wrzesień 2000 r.).

Nagroda Rektora AE w Krakowie Indywidualna drugiego stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej (wrzesień 2001) r.

Nagroda Fundacji Promocji Prawa Europejskiego PAN za książkę pt. „Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Warszawa, marzec 2002 r.).

Nagroda Rektora AE w Krakowie indywidualna drugiego stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej (październik 2004 r.)

Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Indywidualna drugiego stopnia za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej (Kraków, październik 2007 r.)

Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Indywidualna pierwszego stopnia za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej (Kraków, październik 2008 r.)

Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Indywidualna drugiego stopnia za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej (Kraków, październik 2009 r.)

Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Indywidualna drugiego stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej (Kraków, październik 2010 r.)

Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Indywidualna drugiego stopnia za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej (Kraków, październik 2010 r.)

Nagrody indywidualne, naukowa i organizacyjna   (październik 2011)

Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie indywidualne naukowa III stopnia   (październik 2012),

Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie indywidualne organizacyjna II stopnia   (październik 2012)

Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie drugiego stopnia za indywidualne osiągnięcia w dziedzinie naukowej (październik 2013)

Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie drugiego stopnia za zespołowe osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej (październik 2013)

Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie trzeciego stopnia za indywidualne osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej (październik 2013)

Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pierwszego (I) stopnia za indywidualne osiągnięcia w dziedzinie naukowej w 2013 r. (Kraków, październik 2014 r.)

Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie trzeciego (III) stopnia za indywidualne osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej w 2013 r. (Kraków, październik 2014 r.)

Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pierwszego stopnia za zespołowe osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej w 2014 r. (październik 2015)

Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, wyróżnienie za specjalne osiągnięcia naukowe w 2014 r. (Kraków, październik 2015 r.),

Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie trzeciego (III) stopnia za indywidualne osiągnięcia w dziedzinie naukowej w 2015 r. (Kraków, październik 2016 r.)

Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie trzeciego (III) stopnia za indywidualne osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej w 2015 r. (Kraków, październik 2016 r.)

Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pierwszego stopnia za zespołowe osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej w 2015 r. (październik 2016)

Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za indywidualne osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej w 2016 r. (październik 2017)

Medale i odznaczenia

„Medal Komisji Edukacji Narodowej” (dnia 17 kwietnia 2000 r.)

Złoty Krzyż Zasługi – postanowienie Prezydenta RP z dnia 10 września 2004 r.

Medal Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania AE w Krakowie przyznany dnia 24 września 2004 r. (za wysoki poziom zajęć dydaktycznych prowadzonych na studiach podyplomowych).

Inne

Złota odznaka Federacji Konsumentów Polskich (1992 r.).

List gratulacyjny Rektora UEK z dnia 18.10.2017 r. podkreślający szczególne zasługi dla rozwoju Wydziału Finansów i Prawa UEK (Jubileusz XV- lecia Wydziału FiP, Arłamów, październik 2017 r.)

 

Redakcja naukowa

 

redakcje

B. Gnela (red.) „Prawo gospodarcze dla ekonomistów”, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2003,

B. Gnela (red.) „Podstawy prawa dla ekonomistów” , Wyd AE w Krakowie, Kraków 2005, s. 300

B. Gnela, redaktor naukowy monografii M. Szaraniec, Nadzór nad rynkiem ubezpieczeń gospodarczych, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2004, s. 215,

B. Gnela, redaktor naukowy monografii R. Szostaka pt. „Przetarg nieograniczony na zamówienie publiczne – zagadnienia konstrukcyjne” Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2005, ss. 248,

B. Gnela (red.) naukowy monografii Ochrona konsumenta usług finansowych. Wybrane zagadnienia prawne. Monografie, Oficyna a Wolters Kliwer business, Kraków 2007, ss.336.

B.Gnela (red.) Prawo podatkowe: część ogólna: kazusy (A. Kaźmierczyk-Jachowicz, M.Łuc, K. Michałowska), Warszawa, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer business, Cop. 2007

B. Gnela (red.), Postępowanie podatkowe: kazusy (A. Każmierczyk-Jachowicz, M. Łuc, K. Michałowska), Warszawa, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer business, Cop. 2008

B. Gnela (red.) „Ustawowe ograniczenia swobody umów. Wybrane zagadnienia”, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, ss. 540

B. Gnela (red.) Podstawy prawa dla ekonomistów, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, ss. 260

B. Gnela(red.) Prawo handlowe dla ekonomistów, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, ss. 268.

B. Gnela (red) Ubezpieczenia gospodarcze. Wybrane zagadnienia prawne, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, ss. 299.

B. Gnela (red.), Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym, Difin, Warszawa 2012, ss. 252.

B. Gnela (red.) Podstawy prawa dla ekonomistów, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, ss. 256.

B. Gnela (red.) Prawo handlowe dla ekonomistów, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, ss. 271

B. Gnela (red.) M. Benio, B. Gnela, M. Gnela, Prawne aspekty działalności gospodarczej dla księgowych, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2013, ss. 251.

B. Gnela (red.), Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów, Difin, Warszawa 2014, ss. 220.

B. Gnela (red.) Podstawy prawa dla ekonomistów, Seria akademicka, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, ss.258.

B. Gnela (red.) Prawo handlowe dla ekonomistów, 2. Wydanie, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, ss. 312 .

B. Gnela (red.) Podstawy prawa dla ekonomistów, Seria akademicka, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, ss. 336.

współredakcje

B. Gnela, (współred.), Towaroznawstwo. Problemy jakości, Kraków 1990, wyd. PTT Kraków

B.Gnela (red), J. Koczanowski (red.), R. Szostak (red.), Księga Pamiątkowa Prof. C. Żuławskiej, Kraków 2000,

B. Gnela (red.), R. Szostak (red.), „ Harmonizacja polskiego prawa gospodarczego z wymogami Unii Europejskiej”, Zakamycze 2001, s. 292,

B. Gnela,(red) M. Szaraniec (red) Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce. Wybrane zagadnienia prawne Difin, Warszawa 2013 ss.379.

B. Gnela (red.), K. Michałowska (red.) Directions of private law development comments on the draft of book on the civil code, Warszawa 2014, ss.134

B. Gnela (red), J. Loranc – Borkowska (red.) Prawne aspekty jakości towarów Wolters Kluwer, Warszawa 2015, ss. 216

B. Gnela (red.), K. Pokorna – Ignatowicz (red.), „Państwo i Społeczeństwo” 2015, nr 1, Kraków 2015, ss. 280.

B. Gnela (red), M. Szaraniec (red), Informacja w ubezpieczeniach gospodarczych, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015, ss.391.

B. Gnela, K. Michałowska (red. nauk.) Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego, C.H. Beck, Warszawa 2015, ss.317.

B. Gnela (red.), M. Szaraniec (red.) „Dystrybucja usług ubezpieczeniowych. Wybrane zagadnienia prawne”, Difin, Warszawa 2017, ss.383

 

Recenzje

 

Recenzje z dnia 15 lipca 2003 r. artykułów naukowych złożonych do druku w ZN MWSE w Tarnowie (J. Ablewicz, Nieuczciwa reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji, G. Jurczak, Spółka partnerska jako forma działalności przedsiębiorstwa usługowego, T. Zieliński, Prawne problemy działalności gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego), wykonana na zlecenie Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, [s. 5]

Recenzja z dnia 10 września 2003 r. podręcznika pt. ”Podstawy prawa”, (praca zespołowa pod redakcją T. Włudyki),ss. 534, wykonana na zlecenie Uczelnianego Wydawnictwa Naukowo-Dydaktycznego AGH w Krakowie z dnia 29 lipca 2003 r., [s. 5].

Recenzja wydawnicza z dnia 9 czerwca 2004 r. pracy zbiorowej pt. „Prawno – finansowe uwarunkowania prowadzenia usług turystycznych na polskiej wsi po akcesji do UE. Poradnik praktyczny”, Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów wiejskich, Oddział w Krakowie, Kraków 2004, ss. 80, wykonana na zlecenie Ośrodka Szkoleniowego Krakowskiego Oddziału Krajowego Centrum Doradztwa w Krakowie

Opinia nt. raportu F. Grzegorczyk, G. Miś „Usuwanie barier wzrostu. Wybrane zagadnienia prawne”, czerwiec 2006 (s.2)

Recenzja artykułu dr Anety Kaźmierczyk – Jachowicz pt. „Klauzula obejścia prawa podatkowego”, wrzesień 2006 (s. 2)

Recenzja wydawnicza „Podstawy prawa” t. 2 (praca zbiorowa pod red. T. Włudyki), s. 269, wykonana na zlecenie Uczelnianego Wydawnictwa Naukowo – Dydaktycznego AGH w Krakowie, dnia 21 marca 2007, s. 2

Recenzja artykułu naukowego Katarzyny Jasińskiej pt. „Przeciętny konsument” w świetle Dyrektywy 2005/29 oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym a ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonana na zlecenie TPP Kraków, 30 listopada 2008 r., s.2

Recenzja wydawnicza monografii, A.Malarewicz pt. „Reklama a konsument. Studium cywilnoprawne”, wykonana na zlecenie Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z dnia 14 listopada 2008 r., Kraków, 29 grudnia 2008 r., s. 8.

Recenzja artykułów naukowych przeznaczonych do publikacji w Archiwum Iuridicum Cracoviense 2008 r.: Sławomira Dudzika pt. The Role of National Courts in Ensuring the Effectiveness of the Standstill Clause in State Aid Cases ( Article 88 (3) EC)”;Wojciecha Jakimowicza nt. „ Déterminants de l´interprétation en droit administratif”; Piotra Kardasa pt. Akzessorietät der täterschaftlichen Beteiligungsformen auf dem Boden der polnischen Strafrechtsdogmatik ; Doroty Malec nt. „Die notarielle Urkunde im Anblick der Verordnung des Präsidenten der Republik Polen vom 27. Oktober 1933 Notariatsordnung“; Leszka Mitrusa pt. „ The Influence of Community regulations on Polish labour law” oraz Adama Nity nt. „Der Zeitfaktor im Steuerrecht. Eine Studie im Bereich der Steuerverhältnisse“(s. 5)

Recenzja artykułów naukowych (J. Górecki, A. Jaroszek, P. Cybula, E. Kamarad, E. Wieczorek, M. Niedźwiedź i P. Mostowik, M. Załucki, P. Czubik, J. Orlicka) przeznaczonych do publikacji w roczniku (redagowanym w Instytucie Europeistyki UJ) Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego, rok 7 (2009), zeszyt 1, Kraków 2009 r., Kraków, luty 2009 (s. 6)

Recenzja z dnia 2 lutego 2012 artykułu naukowego wykonana na zlecenie Wydawnictwa SGH w Warszawie z dnia 19 stycznia 2012 , s. 3

Opinia z dnia 27 lutego 2012 r. nt. artykułu mgr Magdaleny Sitek pt. „Opieka i kuratela w kontekście instytucji ubezwłasnowolnienia w polskim prawie cywilnym”,

Recenzja z dnia 15 września 2012 r. artykułu „Katalog i funkcje klauzul generalnych w nowym kodeksie cywilnym, wykonana na zlecenie Redakcji Transformacje Prawa Prywatnego,

Recenzja z dnia 24 listopada 2012 r. artykułu „Systematyka części szczegółowej kc a miejsce umów o pośrednictwo sensu largo (głos w dyskusji), wykonana na zlecenie Redakcji Transformacje Prawa Prywatnego,

Recenzja z dnia 19 grudnia 2012 r. artykułu mgr Alicji Moskały-Dudek „Przedsiębiorstwo jako aport wniesiony do spółki i jej odpowiedzialność jako nabywcy przedsiębiorstwa”

Recenzja wydawnicza z dnia 7 stycznia 2013 r. zbioru artykułów składających się na Zeszyt naukowy Folia Iuridica UŁ pt. „Świadczenie pieniężne ubezpieczyciela w umowie ubezpieczenia – zagadnienia prawne”, wykonana na zlecenie Redakcji Folia Iuridica UŁ, s . 7

Recenzje artykułów Potrącenie wierzytelności w międzynarodowej sprzedaży towarów oraz Istotne naruszenie umowy w Konwencji Wiedeńskiej jako przesłanka odstąpienia od umowy, wykonane w dniu 9 sierpnia 2013 r. na zlecenie Redakcji Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego,

Opinie z dnia 23 września 2013 artykułów A. Kadłubowskiej – Klin „Dobra osobiste osób prawnych i ich niemajątkowa ochrona” (ss.16,) oraz nt. „Ochrona dóbr osobistych osób prawnych w Kodeksie cywilnym”(ss.17) wykonane dla Wydawnictwa Akademii Krakowskiej im. AFM

Opinie z dnia 23 września 2013 artykułów K. Polańskiej nt. artykułów „Odpowiedzialność spółki dominującej za szkody przez nią wyrządzone podmiotom zależnym” (ss. 11) oraznt. „Umowy koncernowe” (ss. 10), wykonane dla Wydawnictwa Akademii Krakowskiej im. AFM

Recenzja z dnia 9 listopada 2013 r. artykułu Anity Curzydło pt.” Status prawny wspólnoty mieszkaniowej”,

Recenzja artykułu naukowego z dnia 24 stycznia 2014 r. wykonana na zlecenie Redakcji Kwartalnika Prawa Prywatnego

Recenzja artykułu naukowego z dnia 3 lutego 2014 r. „Regulacja umów o dzieło i o świadczenie usług w świetle Code civil du Québec wykonana na zlecenie Redakcji Transformacje Prawa Prywatnego

Recenzja artykułu naukowego z dnia 30 września 2014 r. „Odstąpienie od umowy z powodu perspektywy jej naruszenia” (s. 19), wykonana na zlecenie Redakcji Transformacje Prawa Prywatnego

Recenzja z dnia 1 października 2014 r. opracowania „Casebook precedensowych orzeczeń TS UE w sprawach konsumenckich” (s. 139), wykonana na zlecenie redakcji Kwartalnika Prawa Prywatnego.

Recenzja wydawnicza z dnia 12 stycznia 2015 r. monografii dr Anny Pacholskiej pt. „Rozwód i jego skutki w europejskim prawie prywatnym międzynarodowym”,

Recenzja z dnia 7 kwietnia 2015 r. artykułu Powrót jednostronnie skutecznej czynności prawnej? Sankcja za nieuczciwy warunek umowy w świetle europejskiej tradycji prawnej wykonana na zlecenie redakcji Kwartalnika Prawa Prywatnego.

Recenzja z dnia 12 maja 2015 r. artykułu nt. Pojęcie gwarancji w świetle ustawy o prawach konsumenta a wybór prawa (problemy interpretacyjne), wykonanej na zlecenie Redakcji Transformacje Prawa Prywatnego

Recenzja z dnia 22 września 2015 r. artykułu pt. „Odpowiedzialność odszkodowawcza sprzedawcy – rękojmia i ogólne zasady odpowiedzialności”, wykonana na zlecenie redakcji Transformacje Prawa prywatnego

Recenzja wydawnicza z dnia 3 listopada 2015 r. monografii profesorskiej : Katarzyna Pokorna - Ignatowicz, Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza   "Prasa – Książka – Ruch "  w polskim systemie medialnym. Budowa i likwidacja "prasowego imperium", wykonana na zlecenie Oficyny Wydawniczej Krakowskiej Akademii im. AFM,

Recenzja z dnia 30 listopada 2015 - Rozdzielność majątkowa według prawa polskiego a orzeczenie zagraniczne w sprawie rodzinnej - glosa do wyroku SN z dnia 28 maja 2014 r., I CSK 330/13, wykonana na zlecenie Redakcji PPPM

Recenzja z dnia 4 kwietnia 2016 r. artykułu „Kontrola klauzul umownych określających wynagrodzenie w postaci success fee w umowie o odpłatne świadczenie usług prawnych przez adwokata lub radcę prawnego”, wykonana na zlecenie Redakcji Transformacje Prawa Prywatnego

Recenzja z dnia 2 sierpnia 2016 r. artykułu pt. Konsument czy klient? Zmiana sposobu wyznaczania podmiotów wymagających ochrony w kontekście wybranych rynków regulowanych, wykonana na zlecenie Redakcji Transformacje Prawa Prywatnego (s. 2).

Recenzja wydawnicza artykułu: „Pojęcie niezgodności rzeczy sprzedanej z umową” wykonana na zlecenie Redakcji czasopisma naukowego Opolskie Studia Administracyjno - Prawne z dnia 11 marca 2017 t.

Recenzja wydawnicza z dnia 14 kwietnia 2017 r. artykułu „Prawo konsumenckie w strukturze przyszłego kodeksu cywilnego” wykonana na zlecenie redakcji Transformacji Prawa Prywatnego.

Recenzja wydawnicza z października 2017 książki: „Dystrybucja usług ubezpieczeniowych. Wybrane zagadnienia prawne”, B. Gnela (red. nauk.), M. Szaraniec (red. Difin, Warszawa 2017, ss.383

Recenzja wydawniczaz dnia31 października 2017 r.monografii habilitacyjnej„Uregulowania prawne a zachowania konsumentów na rynku energii elektrycznej. Studium ekonomii prawnej”autorstwa dr Marzeny Czarneckiej, wykonana na zlecenie Wydawnictwa C.H.Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, s. 6.

Recenzja z dnia 26 kwietnia 2018 r. artykułu naukowego Nawiązanie lub rozwiązanie przysposobienia w sprawach z elementem obcym a wpisy w polskim rejestrze stanu cywilnego (s. 28), wykonana na zlecenie redakcji Kwartalnika Prawa Prywatnego.

Recenzja z dnia 1 lipca 2018 r. „O problemach ze stwierdzeniem obywatelstwa dziecka prawdopodobnie pochodzącego genetycznie od obywatela polskiego niebędącego mężem tzw. rodzicielki zastępczej (surrogate mother). Uwagi aprobujące wyroki NSA z dnia 6 maja 2015 r. (II OSK 2372/13 i II OSK 2419/13), wykonana na zlecenie Redakcji Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego.

B. Gnela, Recenzja z dnia 10 września 2018 r. rozprawy doktorskiej mgr Michała Brożyny pt. „Konsumenckie prawo do odwołania umowy”, napisanej pod kierunkiem Pani dr hab. Marleny Pacyny, prof. UJ, wykonana na zlecenie RW PIA UJ, s. 11.

B. Gnela, Recenzja z dnia 15 września 2018 r.  rozprawy doktorskiej mgr Krzysztofa Pacuły pt. „Wybór prawa a ochrona osób trzecich na tle rozporządzenia Rzym II”, przygotowanej pod kierunkiem dr hab. Macieja Szpunara, prof. UŚ, wykonana na zlecenie Rady Wydziału PiA UŚ, s. 9.

B. Gnela, Recenzja z dnia 21 listopada 2018 r.  dorobku naukowego i innych osiągnięć dr hab. Mariusza Załuckiego, w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora nauk prawnych, ss. 11 (recenzent powołany przez CK, postępowanie przed RW PAiE Uniwersytetu Wrocławskiego) .

 

Rozwój kadry naukowej

 

Pełnienie funkcji promotora osób, które uzyskały stopień doktora

promotor rozprawy doktorskiej Grzegorza Misia nt.” Konstrukcja przekształcenia spółek handlowych”, uchwała Rady Wydziału PiA Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ) z dnia 1 marca 2004 r. o nadaniu stopnia doktora nauk prawnych, oraz uchwała z dnia 1 marca 2004 o wyróżnieniu tej rozprawy doktorskiej (rozprawa opublikowana),

promotor rozprawy doktorskiej Filipa Grzegorczyka, nt. „Implementacja wspólnotowych dyrektyw konsumenckich na tle usług finansowych”, uchwała Rady Wydziału PiA UJ z dnia 20 marca 2006 o nadaniu stopnia doktora nauk prawnych,

promotor rozprawy doktorskiej Jolanty Loranc Borkowskiej nt. Odpowiedzialność za niezgodność rzeczy z umową sprzedaży konsumenckiej, uchwała z dnia 20 listopada 2009 r. Rady Wydziału Prawa i Administracji UJ o nadaniu stopnia doktora nauk prawnych,

promotor w przewodzie doktorskim Piotra Kukuryka, nt. Ochrona praw konsumenta w umowach zawieranych na odległość uchwała RW PiA UJ z dnia 28 lutego 2011 r. o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk prawnych ,

promotor w przewodzie doktorskim Eweliny Badury, przewód otwarty przed Radą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniu 17 września 2013 r. – rozprawa nt. „Wpływ oświadczeń przedkontraktowych na treść umowy konsumenckiej”, publiczna obrona rozprawy 13 czerwca 2016 r., uchwała RW PiA UŚ o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk prawnych, dnia 21 czerwca 2016 r. (rozprawa opublikowana)

promotor w przewodzie doktorskim Zbigniewa Długosza, rozprawa nt. „Ograniczenia swobody umów w kształtowaniu stosunku ubezpieczenia na cudzy rachunek”, przewód otwarty przed RW PiA UJ w dniu 26 lutego 2012 r., publiczna obrona rozprawy dnia 27 czerwca 2016 r., uchwała RW PiA UJ o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk prawnych, dnia 27 czerwca 2016 r. (rozprawa opublikowana, wyróżniona w 2017 r. w konkursie ogłoszonym przez Rzecznika Finansowego na najlepsze prace doktorskie

Pełnienie funkcji promotora osób, które mają otwarty przewód doktorski

promotor w przewodzie doktorskim mgr Karola Magonia, rozprawa nt. Alternatywne sposoby rozstrzygania sporów (ADR) jako środek ochrony inwestorów indywidualnych rynku kapitałowego, przewód otwarty przed RW PAiSM Krakowskiej Akademii im. AFM - 22 maja 2012 r.

promotor w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Sitek, rozprawa pt. „Ubezwłasnowolnienie w polskim prawie cywilnym". Przewód otwarty przed RW PAiSM KA im. AFM w dniu 28 listopada 2012 r.

promotorw przewodzie doktorskim mgr Alicji Moskały – Dudek, rozprawa nt. Przedsiębiorstwo jako składnik majątków małżonków., przewód otwarty przed RW PAiSM KA im. AFM w dniu 23 X 2013 r.

promotor w przewodzie doktorskim mgr Karoliny Polańskiej, rozprawa nt. „Odpowiedzialność cywilna w ramach koncernu”, przewód otwarty przed RW PAiSM KA im. AFM w dniu: 9.XI 2016 r.

Pełnienie funkcji recenzenta rozpraw doktorskich oraz w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora, ze wskazaniem:

Recenzent - Recenzja z dnia 23 czerwca 2003 r. rozprawy doktorskiej mgr Anety Kaźmierczyk pt. „Umowa użyczenia w polskim prawie cywilnym” ss. 268 (napisanej pod opieką naukową prof. dr hab. Kazimierza Zawady), wykonana na zlecenie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie z dnia 16 kwietnia 2003 r.,[ s. 7]

Recenzent w przewodach doktorskich i postępowaniach habilitacyjnych

Recenzent - Recenzja z dnia 4 czerwca 2004 r.. rozprawy doktorskiej mgr Kingi Michałowskiej pt. „Charakter prawny i znaczenie zgody pacjenta na zabieg w prawie cywilnym” ss. 265, (napisanej pod opieką naukową prof. dr hab. Maksymiliana Pazdana), wykonana na zlecenie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 28 kwietnia 2004 r., s. 9

Recenzent - Recenzja z dnia 14 lipca 2004 r. rozprawy doktorskiej mgr inż. Haliny Chłodnickiej pt. „Koszty upadłości jednostki gospodarczej w świetle zasad rachunkowości (napisanej pod opieką naukową prof. AE dr hab. Bronisława Micherdy), wykonana na zlecenie Rady Wydziału Finansów AE w Krakowie z dnia 31 maja 2004 r., s. 7

Recenzent - Recenzja z dnia 29 września 2005 r. rozprawy habilitacyjnej dr Ryszarda Szostaka pt. ”Przetarg nieograniczony na zamówienie publiczne. Zagadnienia konstrukcyjne” i ocena Jego dorobku naukowego, wykonana na prośbę Rady Wydziału Prawa i Administracji UJ (12 stron)

Recenzent - Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Piotra Cybuli pt. „Umowa o imprezę turystyczną w polskim prawie cywilnym” (przygotowana pod opieką naukową prof. UJ dr hab. Jerzego Pisulińskiego), s. 360, wykonana na zlecenie RW PiA UJ dnia 12 marca 2007 (s. 7).

Recenzent - Recenzja z dnia 31 grudnia 2009 r. rozprawy habilitacyjnej i ocena dorobku naukowo – badawczego i działalności naukowo – dydaktycznej dr Agnieszki Malarewicz, wykonana na zlecenie Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Prawa (funkcja recenzenta pełniona w wyniku powołania przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych), s. 15,

Recenzent - Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Anny Juryk pt. „Alimenty w prawie prywatnym międzynarodowym”, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Mączyńskiego, z dnia 4 października 2010 r., s. 10 (powołanie na recenzenta - uchwała Rady Wydziału PiA UJ z dnia 25 maja 2010 r.).

Recenzent - Recenzja rozprawy habilitacyjnej dr Moniki Jagielskiej pt. „Ewolucja ochrony konsumenta w prawie kolizyjnym Unii Europejskiej w zakresie zobowiązań umownych” i ocena jej dorobku naukowego (funkcja recenzenta pełniona w wyniku powołania przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych), 21 grudnia 2010, s. 15,

Recenzent - Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Daniela Dulęby pt. „Ugoda w polskim prawie cywilnym” (przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Kazimierza Zawady), sporządzona w dnia 31 stycznia 2011 roku na zlecenie Rady Wydziału PiA UJ, s. 6.

Recenzent - Recenzja z dnia 20 lutego 2013 r. rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Więcko – Tułowieckiej pt. „Instytucjonalna ochrona konsumentów w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych”, przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Teresy Mróz, wykonana na zlecenie Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, s. 7.

Recenzent - Recenzja z dnia 5 lipca 2013 r. rozprawy doktorskiej mgr Andrzeli Gawrońskiej – Baran pt. „Unieważnienie przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne”, przygotowanej pod kierunkiem dr hab. Ryszarda Szostaka, prof. UEK, wykonana na zlecenie Akademii Krakowskiej im. AFM, ss. 11.

Recenzent - Recenzja habilitacyjna z dnia 21 października 2013 r. cyklu publikacji nt. „Zawieranie umów w obrocie międzynarodowym” oraz pozostałego dorobku naukowego i dydaktycznego dr Marii – Anny de Abgaro Zachariasiewicz, (recenzent wyznaczony przez Centralną Komisję) wykonana na zlecenie WPiA UŚ, 14 stron

Recenzent - Recenzja z dnia 14 maja 2014 r. rozprawy doktorskiej mgr Anny Pacholskiej pt. „Rozwód w polskim i europejskim prawie prywatnym międzynarodowym” przygotowanej pod kierunkiem dr hab. Jacka Góreckiego, prof. UŚ , wykonana na zlecenie WPiA UŚ, s. 9

Recenzent - Recenzja z dnia 23 czerwca 2014 r. rozprawy doktorskiej mgr Michała Barańskiego pt. „Informacja – zagadnienia cywilnoprawne” przygotowanej pod kierunkiem dr hab. Piotra Ślęzaka, prof. AK im.AFM, wykonana na zlecenie RW PAiSM Krakowskiej Akademii im. AFM, s. 7

Recenzent - Recenzja z dnia 31października 2014 r. rozprawy doktorskiej mgr Anny Koronkiewicz – Wiórek pt. „Odpowiedzialność cywilna organizatora turystyki wobec klienta z tytułu utraconej korzyści z podróży” przygotowanej pod kierunkiem dr hab. Jerzego Jacyszyna, prof. UWr , wykonana na podstawie uchwały Rady Wydziału PAiE Uniwersytetu Wrocławskiego, z dnia 23 czerwca 2014 r. , ss. 9.

Recenzent - Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym rozprawy „Władza rodzicielska i opieka nad dzieckiem w prawie prywatnym międzynarodowym, innych osiągnięć naukowo – badawczych oraz pozostałego dorobku dr Piotra Mostowika, z dnia 12 marca 2015 r., ss. 14. (recenzent powołany przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów), wykonana na zlecenie RW PIA UJ

Recenzent - Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym zawierająca ocenę osiągnięć naukowo – badawczych oraz pozostałego dorobku Pana dr Piotra Tereszkiewicza (recenzent powołany przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów), z dnia 15 sierpnia 2015 r ss. 16., wykonana na zlecenie RW PIA UJ,

Członek Komisji powołany przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów - ocena z dnia 15 września 2015 r. w postępowaniu habilitacyjnym osiągnięć naukowo – badawczych oraz pozostałego dorobku Pani dr Anety Kaźmierczyk (członek Komisji powołany przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów),

Recenzent - Recenzja z dnia 4 kwietnia 2016 r. w postępowaniu habilitacyjnym zawierająca ocenę osiągnięć naukowo – badawczych oraz pozostałego dorobku Pana dr Mariusza Frasa (decyzja Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z dnia 2 lutego 2016 r.), s. 15, wykonana na zlecenie WPiA UŚ,

Recenzent - Recenzja z dnia 17 sierpnia 2016 r. rozprawy doktorskiej mgr Anny Wojtczyk pt. „Cywilnoprawne środki ochrony pacjenta jako konsumenta”, przygotowanej pod kierunkiem prof. UŚ dr hab. Moniki Jagielskiej, wykonana w związku z uchwałą RW PiA Uniwersytetu Śląskiego. s. 6.

Recenzent - Recenzja z dnia 30 sierpnia 2017 r. rozprawy doktorskiej mgr Jakuba Krysy pt. „Prawo właściwe dla umów realizowanych w trybie zamówień publicznych”, przygotowanej pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Maksymiliana Pazdana, promotor pomocniczy dr Maciej Zachariasiewicz, wykonna na zlecenie Akademii Leona Koźmińskiego, s. 7.

Recenzent - Recenzja z września 2017 r. rozprawy doktorskiej mgr Jana Marka Szczygła pt. „Niedozwolone postanowienia umowne we wzorcach umów kompleksowych”, przygotowanej pod kierunkiem dr hab. Moniki Jagielskiej prof. UŚ, przygotowanej na zlecenie Uniwersytetu Śląskiego z dnia 26 czerwca 2017 r., s. 6

Recenzent - Recenzja z dnia 18 grudnia 2017 r. rozprawy doktorskiej mgr Anny Patalon pt. „Zakres ochrony konsumenckiej ubezpieczonego jako podmiotu stosunku ubezpieczenia majątkowego na cudzy rachunek”, przygotowanej pod kierunkiem prof. UG dr hab.Doroty Maśniak, wykonana na zalecenie RW PiA Uniwersytetu Gdańskiego, s. 7.

Seminaria

prowadzenie seminarium doktorskiego z zakresu prawa (prawo cywilne i handlowe) - Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych KA im. AFM w Krakowie, w latach 2005 – 2013

prowadzenie seminarium doktorskiego (prawo cywilne, gospodarcze i konsumenckie) w UEK dla doktorantów: studiów doktoranckich Wydziału Finansów i Prawa UEK, Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych KA im. AFM oraz Wydziału Prawa i Administracji UJ – od 2005 i nadal

Wykłady na studiach doktoranckich

Wykład na studiach doktoranckich Wydziału Finansów i Prawa UEK nt. Prawna ochrona konsumenta usług finansowych (prowadzony od powstania studiów i nadal)

Wykłady na studiach doktoranckich Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych KA im. AFM w Krakowie w latach 2005 – 2013 (np. Naprawienie szkody niemajątkowej w reżimie kontraktowym; Odpowiedzialność za produkt, Ochrona konsumenta w polskim prawie),

Wykłady gościnne na studiach doktoranckich - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Prawo właściwe dla przysposobienia; Kolizyjno – prawna ochrona konsumenta, w roku akad. 2015/2016 i 2016/2017).

 

Funkcje

 

Stanowiska związane z działalnością naukową

członek Zespołu Specjalistów ds. Przygotowania Ustawy o Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji (1991 r.),

stały ekspert prawny Biura ds. Integracji Europejskiej Urzędu Rady Ministrów (1992)

ekspert prawny Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu (lata 1999 - 2004)

członek Komisji Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie, od 2000 r. i nadal, w latach 2004 - 2010 wiceprzewodnicząca tej Komisji,

członek Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejętności (kadencja 2015 – 2018)

członek Komisji Nauk Ekonomicznych PAU, od 2002 r. i nadal

członek Zespołu prawa prywatnego międzynarodowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości (2004 r. - 2010 r.).

wiceprzewodnicząca Rady Naukowej CLPO w Krakowie ( 2003 - 2005)

członek komitetu redakcyjnego Zeszytów naukowych UEK (2008 – 2012; 2012 – 2014)

członek komitetu redakcyjnego Zeszytów naukowych UEK „Finanse” (2012 – 2014)

członek zespołu recenzentów Transformacje Prawa Prywatnego (TPP), Kraków (UJ), nadal

członek zespołu recenzentów Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego (PPPM), Katowice UŚ, nadal

członek kolegium recenzentów kwartalnika Prawo Zamówień Publicznych, Instytut zamówień Publicznych, C.H. Beck, Warszawa, nadal

Funkcje związane z organizacją

Prodziekan Wydziału Finansów (kadencja 2005- 2008 oraz 2008 - 2012)

p.o. Kierownik Katedry Prawa UE w Krakowie - od 1 marca 2000 r. do 31 maja 2001 r.

Kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Gospodarczego (do 2014 r. nazwa – Katedra Prawa), od dnia 1 czerwca 2001 i nadal,

kierownik Zakładu Prawa Cywilnego i Gospodarczego (2009 – 2013),

kierownik Zakładu Prawa Cywilnego, Handlowego i Prywatnego Międzynarodowego (od 2017 r. i nadal),

członek Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego (kadencja 2006. - 2008)

rzecznik dyscyplinarny d/s studentów AE w Krakowie (w latach 1983 - 1996),

członek Nadzwyczajnej Komisji Senackiej do spraw Nowelizacji Regulamin Studiów (1993 r.)

członek komisji odwoławczej ds. dyscyplinarnych studentów,

przewodnicząca Komisji Rektorskiej Odwoławczej Dyscyplinarnej ds. Studentów (kadencja 2002 – 2005)

członek Komisji d/s. dydaktyki Wydziału Finansów (2002 – 2005)

przewodnicząca Komisji d/s. dydaktyki Wydziału Finansów (kadencja 2005 – 2008; 2008 – 2012)

członek Komisji d/s. dydaktyki kierunku FiR Wydziału Finansów (kadencja 2012-2016),

przewodniczącaZespołu ds. opracowania ram kwalifikacji na poziomie kierunku i specjalności Wydziału Finansów (2011 – 2012),

członek Uczelnianej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Wyjazdów Zagranicznych UEK (2008- 2012),

członek Zespołu ds. analizy i oceny ryzyka UEK (2010 – 2012)

członek Komisji d/s. badań naukowych Wydziału Finansów (kadencja 2002/2005);

członek Senackiej komisji ds. dydaktyki UEK (2005– 2006 r.; 2006 – 2008; 2008 - 2012),

członek Rady Programowej Studiów Doktoranckich Wydziału Finansów i Prawa UEK (2005 – 2008; 2012 – 2014 i nadal)

członek Rady Naukowej Studium Doktoranckiego UEK (2002 - 2005),

członek Rady Naukowej Studiów Doktoranckich przy Wydziale Finansów UEK (2005 – 2008; 2008 – 2012)

członek Rady Programowej Obchodów Jubileuszu 85 – lecia UEK,

przewodnicząca Zespołu ds. projektu uruchomienia kierunku Prawo (2011 –; 2014),

przewodnicząca Komisji ds. Rozwoju Kadr Wydział Finansów UEK (r. akad. 2012/213 r. - 2015/2016),

przewodnicząca Komisji ds. Rozwoju Kadr Wydziału Finansów i Prawa UEK (kadencja r. akad. 2016/2017 r. - 2019/2020)

członek Senackiej Komisji ds. Etyki (2012/2013 – 2015/2016)

członek Senatu UEK (kadencja 2016/2017 – 2019/2020)

przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Etyki (kadencja 2016/2017 – 2019/2020)

przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. dydaktyki kierunek Prawo Wydział Finansów i Prawa (kadencja 2016/ 2017 - 2019/2020)

członek Zespołu ds. przygotowania strategii i zmian w Statucie i strukturze organizacyjnej UEK, przewodnicząca Zespołu ds. zmiany Statutu (od 2017 r.)

kierownik studiów podyplomowych działających na Wydziale Finansów i Prawa przy Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego (d. Katedra Prawa) UEK Krakowie: „Prawo gospodarcze” (od 2001 r. i nadal), „Doradztwo podatkowe” (od 2004/2005 i nadal); „Prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych” (od 2008/2009 i nadal) „Zamówienia publiczne” (2005/2006 – 2006/2007), Śledztwa ekonomiczne (2008/2009)

Doświadczenia zawodowe

 

Aplikacja sądowa 1978 - 1980, egzamin sędziowski (1980)

Członek Rady Nadzorczej BGŻ S.A. ( lipiec 2006 r, - lipiec 2007).

Adwokat (od 1 stycznia 2011 niewykonujący zawodu)

Współpraca z otoczeniem

 

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Krajowa Izba Adwokacka

Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów

 

Dydaktyka UEK (d. AE)

Seminaria - studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na Wydziale Finansów i Prawa (d. Wydział Finansów), kierunek FiR, seminaria na różnych kierunkach studiów podyplomowych działających przy Wydziale FiP oraz przy Krakowskiej Szkoły Biznesu (KSB), recenzje prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich i na studiach podyplomowych)

wykłady - na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na różnych kierunkach Wydziałów: FiP, Zarządzanie oraz Towaroznawstwo. W poszczególnych latach akademickich: prawo papierów wartościowych, prawo spółek, prawo gospodarcze, prawo handlowe, prawo cywilne, prawne aspekty jakości, encyklopedia (podstawy) prawa, prawo bankowe, prawo i instytucje UE, prawna ochrona konsumenta, prawna ochrona rynku i konsumenta, ochrona konsumenta usług finansowych, przepisy o doradztwie podatkowym, cywilnoprawne aspekty nieruchomości,

- na studiach jednolitych magisterskich kierunek Prawo Wydział FiP, Prawo zobowiązań;

- na studiach podyplomowych, działających na Wydziale FiP przy Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego, przy Katedrze Finansów, przy Katedrze Rachunkowości Finansowej oraz w KSB UEK, np. prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo handlowe, bussines law, teoria prawa, spółki handlowe osobowe, umowy handlowe, przepisy o doradztwie podatkowym, prawna ochrona rynku i konsumenta.

Wykłady i seminaria dla studentów kierunku prawo WPAiSM Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego w Krakowie (2005 - 2013)

- wykłady: prawo cywilne, prawo zobowiązań, prawo handlowe, prawo prywatne międzynarodowe, seminaria da studentów IV i V r. kierunek prawo, studia stacjonarne

Inne wykłady

Wykład inauguracyjny- „Prawne ograniczenia wolności gospodarczej”, rozpoczęcie roku akad. 2016/2017 w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie,

- wykłady inauguracyjne dotyczące swobody działalności gospodarczej dla studentów studiów podyplomowych przy Katedrze Finansów , Wydział FiP UEK oraz studiów podyplomowych Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK

- wykłady dla praktyków, urzędników, sędziów, prokuratorów, przedstawicieli wolnych zawodów prawniczych, np.: wykłady dla kadry kierowniczej PZU S.A. (Prawo gospodarcze), dla pracowników Urzędu Miasta Nowy Targ (Spółki handlowe ze szczególnym uwzględnieniem spółki z o.o.), dla pracowników Inspekcji Handlowej, dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, dla radców prawnych PKO BP S.A. (Prawo unijne), dla sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie (Prawo konsumenckie), dla sędziów sądów powszechnych i dla prokuratorów („Odpowiedzialność za produkt” oraz „Umowy na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa” PAN Warszawa), dla pracowników HSBC Bank plc Kraków Business Park 200 (Zabezpieczenia kredytu bankowego”).