• Kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Gospodarczego UEK

e-wizytówka

Bogusława Gnela ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 1978 r. W tym samym roku rozpoczęła aplikację sędziowską. W 1980 r. zdała egzamin sędziowski. Od października 1982 roku została zatrudniona w Katedrze Prawa UEK. W 1983 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych, nadany jej uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uchwałą tej samej Rady w 1999 r. uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych. W czerwcu 2001 r. została profesorem nadzwyczajnym UEK i kierownikiem Katedry Prawa (od marca 2000 r. pełniła obowiązki kierownika tej Katedry). W 2014 r. uzyskała tytuł profesora nauk prawnych. Przez dwie kadencje pełniła funkcję prodziekana Wydziału Finansów UEK. Adwokat.

 

Dorobek (naukowy, badawczy, organizacyjny i dydaktyczny) – stan na dzień 1 grudnia 2013 r.

Zainteresowania naukowe:

 • prawo cywilne (ze szczególnym uwzględnieniem problemu podmiotowości i odpowiedzialności cywilnej), prawo handlowe (spółki handlowe osobowe, umowy handlowe), prawo konsumenckie, prawo prywatne międzynarodowe (m.in. kolizyjnoprawna ochrona konsumenta)

 

Monografie, prace zbiorowe:

 • Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów (praca zbiorowa pod red. C.Żuławskiej), wyd. AE w Krakowie, Kraków 1988, s. 72-80, 80 -95, 162-174.
 • Poradnik dla konsumenta, Kraków 1988 r., ss. 63.
 • Elementy prawa. Prawo państwowe i cywilne (praca zbiorowa pod red. C.Żuławskiej), wyd. AE w Krakowie, Kraków 1989, s. 25 - 56.
 • Elementy prawa. Prawo państwowe i cywilne (praca zbiorowa pod red. C.Żuławskiej), wyd. II zmienione i uzupełnione, wyd. AE w Krakowie, Kraków 1992, s. 23 - 53.
 • Elementy prawa. Prawo administracyjne, karne i ochrona prawna wyd. AE w Krakowie, Kraków 1992, B. Gnela [ B.G, s. 32 - 56, s. 127 - 165], J. Koczanowski, C.Żuławska.
 • Prawna ochrona rynku i konsumenta [w:] Marketing. Zagadnienia wybrane (red. J. Szumilak), wyd. Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania AE w Krakowie, Kraków 1992 r., s. 179 - 200.
 • Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów, wyd. II zmienione i uzupełnione (praca zbiorowa pod red. C.Żuławskiej), wyd. AE w Krakowie, Kraków 1993 r., s. 116 - 136; s. 158 - 163; s. 209 - 223.
 • Elementy prawa. Prawo państwowe i cywilne, wyd. III zaktualizowane i uzupełnione (praca zbiorowa pod red. C.Żuławskiej ), AE w Krakowie, Kraków 1994, s. 22 - 50.
 • Elementy prawa. Prawo administracyjne, karne i ochrona prawna, wyd. II zaktualizowane, AE w Krakowie, Kraków 1994 r., współautorka s. 32 - 56, s. 127 - 165.
 • Prawne zagadnienia zatrudniania pracowników [ w:] Jak poszukiwać i zjednywać najlepszych pracowników (praca zbiorowa pod red. K. Sedlaka), wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1995, s. 125 - 138.
 • Pieniądz w działalności gospodarczej [w:] Korespondencyjny Kurs Prawa Gospodarczego, wyd. Międzynarodowa Szkoła Menedżerów sp. z o.o., Warszawa 1996, W. Krawczyk, B. Gnela, s. 53 - 110.
 • Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów, wyd. III (praca zbiorowa pod red. C. Żuławskiej), wyd. AE w Krakowie, Kraków 1996 r. [ B.G. - jak w wyd. II].
 • Prawne aspekty wynagradzania za pracę [w:] Jak skutecznie wynagradzać pracowników. Tworzenie i doskonalenie systemów wynagrodzeń (praca zbiorowa pod red. K. Sedlaka), wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997, s. 146 - 168.
 • Poradnik konsumenta. Rękojmia za wady fizyczne, gwarancja jakości, odpowiedzialność za produkt, ochrona konsumenta, wyd. Aranea, Kraków 1997 r., s. 65.
 • Encyklopedia prawa dla ekonomistów (praca zbiorowa pod redakcją C.Żuławskiej), wyd. AE w Krakowie, Kraków 1998, s. 25 - 55, s. 75 - 94, 206 - 236.
 • Odpowiedzialność za produkt, wyd. AE w Krakowie, Monografie nr 134, Kraków 1998, ss. 201.
 • Ochrona bezpieczeństwa i zdrowia konsumenta [w:] Ochrona konsumenta. Część I. Opracowania analityczne (redakcja i koordynacja E.Traple, M. du Vall), Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 1998, s. 81 - 106.
 • Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów (pod. red. C. Źuławskiej), wyd. AE w Krakowie, Kraków 1999, współautorka - s. 115 - 141, s. 161-162, s. 209 - 220.
 • Podstawy odpowiedzialności za produkt ukształtowane w polskiej doktrynie i orzecznictwie [w:] Studia z prawa cywilnego i gospodarczego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesor C.Żuławskiej, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2000, s. 77 - 97.
 • Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tzw. odpowiedzialność za produkt), Zakamycze 2000, ss. 325.
 • Harmonizacja polskiego prawa z wymogami Unii Europejskiej w zakresie odpowiedzialności za produkt [w:] Harmonizacja polskiego prawa gospodarczego z wymogami Unii Europejskiej (pod red. B.Gneli i R.Szostaka), Zakamycze 2001, s. 39 - 71.
 • Problematyka prawna działalności gospodarczej samorządu terytorialnego [w:] Samorząd terytorialny. Zadania - gospodarka - rozwój (pod red. A.Harańczyk), Chrzanów 2001, s. 115 - 126.
 • Ochrona konsumenta w ustawie o usługach turystycznych [w:] Kierunki rozwoju marketingu usług. Teoria i praktyka (red. naukowa A.Czubała, J.W. Wiktor), Chrzanów 2002, s. 93 - 109.
 • Bezpieczeństwo produktów dla konsumentów i dla środowiska a odpowiedzialność za produkt [w:] Ekologiczne problemy jakości wyrobów (praca zbiorowa pod red. W. Adamczyka), Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2002, s. 11 - 65.
 • Cywilnoprawna ochrona konsumentów w zakresie usług turystycznych [w:] Konsument na rynku turystycznym w warunkach globalizacji, Wyd. WSH w Katowicach, Katowice 2002 r., s. 37 - 48.
 • Nowe handlowe spółki osobowe (na tle przepisów ogólnych dotyczących tych spółek) [w:] Nowe prawo spółek. Wybrane aspekty prawne (pod red. J.Kufla), Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz – Poznań 2003, s.12 – 28.
 • Prawo gospodarcze dla ekonomistów (pod red. B. Gneli), Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2003 ss.298, współautorka: s. 9 – 16, s. 29 –37; s. 38 – 54; s.134 – 176; s. 265 – 282 i s. 287 – 288, łącznie 136 stron, oraz redaktor naukowy.
 • Odpowiedzialność związana z rachunkowością a kwalifikacje menedżera [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej (praca zbiorowa pod red. B. Micherdy), Kraków 2003, s. 205 – 212.
 • Podstawy prawa dla ekonomistów (pod redakcją B.Gneli) Wprowadzenie, rozdz. 1, 2 [s.11 – 58], rozdz. 4 [s. 97 – 121], pkt 7.3 [s. 226 -248], rozdz. 8 [s. 249 – 267]) , Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2005, s. 300.
 • Kolizyjna problematyka przysposobienia w konwencjach międzynarodowych [w:] Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana pod redakcją L.Ogiegły, W.Popiołka, M.Szpunara, Zakamycze 2005, s. 75 - 88.
 • Nowa ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, Rector′s Lectures – No. 62, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2005, s. 12.
 • Pojęcie konsumenta w prawie wspólnotowym i prawie polskim [w:] Ochrona konsumenta usług finansowych. Wybrane zagadnienia prawne (red. B. Gnela). Monografie, Oficyna a Wolters Kliwer business, Kraków 2007, s. 21 – 39.
 • Wykonanie cywilnoprawnych zobowiązań pieniężnych w świetle zasady nominalizmu i zasady waloryzacji [w:] Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych (red. S. Owsiak), Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2007, s. 79 – 91.
 • Problem lichwy w polskim prawie gospodarczym [w:] Wyzysk ekonomiczny współcześnie (pod redakcja k. Sosenki), Kraków 2007, s. 211 – 226.
 • Dobra osobiste jednostki gospodarczej (przedsiębiorcy) a wiarygodność informacji ekonomicznej (współautor M. Łuc) w: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej (pod redakcją B. Micherdy), Kraków 2007, s. 101 – 109.
 • Propozycje uregulowania ochrony konsumenta w polskim prawie prywatnym międzynarodowym [w:] Studia Prawnicze. Rozprawy. Materiały (pod red. M. Nowaka), Kraków 2007, s. 349 - 361.
 • Uwagi o regulacji umowy sprzedaży konsumenckiej [w:] Europeizacja prawa prywatnego. Tom I (pod redakcją M. Pazdana, W. Popiołka, E. Rott – Pietrzyk, M. Szpunara), Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008, s. 259 – 278.
 • Prawo właściwe dla konsumenckich umów zawieranych na odległość dotyczących usług finansowych w polskim prawie prywatnym międzynarodowym (współautor F. Grzegorczyk) [w:] Kolizyjne aspekty zobowiązań elektronicznych (pod red. J. Gołaczyńskiego), Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008, s. 61 - 83.
 • Zakres podmiotowy przepisów ustawy o usługach turystycznych dotyczących ochrony klienta (konsumenta) a zakres podmiotowy ustawy o imprezę turystyczną, [w:] Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne (pod red. P. Cybuli i J. Raciborskiego), Sucha Beskidzka – Kraków 2008, s. 48 – 73.
 • Uwagi na temat pojęcia umowy handlowej [w:] Umowy gospodarcze. Zagadnienia wybrane (pod. red. J. Gospodarka), SGH w Warszawie, Warszawa 2009, s.15 - 30.
 • Prawo właściwe dla umowy o imprezę turystyczną [w:] Transformacje prawa turystycznego, Proksenia, Kraków 2009, s. 137 – 154.
 • Zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową w usługach turystycznych [w:] Turystyka – Innowacje – Konsument (praca zbiorowa pod red. D. Chudy – Hyski i M. Żemły), Katowice 2008 (2009), s. 169 – 185.
 • Kolizyjnoprawna ochrona konsumenta w polskim prawie prywatnym międzynarodowym [w:] Studia i rozprawy. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Całusowi (pod red. A. Janika), SGH w Warszawie, Warszawa 2009, s. 447 – 475.
 • Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną niewydaniem aktu normatywnego [w:] Studia prawnicze. Rozprawy i materiały (pod red. T. Biernata), Kraków 2009, s. 11 – 26 (faktycznie ukazało się w 2010).
 • Problem naprawienia szkody niemajątkowej w ramach reżimu kontraktowego [w:] Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań. Materiały III Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów (Wrocław, 25 – 27.9.2008), pod. red. E. Gniewka, K. Górskiej i P. Machnikowskiego, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 105 – 114.
 • Niedozwolone postanowienia umowne jako ograniczenie swobody kontraktowej [w:] „Ustawowe ograniczenia swobody umów. Wybrane zagadnienia”, pod. red. B. Gneli, Wolters Kluwer, Warszawa 2010 r. , s. 299 – 311.
 • Uwagi na temat pojęcia umowy handlowej [w:] Umowy gospodarcze. Zagadnienia wybrane (pod. red. J. Gospodarka), 2. wydanie rozszerzone i uaktualnione, SGH w Warszawie, Warszawa 2010, s.17- 32.
 • Pojęcie przedsiębiorcy w relacjach prawnych z konsumentem [w:] Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej (red. nauk. W.J.Katner, U. Promińska), Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 94 – 108.
 • Znaczenie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i jej zmian dla rozwoju przedsiębiorczości [w:] Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wybrane zagadnienia (pod red. P. Buły), Kraków 2010, s. 67 – 81.
 • Prawo przedsiębiorstwa jako prawo handlowe XXI wieku [w:] Prawo handlowe XXI wieku. Czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji, Księga jubileuszowa Profesora Józefa Okolskiego, pod redakcja Małgorzaty Modrzejewskiej, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 183 - 203.
 • Wprowadzenie, rozdział I, rozdział III (współautorka), rozdział V (współautorka), rozdział IX pkt. 9.4, 9.5, rozdział XII (współautorka), rozdział XIII [w:] Podstawy prawa dla ekonomistów (pod redakcją Bogusławy Gneli), Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, ss. 260.
 • Wprowadzenie, rozdziały I, III, IV, V, VI, XII, XIV(współautorka) [w:] Prawo handlowe dla ekonomistów, pod redakcją Bogusławy Gneli, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, ss. 268.
 • Odpowiedzialność za szkody spowodowane decyzjami w sektorze finansów publicznych [w:] Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu (pod red. S. Owsiaka), PWE , Warszawa 2011, s. 259 – 268.
 • Wekslowe zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia [w:] Nowe podejście do zamówień publicznych – zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Doświadczenia polskie i zagraniczne (red. J.Niczyporuk, J. Sadowy, M. Urbanek), Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2011, s. 25 – 35.
 • O potrzebie zmian w sposobie uregulowania wyłączenia spółek handlowych z sektora finansów publicznych [w:] „O nowy model działalności regulacyjnej państwa w sferze finansów” Księga jubileuszowa prof. zw. dr hab. Stanisława Owsiaka (pod red. A. Moździerz i K. Surówki), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011, s. 91 – 97.
 • Problem zgodności niektórych definicji i instytucji polskiego prawa konsumenckiego z prawem unijnym [w:] Ochrona konsumenta w prawie polskim na tle koncepcji effet utile, pod redakcja J. Frąckowiaka i R. Stefanickiego, Wyd. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2011, s. 53 – 86.
 • B. Gnela [w:] M. Benio, B. Gnela, M. Gnela, Prawne aspekty działalności gospodarczej dla księgowych, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011, ss. 250. [B.G. rozdział I Podstawy prawa (s.13 - 31), rozdział II Prawo cywilne (s.33 – 120)].
 • Problem kwalifikacji stron umowy ubezpieczenia ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczającego [w:] Ubezpieczenia gospodarcze. Wybrane zagadnienia prawne, redakcja naukowa B. Gnela, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 19 -31.
 • Odpowiedzialność przedsiębiorców za szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny [w:] Odpowiedzialność cywilnoprawna w obrocie gospodarczym (red. naukowy A. Śmieja), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 39 – 58.
 • Przesłanki uprawnienia wspólnika do przeniesienia ogółu praw i obowiązków w handlowej spółce osobowej [w] Prawa i obowiązki wspólników w spółce, spółdzielni europejskiej i spółce europejskiej (pod red. A. Witosza), Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2012, s. 149 – 160.
 • Uwagi o kodeksowej definicji konsumenta oraz jej zgodności z prawem unijnym [w:] Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego. Wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe (red. M. Jagielska, E. Rott-Pietrzyk, A. Wiewiórkowska- Domagalska, C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 169 – 184.
 • Problem kwalifikacji umowy sprzedaży nieruchomości jako kodeksowej umowy „z udziałem konsumenta” [w:] Z zagadnień prawa rolnego, cywilnego i samorządu terytorialnego, Księga Jubileuszowa Profesora Stanisława Prutisa, red. J. Bieluk. A. Doliwa, A. Malarewicz – Jakubów, T. Mróz, Temida 2, Białystok 2012, s.403 – 413.
 • Firma jako instytucja prawa cywilnego i jej przydatność w wykładni art. 113 Ordynacji podatkowej [w:] Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym, red. naukowa Bogusława Gnela, Difin, Warszawa 2012, s. 17 – 24.
 • Definicje przedsiębiorcy w projekcie nowego kodeksu cywilnego z punktu widzenia ich przydatności w obrocie konsumenckim i handlowym [w:] Instytucje prawa handlowego w przyszłym kodeksie cywilnym, red. naukowa T.Mróz, M. Stec, Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s. 58 – 75.
 • Rozdział I, III (współautorka), V (współautorka) IX pkt 9.4 – 9.5., XII (współautorka), XIII [w:] Podstawy prawa dla ekonomistów (redakcja naukowa B. Gnela), Lex a Wolters Kluwer Warszawa 2012, ss. 256.
 • Rozdział I. III, I, V, VI, XII, XIV (współautorka) [w:] Prawo handlowe dla ekonomistów (redakcja naukowa B.Gnela) Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, ss. 271.
 • Geneza polskich ustaw o prawie prywatnym międzynarodowym [w:] Regnare gubernare administrare. Prawo i władza na przestrzeni wieków. Prace dedykowane profesorowi Jerzemu Malcowi z okazji 40 – lecia pracy naukowej (redakcja S. Grodziski i A. Dziadzio), Kraków 2012, s. 247 – 256.
 • B. Gnela [w:] M. Benio, B. Gnela, M. Gnela, Prawne aspekty działalności gospodarczej dla księgowych (red. B. Gnela) Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2013, [B.G. rozdział I Podstawy prawa s. 13 - 31, rozdział II Prawo cywilne, s. 33 - 119 ].
 • Zasady odpowiedzialności wspólników spółki jawnej i komandytowej wobec wierzycieli tych spółek [w:] Ochrona interesów wierzycieli w stosunkach gospodarczych, red. naukowa K. Szuma, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2013, s.83 - 95.
 • Uwagi na temat art. 33 Kodeksu spółek handlowych i jego nowelizacji [w:] Kodeks spółek handlowych. Po dziesięciu latach. Pod redakcją . J. Frąckowiaka, Wrocław 2013, .s. 454 - 467.
 • Prawo właściwe dla przysposobienia według nowej ustawy Prawo prywatne międzynarodowe [w:] Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego, redakcja naukowa J. Poczobut, Lex a Wolters Kluwer business Warszawa 2013 s. 85 – 112.
 • Umowa konsumencka w polskim prawie cywilnym i prywatnym międzynarodowym, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, ss. 483.
 • Wpływ europeizacji prawa na umowy jednostronnie handlowe konsumenckie [w:] Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego (red. J. Kruczalak – Jankowska, LexisNexis, Warszawa 2013, s. 311 – 329.
 • Uwagi o projektowanej zmianie miejsca regulacji umowy sprzedaży konsumenckiej (na tle dyskusji o miejscu umów konsumenckich w polskim prawie) [w ] Rozprawy cywilistyczne. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Drozdowi, pod red. M. Pecyny, J. Pisulińskiego, M. Podreckiej, LexisNexis, Warszawa 2013 s. 425 – 438.
 • Konsumencki a ubezpieczeniowy reżim ochrony podmiotów stosunku ubezpieczenia [w:] Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce. Wybrane zagadnienia prawne (pod red. B. Gneli i M. Szaraniec) Difin, Warszawa 2013 s. 27 - 46.

Artykuły naukowe, glosy:

 • Glosa do postanowienia SN z dnia 2 czerwca 1980 r. I CR 124/80, OSPiKA 1982, z. 12, poz. 212, s. 457 - 460.
 • Stosunek ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym do obowiązujących w Polsce bilateralnych umów międzynarodowych o pomocy prawnej, ZN AE w Krakowie, 1984 r.,. Nr 199, s. 17-28.
 • Glosa do postanowienia SN z dnia 26 listopada 1981 r., IV CR 422/81, OSPiKA 1985, z. 2, poz. 30, s. 72 - 75.
 • Glosa do postanowienia SN z dnia 29 października 1982 r., IV CR 458/81, OSPiKA 1985, z. 11, poz. 220, s. 551 - 554 .
 • Spory sądowe na tle ustawy o przedsiębiorstwach państwowych, ZN AE w Krakowie, 1987 r., Nr 242, s. 31 - 45.
 • Glosa do postanowienia SN z dnia 21 czerwca 1985 r., III CRN 58/85, Nowe Prawo 1988, z. 10 -12, s. 248 - 256.
 • Przysposobienie obywateli polskich przez cudzoziemców w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, Palestra 1988, z. 10, s. 6 - 21.
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza za szkody spowodowane wadliwością towaru. Zarys aktualnego stanu normatywnego [w:] Towaroznawstwo. Problemy jakości, Łódź-Kraków 1988, s. 89 -105.
 • Odpowiedzialność deliktowa z tytułu wad towarów w świetle orzecznictwa, ZN AE w Krakowie, 1988 r., Nr 279, s. 5 -17.
 • Glosa do postanowienia SN z dnia 12 grudnia 1986 r., I CR 386/86, Palestra 1989, nr 3, s. 126 -133.
 • Glosa do orzeczenia GKA z dnia 7 czerwca 1988 r. RN-3527/88, OSPiKA 1990, z.5 - -6, poz. 242, s. 519 - 521.
 • Kara umowna a kary z tytułu wad towarów normowane w tzw. ogólnych warunkach sprzedaży, ZN AE w Krakowie 1990 r., Nr 325, s. 31-51.
 • Propozycje zmian w prawnym systemie oddziaływania na jakość produktów rynkowych [w:] Towaroznawstwo. Problemy jakości, Kraków 1991/92, s.73 - 82.
 • Roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z wady fizycznej rzeczy sprzedanej a uprawnienia z rękojmi i gwarancji, ZN AE w Krakowie 1992, Nr 369, s. 45 - 56.
 • Polski system odpowiedzialności odszkodowawczej za produkt, ZN AE w Krakowie, 1993 r., Nr 410, s. 19 - 32.
 • Reklama i odpowiedzialność za produkt [w:] Jakość wyrobów (koordynator I.Duda). Warszawa 1995/96, wyd. Evan. Biała Księga, Polska - Unia Europejska: opracowania i analizy. Prawo, z. 18, s. 42 - 50.
 • Zakres podmiotowy Dyrektywy 85/374 EWG dotyczącej odpowiedzialności za produkt, Prace Naukowe Nr 2 WSPiM w Chrzanowie, 1998 r., s. 157 - 171.
 • Odpowiedzialność za produkt a problem zdrowotności obuwia dziecięcego, Przegląd Skórzany 53 (1998), 12 (608), s. 515 - 524.
 • Uwagi na temat projektów uregulowania w prawie polskim odpowiedzialności za produkt, Kwartalnik Prawa Prywatnego, 1998, z. 4, s. 673 - 697.
 • Harmonizacja prawa polskiego z wymogami Unii Europejskiej w zakresie ogólnego bezpieczeństwa produktów, Pr.Nauk. WSPiM w Chrzanowie 1999, Nr 3, s. 165 - 177.
 • Uwagi o niektórych projektowanych przepisach z zakresu prawa konsumenckiego, Pr. Nauk. WSPiM w Chrzanowie nr 4, Chrzanów 2000, s. 107 - 119.
 • Tworzenie nowego systemu ochrony konsumenta w prawie polskim, Pr.Nauk. WSPiM w Chrzanowie, 2001, Nr 5, s. 53 – 73.
 • Glosa do wyroku SN z dnia 10 stycznia 2002 r. II CKN 564/99, OSP 2002, z. 11 , s. 568 – 571 (A4).
 • Liability for Damage Caused by a Dangerous Product (So – Called Product Liability) in the Polish Civil Code, Archivum Iuridicum Cracoviense, Vol. XXXV – XXXVI, 2002 – 2003, Kraków 2004, p.103 – 134.
 • Organizacje konsumenckie oraz ich uprawnienia w polskim prawie, Zeszyty Naukowe nr 657 (7/02) AE w Krakowie, 2004 r., s. 17 – 30.
 • Procedura zwykła przekształcenia spółki jawnej w spółkę komandytową, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie Nr 660 (20/03), 2004 r., s. 5 – 20.
 • Przymusowe przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową, Zeszyty naukowe AE w Krakowie, Prace z zakresu prawa 2005, nr 690, s. 5 – 15.
 • Glosa do uchwały SN z dnia 13 stycznia 2006 r. III CZP 122/05, Finanse Komunalne 2006 nr 6, s. 73 – 77.
 • Nowe uregulowanie odsetek maksymalnych w kodeksie cywilnym, PiP 2006, z. 12, s.88 – 100.
 • O potrzebie prawidłowego określenia zamawiającego w ustawie Prawo zamówień publicznych [w:] Prawo Zamówień Publicznych 2008, nr 4 (wydanie specjalne Efektywność udzielania i wykonywania zamówień publicznych), s. 15 - 25.
 • Czy reguły postępowania przed sądem polubownym są przydatne w dążeniu do skutecznego rozstrzygania sporów konsumenckich?, ADR Arbitraż i Mediacja 2009, nr 1, s.115 – 131.
 • Odpowiedzialność za produkt (uwagi o polskiej regulacji), Państwo i Prawo 2009, z. 9, s. 33 – 47.
 • Kara umowna według Kodeksu cywilnego i według Zasad europejskiego prawa kontraktów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2009, nr 802, s. 5 – 21.
 • Uwagi o sposobie realizacji w polskim prawie koncepcji kolizyjnoprawnej ochrony konsumenta, Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, tom 4, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009, s. 37 – 68.
 • Kolizyjnoprawna ochrona konsumenta w polskim prawie do chwili wejścia w życie konwencji rzymskiej z 1980 r., ZN UEK w Krakowie 2009, nr 809, s. 5 – 21.
 • Commercial jurisdiction in Poland (de lege ferenda postulates), współautor J.Lachner, Archivum Iuridicum Cracoviense 2009, vol. XLII, s. 119 – 140.
 • Uwagi na temat projektowanej reformy sądownictwa gospodarczego w Polsce, współautor J. Lachner, Przegląd Prawa Handlowego 2010, nr 2, s. 22 – 26.
 • Uwagi na temat pojęcia umowy handlowej [w:] Umowy gospodarcze. Zagadnienia wybrane (pod. red. J. Gospodarka), SGH w Warszawie, Warszawa 2009, s.15 - 30.
 • Prawo właściwe dla umowy o imprezę turystyczną [w:] Transformacje prawa turystycznego, Proksenia, Kraków 2009, s. 137 – 154.
 • Zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową w usługach turystycznych [w:] Turystyka – Innowacje – Konsument (praca zbiorowa pod red. D. Chudy – Hyski i M. Żemły), Katowice 2008 (2009), s. 169 – 185.
 • Kolizyjnoprawna ochrona konsumenta w polskim prawie prywatnym międzynarodowym [w:] Studia i rozprawy. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Całusowi (pod red. A. Janika), SGH w Warszawie, Warszawa 2009, s. 447 – 475.
 • Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną niewydaniem aktu normatywnego [w:] Studia prawnicze. Rozprawy i materiały (pod red. T. Biernata), Kraków 2009, s. 11 – 26 (faktycznie ukazało się w 2010).
 • Problem naprawienia szkody niemajątkowej w ramach reżimu kontraktowego [w:] Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań. Materiały III Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów (Wrocław, 25 – 27.9.2008), pod. red. E. Gniewka, K. Górskiej i P. Machnikowskiego, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 105 – 114.
 • Niedozwolone postanowienia umowne jako ograniczenie swobody kontraktowej [w:] „Ustawowe ograniczenia swobody umów. Wybrane zagadnienia”, pod. red. B. Gneli, Wolters Kluwer, Warszawa 2010 r. , s. 299 – 311.
 • Czy reguły postępowania przed sądem polubownym są przydatne w dążeniu do skutecznego rozstrzygania sporów konsumenckich?, ADR Arbitraż i Mediacja 2009, nr 1, s.115 – 131.
 • Odpowiedzialność za produkt (uwagi o polskiej regulacji), Państwo i Prawo 2009, z. 9, s. 33 – 47.
 • Kara umowna według Kodeksu cywilnego i według Zasad europejskiego prawa kontraktów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2009, nr 802, s. 5 – 21.
 • Uwagi o sposobie realizacji w polskim prawie koncepcji kolizyjnoprawnej ochrony konsumenta, Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, tom 4, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009, s. 37 – 68.
 • Kolizyjnoprawna ochrona konsumenta w polskim prawie do chwili wejścia w życie konwencji rzymskiej z 1980 r., ZN UEK w Krakowie 2009, nr 809, s. 5 – 21.
 • Commercial jurisdiction in Poland (de lege ferenda postulates), współautor J.Lachner, Archivum Iuridicum Cracoviense 2009, vol. XLII, s. 119 – 140.
 • Uwagi na temat projektowanej reformy sądownictwa gospodarczego w Polsce, współautor J. Lachner, Przegląd Prawa Handlowego 2010, nr 2, s. 22 – 26.

Pozostałe publikacje:

 • Odpowiedzialność materialna pracowników handlu [w:] Rentowność obrotu towarowego. Materiały na konferencję naukową, Kraków 1985, (B.G. s. 1 - 29.
 • Kierunki zmian w prawnym systemie oddziaływania na jakość produktów rynkowych [w:] Towaroznawstwo. Problemy jakości, Kraków 1990 ( B.G. s. 11 - 17).
 • Własne przedsiębiorstwo [w:] Źródło 1995, Nr 6, s. 16, Konsumenci pytają - prawnik radzi (publ. w Dzienniku Polskim od 1995 r. do 1997 r.) - 1995 r. - 22.11.; 29.11.; 13.12., 1996 r. - 10.01; 24.01.; 3.01.; 14.02; 28.02.; 6.03.; 20.03; 27.03; 3.04.; 10.04.; 17.04; 24.04; 15.05; 29.05; 12.06; 27.06; 10.07; 24.07; 31.07; 28.08; 11.09; 18.09 ; 2.10; 9.10; 23.10; 30.10; 11.12; 19.12;1997 r. - 8.01; 15.01; 29.01; 5.02; 12.02.
 • Głosy w dyskusji [w:] Zasady prawa gospodarczego (pod red. A. Śmieji) Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Prawa Gospodarczego AE we Wrocławiu, Prace Naukowe nr 840 A.E. im. O.Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999, s. 28 -29;77- 78; 81 - 82.
 • Handlowe spółki osobowe [w:] Nowy Kodeks spółek handlowych. Materiały na konferencję, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Oddział Regionalny w Krakowie, Kraków, maj 2001, s. 53 - 78.
 • Nowe, „hybrydowe” handlowe spółki osobowe [w:] Nowe prawo spółek. Materiały konferencyjne (pod red. J.Kufla), Poznań 2001, s. 9 – 26.
 • Instrumenty ochrony konsumenta w prawie polskim [w:] Prawa konsumenta na krajowym rynku turystycznym (wybrane materiały pokonferencyjne), wyd. Ministerstwo Gospodarki. Departament turystyki, Katowice 2001 r., s. 9 - 26.
 • (współautor G.Miś), Wiedza prawnicza jako element modelowej sylwetki absolwenta Wydziału Zarządzania [w:] Docelowy model kształcenia na Wydziale Zarządzania AE w Krakowie. Konferencja dydaktyczna z okazji 10 - lecia Wydziału Zarządzania, Dobczyce 21 marca 2002, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2002 r., s. 63 - 74.
 • Nowe umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Materiały konferencji naukowej Wydziału Zarządzania (pod red. R. Niestroja), Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2002, s. 27 - 40.
 • (współautor J. Lic), Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych [w:] Problemy badania w świetle Kodeksu spółek handlowych. Materiały konferencyjne. Kraków 2004, s. 7 – 40 (B.G s. 7 – 21; s. 35 – 40).
 • Umowy o usługi turystyczne zawierane na odległość [w:] Konsument na rynku turystycznym w warunkach społeczeństwa opartego na wiedzy i informacji, Materiały z konferencji naukowo – praktycznej Tychy, 17 – 18 listopada 2005, Katowice 2005, s. 97 - 105.
 • Komentarz do ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, Olimpiada Przedsiębiorczości http://www.olimpiada.edu.pl/kom.php?DOC=temat&edycja=2&id=33&arch=1
 • Dokonane i proponowane zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej [w:] Publikacja z konferencji „Przezwyciężanie barier rozwoju przedsiębiorczości” z dnia 30 listopada 2007, Urząd Miasta Krakowa, Kraków 2008, s. 6 – 18.
 • Odpowiedzialność cywilna za produkt producentów żywności [w:] Jak efektywnie funkcjonować na rynku producentów żywnościowych. Prawo, bezpieczeństwo, jakość. Materiały konferencyjne TUV Rheinland, Tyniec 2009, s. 1 – 14.

Publikacje popularno – poradnikowe:

 • Własne przedsiębiorstwo / w: / Źródło 1995, Nr 6, s. 16.
 • Publikowane porady prawne w Dzienniku Polskim od 1995 r. do 1997 r.) - 1995 r. - 22.11.; 29.11.; 13.12., 1996 r. - 10.01; 24.01.; 3.01.; 14.02; 28.02.; 6.03.; 20.03; 27.03; 3.04.; 10.04.; 17.04; 24.04; 15.05; 29.05; 12.06; 27.06; 10.07; 24.07; 31.07; 28.08; 11.09; 18.09 ; 2.10; 9.10; 23.10; 30.10; 11.12; 19.12;1997 r. - 8.01; 15.01; 29.01; 5.02; 12.02.- np. „Gdy reklamacja zostanie odrzucona”, „Chociaż sprzedawca nie zawinił ponosi odpowiedzialność”, „Gdy sklep nie załatwi reklamacji”, „Kłopoty z kredytem”, „Zaliczka czy zadatek”, „Od kogo dochodzić odszkodowania”, „Wyższy standard we własnym zakresie”, „Jak odebrać płytki?”, „W jakich przypadkach nie trzeba odwozić towaru do reklamacji”, „Strzelający” telewizor, „Gdy firma się nie wywiązuje”, „Sposób na nękanie”, „Przymusowy rachunek”, Jak rezygnować z „okazji”, „Transport na koszt gwaranta”, „Kto płaci za przegląd”, „Kredyt” nie przewidywał obniżki? „Technik siedzi nad kamerą”, „Kto wprowadził w błąd”, „Bank żąda zapłaty”, „Nieważne, że z importu” oraz inne porady w rubryce „Konsumenci pytają – prawnik odpowiada), wywiad „”Najważniejsze – znać swoje prawa”.

Prace redakcyjne:

 • współredakcja: Towaroznawstwo. Problemy jakości, Kraków 1990, wyd. PTT Kraków.
 • współredakcja naukowa książki pt. „ Harmonizacja polskiego prawa gospodarczego z wymogami Unii Europejskiej”, Zakamycze 2001.
 • redakcja naukowa „Prawo gospodarcze dla ekonomistów”, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2003.
 • redakcja naukowa „Podstawy prawa dla ekonomistów”, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2005.
 • redaktor naukowy książki: M. Szaraniec, Nadzór nad rynkiem ubezpieczeń gospodarczych, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2004.
 • redaktor naukowy rozprawy habilitacyjnej: R. Szostak, „Przetarg nieograniczony na zamówienie publiczne – zagadnienia konstrukcyjne” Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2005.
 • redakcja naukowa monografii Ochrona konsumenta usług finansowych. Wybrane zagadnienia prawne. Monografie, Oficyna a Wolters Kliwer business, Kraków 2007.
 • redaktor naukowy: Prawo podatkowe: część ogólna: kazusy (A.Każmierczyk-Jachowicz, M.Łuc, K. Michałowska), Warszawa, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer business, Cop. 2007
 • redaktor naukowy: Postępowanie podatkowe: kazusy (A. Każmierczyk-Jachowicz, M.Łuc, K. Michałowska), Warszawa, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer business, Cop. 2008.
 • redaktor naukowy: Ustawowe ograniczenia swobody umów. Wybrane zagadnienia, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, ss. 540.
 • redaktor naukowy: Podstawy prawa dla ekonomistów, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, ss. 260.
 • redaktor naukowy: Prawo handlowe dla ekonomistów, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, ss. 268.
 • redaktor naukowy: Ubezpieczenia gospodarcze. Wybrane zagadnienia prawne, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, ss. 299.
 • redakcja naukowa: Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym, Difin, Warszawa 2012, ss. 252.
 • redaktor naukowy: Podstawy prawa dla ekonomistów, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, ss. 256.
 • redaktor naukowy: Prawo handlowe dla ekonomistów, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, ss. 271
 • współredakcja: Prawne aspekty działalności gospodarczej dla księgowych, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2013, ss. 251.
 • współredakcja: Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce. Wybrane zagadnienia prawne Difin, Warszawa 2013 ss.379.

Wykaz prac badawczych:

Kierowanie programami badawczymi i autorstwo w tych programach:

 • Temat 03.4.11. "Odpowiedzialność odszkodowawcza za szkody spowodowane wadliwością produktów rynkowych" - realizowany w latach 1986 - 1990 w ramach Rządowego Programu Badań Podstawowych III 41 pt. "System stymulacji i ochrony jakości produktów rynkowych, podgrupa 03, grupa tematyczna 03.4. pt." "Wpływ uwarunkowań prawnych na kształtowanie i ochronę jakości produktów rynkowych"
 • Kierowanie grupą tematyczną 03.4. "Wpływ uwarunkowań prawnych na kształtowanie i ochronę jakości produktów rynkowych" (12 podwykonawców z PAN, UJ, UW, KUL, UMCS, AE w Krakowie oraz praktyków)
 • Kierownik tematów badawczych realizowanych przez Katedrę Prawa w latach 2000 – 2003 r.
 • R.G. 12.2. - Reforma gospodarcza a regionalność i efektywność w gospodarce narodowej ( problem badawczy realizowany przez Instytut Prawa PAN) - opracowanie nt. „Spory sądowe na tle reformy gospodarczej (na przykładzie województwa krakowskiego),” realizowane od 5.10.1985 - 6.XI 1985 r.
 • RPBP III 41 ( jw.):
 • 03.4.11/86/I - Odpowiedzialność odszkodowawcza za wadliwość towarów rynkowych. Zarys aktualnego stanu normatywnego.
 • 03.4.11/87/II - Orzecznictwo sądowe i arbitrażowe w sprawach odpowiedzialności odszkodowawczej za wadliwość produktów rynkowych.
 • 03.4.11/88/III - Odpowiedzialność odszkodowawcza za wady produktów rynkowych w świetle piśmiennictwa.
 • 03.4.11/89/IV - Odpowiedzialność odszkodowawcza za szkody spowodowane wadliwością produktów rynkowych. Aktualizacja badań i raport końcowy.
 • Temat 03.4.1/89 - "Wpływ uwarunkowań prawnych na kształtowanie i ochronę jakości produktów rynkowych" - Raport końcowy z badań w grupie tematycznej 03.4.
 • Badania rozpoznawcze 29/KP/1/88-89/BR pt. "Odpowiedzialność majątkowa producenta za szkody spowodowane złą jakością produktu".
 • Badania rozpoznawcze 16/KP/1/89-90/BR pt. "Odpowiedzialność majątkowa sprzedawcy za szkody związane z realizacją uprawnień z rękojmi na tle tzw. ogólnych warunków sprzedaży detalicznej".
 • Badania rozpoznawcze 14/KP/1/90/BR pt. "Odpowiedzialność za produkt w systemie prawnym EWG".
 • 105/KP/14/92/W pt. "Odpowiedzialność za produkt. Zagadnienia konstrukcyjne".
 • Reklama i odpowiedzialność za produkt w: Jakość wyrobów, opracowanie do "Białej Księgi" wykonane przez zespół pod kierunkiem Prof. dr hab. I. Dudy, Kraków 1993 r.
 • Analiza obowiązującej w Polsce sytuacji prawnej w zakresie rękojmi w oparciu o przepisy k.c. i innych aktów prawnych. Wniosek o nowelizację odpowiednich artykułów k.c. w zakresie rękojmi za wady wyrobu - Program badawczy realizowany przez CLPO na podstawie umowy 1/94 z dnia 29.09.94.
 • Projekt Badawczy Zamawiany - PBZ - 021-06 pt. ”Opracowanie systemu działań profilaktycznych mających na celu ochronę stanu zdrowotnego stóp dzieci”, Temat 3 „Określenie działań organizacyjno - prawnych dotyczących ochrony stanu zdrowotnego stóp dzieci”, grupa tematyczna 3a - „Działania organizacyjno - prawne związane z ogólnym bezpieczeństwem produktu i odpowiedzialnością za wyrób”, Kraków 1997 r.
 • Program badawczy nr 102/KP/3/97/S nt. ”Wewnętrzna i zewnętrzna harmonizacja polskiego systemu ochrony praw konsumenta” cz. I - „Harmonizacja polskiego prawa z Dyrektywą 85/374 dotyczącą odpowiedzialności za produkt” , Kraków 1997 r.
 • Program harmonizacji prawa polskiego z prawem Wspólnot Europejskich. Prawo ochrony konsumentów, - „Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa konsumenta” „Sierra”1998 r., Raport II 20 luty 98, Raport III 15 marzec 1998 r., Raport IV, 31 kwietnia 1998 r.
 • Program badawczy 77/KP/3/99/S nt. Wewnętrzna i zewnętrzna harmonizacja polskiego systemu ochrony praw konsumenta” cz. II „Harmonizacja polskiego prawa z dyrektywą 59/92 o ogólnym bezpieczeństwie produktu” (23 s. - maszynopis), Kraków 1999 r.
 • Program badawczy 77/KP/3/00/S nt. Wewnętrzna i zewnętrzna harmonizacja systemu ochrony praw konsumenta cz. III „Harmonizacja prawa polskiego z wymogami Unii Europejskiej w zakresie tzw. umów konsumenckich.”
 • Program 29/KT i EW/2/2000/Su Kryteria ekologicznej oceny wyrobów. Odpowiedzialność za produkt w aspekcie oddziaływania na konsumenta i środowisko (kier. tem. Prof. dr hab. W. Adamczyk) - opracowanie pt. ”Odpowiedzialność za produkt - nowa regulacja w polskim prawie”.
 • Program 57/KP/1/2001/S nt. Wewnętrzna i zewnętrzna harmonizacja systemu ochrony praw konsumenta cz. IV „Harmonizacja polskiego prawa z wymogami wspólnotowymi w zakresie uprawnień organizacji konsumenckich (na tle ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).
 • Program 29/KT i EW/2/2001/SU nt. ”Kryteria ekologicznej oceny wyrobów. Odpowiedzialność za produkt w aspekcie oddziaływania na konsumenta i środowisko naturalne” (kierownik programu Prof. dr hab. W. Adamczyk), temat: „Bezpieczeństwo produktów dla konsumentów i środowiska naturalnego a odpowiedzialność za produkt”.
 • Kierownik programu badawczego „Przemiany strukturalne spółek w nowej regulacji prawnej – cz. I. Wybrane zagadnienia przekształcenia spółek (umowa nr 56/KP/2/2002/S) oraz autorka tematu: Przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową (s. 21).
 • Kierownik programu badawczego „Przemiany strukturalne spółek w nowej regulacji prawnej – cz. II Wybrane zagadnienia przekształcania spółek (umowa nr 109/KP/1/2003/S/97) oraz współautorka tematu „Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w procesie przekształcania spółek handlowych”, s. 25.
 • Kierownik programu badawczego „Przemiany strukturalne..(j.w.)” cz. III. Raport końcowy z badań prowadzonych w latach 2002 – 2004 (cz.I – III), s. 12.
 • Kierownik tematu „Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (Principles of European Contract Law - PECL) „ a polskie prawo cywilne – cz. I (umowa nr 104/KP/3/2005/S/276 oraz opracowań: „Ogólne zasady polskiego prawa zobowiązań a zasady ogólne PECL” (współautor mgr F.Grzegorczyk), „Odpowiedzialność za niewykonanie umowy w prawie polskim oraz w PECL”.
 • Kierownik tematu „Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (Principles of European Contract Law - PECL) a polskie prawo cywilne” – cz. II (umowa nr 102/KP/1/2006/S/360).
 • oraz opracowanie tematu „Odpowiedzialność za niewykonanie umowy w prawie polskim oraz w PECL cz. II .”Kara umowna według Kodeksu cywilnego i według PECL”.
 • Kierownik tematu „Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (Principles of European Contract Law: PECL) a polskie prawo cywilne” – cz. III (umowa nr 9/KP/1/2007/S/370)
 • oraz opracowanie „Raport końcowy z badań prowadzonych w latach 2005 – 2007”.
 • Kierownik tematu „Współczesne dylematy zobowiązań w polskim prawie cywilnym i międzynarodowym prywatnym, cz. I: „Regulacje umów konsumenckich a problem spójności polskiego prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego” (umowa nr 29/KP/1/2008/S/446), opracowanie tematu: Uwagi o wpływie sposobu regulacji prawa właściwego dla zobowiązań z umów konsumenckich na spójność polskiego prawa prywatnego międzynarodowego, s. 31.
 • Kierownik programu badawczego pt „Współczesne dylematy zobowiązań w polskim prawie cywilnym i międzynarodowym prywatnym, cz. II: „Regulacje umów konsumenckich a problem spójności polskiego prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego” umowa nr 36/KP/1/2009/S/500), opracowanie tematu: : Pojęcia konsumenta i przedsiębiorcy w stosunkach zobowiązaniowych regulowanych prawem polskim i unijnym a problem spójności polskiego prawa prywatnego w zakresie zobowiązań, s. 15.
 • Kierownik programu badawczego pt. Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym, umowa nr 44/KP/1/2010/S/557.
 • Udział w projekcie finansowanym ze środków unijnych „Potencjał naukowo – dydaktyczny Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w służbie ochrony prawnej konsumenta, (opiekun merytoryczny prof. dr hab. J. Frąckowiak, kierownik projektu Prof. U.Wr. dr hab. R. Stefanicki), Uniwersytet Wrocławski, Wydział PAiE, Wrocław 2010 (Nowe trendy we wspólnotowym prawie konsumenta15 -16 stycznia 2010; Problematyka klauzul słusznościowych w prawie konsumenckim 9 – 10 kwietnia 2010).
 • Kierownik programu badawczego pt. Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym cz. II , umowa nr 113/KP/1/2011/S/592.
 • Kierownik programu badawczego pt. Ochrona podmiotów w stosunku ubezpieczenia, umowa nr 27/KP/1/2012/S/027 oraz autorka opracowania nt. „Konsumencki a ubezpieczeniowy reżim ochrony podmiotów stosunku ubezpieczenia”, s. 22.

Opinie, ekspertyzy, recenzje:

 • Uwagi do projektu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z grudnia 1991 r., zgłoszone na prośbę Urzędu Antymonopolowego Delegatura w Krakowie (1 marzec 1992 r.).
 • Ekspertyzy dla Urzędu Rady Ministrów (dot. projektów z 1994 roku projektu ustawy o ochronie praw konsumenta, ustawy o zasadach zawierania umów z udziałem konsumentów w sprzedaży bezpośredniej oraz projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków zawierania i wykonywania umów o świadczenie usług z udziałem konsumenta).
 • Ekspertyza dla Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w ramach prac nad projektem ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - nt. Ochrona konsumenta na tle polskiej ustawy z 1926 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz opinia nt. projektu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 1993 roku.
 • Opinia dla Kancelarii Sejmu (dot. projektu ustawy o systemie ochrony konsumentów).
 • Opinia dla Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu (7 kwietnia 1999 r.) o projekcie ustawy o umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość oraz o zmianie ustaw: Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego i Kodeks wykroczeń).
 • Opinia dla Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu o projekcie ustawy o ochronie konsumentów (11 czerwca 1999 r.).
 • Opinia dla Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu o projekcie ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów (1 września 1999 ).
 • Opinia dla Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu o projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny (druk 1699 - dotyczy leasingu i umowy agencyjnej) (15 marca 2000 r. ).
 • Opinia na zlecenie Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu z dnia 26 czerwca 2000 r. o projekcie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (druk 1996).
 • Opinia w przedmiocie potrzeby zmian i uzupełnień systemu ochrony konsumenta w prawie polskim (wykonana na zlecenie sejmowej Komisji Ochrony Konkurencji i Konsumenta - luty 2001 r.).
 • Opinia nt. rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim (druk 1043) wykonana na zlecenie Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu z dnia 18.11.2002 r.
 • Opinia z dnia 9 maja 2003 r. nt. poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (druk nr 1415) wykonana na zlecenie Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu z dnia 14 kwietnia 2003 r.
 • Opinia z dnia 8 listopada 2003 r., nt. rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, wykonana na zlecenie Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu z dnia 10.10 2003 r.
 • Opinia z dnia 8 grudnia 2003 r. nt. komisyjnego projektu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy o kredycie konsumenckim (druk 2162) wykonana na zlecenie Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu z dnia 7 listopada 2003 r.
 • Opinia nt. art. 41 projektu ustawy Prawo prywatne międzynarodowe, przedstawiona na posiedzeniu Zespołu Problemowego (pod przewodnictwem prof. dr hab. M. Pazdana) Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego (działającej przy Ministrze Sprawiedliwości) w dniu 18 marca 2004 r. w Warszawie.
 • Opinia z dnia 10 maja 2004 r. nt. poselskiego projektu ustawy o przeciwdziałaniu niewypłacalności osoby fizycznej oraz o upadłości konsumenckiej (druk 2668), wykonana na zlecenie Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu z dnia 7 maja 2004 r.
 • Opinia z dnia 26 sierpnia 2004 r. nt. poselskiego projektu ustawy – o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim (druk 3063), wykonana na zlecenia Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu z dnia 20 lipca 2004 r.
 • Opinia z dnia 27 sierpnia 2004 r. nt. poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 3059) wykonana na zlecenie Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu z dnia 20 lipca 2004 r.
 • Recenzja art. 42 – 50 projektu ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym (wersja robocza projektu – IX 2004), wykonana w dniu 29 grudnia 2004 r. na zlecenie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości.
 • Opinia (współautor G. Miś) dla Prokuratury Okręgowej w Krakowie z dnia 29 grudnia 2004 r, wydana w wykonaniu postanowienia prokuratora z dnia 9 listopada 2004 r.
 • Opinia (współautor G. Miś) dla Prokuratury Okręgowej w Krakowie z dnia 4 maja 2005 r, w wykonaniu postanowienia prokuratora z dnia 31 grudnia 2005 r. (dot. art. 482 § 1 k.h. oraz art. 585 § 1 k.s.h.).
 • Recenzja z dnia 29 października 2009 r., wykonana na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dotycząca projektu programu badawczego, sporządzona w ramach systemu elektronicznego recenzowania projektów (system OSF), s. 3.
 • Opinia z dnia 15 października 2011 r. wykonana na zlecenie Polskiej Izby Ubezpieczeń z dnia 5 września 2011 r. nt „Minimalnych wymogów informacyjnych” jako dobrych praktyk, s. 20.
 • Opinia z dnia 18 listopada 2011 r. wykonana na zlecenie Polskiej Izby Ubezpieczeń nt. oceny ryzyk prawnych związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem w PIU Platformy wymiany informacji o postępowaniach prowadzonych przez uprawnione organy wobec ubezpieczycieli w związku ze stosowaniem klauzul abuzywnych („Platforma”), s. 24.

Referaty wygłoszone na konferencjach i seminariach naukowych:

 • „Odpowiedzialność materialna pracowników handlu” - referat wygłoszony na konferencji naukowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, w Krakowie, w maju 1985 roku,
 • „Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez złą jakość towarów" - referat wygłoszony na seminarium zorganizowanym przez Federację Konsumentów nt. ”Model oddziaływania na jakość w gospodarce narodowej", Sopot, 25 i 26 X. 1989 roku,
 • „Kierunki zmian w prawnym systemie oddziaływania na jakość produktów rynkowych” - referat wygłoszony na konferencji naukowej pt. „Zmiany systemowe w prawie a problem jakości produktów rynkowych,” zorganizowanej w Katedrze Prawa AE w Krakowie w dniu 23 kwietnia 1990 r.
 • Obowiązujące przepisy szczególne (polskie) oraz orzecznictwo w zakresie ochrony konsumentów (pozostające w związku z funkcjonowaniem konkurencji i reklamy)”, referat wygłoszony na spotkaniu Zespołu Specjalistów ds. przygotowania projektu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Kazimierz Dolny n/Wisłą, 13 – 15 lipca 1991 r.
 • „Projektowane zmiany kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi i gwarancji jakości” - referat wygłoszony na seminarium dla biegłych sądowych i rzeczoznawców zorganizowanym przez Federację Konsumentów i CLPO w Krakowie w listopadzie 1992 r.
 • "Przysposobienie w konwencjach międzynarodowych" - referat wygłoszony na konferencji naukowej nt. "Dostosowanie polskiego prawa prywatnego międzynarodowego do standardów EWG", zorganizowanej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, w dniach 24 i 25 września 1993 r.
 • „Obowiązki prawne w zakresie jakości wyrobu w świetle Kodeksu cywilnego oraz dyrektyw Unii Europejskiej” - referat wygłoszony na II Krajowym Sympozjum CLPO w dniu 26 października 1994 roku w Krakowie.
 • „Orzecznictwo sądowe w sprawach wekslowych” - referat wygłoszony w ramach seminarium radców prawnych PKO BP pt. ”Obrót papierami wartościowymi,” w Zakopanem w 1995 r.
 • "Tendencje rozwojowe w prawie konsumenckim" - referat wygłoszony w ramach seminarium zorganizowanego przez Unię Konsumentów Polskich oraz „ Manager Club” w grudniu 1996 r. w Krakowie.
 • „Zmiany w Kodeksie cywilnym wprowadzone nowelą z 23 sierpnia 1996 r., - referat (15 stron maszynopisu) wygłoszony na seminarium radców prawnych PKO BP w Zakopanem w 1997 roku.
 • ” Rękojmia za wady fizyczne rzeczy i odpowiedzialność za produkt (na tle problematyki wadliwego obuwia)” - referat (14 stron maszynopisu) wygłoszony na seminarium zorganizowanym przez CLPO dla ekspertów i rzeczoznawców z zakresu towaroznawstwa w Krakowie w 1998 r.
 • Harmonizacja polskiego prawa konsumenckiego z wymogami prawa wspólnotowego, referat wygłoszony na posiedzeniu PAN - oddział w Krakowie, w dniu 12 kwietnia 2000 r.
 • Ochrona niektórych praw konsumentów oraz przepisy o ogólnym bezpieczeństwie produktów w świetle obowiązujących aktów prawnych, referat wygłoszony na seminarium rzeczoznawców Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego w dniu 19 czerwca 2000 r.
 • Reklamacje w świetle aktualnych przepisów prawa, referat (drugi) wygłoszony na seminarium rzeczoznawców Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego w dniu 19 czerwca 2000 r. w Łodzi,
 • Harmonizacja polskiego prawa z wymogami prawa Unii Europejskiej w zakresie odpowiedzialności za produkt - referat wygłoszony na konferencji (Katedr Prawa uczelni ekonomicznych w Zakopanem w dniach 14 - 16 września 2000 r.) pt. „Harmonizacja polskiego prawa gospodarczego z wymogami prawa Unii Europejskiej” .
 • „Handlowe spółki osobowe - referat wygłoszony na konferencji pt. „Nowy Kodeks spółek handlowych” w dniu 23 maja 2001 r. w Krakowie, zorganizowanej przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów Regionalny Oddział w Krakowie.
 • „Nowy kodeks spółek handlowych”, referat wygłoszony na konferencji zorganizowanej w dniu 27 czerwca 2001 r. przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów Regionalny Oddział w Kielcach.
 • Problematyka prawna działalności gospodarczej samorządu terytorialnego - referat wygłoszony w dniu 5 czerwca 2001 r. w Chrzanowie na konferencji naukowej pt. „Rola samorządu terytorialnego w rozwoju lokalnym. Doświadczenia i perspektywy, zorganizowanej przez WSPiM w Chrzanowie, Urząd Miejski w Chrzanowie oraz Starostwo Powiatu Chrzanów.
 • „Nowe, hybrydalne, handlowe spółki osobowe”, referat wygłoszony na konferencji naukowej katedr prawniczych państwowych uczelni ekonomicznych nt. „Nowe prawo spółek” zorganizowanej w dniach 20 - 22 września 2001 r. (Poznań - Sieraków 2001) przez Katedrę Prawa Gospodarczego AE w Poznaniu.
 • „Instrumenty ochrony konsumenta w prawie polskim” seminarium naukowe pt. „ Prawa konsumenta na rynku turystycznym”, zorganizowane w dniach 29 - 30 października 2001 r. w Katowicach, przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach (pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki).
 • „Rola standaryzacji produktów i regulacji prawnych dotyczących ochrony konsumenta (ze szczególnym uwzględnieniem prawa turystycznego)”, referat wygłoszony na seminarium (szkoleniowym) zorganizowanym w dniach 28 - 30 listopada 2001 r. w Krakowie przez Instytut Turystyki w Warszawie oraz Centrum Edukacji Kadr Turystycznych w Krakowie.
 • „Wiedza prawnicza jako element modelowej sylwetki absolwenta Wydziału Zarządzania, referat wygłoszony na konferencji dydaktycznej z okazji 10 lecia Wydziału Zarządzania AE w Krakowie, Dobczyce 2002 r.
 • Nowe umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, referat wygłoszony na konferencji naukowej zorganizowanej w dniu 6 czerwca 2002 r. w Krakowie przez Wydział Zarządzania AE w Krakowie, nt. „Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku.
 • Ochrona konsumenta w ustawie o usługach turystycznych, referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej nt. „Kierunki rozwoju marketingu usług - teoria i praktyka”, zorganizowanej przez WSPiM w Chrzanowie, w dniu 17 czerwca 2002 r.
 • Cywilnoprawna ochrona konsumenta w zakresie usług turystycznych, referat wygłoszony na seminarium (pod patronatem Ministra Gospodarki) pt. „Konsument na rynku turystycznym w warunkach globalizacji” zorganizowanym w dniach 28 – 29 października 2002 r. w Katowicach przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach.
 • Prawa konsumenta w Unii Europejskiej, referat wygłoszony na sympozjum „Prawa konsumenta w Unii Europejskiej”, zorganizowanym przez Małopolskiego Inspektora Inspekcji Handlowej, które odbyło się dnia 14 marca 2003 r. w Krakowie, w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim.
 • „Odpowiedzialność związana z rachunkowością a kwalifikacje menedżera” referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „ Sprawozdawczość finansowa i rewizja finansowa w podnoszeniu kwalifikacji kadry menedżerskiej” zorganizowanej w dniach 16 – 17 grudnia 2003 r. w Krakowie przez Katedrę Rachunkowości Finansowej AE w Krakowie (oraz członek Rady Programowej Konferencji).
 • „Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych z dnia 12 grudnia 2003 r.”, referat wygłoszony na konferencji pt. „ Problemy badania w świetle Kodeksu spółek handlowych”, zorganizowanej w dniu 4 lutego 2004 r. w Krakowie przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, Regionalny Oddział w Krakowie.
 • Wykład inauguracyjny z okazji rozpoczęcia roku akademickiego 2004/2005 SzPiZ AE w Krakowie pt. „Nowa ustawa o swobodzie działalności gospodarczej”.
 • Wykład inauguracyjny z okazji rozpoczęcia roku akademickiego 2004/2005 w PK Dębica AE w Krakowie pt. „O niektórych zmianach w prawie wprowadzonych nową ustawą o swobodzie działalności gospodarczej”.
 • „Pojęcie konsumenta w prawie wspólnotowym i w prawie polskim” referat wygłoszony na konferencji naukowej pt. „Ochrona konsumenta usług finansowych”, zorganizowanej przez Katedrę Prawa AE w Krakowie w dniach 22 - 24 września 2005 r. w Krakowie i w Krynicy.
 • „Umowy o usługi turystyczne zawierane na odległość”, referat wygłoszony dnia 17 listopada 2005 r. na konferencji nt. „Konsument na rynku turystycznym w warunkach społeczeństwa opartego na wiedzy i informacji” zorganizowanej przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach oraz Izbę Turystyki – Oddział Śląski, Tychy (17 – 18 listopada 2005 r.).
 • „Problem lichwy w polskim prawie gospodarczym”, referat wygłoszony na VI ogólnopolskiej konferencji z Etyki biznesu nt.„Wyzysk ekonomiczny – współcześnie”, zorganizowanej przez Katedrę Filozofii AE w Krakowie w dniach 18 i 19 listopada 2005 r. w Krakowie.
 • Uwagi o regulacji umowy sprzedaży konsumenckiej, referat wygłoszony na II Ogólnopolskim Zjeździe Cywilistów Polskich, nt „Europeizacja prawa polskiego”, zorganizowanym przez Katedrę Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice – Wisła 2006 r.
 • Wiedza prawnicza jako element wykształcenia studenta uczelni ekonomicznej (na przykładzie działalności dydaktycznej Katedry Prawa Akademii Ekonomicznej w Krakowie), referat {współautor mgr P.Kukuryk) wygłoszony na konferencji naukowo dydaktycznej zorganizowanej przez Katedrę Prawa Gospodarczego AE w Poznaniu, Poznań – Wronki, 20 – 21 października 2006 r.
 • ”Prawo właściwe dla konsumenckich usług finansowych na odległość w polskim prawie prywatnym międzynarodowym”, referat wygłoszony na konferencji naukowej nt. Kolizyjne aspekty „zobowiązań elektronicznych”, zorganizowanej przez Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej we Wrocławiu, w dniach 23 – 24 listopada 2006 r.
 • Wykonanie cywilnoprawnych zobowiązań pieniężnych w świetle zasady nominalizmu i zasady waloryzacji, referat wygłoszony na konferencji naukowej pt. „Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych”, zorganizowanej przez Wydział Finansów AE w Krakowie, w Zakopanem w dniach 14 –16 marca 2007 (s. 12) oraz członek Komitetu Naukowego.
 • Ochrona konsumenta w polskim prawie cywilnym de lege feredna, referat wygłoszony na posiedzeniu Komisji Nauk Prawnych PAN O/Kraków w dniu 27 marca 2007 r.
 • Propozycje uregulowania ochrony konsumenta w polskim prawie prywatnym międzynarodowym, referat wygłoszony w dniu 28 maja 2007 r. na VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Krakowskiej Szkoły Wyższej im. A.F.Modrzewskiego, pt. „Państwo, gospodarka, społeczeństwo”, Kraków, dnia 28 – 29 maj 2007.
 • Zakres podmiotowy przepisów ustawy o usługach turystycznych dotyczących ochrony klienta (konsumenta) a zakres podmiotowy ustawy o imprezę turystyczną, referat wygłoszony na konferencji naukowej pt.” Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne prawa w turystyce, zorganizowanej przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie oraz WSTiE w Suchej Beskidzkiej, w dniach 21 – 22 września 2007 r. w Suchej Beskidzkiej.
 • potrzebie realizacji spójnej koncepcji ochrony praw konsumenta w polskim prawie prywatnym międzynarodowym, referat wygłoszony na konferencji naukowej nt. „ Zobowiązania w europejskim i polskim prawie prywatnym międzynarodowym” zorganizowanej przez Katedrę Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice 4 – 5 X 2007 r.
 • Zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, referat wygłoszony w dniu 30 listopada 2007 r. na konferencji naukowej Pt. „Przezwyciężanie barier rozwoju przedsiębiorczości” zorganizowanej przez Prezydenta Miasta Krakowa, Porozumienie na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości w Krakowie, Izbę Przemysłowo – Handlową w Krakowie i Katedrę Przedsiębiorczości i Innowacji UE w Krakowie.
 • Dobra osobiste jednostki gospodarczej (przedsiębiorcy) a wiarygodność informacji ekonomicznej, referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej”, zorganizowanej przez Katedrę Rachunkowości Finansowej UE w Krakowie w dniach 10 – 11 grudnia 2007 r. w Krakowie.
 • „Odpowiedzialność przedsiębiorców za szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny”, referat wygłoszony na konferencji naukowej nt.” Odpowiedzialność cywilnoprawna przedsiębiorców”, Zjazd Katedr Prawa Uczelni Ekonomicznych, zorganizowanej przez Katedrę Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wałbrzych 19 – 21 września 2008 r.
 • „Problem naprawienia szkody niemajątkowej w ramach reżimu kontraktowego”, referat przygotowany na konferencję naukową nt. Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań – współczesne problemy prawne, III Ogólnopolski Zjazd Cywilistów, zorganizowany przez Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 25 – 27 września 2008 r.
 • „Odpowiedzialność za szkodę niemajątkową w zakresie usług turystycznych” referat wygłoszony na konferencji naukowej pt. „Turystyka – Innowacje - Konsument” zorganizowanej przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach i Polską Izbę Turystyki Oddział Śląski, Katowice, 30 października 2008 r.
 • „Zapis na sąd polubowny w sprawach konsumenckich”, referat wygłoszony w dniu 20.XI.2008 na konferencji naukowej nt. „Perspektywy rozwoju sądownictwa arbitrażowego”, zorganizowanej przez Uniwersytet Śląski Wydział PiA Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego przy współudziale Wydawnictwa C.H. Beck , w dniach 20 – 21 listopada 2008 w Katowicach.
 • „O potrzebie prawidłowego określenia zamawiających w ustawie Prawo zamówień publicznych”, referat wygłoszony na konferencji naukowej pt .”Efektywność udzielania i wykonywania zamówień publicznych”, Kraków 10 – 11 grudnia 2008 r.
 • „Czy sądy nadają się do rządzenia?” koreferat do referatu M. Zirk – Sadowskiego „Jakość rządzenia przez sądy (Judicial Gowernance), wygłoszony w dniu 17 grudnia 2008 r. na seminarium naukowym pt. „Dobre rządzenie”, zorganizowanym przez Katedrę Gospodarki Publicznej UEK w Krakowie w dniu 17 grudnia 2008 r.
 • „Odpowiedzialność cywilna za produkt producentów żywności”, referat wygłoszony na konferencji Pt. „Jak efektywnie funkcjonować na rynku produktów żywnościowych. Prawo, bezpieczeństwo, jakość”, zorganizowanej przez Europejskie Centrum Kompetencyjne ds. Rynku Spożywczego, 2 czerwca 2009 r. w Tyńcu k/Krakowa.
 • „Odpowiedzialność za szkodę wyrządzona niewydaniem aktu normatywnego”, referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej Krakowskiej Akademii im A.F. Modrzewskiego, „Państwo, Gospodarka, Społeczeństwo”, zorganizowanej w Krakowie w dniach 8 – 9 czerwca 2009 r., s. 13.
 • "Prawo właściwe dla umów o usługi turystyczne", referat wygłoszony na konferencji pt. „Transformacje prawa turystycznego”, zorganizowanej przez Zakład Prawa i Organizacji Turystyki. Instytut Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie, dnia 19 czerwca 2009 r. w Krakowie, s. 31.
 • "Uwagi na temat pojęcia umowy handlowej", referat wygłoszony na konferencji naukowej Katedr Prawa uczelni ekonomicznych nt. „Umowy gospodarcze”, zorganizowanej przez katedrę Prawa Gospodarczego SGH w Konstancinie – Jeziornie k/Warszawy w dniach 17 – 19 września 2009 r., s. 16.
 • "Pojęcie konsumenta w relacjach prawnych z przedsiębiorcą", referat wygłoszony na VII Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Prawa Handlowego pt. „Prawo handlowe w pięć lat po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej”. 75 lat Kodeksu handlowego, zorganizowany przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w dniach 23 – 26 września 2009 r.
 • "Definicje konsumenta i przedsiębiorcy w polskim prawie na tle wymogów prawa unijnego", opracowanie przygotowane na Spotkanie Studyjne pt. „Nowe trendy we wspólnotowym prawie konsumenckim) w ramach projektu „Potencjał naukowo – dydaktyczny Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w służbie ochrony prawnej konsumenta, (opiekun merytoryczny prof. dr hab. J. Frąckowiak, kierownik projektu Prof. U.Wr. dr hab. R. Stefanicki), Uniwersytet Wrocławski, Wydział PAiE, Wrocław 15 – 16 stycznia 2010 r., s. 11 (tezy - s. 6).
 • "Odpowiedzialność za szkody spowodowane decyzjami w sektorze finansów publicznych", opracowanie na Międzynarodową konferencję naukową pt. „Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu”, zorganizowaną przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Ministerstwo Finansów, Universite Paris 1 Pantheon-Sorbonne, GERFIP przy wsparciu RFFP, Kraków, dnia 8 – 9 marca 2010, s. 10.
 • "Znaczenie klauzuli dobrych obyczajów w stosowaniu art. 3851 kodeksu cywilnego", referat przygotowany na II Spotkanie Studyjne pt. „Spór o funkcje klauzul słusznościowych w prawie prywatnym”) w ramach projektu „Potencjał naukowo – dydaktyczny Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w służbie ochrony prawnej konsumenta, (opiekun merytoryczny prof. dr hab. J. Frąckowiak, kierownik projektu Prof. U.Wr. dr hab. R. Stefanicki), Uniwersytet Wrocławski, Wydział PAiE, Wrocław 9 – 10 kwietnia 2010 r., s. 10.
 • „O projektowanych zmianach w regulacjach dotyczących oceny jakości kształcenia w uczelniach wyższych”, referat wygłoszony na XX warsztatach dydaktycznych „Wykształcenie wyższe egalitarne i elitarne?” zorganizowanych w UE w Krakowie w dniu 7 maja 2010, s. 5.
 • „Niedozwolone postanowienia umowne jako ograniczenie swobody kontraktowej”, referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Ustawowe ograniczenia swobody kontraktowej, zorganizowanej w dniach 16 – 18 września 2010 r. w Krakowie/Wierchomli przez Katedrę Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z okazji 85 lecia tegoż Uniwersytetu i 50 lecia tejże Katedry.
 • "Problem zadośćuczynienia za krzywdę związany z niewykonaniem umowy konsumenckiej", referat wygłoszony na III Spotkaniu Studyjnym pt. „Standardy ochrony konsumenta w Polsce na tle koncepcji effet utile systemu ochronnego UE” w ramach projektu „Potencjał naukowo – dydaktyczny Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w służbie ochrony prawnej konsumenta, (opiekun merytoryczny prof. dr hab. J. Frąckowiak, kierownik projektu prof. U.Wr. dr hab. R. Stefanicki), Uniwersytet Wrocławski, Wydział PAiE, Wrocław 4 – 5 marca 2011 r., s. 10.
 • "Ochrona ubezpieczającego jako nieprofesjonalnej strony umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC" – uwagi de lege ferenda, referat wygłoszony na konferencji pt. Obowiązkowe, niekomunikacyjne ubezpieczenia OC w Polsce, zorganizowanej przez Polską Izbę Ubezpieczeń w Warszawie w dniu 20 czerwca 2011 r., s. 12 (członek Rady Programowej).
 • "Przesłanki uprawnienia wspólnika do przeniesienia ogółu praw i obowiązków w handlowej spółce osobowej", referat wygłoszony na Ogólnopolskiej konferencji naukowej Katedr Prawa nt. „Prawa i obowiązki wspólników w spółce, spółdzielni europejskiej oraz spółce europejskiej”, zorganizowanej przez Katedrę Prawa UE w Katowicach, w Pszczynie w dniach 14 – 16 września 2011 r., s. 10 (moderator panelu I).
 • "Definicje przedsiębiorcy w projekcie nowego kodeksu cywilnego", referat wygłoszony na VIII Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Prawa Handlowego pt. Instytucje prawa handlowego w przyszłym kodeksie cywilnym, zorganizowanym przez Katedrę Prawa Handlowego Uniwersytetu w Białymstoku, w Białowieży, w dniach 21 – 24 września 2011 r.,
 • "Problem kwalifikacji stron umowy ubezpieczenia ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczającego", referat wygłoszony na I Krakowskiej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno – prawne”, zorganizowanej przez Katedrę Prawa i Katedrę Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, 24 – 25 listopada 2011 r.
 • "Prawo właściwe dla przysposobienia według nowej ustawy Prawo prywatne międzynarodowe", referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego”, zorganizowanej przez Uniwersytet Warszawski w dniach 19 – 20 kwietnia 2012 r. w Warszawie.
 • "Zasady odpowiedzialności wspólników spółki jawnej i komandytowej wobec wierzycieli tych spółek", referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Ochrona wierzycieli w stosunkach gospodarczych, zorganizowanej w dniach 18-20 września 2012 w Licheniu przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
 • "Firma jako instytucja prawa cywilnego i jej przydatność w wykładni art. 113 Ordynacji podatkowej", referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji naukowej pt. ”Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym”, zorganizowanej przez Katedrę Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w Zakopanem w dniach 10 – 12 października 2012 r. (moderator sesji IV).
 • "Wpływ europeizacji prawa na umowy jednostronnie handlowe konsumenckie", referat wygłoszony na IX Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Prawa Handlowego nt „Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego”, Sopot 26 – 28 września 2013, (przewodnicząca panelu 7).
 • "Konsumencki a ubezpieczeniowy reżim ochrony podmiotów stosunku ubezpieczenia", referat wygłoszony na II Krakowskiej Międzynarodowej Konferencji naukowej „Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno – prawne” zorganizowanej przez katedrę Prawa oraz Katedrę zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w dniach 28 – 29 listopada 2013 r.

Udział w konferencjach, sesjach, seminariach i posiedzeniach naukowych (bez referatu):

 • „Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi” – Ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez WSPiM w Chrzanowie, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce OT/Chrzanów, Urząd Miejski oraz Starostwo powiatowe w Chrzanowie, w dniu 22 października 2003 r. (członek rady programowej oraz przewodnicząca sekcji dyskusyjnej).
 • Międzynarodowa konferencja „Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego”, Kraków 12 – 13 grudnia 2005 r. (zorganizowana przez Katedrę Rachunkowości Finansowej AE w Krakowie) – członek rady programowej.
 • Posiedzenie Zespołu ds. Reformy Prawa Prywatnego Międzynarodowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości w Warszawie dniu 18 marca 2004 oraz w Katowicach (UŚ) w dniach 28 stycznia 2005, 18 luty 2005; 1 marca 2005 r.
 • „Dylematy współczesnej ekonomii” – sesja zorganizowana przez Komisję Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Umiejętności w dniu 26 lutego 2006 r.
 • Konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Prawa Europejskiego Uniwersytetu Łódzkiego pt. „Stosowanie prawa Unii Europejskiej w Polsce” (Łódź, 8 – 9 czerwca 2006 r.),
 • „Restrukturyzacja spółek handlowych wymuszona procesami gospodarczymi”, konferencja naukowa zorganizowana przez Akademię Ekonomiczną w Katowicach (Zjazd Katedr Prawa) w Ustroniu, w dniach 17 – 19 września 2007 r.
 • Konstytucja europejska a konstytucje narodowe, międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet w Hull oraz Krakowską Szkołę Wyższą im. A. Frycza Modrzewskiego (Kraków 21 – 24 października 2007 r.)
 • Dziesięć lat obowiązywania Konstytucji RP – seminarium naukowe zorganizowane przez Komisje Nauk Prawnych PAN Oddział w Krakowie, Kraków 17 listopada 2007 r.
 • Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego a proces reform w polskim szkolnictwie wyższym, seminarium zorganizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, 23 listopada 2007 r.
 • Udział w posiedzeniu naukowym poświęconym Stanisławowi Wróblewskiemu (1868 – 1938), Polska Akademia Umiejętności Archiwum Nauki PAN i PAU, dnia 21 listopada 2008 r. w Krakowie.
 • Udział w posiedzeniu naukowym „Ojciec i syn” poświęconym Józefowi Skąpskiemu seniorowi i Jozefowi Skąpskiemu juniorowi w 20. rocznicę wznowienia działalności Polskiej Akademii Umiejętności, zorganizowanym przez PAU w Krakowie w dniach 13 – 14 listopada 2009 r.
 • Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego, Konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Rachunkowości Finansowej UEK w Krakowie, Kraków, 7 – 8 grudnia 2009 r. (członek Rady Programowej).
 • Ogólnopolska Konferencja „20 lat przemian ustroju gospodarczego Polski. Dokonania i wyzwania” zorganizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków dnia 26 stycznia 2010 r.
 • Międzynarodowa Konferencja naukowa nt. „Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego – Wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe”, zorganizowana przez Katedrę Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Śląskiego, w dniach 23 – 24 września 2010 r. w Katowicach (przewodniczenie Panel VI w dniu 24 września 2010 r.).
 • Konferencja z cyklu „Sprawne państwo” nt. „ Czy Polskę stać na sprawne państwo”?, zorganizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, w dniach 12 – 13 maja 2011 r. w Krakowie.
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „O nowy model działalności regulacyjnej państwa w sferze finansów – lekcja z kryzysu” zorganizowana przez Katedrę Finansów UE w Krakowie, z okazji Jubileuszu 40-lecia pracy naukowej Prof. zw. dr hab. Stanisława Owsiaka, która odbyła się w Krynicy - Zdroju w dniach 19 – 21 października 2011 r.
 • Konferencja nt.„ Sprawozdawczość i rewizja finansowa – kierunki zmian, zorganizowana przez Katedrę Rewizji Finansowej UEK w Krakowie, w dniach 12 – 13 grudnia 2011 r. (członek Rady Programowej).
 • Ogólnopolska konferencja naukowa prawa energetycznego nt. Regulacja i innowacje w sektorze energetycznym, zorganizowana w dniach 18 -19 września 2012 r. w Krakowie przez Katedrę Publicznego Prawa Gospodarczego UJ.
 • Seminarium naukowe „Prawo handlowe, prawo morskie i prawo prywatne międzynarodowe w pracach naukowych Prof. zw. dr hab. Kazimierza Kruczalaka w 10-tą rocznicę śmierci” – zorganizowane w dniach 27 – 29 września 2012 r. we Władysławowie przez Katedrę Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prywatnego Wydziału PiA Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Konferencja naukowa „Arbitraż a osoby trzecie” zorganizowana w dniu 28 listopada 2012 r. w Katowicach przez Katedrę Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Śląskiego.
 • Konferencja naukowa „Upowszechnianie wiedzy i edukacja w zakresie ubezpieczeń społecznych”, zorganizowana w ramach Jubileuszowych obchodów 80.rocznicy powołania ZUS, zorganizowana przez ZUS w dniu 24 czerwca 2013 r. w Krakowie.

Nagrody (wyróżnienia) i odznaczenia:

 • Wyróżnienie w XXVII Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie, ogłoszonym w 1984 r., za pracę doktorską nt. „Przysposobienie w prawie prywatnym międzynarodowym”, Warszawa, październik 1985 r.
 • Nagroda Rektora AE w Krakowie zespołowa stopnia drugiego za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej, wrzesień 1989 r.
 • „Medal Komisji Edukacji Narodowej” (dnia 17 kwietnia 2000 r.).
 • Nagroda Rektora AE w Krakowie Indywidualna pierwszego stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej (wrzesień 2000 r.).
 • Nagroda Rektora AE w Krakowie Indywidualna drugiego stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej (wrzesień 2001 r.).
 • Nagroda Fundacji Promocji Prawa Europejskiego PAN za książkę pt. „Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Warszawa, marzec 2002 r.).
 • Złoty Krzyż Zasługi – postanowienie Prezydenta RP z dnia 10 września 2004 r.
 • Medal Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania AE w Krakowie przyznany dnia 24 września 2004 r. (za wysoki poziom zajęć dydaktycznych prowadzonych na studiach podyplomowych).
 • Nagroda Rektora AE w Krakowie indywidualna drugiego stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej (październik 2004 r.).
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Indywidualna drugiego stopnia za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej (Kraków, październik 2007 r.).
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Indywidualna pierwszego stopnia za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej (Kraków, październik 2008 r.).
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Indywidualna drugiego stopnia za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej (Kraków, październik 2009 r.).
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Indywidualna drugiego stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej (Kraków, październik 2010 r.).
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Indywidualna drugiego stopnia za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej (Kraków, październik 2010 r.).
 • Nagrody Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Indywidualna naukowa i organizacyjna (Kraków, październik 2011 r.).
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie indywidualne za osiągnięcia w dziedzinie naukowej (Kraków, październik 2012 r.).
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie indywidualne za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej (Kraków, październik 2012 r.).
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie drugiego stopnia za indywidualne osiągnięcia w dziedzinie naukowej (Kraków, październik 2013 r.).
 • Dwie nagrody Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie drugiego stopnia za zespołowe osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej (Kraków, październik 2013 r.).
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie trzeciego stopnia za indywidualne osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej (Kraków, październik 2013 r.).

Funkcje organizacyjne:

 • prodziekan Wydziału Finansów Kadencja 2005/2008 oraz 2008/2010,
 • kierownik Katedry Prawa AE w Krakowie od dnia 1 czerwca 2001 i nadal,
 • kierownik Zakładu Prawa Cywilnego i Gospodarczego,
 • kierownik studiów podyplomowych - „Doradztwo podatkowe”; „Prawo gospodarcze”, „Prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych” - działających przy Katedrze Prawa AE w Krakowie,
 • członek Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego (2005 - 2008 r.),
 • członek licznych komisji senackich lub wydziałowych UEK (AE).

Udział w organizacjach i zespołach naukowych:

 • członek Zespołu Specjalistów ds. Przygotowania Ustawy o Zwalczaniu Nieuczciwej.
 • Konkurencji (zaw. Urzędu Antymonopolowego Delegatura w Krakowie z 28 maja 1991 r.).
 • stały ekspert prawny Biura ds. Integracji Europejskiej Urzędu Rady Ministrów (1992 r.).
 • ekspert prawny Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu (od 2000 r.).
 • członek Komisji Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie (od 1999 – od stycznia 2004 r. i nadal - wiceprzewodnicząca tej Komisji, oraz w kadencji 2007 – 2010 (uchwała z dnia 25 stycznia 2007) - wiceprzewodnicząca tej Komisji.
 • udział w pracach zespołu prawa prywatnego międzynarodowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości (od marca 2004 r.).
 • wiceprzewodnicząca Rady Naukowej CLPO w Krakowie (do 1 stycznia 2005 r.).

Dydaktyka UEK:

 • Prowadzenie proseminariów i seminariów zakończonych licznymi pracami licencjackimi, magisterskimi (studia stacjonarne i niestacjonarne) na Wydziale Finansów UEK oraz pracami końcowymi na studiach podyplomowych.
 • Prowadzenie seminarium doktoranckiego. Liczne recenzje prac magisterskich i licencjackich.
 • Wykłady na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (w różnych latach akademickich) prawo papierów wartościowych, prawo spółek, prawo gospodarcze, prawo handlowe, prawne aspekty jakości, encyklopedia (podstawy) prawa, prawo bankowe, prawo i instytucje UE, prawna ochrona konsumenta, prawna ochrona rynku i konsumenta, ochrona konsumenta usług finansowych, przepisy o doradztwie podatkowym, cywilnoprawne aspekty nieruchomości, prawo cywilne.
 • Wykłady specjalistyczne na studiach podyplomowych i studiach doktoranckich.

Wykłady dla studentów prawa:

 • Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego: prawo cywilne - zobowiązania, prawo handlowe, prawo prywatne międzynarodowe, prawo gospodarcze.
 • Seminaria magisterskie..

Wykłady dla praktyków, urzędników, lub przedstawicieli wolnych zawodów:

 • Wykłady m.in. dla kadry kierowniczej PZU S.A. (Prawo gospodarcze 2003), dla pracowników Urzędu Miasta Nowy Targ (Spółki handlowe ze szczególnym uwzględnieniem spółki z o.o. - 2003), dla pracowników Inspekcji Handlowej, dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, dla radców prawnych PKO BP S.A. (Prawo wspólnotowe -18.11.2003), dla sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie (Prawo konsumenckie - Rabka-Zdrój, 2.XII.2004 r.), dla sędziów sądów powszechnych i dla prokuratorów („Odpowiedzialność za produkt” oraz „Umowy na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa” - Polska Akademia Nauk – Warszawa 2007, wykład (szkolenie) dla pracowników HSBC Bank plc Kraków Business Park 200, nt. Zabezpieczenia kredytu bankowego”, wygłoszony w dniu 14 lica 2010 r. w Zabierzowie.

Inne doświadczenia zawodowe:

 • aplikacja sądowa, egzamin sędziowski (1980 r.).
 • adwokat – od 2008 r. (od 1 stycznia 2011 r. adwokat niewykonujący zawodu).
 • Opinie prawne dla przedsiębiorców i organizacji konsumenckich.

Prace nad rozwojem kadry naukowej:

 • wypromowanych czterech doktorów nauk prawnych;
 • opiekun naukowy w siedmiu otwartych przewodach doktroskich;
 • recenzentka w licznych postępowaniach doktorskich i habilitacyjnych;
 • recenzje wydawnicze.